Ola Betten, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen ia
Mv øre foramande g Romsdal Fjerning treslag i verneområde Seniorrådgjevar Ola Be9en Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tiltak mot kjempespringfrø Seniorrådgjevar Ola Be9en, Fylkesmannen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Framande treslag • 
• 
• 
• 
Sitkagran (Picea sitchenis) Bergfuru (Pinus mugo) Lerk (Larix sp.) Gran (Picea abies) -­‐ LeplanBngar -­‐ Mindre skogreisingsfelt -­‐ Spreiing frå desse Fylkesmannen i Møre og Romsdal Effektar av leplanAng – såing Fylkesmannen i Møre og Romsdal Effektar av leplanAng – spreiing Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøeffekt av framande bartre • 
• 
• 
• 
Tørkar opp jordmonnet, omset org. stoff Endrar plantesamfunna, myr/hei blir skog Effekt langt frå planBngane Skyggar ut stadeigne artar Fylkesmannen i Møre og Romsdal U9ak av bartre frå verneområde 2009-­‐15 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Smøla Aukra Harøya Haram (øyane) Giske Gule-­‐Stavikmyrane naturreservat Sandblåst-­‐/Gaustadvågen naturreservat Fylkesmannen i Møre og Romsdal Restaureringsprosjekt 2012-­‐14 •  Sandblåst-­‐/Gaustadvågen naturreservat –  Ramsar område –  Våtmark –  Lyngheiar •  Gule-­‐Stavikmyrane naturreservat –  Myrer –  Lyngheiar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gule-­‐Stavik naturreservat (8000 daa) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sandblåst-­‐/Gaustadvågen naturreservat (2500 daa, delar) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Metodar • 
• 
• 
• 
Manuell hogst og oppkvisBng Hogstmaskinar Transport med lassberar Forsterka vegar (utanfor reservatet) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Manuell kvisAng Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hogstmaskin (kombimaskin m/lassberar) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Separat hogstmaskin og lassberar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Transport er stor uTordring • 
• 
• 
• 
Tunge maskinar Store lass Dekkjer traséen med greiner og stokkar Tele Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rundkøyring Vestadremma A -­‐ Take all the biomass away B -­‐ Take away the trunks, keep the branches C -­‐ Take away the trunks, burn the branches Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tømmer Fylkesmannen i Møre og Romsdal Testa ulik metodikk A -­‐ Fjerna all biomasse B -­‐ Fjerna stokkar, legg igjen kvist/topp C -­‐ Fjerna stokkar, brenner kvist/topp Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nøkkeltal • 
• 
• 
• 
• 
• 
Ca. 2.200 m3 tømmer teke ut Ca. 200 – 300 m3 små stokkar lagt igjen 120 dekar hogd 1100 m vegar bygd/forsterka Total kostnad: Ca. 4,3 mill. kr Tømmerverdi: Ca. 400.000 kr Fylkesmannen i Møre og Romsdal Andre metodar • 
• 
• 
• 
Flising av alt virke (Vigra) Flising kvist, uZak tømmer (Smøla) Alt lagt igjen (Smøla, Gule) Alt brent (Smøla) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Heiltrebrenning i Hopavassdraget Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Takk for interessa!