Saksprotokoll - Søndre Land kommune

Søndre Land kommune
side 1
Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Kommunestyret
15.02.2016
5/16
Resultat:
Arkivsak:
Tittel:
14/364
SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEREFORMEN - BEHANDLING AV
FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALER
Behandling:
Innledningsvis redegjorde ordfører om bakgrunn for saken og de foreliggende intensjonsavtaler,
samt at saken er fremmet uten forslag til innstilling. Deretter foreslo ordfører at det ble åpnet
for en generell debatt før en tok stilling til fremgangsmåten mht votering. Det fremkom ingen
innvendinger til ordførerens forslag.
I den påfølgende debatten fremkom det bl.a. spørsmål om hvilke grunnlagsdokumenter som vil
ligge til grunn ved en evt. folkeavstemming, dvs. om det vil bli utarbeidet mer konkrete
dokumenter i tillegg til intensjonsavtalene. Videre ble det fremført ulike innlegg både relatert til
fordel for kommunesammenslåinger (begge alternativene) og fordelen med å bestå som egen
kommune. I den forbindelse ble det påpekt den knappe tiden som er til rådighet for å rekke en
forsvarlig behandling og folkeavstemming. Det ble også etterlyst hvilke konkrete oppgaver og
utfordringer som ligger grunn for å utløse en kommunereform, samt reist spørsmål vedr.
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om å utsette saken. Det ble i den
forbindelse bedt om en pause i møte.
Etter pausen, redegjorde rådmannen for konsekvensene av at saken evt. blir utsatt og henviste
bl.a. fristen som er fastsatt fra sentralt hold om at kommunene må ta stilling til evt.
sammenslåing innen 01.07.2016.
Utsettelsesforslaget ble deretter tatt opp til votering og oppnådde kun en stemme.
Utsettelsesforslaget ble dermed avvist med 24 mot 1 stemme.
Deretter fortsatte debatten mht realitetsbehandlingen av saken. Representant Terje Brenner (V)
støttet i sitt innlegg alternativet for sammenslåing med Nordre Land. Varaordfører Mona
Tønnesland Tholin (SP) og representant Erik Bjørnsveen (SBL) tilkjennega i sine innlegg at
både SP og SBL ville stemme for at Søndre Land kommune består som egen kommune. Atle
Rune Lynard (AP) tilkjennega i sitt innlegg støtte for alternativet som omfatter sammenslåing
med Gjøvik og Toten-kommunene (Vestoppland-alternativet), mens representant Anne
Hagenborg (AP) tilkjennega støtte til Nordre Land alternativet. Representant Jon Odden (AP)
ga i sitt innlegg uttrykk for at det var delte oppfatninger innen AP, men at han for sin del ville
stemme for at Søndre Land består som egen kommune. Dette standpunktet støttet bl.a. også
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOVTelefaks:
Telefon:
Søndre Land kommune
side 2
representant Berit S. Aasen (AP). Representant Rune Selj (H) støttet i sitt innlegg alternativet
om sammenslåing med Nordre Land.
Videre i debatten ble det fra flere representanter fremført innlegg med utdypende begrunnelser
for de aktuelle standpunktene.
Ordføreren ga i sitt innlegg utrykk for tilfredshet med det arbeidet som er lagt til grunn både
administrativt og gjennom forhandlingsutvalget i de utredningene som ligger til grunn for de
fremlagte intensjonsavtalene. Når det gjelder de foreliggende alternativene, anbefalte ordføreren
å stemme for alternativet som omfatter Vestoppland.
Avslutningsvis i debatten, orienterte ordfører om formannskapets flertallsforslag med anbefaling
om å gjennomføre avstemmingen via prøvevoteringer slik at det gjennomføres en prøvevotering
for hvert av de tre alternativene, der kommunestyret stemmer ja eller nei til det alternativet som
er til votering. Deretter foretas det avstemming mellom de to alternativene som oppnår flest
stemmer ved prøvevoteringen.
Det fremkom ingen innvendinger og det ble gjennomført prøvevotering mellom de tre
alternativene som foreligger:



Kommunestyret vedtar forslaget til intensjonsavtale mellom Søndre Land og Nordre
Land kommuner – oppnådde 10 stemmer
Kommunestyret vedtar forslaget til intensjonsavtale mellom Søndre Land, Gjøvik, Østre
Toten og Vestre Toten kommuner - oppnådde 6 stemmer
Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune skal fortsette som egen kommune oppnådde 9 stemmer
Etter at prøvevoteringen var ferdig, ble det gjennomført pause i møte. Etter pausen redegjorde
rådmannen for at prøvevoteringen viser at det er alternativet som omhandler sammenslåing med
Gjøvik og Toten-kommunene (Vestoppland-alternativet) som da betraktes som det mest
ytterliggående alternativet, og at det da vil være naturlig å votere over dette alternativet først.
Det fremkom ingen innvendinger til en slik fremgangsmåte og det ble gjennomført avstemming.
Alternativet som omhandler sammenslåing med Gjøvik og Toten-kommunene oppnådde 5
stemmer og er dermed nedstemt.
Det ble deretter foretatt en votering mellom de to gjenstående alternativene som da følgende
avstemmingsresultat:


Kommunestyret vedtar forslaget til intensjonsavtale mellom Søndre Land og Nordre
Land kommuner – oppnådde 14 stemmer
Kommunestyret vedtar at Søndre Land kommune skal fortsette som egen kommune oppnådde 11 stemmer
Alternativet mht mulig sammenslåing med Nordre Land kommune ble dermed vedtatt med 14
mot 11 stemmer.
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOVTelefaks:
Telefon:
Søndre Land kommune
side 3
Etter at voteringen ble gjennomført, ble det en drøfting mht gjennomføring av innbyggerdialog,
folkemøter og folkeavstemming.
Etter en redegjørelse fra rådmannen mht mulig gjennomføring, fremmet ordføreren følgende
forslag:

Det oppnevnte forhandlingsutvalget som tidligere har hatt i oppdrag å utarbeide
forslaget til intensjonsavtaler, gis også fullmakt til å forberede og gjennomføre
forutsatte tiltak mht innbyggerdialog/folkemøter, samt hvordan og tidspunktet for
gjennomføring av folkeavstemmingen.
Kommunestyret ga tilslutning til ordførerens forslag, men flere representanter påpekte
viktigheten av at 16-17 åringene også måtte få anledning til å delta i folkeavstemmingen.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til intensjonsavtale mellom Søndre Land og Nordre
Land kommuner.
2. Det oppnevnte forhandlingsutvalget som tidligere har hatt i oppdrag å utarbeide
forslaget til intensjonsavtaler, gis også fullmakt til å forberede og gjennomføre
forutsatte tiltak mht innbyggerdialog/folkemøter, samt hvordan og tidspunktet for
gjennomføring av folkeavstemmingen.
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOVTelefaks:
Telefon: