Invitasjon kretsbannerkonkurranse 2016

Invitasjonkretsbannerkonkurranse2016
Kretsbannerkonkurransenerenkonkurransehvorpatruljerkonkurrereriforskjellige
speiderferdigheter.DebestepatruljenekvalifiserersegtilNMispeiding.
Underkonkurransen,somgårovertodager,vilpatruljenefåtestetsinekunnskaperiblantannet
praktiskeferdigheter,førstehjelp,orientering,naturkunnskapogpionering,samarbeidogleirliv.
DefembestepatruljenefrahverkretsfårmulighetentilrepresenterekretseneunderNMispeiding,
somfinnerstediRøyken10.-12.juni.
Vihåpersåmangesommuligønskeråværemedpåkonkurransen.Detblirspennendeoglærerikt,
begivenhetsriktoginspirerende,ogdetblirenhelghvorenviltreffeogblikjentmedspeiderefra
andregrupperrundtomiRogaland.
Tid:
Fredag15.apriltilsøndag17.april
Sted:
Camp773Jørpeland,Strandkommune.DetblirsattoppfellesbussTau–leirplass.
Pris:
kr.500,-prpatrulje+Kr100,-pr.natt,pr.personforleieleirsted.
Påmeldtepatruljervedpåmeldingsfrist(kommer)måbetale.
Hvem:
Enpatruljebestårav3til8speidereialderen5.-10.klasse.
Utstyr:
Hverpatruljefårtildeltetpatruljeområde.Patruljenemåselvtamedtelt,
patruljesærpreg,kjøkkenutstyrogmatforheleoppholdet.Detkommerogsåenliste
påutstyrsommåtasmedtilbl.a.hemmeligoppgave.
Ledere:
Førsteavaltvilviinviterealleledere(ogrovere)tilogværemedistab.
[email protected]ønskeråbidratiletflottarrangement!
Ellerserdetslikatallegrupperharmedansvarliglederforsinepatruljerunder
arrangementet.Tilpostmannskaprundløypensøndagmågruppenhalikemange
lederesompatruljertilstedemellomkl.09.-15.Detblirfellesmatforledereogstabpå
låven.Egetpåmeldingsskjemaforlederekommer.
Påmelding: Påmeldingåpner1.februarmedpåmeldingsfrist1.april.
Info:
Påmeldingsskjema,allaktuellogoppdatertinfoheltfremtilresultatlisteblirlagtutvil
dufinnepådennesiden:http://www.vesterlen.no/aktivitet/606
ReglementetforkretsbannerkonkurransenerdesammesomforNM:http://nmispeiding.no
Medspeiderhilsen
IvarAntonNø[email protected]
DagliglederVesterlenkrets