Plan lesekartlegging og tiltak

.
Plan lesekartlegging og tiltak
Levanger kommune
Revidert juni 2014
v/ Marieke Scherjon
SOL-koordinator og logoped PPT
1
TRAPP FOR UTVIKLING AV FONOLOGISK BEVISSTHET
LESEKLAR!
FONEM
FRAMLYD
STAVELSER
SETNING OG ORD
RIM
__________
__________
__________
__________
_______________
__________
2
FUNKSJONELL LESEHASTIGHET VED STILLELESING
CARLSTENPRØVENS NORMER
3. klasse
Lesehastighet: 25 – 50 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 25 % feil
4. klasse
Lesehastighet: minimum 50 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 20 % feil
5. klasse
Lesehastighet: minimum 70 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil
6. klasse
Lesehastighet: minimum 80 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil
7. klasse
Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil
8., 9. og 10. klasse
Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt
Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil
3
GJENNOMSNITTLIG LESEHASTIGHET VED HØYTLESING
NORMER FRA LOGOS
3. klasse: 76 ord per minutt
4. klasse: 103 ord per minutt
5. klasse: 123 ord per minutt
6. klasse: 80 ord per minutt
8. klasse: 103 ord per minutt
10. klasse: 117 ord per minutt
Obs! Gjennomsnittlig lesehastighet i LOGOS blir lavere ved testing i 6.klasse enn det er ved
testing i 4. og 5. klasse. Dette skyldes at tekstens vanskegrad øker fra 6. trinn av. I LOGOS er
det en tekst som leses av 3. – 5. trinn og en annen tekst som leses av 6. trinn – voksen.
LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for 3 – 5 trinn. Det kan skyldes flere forhold:
1) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det.
2) Tallene i LOGOS angir gjennomsnittlig lesehastighet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha.
Minimumsnivået i LOGOS er angitt som prosentilverdi og ikke som antall ord per minutt.
4
Hva gjør vi med elevene som strever med lesing?
1. Finn elevene som strever
Gjennom regelmessig SOLing finner vi elevens lesenivå, hvor i lesepyramiden eleven
befinner seg. I tillegg til SOLing skal skolen ta normerte kartleggingsprøver.
 Finn ut om eleven har stagnert eller sporet av på et bestemt lesenivå.
 Finn hvilke ferdigheter eleven må mestre for å komme seg videre til neste lesenivå.
2. Sett opplæringa i system
Skolen må sette inn individrettede eller grupperettede tiltak dersom eleven har
stagnert eller sporet av i utviklinga.
Mulig organisering av systematisk hjelp:
1. Tolærersystem i norsk, særlig i begynneropplæring i 1. og 2.klasse
2. Flytlærer som har avsatt faste timer til å hjelpe elever individuelt på ulike trinn.
3. 1-3 klasse: Intensiv lesetrening 20-30 min. daglig over et lengre tidsrom.
4. 4-10 klasse: Intensive lesekurs, f.eks. 1 skoletime daglig 3-5 dager i uka i 6-12 uker.
5. Tett samarbeid med heimen. I en periode skreddersy leseleksene med intensiv øving
på en ferdighet eleven skal bli bedre på.
6. Stasjonsundervisning
7. Daglig lesekvart
8. Leseprosjekt
9. Systematisk bruk av bibliotek
10. Alle lærere er leselærere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mulig innhold i systematisk opplæring:
Daglig fokus på tekstforståelse gjennom systematisk innlæring av nye begrep.
Daglig fokus på tekstforståelse gjennom systematisk bruk av læringsstrategier.
Daglig trening av lydbevissthet i hele 1.klasse. De som strever må fortsette i 2.klasse.
Daglig trening i høytlesing gjennom hele barnetrinnet. Repetert lesing på 1. – 4. trinn.
Multisensorisk bokstavinnlæring
Helhetslesing / veiledet lesing
Skrive seg til lesing i 1. og 2. klasse. Aktiv bruk av PC med talesyntese.
3. Elevene som strever trenger:
 OVERLÆRING
o mye repetisjon
o intensiv innlæring

BEVISSTGJØRING
o Jobbe med språkets FORM-side: lydbevissthet, bevissthet om ords
oppbygning, tekstoppbygning, grammatikk
o Jobbe med språkets INNHOLDS-side: ordforråd, begreper, tekstforståelse

Skolen bør henvise til PPT når tiltak over tid ikke gir ønsket utvikling. Man kan da
finne ut om eleven har en varig funksjonsnedsettelse, for eksempel dysleksi.
5
Generelle tiltak
 Dersom eleven stagnerer allerede i bokstavinnlæringa, må man jobbe mye med å
automatisere bokstavkunnskapen. Eleven trenger mange korte, men intensive økter
med fokus på koblingen lyd/bokstav. Jobb først med bokstaver som er lette å lytte ut.
Begynn tidlig å trene på lydrette småord. Jobb mye med elevens lydbevissthet. Bruk
gjerne PC med lydsyntese. Ved hjelp av PC kan man stille inn visningstid på
bokstavene og ordene det trenes på og eleven kan se de om og om igjen.
 Dersom eleven stagnerer i lyderingslesing, må eleven få hjelp til å fokusere på og
automatisere gjenkjenning av større deler av ord, slik som stavelser, endelser,
forstavelser, ordstammer, ordfamilier, høyfrekvente bokstavgrupper (hj, skj, skr) og
høyfrekvente ord.
 Elever på småtrinnet skal trene daglig på repetert høytlesing uansett lesenivå.
Repetert lesing vil si at eleven leser samme tekst eller ordremse høyt for lærer /
forelder 3-5 ganger etter hverandre. Den voksne kan ta tida for hver runde. Ofte vil
eleven da se nytten av øvinga, fordi lesetida gjerne reduseres hver for runde. Bruk
forholdsvis korte tekster hvor eleven mestrer minimum 90 % av ordene ved 1. gangs
lesing.
Opplegg for lese- og skrivekurs:
Ny start for skriftspråklig utvikling
Godt egnet for 1. – 4. klasse
Liv Engen og Anne Brit Andreassen, utgitt i 2007 av Lesesenteret
Lese bedre
Lese- og rettskrivingskurs for alder 7-13 år utarbeidet av Elise Marie Waale
Nettside: http://lese-bedre.no/lesebedre01.html
Lesetrening for svake lesere – veiledning til et intensivt opplegg
Godt egnet for 3. – 5. klasse
Marit Petersen Oftedal, utgitt i 2013 av Infovest forlag
Lese- og skrivekurs - et 30 timers kurs for ungdom og voksne
Trine Aakermann
CD med kursopplegg er innkjøpt av Levanger kommune
6
Øvemateriell og konkrete tips til tiltak fins i:
SOL Ressursperm
SOL Læringsstrategier
Arbeid med ord læremidler A/S
Adresse: PB 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand
Språkleker
Jørgen Frost og Annette Lønnegaard, utgitt 1995 av Universitetsforlaget
Et program for trening av språklig bevissthet hos barn i 1.klasse
Utgitt av Levanger kommune v/ Liv Burheim, mai 2001
Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder
Oddhild Godøy og May Britt Monsrud, revidert 2011 av Bredtvet komp.senter (nå Statped)
God leseutvikling, kartlegging og øvelser
Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin, utgitt 2008 av Cappelen akademisk forlag
God leseutvikling i praksis
Agneta Hedenfalk, Lena Munck og Annika Palm, utgitt 2011 av Cappelen akademisk forlag
God skriveutvikling, kartlegging og undervisning
Ingvar Lundberg, utgitt 2009 av Cappelen akademisk forlag
Gode lesestrategier på mellomtrinnet
Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl, utgitt 2010 av Cappelen akademisk forlag
101 måter å lese leseleksa på
Kåre Kverndokken, utgitt 2012 av Fagbokforlaget
Å bedre barns leseflyt – 27 varianter av repetert lesing
Jan Erik Klinkenberg, utgitt 2005 av Aschehoug forlag
Med boka følger en CD som inneholder ordlister over de mest høyfrekvente ordene på norsk
IKT i grunnleggende språk, lese- og skriveopplæring
Utgitt 2011 av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped)
En veileder om begrepslæring
Utgitt 2011 av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped)
7
KARTLEGGINGSPYRAMIDEN FRA OPPVEKSTPROGRAMMET
Nord-Trøndelag, mars 2014
Henvisning
PPT
Tiltak: Intensive kurs, individuelt
Kartlegging individuelt: LOGOS
Tiltak: Intensive kurs, SOL
ressursperm, Lese bedre
Kartlegging gruppe: Språk 5-6 / 6-16, 20 spørsmål om språk
Tiltak: Intensive kurs, SOL ressursperm, Lese bedre
Kartlegging alle: SOL
8
KARTLEGGING OG TILTAK 1. – 10. TRINN
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
1.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
IL-basis
Viser:
Delprøve 1-5 høst
fonologisk bevissthet
Delprøve 6-14 vår
Obligatorisk
kartleggingsprøve
i lesing fra Udir
april-mai
lytteforståelse
1 ekstra vår
Språk 5-6
eller
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
fonologisk minnekapasitet
ordkunnskap
bokstavkunnskap
grammatikkferdighet
skriveferdighet
fonologisk bevissthet
Viser:
Tiltak ved vansker:
Ferdigheter som danner
Sjekk alltid syn og hørsel.
grunnlaget for god
leseutvikling: språklig
bevissthet og
bokstavkunnskap. Måler
ordlesing, tekstlesing
og tekstforståelse.
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
Jobb systematisk med begreper, fonologisk
bevissthet og automatisere bokstavkunnskap.
Målet etter 1.trinn er å mestre trinn 3: Tidlig
fonologisk lesing.
Daglige treningsøkter lesing/skriving på 20-30 min.
Lekse: daglig repetert høytlesing av korte lydrette
ord og tekster med lydrette ord og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
9
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
2.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
bokstavkunnskap
fonologisk minnekapasitet
og bokstavkunnskap
lydbevissthet
ordkunnskap
ordskriving
grammatikkferdighet
aug – okt
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
fonologisk bevissthet
lesehastighet
retest mars - mai
ordavkoding
IL-basis
Viser:
Reteste med
fonologisk bevissthet
aktuelle
lytteforståelse
delprøver
bokstavkunnskap
skriveferdighet
Obligatorisk
kartleggingsprøve
i lesing fra Udir
april-mai
Viser:
Tiltak ved vansker:
Ferdigheter som danner
Sjekk alltid syn og hørsel.
grunnlaget for god
leseutvikling: språklig
bevissthet og
bokstavkunnskap. Måler
ordlesing, tekstlesing
og tekstforståelse.
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
Jobb systematisk med begreper, fonologisk
bevissthet og automatisere bokstavkunnskap.
Målet etter 2.trinn er å mestre trinn 4:
Automatisert fonologisk lesing.
Daglige treningsøkter lesing/skriving på 20-30 min.
Lekse: daglig repetert høytlesing av korte lydrette
ord og tekster med lydrette ord og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
10
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
3.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Obligatorisk
kartleggingsprøve
i lesing fra Udir
april-mai
Viser:
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Ferdigheter som danner
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
grunnlaget for god
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
leseutvikling: språklig
bevissthet og
bokstavkunnskap. Måler
ordlesing, tekstlesing
og tekstforståelse.
Målet etter 3.trinn er å mestre trinn 5: Tidlig
ortografisk lesing.
Daglige treningsøkter lesing/skriving på 20-30 min.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
11
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
4.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
Målet etter 4.trinn er å mestre trinn 6:
Automatisert ordgjenkjenning.
Intensive lese- og skrivekurs der det øves på
manglende ferdigheter.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
12
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
5.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Nasjonal prøve
lesing
oktober
Viser:
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Finne informasjon i
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
tekst, tolke og forstå
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
tekst, reflektere over
og vurdere tekstens
form og innhold.
Målet etter 5.trinn er å mestre delferdigheter
på trinn 7: Økt automatisering og leseflyt
Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter.
Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
13
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
6-7.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
Målet etter 7.trinn er å mestre trinn 7: Økt
automatisering og leseflyt.
Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter.
Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
14
Trinn
Kartlegge alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
8-9.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Nasjonal prøve
lesing
september
Viser:
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Finne informasjon i
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
tekst, tolke og forstå
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
tekst, reflektere over
og vurdere tekstens
form og innhold.
Målet etter 9.trinn er å mestre trinn 8:
Strategisk lesing.
Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter.
Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
15
Trinn
Kartlegg alle med:
Hva testen viser
Kartlegg v/
Hva testen viser og tiltak
bekymring:
10.kl
SOL-ing
Viser:
SOL-ing
Viser:
I forkant av
Ferdigheter som
1 ekstra høst
Ferdigheter som mestres på et
foreldresamtale
mestres på et bestemt
høst og vår
lesenivå
Carlsten
Viser:
leseprøve m. diktat
Lesehastighet
fonologisk minnekapasitet
innholdsoppfatning
ordkunnskap
rettskriving
grammatikkferdighet
bokstavkunnskap
fonologisk bevissthet
aug - okt
retest mars - mai
1 ekstra vår
Språk 6-16
bestemt lesenivå og om eleven
stagnerer/sporer av.
Viser:
lesehastighet
ordavkoding
Ordkjedetesten
Viser:
LOGOS
Viser:
Normert for mai -
Om ordlesing er godt
Databasert
Leseflyt, leseforståelse,
juni
nok automatisert og om
lese- og
lytteforståelse, ordlesing,
eleven har oppnådd
skrivetest
nonordlesing, fonemisk
ortografisk
bevissthet, fonologisk og visuelt
ordgjenkjenning.
minne, ordgjenkjenning, hurtig
benevning, visuell analyse,
begrepsforståelse, bokstavlesing,
fonologisk diskriminasjon.
Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel.
Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med
ferdigheter eleven må mestre for å komme videre.
Målet etter 10.trinn er å mestre trinn 9:
Bevisst strategisk lesing.
Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter.
Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker.
Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving
på manglende ferdigheter.
16
Hvor testene kan skaffes:
IL Basis
Selges hos PP-Tjenestens Materiellservice.
Bestillingsadresse: www.ppt-materiell.no
Språk 5-6 og Språk 6-16
Selges hos Statped.
Bestillingsadresse: www.statped.no
Ordkjedetesten
Selges hos Logometrica.
Bestillingsadresse: www.logometrica.no
Carlsten leseprøve
Selges hos Cappelen Damm forlag.
Bestillingsadresse: www.cappelendammundervisning.no
LOGOS
Selges hos Logometrica.
Bestillingsadresse: www.logometrica.no
Obligatorisk kartleggingsprøve og nasjonal prøve
Bestilles hos www.udir.no
17
Annen mulig kartlegging:
Kartleggeren
Selges hos Fagbokforlaget. Levanger kommune har lisens til alle skoler.
Kartleggeren er et nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av
elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5.kl – 1 VGS.
Les mer på: https://fagbokforlaget.no/?ressursside=ja&artikkelid=544
STAS - Standardisert Test i Avkoding og Staving for 2. – 10. trinn
Kartlegger fonologisk og ortografisk ordavkoding, hurtiglesing av bokstaver og tall samt
rettskriving.
Bestilles hos PP-Tjenestens Materiellservice: www.ppt-materiell.no
Setningsleseprøven 4. – 10. trinn fra Logometrica.
Tester lesehastighet og leseforståelse.
Eleven skal krysse av på ett av fire bilder til 40 setninger i løpet av 5 min.
Bestilles hos www.logometrica.no
LOGOS for 2.klasse
Inneholder samme oppgaver som for 3. – 5. klasse, bortsett fra at oppgavene tekstlesing,
lytteforståelse og diktat ikke er med.
Bestilles hos www.logometrica.no
18