Kurskatalog vår 2016 - Universitetssykehuset Nord

Kurskatalog vår 2016
Barnehabiliteringen
Barne- og ungdomsklinikken
Velkommen til kurs ved Barnehabiliteringen Tromsø!
Barnehabiliteringen har ansvar for å gi støtte og hjelp til barn og unge med
funksjonsnedsettelser og deres familier. Vi skal bidra til at barnet eller
ungdommen kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Vårt mål er å øke den
enkeltes mulighet til å bli selvstendig og å delta i aktiviteter hjemme, i barnehage
eller skole og i samfunnet for øvrig.
Habilitering er et samarbeid mellom flere instanser. Barnehabiliteringens tilbud
skal være et supplement til de kommunale tjenestene og kan bidra med
diagnostikk, utredning, veiledning og opplæring/Lærings- og mestringstiltak.
Barnehabiliteringen tilbyr kurs for pasienter, foresatte, kommunalt ansatte og
andre interesserte. Kursene er et ledd i kompetanseheving av brukere og
førstelinjetjenester innenfor fagfeltet, samt at en i forbindelse med kurs får
mulighet å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.
I denne katalogen presenterer vi årets kurs og gruppetilbud. Om dere har forslag
til hvordan vi kan utvikle vårt kurstilbud videre er vi takknemlig for om dere
melder fra om behov for opplæring. Oppdatert kursinformasjon vil også være
tilgjengelig på vår hjemmeside.
Du kan delta på de fleste kurs eller grupper uten henvisning.
Oddmar Ole Steinsvik
Avdelingsleder Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken
http://www.unn.no/barnehab
Praktisk informasjon
Påmelding
Påmelding til kursene skjer ved å:
1.
gå inn på barnehabiliteringens nettside http://www.unn.no/barnehab - se link til
kurs, og benytte det elektroniske påmeldingsskjemaet på det aktuelle kurset
2.
fylle ut påmeldingsskjema i papirutgaven av kurskatalogen og sende til
Barnehabiliteringen.
NB! Kurspåmelding er bindende.
Kurskoordinator ved Barnehabiliteringen er Ragnar Frederiksen.
Henvisning
Foresatte til barn og unge som ikke følges av Barnehabiliteringen, kontakter fastlege for
henvisning om deltakelse på kurs. Barnets og foreldrenes navn og fødselsnummer må
oppgis, men henvisning må knyttes opp mot barnet. Dersom det er aktuelt å få dekket
transport- og oppholdsutgifter via Pasientreiser eller få Opplæringspenger i forbindelse med
kurset.
Parkering
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilgjengelig parkering ved Barnehabiliteringen,
Gimlevegen 70.
Reise og oppholdsutgifter
Helseforetakenes senter for pasientreiser dekker utgiftene til transport og nødvendig
opphold ved polikliniske kontroller m.m på sykehus inkludert kurs for foresatte. Transportog oppholdsutgiftene søkes dekket på eget skjema som foresatte får utlevert på kurset og
sendes pasientreiser i etterkant med kvitteringer. Dersom det ikke går rutegående
transport, og hvis det er behov for flyreise, kontaktes Pasientreiser på telefon 05515 i
forkant. Se www.pasientreiser.no for mer informasjon. Bekreftelse på deltakelse blir
utlevert på kurset.
Opplæringspenger § 9-13 i Lov om folketrygd
Yrkesaktive foreldre som deltar på kurs i Barnehabiliteringens regi har rett på
opplæringspenger; til et medlem som har omsorg for barn med funksjonshemming eller
langvarig sykdom, ytes det opplæringspenger dersom pårørende gjennomgår opplæring ved
godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk
kompetansesenter. Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at pårørende skal
kunne ta seg av og behandle barnet. Opplæringspenger kan ytes til begge foreldre samtidig,
men også til «utvidet personkrets» for eksempel samboer, besteforeldre og andre som
aktivt tar del i omsorgen for barnet, og som har behov for opplæring for å kunne gjøre dette
og er yrkesaktive. Opplæringspenger dekkes i sin helhet av NAV, ikke av arbeidsgiver.
Ytelsene samsvarer med reglene for sykepenger. Vennligst kontakt din fastlege for
legeerklæring ved krav om opplæringspenger.
Grunnkurs: Cerebral parese
Tidspunkt:
16.02.2016.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN,
Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Informasjon om og klassifisering av
diagnosen, årsakssammenheng.
Hvilke utfordringer diagnosen kan
gi i hverdagen; motorisk, kognitivt
og kommunikativt.
Tilrettelegging for utvikling, læring
og aktiv deltakelse.
Målgruppe:
Foreldre, besteforeldre, ansatte i barnehage, skole og avlastning, andre
ansatte med interesse for tema.
Mål med kurset: At kursdeltakerne får kunnskap om diagnosen cerebral parese og hvordan
tilrettelegge hverdagen ut fra barnets behov.
Erfaringsutveksling blant kursdeltakerne på de gode løsninger.
Forelesere:
Fagpersoner ved Barnehabiliteringen, UNN , Tromsø.
Kursansvarlig:
Spesialergoterapeut Trude Løvlie og spesialist i barne- og
ungdomsfysioterapi Sølvi Haugen.
Dersom spørsmål kontaktes kursansvarlig på telefon 77 75 59 40.
Kursavgift:
Fagpersoner kr. 300,- og foreldre kr. 100,-.
Inkluderer kaffe, te, enkel lunsj.
Påmeldingsfrist: 02.02.2016.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0116 for påmelding, info og oppdatert
program.
«STARTHJELP» - Et lærings- og mestringstilbud til foreldre som har fått barn
med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom
Tidspunkt:
Del 1: mars 2016.
Del 2: april 2016.
Se nettsiden http://www.unn.no/barnehab for info.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN, Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Systemene rundt oss. Hva bør jeg vite?
Møte med representanter fra kommunale
tjenester, spesialisthelsetjenesten og
brukerorganisasjoner. Familie og nettverk:
Nettverk som ressurs for familien
Samspill med barnet: Gode aktiviteter å
gjøre sammen med barnet «Hva med oss» dag.
Målgruppe:
Foreldre/foresatte til barn med sammensatte vansker i alderen 0-6 år, der
barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og
framover.
Mål med kurset: Gi familien et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen gjennom å lære
av hverandre og av fagfolk. Legge til rette for erfaringsutveksling foreldre
imellom.
Kursansvarlig:
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Sølvi Haugen,
Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
Konsulent Merete Strand fra Lærings- og mestringssenteret, UNN.
Tlf. 77 75 41 73. Dersom spørsmål kontaktes kursansvarlig.
Kursavgift:
Gratis. Vi serverer kaffe, te og enkel lunsj.
Påmelding:
Kontakt din fastlege og be om henvisning på barnet og fullt navn
og fødselsnummer på begge foreldre/foresatte, som sendes til
Barnehabiliteringen, UNN, Postboks 2, 9038 Tromsø.
Påmeldingsfrist: Se nettsiden http://www.unn.no/barnehab for påmelding,
info og oppdatert program.
1. Workshop i psykoedukative tiltak; Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt
spesielt (JENS) for foresatte
Tidspunkt:
09.03.16, kl. 10:30 – 15:00.
20.04.16, kl. 10:30 – 15:00.
25.05.16, kl. 10:30 – 15:00.
08.06.16, kl. 10:30 – 15:00.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN, Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Det er lagt til rette for 4 påbyggende moduler og vil bestå av følgende:
- En kort innføring i teoretisk grunnlag for KAT-kassen, Aktøren, og JENS
- Gjennomgang av innhold i KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Tips og drøftinger om hvordan bruke KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Obligatoriske øvelser mellom møtene som presenteres skriftlig til
kursleder.
Målgruppe:
Foreldre/foresatte.
Mål med kurset: Deltakerne skal få trygghet til å kunne bruke Kat-kassen, Aktøren og Jeg er
noe helt spesielt i kommunikasjon med barn og unge med en
autismediagnose. Etablering av nettverk hvor man kan hente inspirasjon
og tips fra andre som bruker verktøyet.
Foreleser:
Psykolog Lill-Kristin Balstad ved Barnehabiliteringen, UNN, Tromsø.
Kursansvarlig:
Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
Kontakt kursansvarlig for ytterligere info.
Kursavgift:
Kr. 1200,-. Pris og påmelding er bindende for alle fire modulene. Det er
ikke mulig å melde seg på enkeltmoduler. Prisen vil dekke kaffe og te til
alle modulene. Matpakke må deltakerne selv ta med. Kursmateriell må
deltakerne selv holde. Kursleder kan kontaktes for tips om hvordan det
kan skaffes.
Påmeldingsfrist: 12.02.16.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0616 for påmelding,
info og oppdatert program.
2. Workshop i psykoedukative tiltak; Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt
spesielt (JENS) for fagpersoner
Tidspunkt:
16.03.16, kl. 10:30 – 15:00.
21.04.16, kl. 10:30 – 15:00.
26.05.16, kl. 10:30 – 15:00.
08.06.16, kl. 10:30 – 15:00.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN, Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Det er lagt til rette for 4 påbyggende moduler og vil bestå av følgende:
- En kort innføring i teoretisk grunnlag for KAT-kassen, Aktøren, og JENS
- Gjennomgang av innhold i KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Tips og drøftinger om hvordan bruke KAT kassen, Aktøren, og JENS.
- Obligatoriske øvelser mellom møtene som presenteres skriftlig til
kursleder.
Målgruppe:
Lærere og assistenter i grunnskolen, og PP rådgivere som jobber med og
veileder rundt elever med en autismeforstyrrelse.
Mål med kurset: Deltakerne skal få trygghet til å kunne bruke Kat-kassen, Aktøren og Jeg er
noe helt spesielt i kommunikasjon med barn og unge med en
autismediagnose. Etablering av nettverk hvor man kan hente inspirasjon
og tips fra andre som bruker verktøyet.
Foreleser:
Psykolog Lill-Kristin Balstad ved Barnehabiliteringen, UNN, Tromsø.
Kursansvarlig:
Psykolog Lill-Kristin Balstad, Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
Kontakt kursansvarlig for ytterligere info.
Kursavgift:
Kr. 1200,-. Pris og påmelding er bindende for alle fire modulene. Det er
ikke mulig å melde seg på enkeltmoduler. Prisen vil dekke kaffe og te til
alle modulene. Matpakke må deltakerne selv ta med. Kursmateriell må
deltakerne selv holde. Kursleder kan kontaktes for tips om hvordan det
kan skaffes.
Påmeldingsfrist: 12.02.16.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0716 for
påmelding, info og oppdatert program.
Tidlig identifisering av barn med autisme og asperger syndrom
Tidspunkt:
26.05.16, kl. 08:30 – 16:00.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN, Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Normal sosial og kommunikativ utvikling, kjennetegn på autisme, årsaker
og forklaringsmodeller. Tidlige kjennetegn, screening og diagnostisering.
Henvisning av barn med mistanke om autismevansker. Prognose og forløp.
Tidlige tiltak og tilrettelegging for barn med autisme.
Målgruppe:
Personer som gjennom sitt arbeid vil kunne komme i kontakt med små
barn hvor det mistenkes autismevansker. Det kan være helsestasjon,
barnehager, skoler, legekontor og PP-tjenester.
Mål med kurset: Det er i dag bred enighet om at det er viktig å oppdage barn med
autismevansker tidlig for derigjennom å kunne sette i gang egnede tiltak
så tidlig som mulig. Deltakelse på kurset krever ingen forkunnskaper om
autisme. Vi vil ta for oss de utfordringer en møter når en skal kjenne igjen
disse barna og hva en bør gjøre for å få barna videre utredet. Vi vil også
komme inn på hvilke tiltak en bør sette i gang overfor disse barna og
omgivelsene.
Foreleser:
Fagkonsulent Roy Salomonsen ved Barnehabiliteringen, UNN, Tromsø.
Psykologspesialist Eirik Nordmark ved Barnehabiliteringen, UNN, Tromsø.
Kursansvarlig:
Fagkonsulent Roy Salomonsen, Barnehabiliteringen, UNN. Tlf. 77 75 59 40.
Kontakt kursansvarlig for ytterligere info.
Kursavgift:
Kr. 600,- pr. deltaker inkl. enkel lunsj.
Påmeldingsfrist: 23.05.16.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0816 for påmelding, info og oppdatert
program.
Søskensamling
Tidspunkt:
17. – 19.08.2016.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN, Gimlevegen 70, Tromsø.
Innhold:
Vi prøver å lage ulike morsomme aktiviteter ute og inne.
For eksempel: Dra på bowling, fotballkamp, kino, basseng, dark light, osv.
Kom gjerne med forslag til aktiviteter. Videre vil det bli ulike aktiviteter på
«habben», mulig pizza i Tromsø samt en handletur i byen.
Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-16 år som har en funksjonshemmet bror eller
søster.
Mål med kurset: Målet med disse dagene er at søsken til funksjonshemmede barn skal få
muligheter til å bli kjent med andre i samme situasjon, dele erfaringer,
opplevelser og tanker. I tillegg håper vi på fint vær og muligheter til å ha
det gøy. Vi legger vekt på at det skal bli et opphold hvor det ved siden av
sosiale aktiviteter også skal være plass til litt alvor.
Dette gjør vi ved å ha gruppesamlinger med forskjellige temaer. I den
sammenheng kan det komme opp ting som vi tenker er viktig at dere som
foreldre er informert om. Vi vil i så fall ta det opp med dere.
Ansatte ved Barnehabiliteringen vil være sammen med barna hele døgnet.
Kontaktperson:
Spesialpedagog Therese Alstad og testteknikker Britt Sandvik,
Barnehabiliteringen, UNN.
Vi kan kontaktes på telefon 77 75 59 40/905 13 765 for ytterligere info.
Kursavgift:
Reise dekkes. Reisen må foregå på billigst mulig måte, dere må ha
dokumentasjon av reiseutgifter. Utgifter til mat og evt. aktiviteter dekkes
av Barnehabiliteringen. Det har vist seg at de fleste tar med seg litt
lommepenger til eget bruk, men dette er ikke noe krav fra oss.
Påmeldingsfrist: Snarest på e-post til [email protected]
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0216 for info.
Fagkurs og fagdager
I løpet av et år arrangerer Frambu ulike kompetanseutviklende aktiviteter, blant annet kurs
og seminarer for personer med diagnose og pårørende, fagpersoner og studenter.
Forelesninger og innledninger på kursene blir holdt av egen og/eller innleid fagekspertise.
Temaene på fagkursene kan spenne vidt, men er som regel rettet mot enkeltdiagnoser eller
diagnoser med felles problematikk. I tillegg arrangerer Frambu fagkurs med tema de har mye
erfaring og kompetanse fra f.eks. hvordan det er å leve med en sjelden eller lite kjent
diagnose eller å være søsken eller besteforeldre til personer med slike diagnoser. Temaene
for kursene bestemmes i samarbeid med Frambu sine målgrupper.
Fagkursene på Frambu arrangeres både separat og som del av brukerkurs. Ved behov
arrangerer Frambu også fagkurs lokalt eller regionalt. Frambu overfører fagkurset via
videokonferanse. Deltakerne her kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med
deltakerne på Frambu. Ytterligere informasjon vedrørende disse og andre kurs som
arrangeres og program for nevnte kurs kan lastes ned fra www.Frambu.no.
Barnehabiliteringen overfører følgende av Frambu sine fagkurs på videokonferanse fra
Tromsø:
24.02.2016:
09.03.2016:
15.06.2016:
Fagkurs: Ataxia telangiectasia
Fagkurs: Mitokondriesykdommer
Fagkurs: Friedreichs ataksi
Fagkurs: Ataxia telangiectasia
Tidspunkt:
24.02.2016, kl. 09:00-15:30.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN,
Gimlevegen 70, Tromsø.
Målgruppe:
Fagpersoner som jobber med
eller for personer med ataxia
telangiectasia.
Mål med kurset: Frambu ønsker å gi informasjon om tverrfaglig oppfølging og
tilrettelegging for personer med ataxia telangiectasia.
Forelesere:
Dr. Franziska Hoche er hovedforeleser og er en av få internasjonale
eksperter i nevrokognitiv profil hos personer med AT. Hun tar veien fra
Harvard Medical School i Boston, USA, til Frambu for å forelese om temaet
kognisjon ved AT.
Vi får også et medisinsk overblikk på diagnosen og en presentasjon av de
norske retningslinjene for oppfølging av personer med AT. Videre får høre
en mors historie om hvordan det er å leve med et barn med AT i familien.
Kursansvarlig:
Spesialergoterapeut Trude Løvlie, Barnehabiliteringen, UNN.
Kursansvarlig kan kontaktes på telefon 77 75 59 40 for ytterligere
informasjon.
Kursavgift:
Kr. 50,- som inkluderer kaffe, te og frukt. Egen lunsj må medbringes.
Påmeldingsfrist: 17.02.2016.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0316 for påmelding, info og oppdatert
program.
Fagkurs: Mitokondriesykdommer
Tidspunkt:
09.03.2016, kl. 09:00-16:00.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN,
Gimlevegen 70, Tromsø.
Målgruppe:
Alle ansatte med helsefaglig bakgrunn som kommer i kontakt med
personer som har en mitokondriesykdom. Kurset er også åpent for voksne
med diagnose og pårørende.
Mål med kurset: Frambu ønsker å presentere resultater fra ny forskning om mitokondriesykdommer. Kurset vil også rette fokus mot tverrfaglig oppfølging og tiltak.
Forelesere:
Forelesere denne dagen er Yngve Thomas Bliksrud, overlege dr.med.,
avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, som vil snakke om hva en
mitokondriesykdom er og hvordan veien frem til diagnosen forløper seg.
Rina Lilje, klinisk ernæringsfysiolog, Barneklinikken, Rikshospitalet, skal
snakke om ernæring i forbindelse med diagnosen.
Brukerstemmen denne gang er Roger Nesshaug - som forteller om
"Hvordan og hvor henter jeg energi"
"Utfordringer og muligheter – oppfølging av voksne med
mitokondriesykdom" ved Laurence Bindoff, professor og overlege,
Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Overlege dr. med. Magnhild Rasmussen fra barneavdelingen for nevrofag
og enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, snakker om
oppfølging av barn med mitokondriesykdommer.
Kursansvarlig:
Spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt, Barnehabiliteringen, UNN.
Kursansvarlig kan kontaktes på telefon 77 75 59 40 for ytterligere
informasjon.
Kursavgift:
Kr. 50,- som inkluderer kaffe, te og frukt. Egen lunsj må medbringes.
Påmeldingsfrist: 23.02.2016.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0416 for påmelding, info og oppdatert
program.
Fagkurs: Friedreichs ataksi
Tidspunkt:
15.06.2016, kl. 08:00-16:00.
Sted:
Barnehabiliteringen, UNN,
Gimlevegen 70, Tromsø.
Målgruppe:
• Fagpersoner som jobber med eller
for personer med Friedreichs ataksi
• Voksne med diagnose
• Pårørende
Mål med kurset: Fagkurset har som mål å formidle kunnskap om nye
behandlingsmuligheter for diagnosegruppen.
Forelesere:
Se program på www.frambu.no.
Kursansvarlig:
Spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt, Barnehabiliteringen, UNN.
Kursansvarlig kan kontaktes på telefon 77 75 59 40 for ytterligere
informasjon.
Kursavgift:
Kr. 50,- som inkluderer kaffe, te og frukt. Egen lunsj må medbringes.
Påmeldingsfrist: 31.05.2016.
Se nettsiden http://bit.ly/kurs0516 for påmelding, info og oppdatert
program.
Barnehabiliteringen, Gimlevegen 70, Tromsø:
Til fots
Med bil
http://bit.ly/kartbhab
Barnehabiliteringen
www.unn.no/barnehab
Barnehabiliteringen på Facebook
www.facebook.com/BarnehabiliteringenUNN
Fagråd i habilitering, Helse Nord
www.helse-nord.no/fagrad-habilitering/category40188.html
Barnehabiliteringen på Twitter
www.twitter.com/Barnehab_UNN
Barnehabiliteringen på Google+
plus.google.com/105034830902126942936
UNN på Flickr
www.flickr.com/photos/unnfoto
Nettsider til andre aktuelle kursarrangører:
Frambu
Valnesfjord Helsesportssenter
NAV hjelpemiddelsentralen
«Hva med oss?» Bufetat
TRS kompetansesenter
Senter for sjeldne diagnoser
www.frambu.no
www.vhs.no
www.nav.no
www.bufetat.no
www.sunnaas.no
www. sjeldnediagnoser.no
Barnehabiliteringen på YouTube
www.youtube.com/channel/
UCmIFbV2KU_TbpCdqIccS3pg
Notater
Barnehabiliteringen
Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
Gimlevegen 70, Tromsø
Telefon 77 75 59 40, telefaks 77 75 59 41
Internett www.unn.no/barnehab