Kreft rehabilitering v/Andreas Stensvold

Rehabilitering i
Pakkeforløpene for kreft
Andreas Stensvold MD, PhD
Avdelingssjef Kreftavdelingen
Sykehuset Østfold
3 februar
Kreft rammer alle.
• 30-40% av befolkingen får kreft i løpet av livet
• ¾ av familiene i Norge rammes av kreft og det
er en ledende årsak til død, og dermed årsaken
til mange overlevelsesutfordringer
Pasientforløp
Bakgrunn for tid, før 2015
• 5-10-20 dager
• For de fleste tumorgrupper var ikke tuftet på
tung faglig argumenter.
• Forløpet fastlagt på forhånd og tider booket
• Multidisiplinær organisasjon og teamkonferanser
• Sikre informasjon og pasientmedvirkning
• En hovedsakelig logistikk reform.
• Behandlinger er uendret!!
• Handlingsprogrammene gjelder
Pakkeforløp
• Bygger på erfaringer fra Danmark 2007
• Innføres delvis i Sverige
Pakkeforløp
• 21 arbeidsgrupper med mer enn 100 ressurspersoner
• Ulike legespesialister, sykepleiere, koordinatorer fra
spesialisthelsetjenesten
• Fastleger
• Brukerrepresentanter fra de aktuelle pasientforeningene
• Ble arbeidet med under sommeren 2014. Under høygir
Oppbygging av pakkeforløpsbeskrivelsene
– Ensartet oppbygging, detaljeringsgrad, felles mal
– En generell del om pakkeforløp
– En spesifikk del for det enkelte forløp
• Kreftsykdommen - kort beskrivelse
• Henv. til nasjonalt handlingsprogram
• Inngang m/diagnoseveileder for fastlegene
• MDT/tverrfaglig møte, utredning, behandling, rehabilitering,
oppfølging, flytskjema, forløpstider, informasjon, registrering,
rapportering
Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet
• Pasienter skal oppleve
forutsigbarhet og oversikt
over forløpet
• God informasjon og
pasientmedvirkning
gjennom hele forløpet
• Bedre samhandling innad i
spesialisthelsetjenesten
• Bedre samhandling
mellom fastlege og sykehus
Målepunkter og forløpstider
• Start pakkeforløp
1
• Start utredning
• Klinisk beslutning
• Start behandling
• Ingen parametere om rehab
Hovedparameter –
2
3
4
Samlet forløpstid
Foreløpig har fokus så langt
• initial logistikk med rask diagnostikk, utredning
og start av behandling.
• Dette er viktig, men det mangler et helhetlig
pasientforløp.
• Rehabilitering, gjenvinning av funksjon og
mestring er nesten fraværende i pakkeforløpene
så langt.
Noen kreftpakkeforløp har
med informasjon
– Prostatakreft,
– Testikkelkreft,
– Hjernetumor,
– Livmorhalskreft,
– Sarkom,
• Samtlige pakkeforløp utelater behovet for
psykologisk hjelp -> psyko-onkologi
Seneffekter eksempler
• Bryst
– Fatige, lymfeødem, hypotyreose
• Prostata
– Urin og anallekkasje, redusert seksualfunksjon
• Lymfom
– Hjerteplager
• Gyn
– Tarmplager, fatige, lymeødem, redusert
seksualfunksjon,
Flere overlever
• Brystkreftbehandlingen som et eksempel på at behandlingen
blir bedre og bedre, men tøffere og tøffere. Vi får flere
overlevere.
• Det er likevel forskjell på behov for behandling ut fra alder,
individuell situasjon, sårbarhet,
• Man må i mye større grad tenke på tilrettelagt behandling og
oppfølging ut fra alder og livssyklusen til pasienten.
Min mening
Behandlende lege skal vurdere den enkelte
pasients behov for rehabilitering så tidlig som
mulig i behandlingsforløpet