Program og mer informasjon

Praktisk informasjon
Målgruppe: Målgruppe er ansatte i førstelinjen og spesialisthelsetjenesten, som arbeider med de
minste barna (0-6år) og deres familier, på tvers av både kommunegrenser, forvaltningsnivå og
faggrupper.
Dato:
Sted:
Tid:
17. og 18. mars 2016
Litteraturhuset, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad
Kl. 09.00-15:30 torsdag og 09:00-15.00 fredag
Pris:
Kr. 600,- (inkl. en enkel lunsj) for deltakere fra virksomheter i Østfold
Kr 1000 (inkl en enkel lunsj) for deltakere fra andre fylker
Påmelding : [email protected]
Småbarnsdagene i
Østfold 2016
2 dagers fagseminar
For ansatte i barnehage, førskolelærere, barnevernspedagoger,
spesialpedagoger, jordmødre, helsesøstre, sosionomer,
sykepleiere, leger og psykologer
Påmeldingsfrist: 14. februar 2016.
Program 17.03.16
08.30 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 12.00
12.00 - 12.45
Registrering – kaffe/te
Åpning ved avdelingssjef Bjørn Dønheim BUPP/HABU
"Premature barn, deres utvikling og behov i førskolealder"
Unni Vannebo
Lunsj
12.45 - 15.30
"Viktige tilknytningspersoner i barnehagen" Birthe Hagstöm
Program 18.03.16
08.30 - 09.00
Morgenmingling m/kaffe/te
09:00 - 12.00:
”De minste barnas stemme” Mette Sund Sjøvold
12.00 - 12.45
Lunsj
12.45 - 13.15
”Sjumilssteget” v/tverrfaglig samordningsteam barn og unge
hos Fylkesmannen i Østfold
13.30 -14.45
”Barn med funksjonsnedsettelser og psykisk helse–
forebyggende innsats i barnehagehverdagen”
Asbjørg Bekkevold .
14.45 - 15.00
Avslutning
17. og 18. mars 2016
Storgaten 11, 1607 Fredrikstad
Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold avd. BUP/HABU og R-BUP inviterer til småbarnsdagene i Østfold 2016.
Torsdag 17 mars
" Premature barn, deres utvikling og behov i
førskolealder"
Unni Vannebo er utdannet helsesøster og er nå
Studieleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for spe
og småbarns psykiske helse. R-BUP
Leder ADBB (Alarm Distress Baby Scale) studien i
Trondheim
Mange premature barn viser økt forekomst av vansker
i forbindelse med konsentrasjon og oppmerksomhet.
Det er problem knyttet til psykisk helse som for eksempel engstelse.
Fredag 18 mars
”De minste barnas stemme”
Mette Sund Sjøvold
er psykologspesialist og har
jobbet med sped- og småbarn ved Aline i 17 år. Hun
sitter i Barnesakkyndig kommisjon og er veileder i
Marte meo.
Hun og Kristin Furuholmen skrev boka «De minste
barnas stemme – utredning og tiltak for risikoutsatte
sped- og småbarn» som kom ut i år og har undervist
om dette tema i flere år.
” Sjumilssteget”
Tverrfaglig samordningsteam barn og
unge hos Fylkesmannen i Østfold
Sjumilssteget– et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene.
"Viktige tilknytningspersoner i barnehagen".
Birthe Hagstöm er førskolelærer og spesiallærer med doktorgrad i pedagogikk.
Trygge relasjoner er en forutsetning for læring,
spesielt for små barn. Barn som utvikler en trygg tilknytning til minst en voksen i barnehagen stoler på at
de blir trøstet når behov oppstår. Barnet kan da
slappe av og hengi seg til lek og utforskning.
Hun er en av forfatterne til boken ”Tilknytning i
barnehagen: hva betyr trygghet for lek og læring?
Gjennom «det tverrfaglige møtet» legges det til rette
for tverrfaglige møter hvor barn og foreldre kan delta,
og hvor en kan gripe tak i små undringer før de blir til
store problemer.
”Barn med funksjonsnedsettelser og psykisk helse–
forebyggende innsats i barnehagehverdagen”
Asbjørg Bekkevold er høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold. Hun er opptatt av integrering av funksjonshemmede barn. Det er i barnehagen barnet tidlig erfarer «hvem er jeg i forhold til de andre», gjør
erfaringer med vennskap og posisjonering av seg selv
i barnegruppen. Barn med funksjonsnedsettelser og
psykisk helse – forebyggende innsats i barnehage.
Fokus på inkluderings- og segregeringsprosesser i
spesialpedagogiske praksiser. Hun og Tonje Kolle har skrevet boken:
”Pedagogisk dokumentasjon i spesialpedagogiske praksiser ”