Sjekkliste søknad om støtte til renseparker_15.02.2016

Sjekkliste for søknad om støtte til bygging av renseparker
Denne sjekklista er ment å være en hjelp til kommuner og enkeltsøkere av bygging av
renseparker, utover det standardiserte søknadsskjemaet, slik at alle momenter i en søknad
om bygging av rensepark (eller andre fyiske rensetiltak) kommer med.
Sjekklista oppdateres jevnlig etter innspill fra brukerne.
Tema
Kommentar
Om søker





Navn på søker / kontaktperson
Adresse
E-post
Telefonnummer
Organisasjonsnummer
Lokaliteten


Gårds- og bruksnummer
Kartreferanse
Beskrivelse av lokaliteten
og tiltaket


Arealtype der renseparken skal ligge
Nedbørsfelt til renseparken (totalareal, andel av
totalarealet som er dyrka/gjødsla…..)
Beregnet renseeffekt av renseparken
Forurensningstilstand til innsjø /elv som renseparken
drenerer til (målte verdier der det finnes)
Eventuelle problem med punktutslipp
Plassering av utgravde masser for anlegget
Hvordan skal tømming av sediment skje
Tidsplan for oppstart og ferdigstilling






Mulige vurderinger som
må gjøres (dokumentasjon
på at tiltaket ikke er i strid
med andre hensyn).







Kostnader



Flomvannføring
Evt. innvirkning på grøfter eller dyrka mark
Forhold til verdifulle biotoper (f.eks. myr, våtmark,
ugjødsla beite)
Avklaring om det finnes kulturminner
Forventet effekt av tiltaket – både positive og negative
effekter (f.eks. på vannkvalitet, fiske, friluftsliv, biologisk
mangfold)
Evt. sikring av renseparken mot ulykker, jf. § 28-6 i plan
– og bygningsloven
Nabovarsel dersom renseparken ligger i eller nær
nabogrense
Kostnadsoverslag
Søknadssum og prosentsats
Egenfinansiering og annen finansiering
Vedlegg



Sist oppdatert 15. februar 2016
Oversiktskart
Plantegning av anlegget (i målestokk, med mål på
lengde, bredde og dybde)
Detaljtegninger og arbeidsbeskrivelse