Madla Svømmeklubb virksomhetsplan 2016

Madla Svømmeklubb
Virksomhetsplan for perioden 2016 – 2020. Versjon 1.
Styret i Madla Svømmeklubb
2/19/2016
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Innledning
Madla Svømmeklubb sin virksomhetsplan og klubbhåndbok er samlet for å sikre et helhetlig
styrende dokument for alle medlemmer, ansatte og foresatte i klubben.
Virksomhetsplanen beskriver vår visjon, vårt verdigrunnlag, vår virksomhetside, våre
målsetninger og vår organisering for å oppnå mål. Samtidig inneholder den en beskrivelse av
roller og ansvarsområder, og den oppsummerer de forskjellige retningslinjene og krav som
gjelder for klubben. Den beskriver også utfordringer som klubben må jobbe med i årene
framover. Vi har basert deler av arbeidet med denne virksomhetsplanen på identifiserte
forbedringsområder fra NSFs anerkjennelsesprogram. De viktigste forbedringsområdene
fremgår i planen.
Således er dette dokumentet et viktig bidrag til å beskrive både tilstanden til Madla
Svømmeklubb i dag og hvordan hovedretningen bør være for videreutvikling i årene framover.
Dokumentet skal revideres årlig og legges fram for årsmøtet.
Visjon og verdier
Madla Svømmeklubb sin visjon er “Svømmeglede for alle”. Klubben har utviklet et
verdigrunnlag som beskriver fundamentet for hvordan vi ønsker å ha det i Madla
Svømmeklubb, hvordan vi opptrer og hva som kjennetegner klubben.
Vi skal være en klubb som utvikler en følelse av mestring hos den enkelte på alle nivå. For
Madla Svømmeklubb betyr mestring alt fra et småbarn på tre år som for første gang tør å ta
hodet under vann, til han som perser og oppnår en medalje på et lokalt stevne i Stavanger og til
hun som vinner olympisk medalje som 22 åring.
Madla Svømmeklubb skal kjennetegnes av å være ambisiøs som våger å sette djerve mål på
både trivsel og sportslige resultater. Å være inkluderende er viktig. Vi skal ta vare på individene
og tilby tilpassede kvalitetsopplegg for svømmeopplæring, treningsglede og konkurranseidrett
på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, uten at vi går på tvers av likeverdighet.
Klubben tilbyr en bred aktivitet i vann. Vi tilbyr svømmeaktivitet for mange type grupper,
eksempelvis for baby, småbarn, barn, ungdom, seniorer, funksjonshemmede, psykisk
utviklingshemmede, voksne, skolebarn og så videre. Gjennom denne breddesatsingen skal vi
utvikle en sunn og livsvarig svømmeglede preget av kvalitet på trening, holdninger, kosthold og
omtanke for hverandre.
1
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Oppsummert er verdiene til Madla Svømmeklubb:
● Mestring
● Svømmeglede
● Kvalitet
Verdiene er forankret i denne virksomhetsplanen, og er en rettesnor for klubbens ledelse,
ansatte, medlemmer, foresatte og andre støttepersoner.
Verdiene er i tråd med Norges Svømmeforbunds fem verdier: grensesprengende, lekende,
ansvarlig, dristig og inkluderende.
Virksomhetsideen til Madla Svømmeklubb
Virksomhetsideen til Madla svømmeklubb er å:
“Tilby svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne, samt trening- og konkurransesvømming
for både juniorer og seniorer. Madla Svømmeklubb skal bidra til at medlemmene blir
ambassadører til gode holdninger og en sunn og aktiv livsstil.”
Overordnede målsetninger for klubben
Madla Svømmeklubb er i dag en av landets største svømmeklubber. Antall medlemmer vokst
kraftig de siste 10 årene fra omlag 500 medlemmer til dagens omlag 1700. Dette gjør blant
annet klubben til Stavangers største idrettsklubb, og en av de fem største svømmeklubber i
landet.
Madla Svømmeklubb sine hovedmål er oppsummert i følgende punkter:





Madla Svømmeklubb skal legge til rette og tilby svømmeglede for alle.
Madla Svømmeklubb skal beholde og videreutvikle et bredt tilbud av aktiviter og tilbud
til medlemmene.
Madla Svømmeklubb skal satse på utvikle et nasjonale ledende konkurranse- og
elitesvømmermiljø på junior og seniornivå.
Madla Svømmeklubb skal ha en profesjonell, effektiv og velfungerende organisasjon
som jobber for medlemmene.
Madla Svømmeklubb skal opprettholde posisjonen om å være en av Norges største
svømmeklubber målt i antall medlemmer.
2
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Anerkjennelsesprogrammet
For å styrke Madlas klubbutvikling og for å realisere de overordnede målsetningene, har styret i
løpet av høsten 2015 evaluert Madla Svømmeklubb med basis i NSFs anerkjennelsesprogram.
Basert på de identifiserte gapene, har styret en ambisjon om å lukke de viktigste gap i løpet av
2016, samt de øvrige gap i løpet av perioden 2017 til 2020. En rekke tiltak er allerede iverksatt
for å lukke gapene, og denne virksomhetsplanen representerer derfor også en konkretisering av
tiltak.
Anerkjennelsesprogrammet bygger på at god klubbutvikling krever en helhetlig tilnærming
langs de tema som skissert i tabellen under, og Madlas status fremgår av tabellen vist under.
For hvert område har styret iverksatt en rekke tiltak som vil lukke de viktigste gap i 2016, og
øvrige gap i perioden 2017 til 2018, og følgende er hovedtiltakene for 2016:




Etablere og publisere omforente sentrale klubbdokumenter som virksomhetsplan og
klubbhåndbok.
Klargjøre prinsipielle retningslinjer for alkohol, doping, oppførsel, nettvett samt alder for
bruk av dyre konkurransedrakter.
Styrket fokus på det sportslige aktivitetstilbudet, herunder sportslig plan, oppfølging av
utøvere, kompetansen i instruktør/trenerteamet og så videre.
Styrket involvering av foreldre og bedre kommunikasjon gjennom en informativ og
oppdatert hjemmeside på internett.
3
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Tiltak i 2017 og 2018 vil i stor grad avhenge av status etter 2016. Styret vil i tillegg jobbe med en
plan for rekruttering og sponsor til klubben.
Sportslige mål
Madla Svømmeklubb har en sportslig ambisjon om å utvikle nasjonale- og internasjonale
svømmere, samt være blant det de tre beste klubbene på alle nasjonale og regionale
mesterskap, fra LÅMØ, ÅM, NM junior til senior mesterskap.
Madla Svømmeklubb skal også være den foretrukne eliteklubben i Rogaland, og en av Norges
ledende svømmeklubber hva angår treningsopplegg- og filosofi, men også hva angår leveranse
av landslagsutøvere på alle nivå. Madla Svømmeklubb skal fortsette å utvikle svømmere som
kvalifiserer seg til internasjonale konkurranser, slik vi har i dag med flere utøvere som har
prestert fremragende på nasjonale og internasjonale mesterskap. Trenerne skal jobbe etter et
sportslig opplegg med en planlagt progresjon for en lang svømmekarriere som skal øke
forutsetningene for å utvikle nasjonale og internasjonale svømmere som bidrar til at klubben
når sine sportslige mål, og elitesvømmerne skal fortsette å følge landslagets filosofi i forhold til
internasjonalt fokus. Madla Svømmeklubb er, og skal fortsette å være, anerkjent for å være
blant de ledende klubbene i treningsarbeidet som vil gi resultater på sikt.
Suksesskriterier
Det er en rekke forutsetninger for at Madla Svømmeklubb skal utvikles i henhold til visjon,
hovedmålsettinger og sportslige mål. Madla Svømmeklubb sine suksesskriterier er:
● Vi har svømmere som viser glede med det de driver med.
● Vi har svømmere som har et indre ønske om å utvikle ferdigheter, og som også forstår
hva det innebærer å nå sine egne målsetninger.
● Vi er en aktiv og veldreven klubb med som skal utvikles innenfor forsvarlige økonomiske
rammer.
● Vi er en klubb som kjennetegnes av engasjerte og kompetente trenere og ledere.
● Vi er en klubb som viser kreativitet og kompetanse slik at vi stimulerer, utvikler og
ivaretar ansatte, tillitsvalgte og den enkelte svømmer.
● Vi er en klubb som er anerkjent, åpen og inkluderende, og som gjennom konstruktiv
dialog med andre svømmeklubber, idrettsforbund, lokale politikere og så videre oppnår
gode vilkår for svømmeidrett.
● Vi er en klubb som er bevisst betydningen av å fremstå som en positiv bidragsyter i
lokalmiljøet.
4
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Prioriteringer for de neste årene
Organisasjon
● Arbeide for å ansette en daglig leder i en deltidsstilling for å styrke den daglige driften av
klubben uten å øke medlemskontingenten.
● Bruke NSFs Anerkjennelsesprogram aktivt for å oppnå en klar forbedring hvert år.
● Fortsette arbeidet med å utvikle velfungerende utvalg som arbeider selvstendig
innenfor sine ansvarsområder, og utvide med et markedsutvalg for å øke inntjeningen til
klubben.
Sportslig
● Sikre tilstrekkelig tilfang av nye svømmere på de første nivåene og legge til rette for, og
sikre, tidlig innsats på utvikling av ferdigheter i alle svømmearter.
● Legge til rette for at svømmerne velger å fortsette å ha svømming som sin idrett i
mellompartiene, og sikre at utøverne i disse partiene utvikles slik at den enkelte kan ta
ut sitt potensial og eventuelt delta og oppnå resultater i regionale stevner og nasjonale
mesterskap.
● Fortsette å utvikle et sportslig opplegg for svømmere som ønsker å utvikle seg innenfor
en treningsgruppe eller en alternativ utviklingsgruppe der mer av innsatsen legges med
tanke på å utvikle prestasjoner innen de korte distansene.
● Utvikle et attraktiv opplegg for elitesvømmere slik at de oppnår nasjonale og
internasjonale resultater og at Madla Svømmeklubb er en foretrukket klubb for slike
svømmere også etter junioralder.
5
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Organisering av Madla Svømmeklubb
Følgende oversikt viser dagens organisering av Madla Svømmeklubb.
Styret
Styret er et kollegium som representerer klubben og ikke særinteresser. Styremedlemmene
viser lojalitet til styrets beslutninger og stiller seg bak disse. Styret er tydelige og forutsigbare.
Hele styret aktiviseres med konkrete ansvarsområder på vegne av styret. Medlemmene
arbeider selvstendig og gis stort spillerom innenfor sine ansvarsområder, men større saker skal
presenteres og besluttes i styremøtet. Styret skal etter signaler og vedtak gjort i årsmøtet og
styremøter sørge for at klubben utvikler seg i ønsket retning. For å implementere vedtakene
kan styret delegere myndighet til ansatte eller utvalg.
Styrets hovedoppgaver er oppsummert i punktene under:
● Være klubbens ansvarlige organ utad og innad.
● Styre i henhold til årsmøtevedtatt handlingsplan og budsjett.
6
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
● Drive økonomikontroll på grunnlag av jevnlige rapporter fra regnskapsfører og
økonomiutvalg.
● Foreta faste ansettelser.
● Inngå øvrige avtaler på vegne av klubben, eller delegere myndighet til andre.
● Vedta terminplan innen første januar hvert år.
● Behandle forslag til totalbudsjett innen første februar hvert år.
● Utarbeide forslag til prioriterte innsatsområder innen første februar hvert år.
● Lage årsberetning til årsmøtet.
● Innkalle til årsmøte i henhold til vedtektene.
Styrets sammensetning for 2015 er:
Funksjon
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sportslig
kontakt
Kontakt mot
FAU
Kontakt mot
svømmeskole
Styremedlem
Representant
for svømmerne
Rollebeskrivelse
Arbeidsgiveransvar for ansatte i klubben. Representere klubben,
overordet ansvar og oversikt, lede styremøter og innkalle til disse.
Underskrive alle avtaler som har økonomisk og juridiske konsekvenser,
søknader (stevner-tilskudd).
Styreleder sin stedfortreder.
Ansvarlig for regnskap og budsjetter, og holde styret oppdatert på status
og utvikling på økonomi.
Leder av svømmeutvalg, ansvar for vedlikehold av medlemsregister,
stevnepåmelding, planlegge reiser, trener ansvar, overordnet sportslig
ansvar.
Valgt person
Styrets kontakt i foreldreutvalg, dugnader, kantine, nye aktiviteter.
Elisabeth Øgreid
Styrets kontakt med Svømmeskoleansvarlig. Arbeid med
anerkjennelsesprogrammet som innspill til virksomhetsplanen.
Arbeid med anerkjennelsesprogrammet som innspill til virksomhetsplanen
samt leder for innsats for økt sponsorinntekter til klubben..
Skal i første rekke representere svømmerne i styret, hvilke gjøremål som
blir tillagt medlemmet vil avhenge av hvem som blir svømmernes
representant.
Haakon Larsen
Jan Arild Wathne
Rune Grytnes
Bjørn Wigdel
Rune Småvik
Ann-Elisabeth SerckHanssen
TBD
Se også hjemmesiden på: http://www.madlasvommeklubb.no/?page_id=48
Det er nødvendig med rett kompetanse i styret, både i forhold til styrearbeid, men også i
forhold til ansvarsområder. Dialog med Rogaland Svømmekrets i forhold til egnede kurs, som
for eksempel Styrearbeid i praksis, skal være prioritert sammen med aktiv deltakelse på
konferanser for ledere i NSF regi.
7
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Faste ansatte
Madla Svømmeklubb har flere ansatte for å sikre kontinuitet og profesjonalitet i utviklingen av
det sportslige tilbudet til klubben. I tillegg til de faste ansatte, er det et stort antall instruktører
avlønnet på timebasis. Kjerneteamet består av følgende personer:
Rolle
Hovedtrener med sportslig ansvar for alle konkurranse- og treningsgruppene. Alle
trenere bortsett fra de som jobber i svømmeskolen, rapporterer til Hovedtrener.
Hovedtrener har hovedansvar for den samlede aktiviteten, og skal avholde jevnlige
trenermøter for å sikre at alle partier jobber på den optimale måten for å sikre
Madla Svømmeklubb sine målsetninger.
Elitetrener
U og NM trener
K trener
M1 trener
M2 trener
U2 og T trener
Svømmeskoleansvarlig med ansvaret for organisering og gjennomføring av
svømmeskolen. Personen skal følge opp forpliktelsen til NSF sin
svømmeskoleavtale, og sikre at kvaliteten på kursene gjennom
instruktørutdanning, kompetansesamlinger og annen infomasjon. Samtidig skal
svømmeskoleansvarlig organsiere kursativiteten og markedsføre nye kurs.
Navn
Rolf Husebø
Morten Eklund
Rolf Husebø
Vanja Moralieva
Siri Møllerop
Vanja Moralieva
Siri Møllerop og Karzaryna
Smykowska
Ingrid Møllerop
Se også hjemmesiden på: http://www.madlasvommeklubb.no/?page_id=192
Madla Svømmeklubb har, og skal fortsette å ha, høyt kvalifiserte ansatte trenere som gjennom
kunnskap, erfaringsutveksling, nysgjerrighet og kreativitet skaper svømmere med nødvendige
ferdigheter og gode resultater. Trenerne skal være opptatt av å ta vare på den enkelte
svømmer, og skal i tillegg bidra til høy trivsel på arbeidsplassen. Trenerne skal behandles med
respekt for den jobben de legger ned, og de skal omgås medlemmer, foresatte og andre med
samme respekt. Trenerne skal jobbe systematisk med å sikre rekruttering av nye medlemmer, i
tillegg til å beholde og utvikle de medlemmene vi allerede har.
Trenerne skal etterstrebe å holde seg oppdatert på utvikling i lokal, nasjonal og internasjonal
svømming. I dette ligger også et behov for at trenerne sikres nødvendig kompetanse. Lokale
kurs gjennom Rogaland Svømmekrets som for eksempel trener 1 og 2 kurs skal prioriteres for
alle som har et trenerengasjement i klubben.
Gruppestruktur for konkurranse- og treningsgruppene
Gruppestrukturen ble justert noe høsten 2015 der vi la vekt på en presisering for hvilke grupper
medlemmene skal få et tilbud om å delta i. Se vedlegg A for nærmere beskrivelse.
8
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Utvalg
Madla Svømmeklubb har etablert Sportslig Utvalg (SU) og Foreldrearbeidsutvalg (FAU), og vil
jobbe for å etablere et Markedsutvalg (MU). Formålet er at disse utvalgene skal arbeide
selvstendig innenfor sine arbeidsområder, og beslutte løpene saker som ikke krever
styrebehandling. Nedenfor er en nærmere beskrivelse av de to utvalgene vi har etablert.
SU
SU skal jobbe tett sammen med hovedtrener med sikte på å etterleve og videreutvikle de
retningslinjer som er utarbeidet for den sportslige aktiviteten, samt å lage en omforent plan for
den samlede sportslige aktiviteten til klubben. Dette innebærer blant annet å videreutvikle og
etterleve prinsipper for gruppestruktur og foreta justeringer av denne ved behov i tillegg til å
lage en årlig aktivitetsplan som skal legges fram for beslutning i styret. Videre skal SU følge
oppfølgning av retningslinjer for deltakelse på svømmestevner og leirer, og foreslå for styret
endringer av disse ved behov. Å holde en oppdatert liste over årsklasserekorder i klubben ligger
også som en arbeidsoppgave under dette utvalget. SU har ansvaret for å representere klubben i
Stavanger Svømmeallianse som tildeler treningstid, men kan velge å delegere dette ansvaret til
en av de ansatte. Videre er det å sikre omtale både på interne informasjonskanaler som
Facebook og hjemmesiden og eksternt i media i forbindelse med stevner og resultater også en
viktig oppgave som SU har ansvaret for. SU er bindeleddet mellom trenere og styret. Se vedlegg
G og H for retningslinjer for deltakelse på svømmestevner og leirer samt klubbens sportslig
aktivitetsplan for 2016.
FAU
FAU er bindeleddet mellom foreldrene i konkurranse- og treningsgruppene og styret i klubben.
FAU samarbeider således tett med foreldrene, svømmerne, trenerne og styret. FAU består av
syv foreldrerepresentanter med sikte på å ha deltakelse av en foreldre fra alle
svømmegruppene. FAU har etablert en praksis der det avholdes møter en gang i måneden i
tillegg til adhoc møter ved behov, og medlemmene i FAU har taushetsplikt.
FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene og har et medansvar for at treningsmiljøet til
svømmerne er trygt og godt. Utvalget skal arbeide for å skape godt samhold mellom
medlemmer, og mellom hjemmet og svømmeklubben.
9
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
FAU sine oppgaver er oppsummert i punktene under:
● FAU skal være oppdatert og ha inngående kunnskaper om klubbens retningslinjer, og
foreslå endringer i disse til styret ved behov.
● FAU skal jobbe for å skape et godt miljø i klubben og skal samarbeide med svømmere,
trenere og foresatte for å oppnå dette. Et viktig ledd i dette arbeidet vil være at FAU tar
initiativ til sosiale aktiviteter for svømmerne.
● FAU skal forberede omforente saker til foresatte for å få innspill til spesifikke saker.
● FAU skal bistå styret med å finne ressurser til spesifikke oppgaver.
● FAU skal ivareta svømmernes og foresattes interesser i saker som angår
svømmegruppene. FAU skal god informasjon og høre alle foreldre ut i aktuelle saker.
● FAU skal informere trenere og styret om hva som rører seg i svømmegruppene.
● FAU skal videreformidle ideer og synspunkt fra foreldre og svømmere til de rette
instanser i klubben som trenere og styret.
FAU har følgende konkrete ansvarsområder:
● Organiseringen av det årlige klubbstevnet og den årlige årsfesten som skal avholdes i
løpet av januar.
● Gjennomføring av minst to sosiale aktiviteter for svømmerne i løpet av året.
● Organisering av kafedrift under Stavanger Open stevnet og ved andre anledninger.
● Organisering av salgsdager av svømmeutstyr.
● Tilrettelegging av, i samarbeid med trenerne, foreldremøter for svømmegruppene
fortrinnsvis i løpet av høsten og våren.
HMS
Madla Svømmeklubb skal være en trygg og helsefremmende klubb å tilbringe sin fritid i.
Alle trenere og instruktører skal være kompetente livreddere om en situasjon skulle oppstå.
Derfor skal alle trenere og instruktører gjennomgå et førstehjelpskurs på fire timer hvert fjerde
år som følges opp med et oppdateringskurs i livredning hvert halvår. Videre skal alle trenere og
instruktører forplikte seg til å gjøre seg kjent med alarmplaner i den svømmehallen de jobber i.
Det er også et krav om at alle som jobber med medlemmene, inkludert reiseledere årlig legger
fram for Svømmeskoleansvarlig en politiattest.
Madla Svømmeklubb har utviklet retningslinjer i forhold til alkohol og foreldrevett, og har et
tydelig standpunkt i forhold til doping. Se vedlegg B og C for nærmere beskrivelse av
retningslinjer for alkohol og foreldrevett. I forhold til doping jobber Madla Svømmeklubb for
tiden med å sertifiseres som et Reint Idrettslag.
10
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Psykososial trivsel er avgjørende for å nå klubbens målsetninger. Madla Svømmeklubb har
derfor et klart standpunkt at ingen mobbing er akseptert. Oppstår slike situasjoner skal trenere
og ledere ta umiddelbart aksjon for å avklare og håndtere situasjonen, og i tillegg lage et
forebyggende opplegg slik at vi unngår tilsvarende situasjoner i framtiden. Se vedlegg D for
nærmere beskrivelse av hva psykososial trivsel betyr i Madla Svømmeklubb.
Bruk av internett og sosiale medier er utstrakt blant medlemmene i Madla Svømmeklubb, og i
samfunnet forøvrig. Klubben har derfor utviklet retningslinjer for nettvett som skal følges av
medlemmene. Se vedlegg E for nærmere beskrivelse av nettvett.
Å drive med svømming som sin hovedidrett, kan være svært kostbart. Madla Svømmeklubb skal
etterstrebe å holde kostnadene på et så lavt nivå som mulig, uten å kompromisse på
målsetningene klubben har. Konkurransebukser- og drakter som har innbygget avanserte
funksjoner som blant annet reduserer motstanden i vann kan være en kostbar investering for
foresatte. Klubben har derfor utviklet retningslinjer i henhold til NSF. Se vedlegg F for nærmere
beskrivelse av hvilke retningslinjer som gjelder for konkurransedrakter.
Kommunikasjon
I en klubb av Madla Svømmeklubb sin størrelse, er tidsriktig, tilstrekkelig og presis informasjon
viktig. All kommunikasjon som angår vesentlig informasjon vedrørende trening og aktivitet, skal
gå direkte til foreldre via innmeldt mail adresse. Madla Svømmeklubb bruker det
internettbaserte systemet Trygg I Vann, www.tryggivann.no utviklet av Norges
Svømmeforbund, til medlemsregistrering og kommunikasjonsplattform til medlemmene via
mail. Samtidig har klubben en egen hjemmeside, www.madlasvommeklubb.no, og en Facebook
side, www.facebook.com/madlasvommeklubb/, som skal brukes som informasjonskanal for
aktiviteter, stevneaktivitet, møter og så videre. Det er viktig at klubben fortsetter å utvikle og
forbedre både kommunikasjonsplattformene og selve kvaliteten og hyppigheten i
kommunikasjon til medlemmene og foresatte.
11
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Vedlegg
Vedlegg A - Gruppestruktur med krav
Se hjemmesiden på: http://www.madlasvommeklubb.no/?page_id=2348
Vedlegg B - Retningslinjer vedrørende alkohol
Klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at Madla
Svømmeklubb tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol overhodet ikke hører hjemme.
Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og skal ikke drikke
alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppe. Dette gjelder også at foreldre som er
deltar på klubbens aktivitet og oppholder seg på samme sted, respekterer de samme
retningslinjer for alkohol. Dette er i tråd med NIFs retningslinjer for alkohol.
Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten.
At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til Madla Svømmeklubb på trening, stevner og
leirer og andre sosiale aktiviteter, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ledere,
trenere og foresatte i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg,
også når det gjelder alkohol. Derfor har Madla Svømmeklubb en absolutt nulltoleranse for
alkohol.
Vedlegg C - Retningslinjer vedrørende foreldrevett
Madla Svømmeklubb sitt utgangspunkt er at positiv foreldremedvirkning er viktig.
Det er viktig å vite at foreldre har en viktig rolle i å støtte barna og i å sørge for en positiv
opplevelse på trening, konkurranse og leir. Men noen ganger kan foreldre legge et unødvendig
stort press på barna, og dersom du kan svare «ja» til flere av følgende spørsmål kan det være
risiko for at du som foreldre er altfor ambisiøs på ditt barns vegne:
● Er det veldig viktig for deg at barnet vinner?
● Dersom ditt barn har svømt dårligere enn forventet, er din skuffelse synlig gjennom
kroppsspråk eller ord?
● Føler du at det er din oppgave å «psyke opp» barnet ditt før konkurranse?
● Føler du at det å vinne eller sette rekorder er det viktigste for å kunne ha glede av
svømmingen?
● Gir du ditt barn en «dom» umiddelbart etter trening eller et løp?
● Føler du at du er nødt til å tvinge barnet ditt til å gå på trening?
● Tar du deg selv i å blande deg inn i trenerens veiledning under trening eller konkurranse,
og tenker at du kunne gjort det bedre?
12
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
● Tar du deg selv i å ikke være så veldig interessert i ditt barns motstandere selv om de er i
samme klubb?
● Er ditt barns målsetninger mer viktig for deg, enn de er for ditt barn?
● Har du gitt materielle belønninger for prestasjoner på stevner eller trening?
Under finner du en veiviser for foreldre som skal være vår rettesnor for at Madla
Svømmeklubb skal oppnå mottoet om Svømmeglede For Alle:
Barnepike, nei takk
● Ditt barn trenger å utforske idretten på egenhånd. Engasjer deg, men husk det er barna
som er utøveren – ikke du.
● Ditt barn vil oppleve både medgang og motgang, både på det sportslige og sosiale
området. Vær til stede og gi din støtte i tunge perioder, men barnet må selv lære å takle
både oppturer og nedturer.
● Aksepter og forstå at ditt barn ikke vinner eller perser hver gang de konkurrerer.
Bort med ambisjonene
● Pakk bort ambisjonene du eventuelt har på ditt barns vegne, og la vær å presse, pushe
og sammenligne. Du skal støtte og lytte, for barnet har helt sikkert nok av forventninger
og press i sin hverdag.
● Negative tilbakemeldinger om for eksempel om sine egne eller andres barn hører ikke
hjemme hverken på eller etter trening og konkurranse. Spør først om de har hatt det
gøy og ikke om hvilke resultater de fikk. Husk å heie på din klubb og alle klubbens
medlemmer.
La treneren være treneren
● Det er lov å være engasjert, men husk at det er treneren som har fått klubbens tillit til å
være trener for ditt barn. Du skal ikke gi råd med hensyn på teknikk eller det taktiske,
det er trenerens oppgave, og ikke din. Hvis det er ting man du er uenig i og ønsker å gi
uttrykk for din mening, skal du ta det opp med trenerne direkte eller klubbens ledelse
uten barna til stede.
● Bassengkanten er trenernes arbeidsplass og er dermed forbeholdt trenerne. Det er greit
at foreldre er tilstede, men da må foreldre forholde seg i bakgrunnen. Foreldre skal ikke
involvere seg i treningen hverken fysisk på kanten eller verbalt med instruksjoner fra
sidelinjen. Vi ber at foreldre ikke filmer egne eller andres barn med kamera eller mobil
på trening.
13
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
● Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse, vær positiv uansett resultat og ikke gi
din dom, men spør heller som sagt om hva barnet følte under løpet. Respekter
trenerens valg og prioritering av stevner, øvelser, løpsopplegg, og andre beskjeder.
Vedlegg D - Retningslinjer vedrørende mobbing
Madla Svømmeklubb mener at idretten skal være et trygt sted å være og klubben har derfor
nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere
på slik uønsket oppførsel. I Madla Svømmerklubb praktiserer vi «STOPP-regelen» som skal
praktiseres av den som føler seg utsatt, og denne regelen skal uten forbehold respekteres.
Ledere, ansatte og foresatte skal om man ser eller oppdager mobbing alltid reagere. Det er
avgjørende at barna ser de voksne reagerer. Om ikke vil dette oppfattes som stilltiende aksept,
og at mobbing er akseptert. Dersom mobbere til tross for advarsler ikke bedrer sin oppførsel,
kan resultatet bli at vedkommende blir ekskludert fra klubben for kortere eller lengre tid.
Eventuell eksklusjonssak vil bli behandlet og besluttet av styret
Vedlegg E - Retningslinjer vedrørende bruk av sosiale medier på internett
For medlemmene gjelder følgende:
● Vis respekt for hverandre på sosiale medier på internett, og husk at mobbing her er like
alvorlig som annen mobbing og vil bli behandlet deretter.
● Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på
sosiale medier på internett. Det skal blant annet ikke tas bilder av svømmere i
garderobe eller andre steder der uønsket eksponering kan finne sted.
● Om du opplever en uønsket situasjon skal du gi beskjed til en leder, trener, foreldre eller
annen voksen du stoler på.
For ledere, trenere og foresatte gjelder følgende:
● Søk informasjon om hva internett, sosiale medier og mobiltelefon betyr for barn og
unge i dag.
● Sett deg så godt som mulig inn i barnets sosiale liv på nettet.
● Snakk med barnet om det som skjer - Redd Barnas nettvettregler kan for eksempel
danne et utgangspunkt for en slik samtale.
● Lag felles regler om mobil- og nettbruk hjemme.
● Husk at mobil og internett er ofte i bruk når barn mobbes.
● Snakk med barna om konsekvenser av å dele bilder og informasjon på sosiale medier på
internett. Det kan være vanskelig å få bilder og lignende slettet i etterkant. Tenk over
14
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
hva som er nødvendig å legge ut på nettet og vær varsom med hvilke bilder som legges
ut. Dette gjelder både barna og deg som forelder.
● Ta opp barnas nett- og mobilbruk på foreldremøter og i foreldresamtale.
● Madla Svømmeklubb vil anmelde alvorlige saker til politiet.
Vedlegg F - Retningslinjer vedrørende bruk av konkurransedrakter
Kjøp og bruk av denne av kostbare konkurransedrakter med innbygget avanserte funksjoner
som blant annet reduserer motstanden i vannet er absolutt ikke nødvendig for utøvere som er
yngre enn 13 år. Samtidig gir det heller ikke et godt signal til foreldre og andre utenforstående
at man «må» ha kostbare konkurransedrakter. Mange opplever et press for at man skal
anskaffe denne typen drakter noe som kan føre til at mange velger bort svømming som idrett
av feil årsaker.
Den typen drakter disse retningslinjer handler om er drakter som er oppført på FINA sin liste
over godkjente drakter. Typiske drakter og materialer som står på denne listen er:
● Arena: Powerskin XP, POWERSKIN CARBON PRO MARK 2, Powerskin R-EVO+
● Speedo: Speedo Fastskin3, Speedo FS3 Pro, Speedo LZR Racer
● TYR: AP12 Light, AP12
Madla Svømmeklubb har derfor vedtatt at denne typen drakter ikke skal brukes av utøvere
under 13 år. For utøvere til og med 12 år anbefaler Madla Svømmeklubb, og Norges
Svømmeforbund, at utøverne bruker normale svømmedrakter som har en kostnad på
maksimalt fem hundre kroner.
Vedlegg G - Retningslinjer vedrørende deltakelse på svømmestevner og leir
Aktivitetsplan
Hvert år utarbeides en aktivitetsplan for klubbens tilbud av aktiviteter. Denne blir publisert på
hjemmesiden, www.madlasvommeklubb.no, i tillegg til å bli sendt ut på mail.
All deltakelse på svømmestevner og leirer skal organiseres via Madla svømmeklubb, og gjelder
også i de tilfeller der deltakelse er på egen regning etter avtale med treneren.
Rekruttstevner (uapproberte stevner)
Normalt vil Madla Svømmeklubb tilby to stevner per semester. Rekruttstevner er et tilbud til de
yngste medlemmene fra det året de fyller 8 år. På slike stevner får alle deltakerpremier, og
svømmerne vil ikke bli disket i tilfelle en svømmer ureglementert. Resultatlistene er sortert
alfabetisk.
15
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Åpne stevner (approberte stevner)
Alle konkurransesvømmere skal fra de fyller 10 år få et tilbud om deltakelse på åpne stevner
om lag 1 gang per måned. Medlemmer som tilhører gruppene M1, M2 og T-gruppen skal bli
tilbudt stevner som arrangeres innenfor Rogaland Svømmekrets. Medlemmer som tilhører
gruppene K, U, NM og Elite skal også få et tilbud om deltakelse på stevner arrangert i andre
kretser, mens Elitegruppen kan få tilbud om utenlandsstevner. Det kan være krav til antall
oppnådde krav for å få delta på reisestevner.
Mesterskap
Madla deltar på følgende mesterskap i regi av Norges Svømmeforbund: LÅMØ, ÅM, UM, NM
junior og senior på både lang- og kortbane. Alle utøvere kvalifisert for mesterskap skal ha
anledning til å delta hvis ikke annet bestemmes av styret. Egenandel på slike stevner er 1500
kroner hvis stevnet arrangeres utenfor Stavanger.
Antall øvelser på stevner
Madla Svømmeklubb tilbyr 3 øvelser per dag på åpne stevner, og klubben dekker startavgiften
for disse. Dersom svømmere har et spesielt behov for mer enn 3 øvelser per dag, som for
eksempel at svømmeren skal prøve å klare et krav eller ved andre spesielle omstendigheter, er
det treneren i samråd med SU som tar den endelige avgjørelsen. Det ligger i trenernes mandat
å begrense eller øke antall øvelser per dag innenfor disse retningslinjene, og de kan således
overstyre svømmeres eller foreldres innspill til øvelser om nødvendig. Kostnader for
startkontingenter, i tilfeller hvor svømmerne har fått innvilget et behov for flere enn 3 øvelser
per dag, skal dekkes i sin helhet av foreldre fra og med øvelse 4.
Dersom svømmere ikke stiller til start uten gyldig grunn, vil foreldre bli fakturert for
startavgiften. Dette gjelder dog ikke ved sykdom, skader eller annet gyldig fravær, men gjelder
for tilfeller som for eksempel lekser, familieselskaper, kino og «gidder ikke». Fakturering for
eventuelle startavgifter vil administreres av klubben, og det vil sendes ut samlefaktura et par
ganger per år for å lette administrasjonen.
Stevner som ikke er prioritert av Madla Svømmeklubb og som ikke er på aktivitetskalenderen
Noen ganger kan det være ønskelig å delta på stevner som ikke er angitt på aktivitetsplanen.
Dette ønsket skal tas opp med trener som igjen vil ta saken opp med SU for uttalelse og
beslutning.
16
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Følgende forutsetninger skal være på plass for at stevnedeltakelse på stevner utenom Madla
Svømmeklubb sin aktivitetsoversikt skal kunne godkjennes:
 Stevnedeltakelse skal avklares med trener på forhånd.
 Påmelding skjer gjennom Madla Svømmeklubb.
 Inviteres andre svømmere med, så skal det gjøres til en gruppe og ikke til utvalgte
enkeltindivid.
 Stevnet skal ikke komme i konflikt med klubbens øvrige stevnedeltakelse, eller skape
negativ stemning.
 Alle kostnader dekkes av den enkelte.
Årsak til stevnedeltakelse utenfor klubbens regi kan for eksempel være ønske om eller behov
for å ta krav (øvelser som ikke tilbys på klubbens prioriterte stevner), familie er på reise, kan
være satt som krav for deltakelse på leir, går glipp av andre stevner (med "gyldig" grunn).
Hvorfor delta på stevner?
I tillegg til at Madla Svømmeklubb er en klubb som ønsker å motivere alle til å konkurrere er det
viktig å være klar over at vi konkurrerer med de andre svømmeklubbene i byen om
treningstider. Antall tildelte timer klubben får tildelt henger sammen med hvor mange
svømmere vi stiller med på konkurranser og som der oppnår gyldig tid på øvelser.
Derfor vil vi at alle svømmere fra det året de fyller 10 år skal delta på minst to approberte
stevner per år. Påmelding til stevne, tur og leir er bindende. Kan man av ulike årsaker ikke delta,
får man kun refundert det beløp klubben eventuelt får tilbakebetalt.
Ved reisestevner og leirer forskuddsbetaler klubben store deler av utgiftene til reise og opphold
i forkant av aktiviteten. Ved avmelding får deltakeren kun igjen det som klubben slipper å
betale. Bemerk at klubben ikke har reiseforsikring.
I god tid før stevne, tur eller leir sendes det ut innbydelse til medlemmene. Det opplyses hva
som vil være fristen for å melde seg på. (Internfrist for påmelding) - Innen internfrist må alle
påmeldinger være gjort.
På dagen for ekstern frist sendes våre påmeldinger til arrangør, og etter denne datoen ønsker vi
ikke å komme med etteranmeldinger eller endringer. Påmelding etter internfrist kan risikere å
ikke bli godtatt. Dette gjelder også endring av øvelser. Eventuelle feil som blir oppdaget skal gis
beskjed om før ekstern frist. For sen info om feil vil ikke bli endret med mindre vi anser det for å
ha stor betydning og det er vi, eller arrangør, som har gjort feil
17
Madla Svømmeklubb –
Virksomhetsplan for perioden 2016 til 2020
Versjon 1 Februar 2016
Egenandeler
Stevner og treningsleirer som har egenandeler blir normalt fakturert i forkant av selve
aktiviteten. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli oppgitt i forkant av påmeldingen.
Påmelding til aktivitet innebærer også en aksept for egenandelen. Husk og gi beskjed til
klubben om du skifter epostadresse. Mesterskap har en egenandel på 1500 kroner for stevner
utenfor Stavanger, men andre egenandeler til leirer og reisestevner blir bestemt stevne for
stevne av SU.
Forsikringer ved reise
En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med Madla
Svømmeklubb. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller
andre hendelser når vi er på tur. Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på
tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke
kostnader og egenandeler. Ulempen er at ”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med
hensyn til eventuelle avbestillinger.
Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten
vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom
gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forhold til andre hendelser av alvorlig karakter i
familien. Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har.
Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir
mistet eller stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man
heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få
dekket om noe galt skulle skje. Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg
Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles på www.trygdeetaten.no, kostnadsfritt.
Vedlegg H – Sportslig aktivitetsplan for 2016
Se hjemmesiden på: http://www.madlasvommeklubb.no/?page_id=2185
18