ENH 25.02.16 - Eigersund kommune

 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF
INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Formannskapssalen 25.02.2016 Tidspunkt: Møtested: Dato: Kl. 13:30 NB! Saksliste: Sak nr. 001/16 002/16 003/16 004/16 005/16 006/16 007/16 008/16 009/16 010/16 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 11.12.2015 Områdeplan for Kaupanes Forhandlinger ‐ investeringer på Kaupanes
Nye arbeidsoppgaver for Eigersund Næring og Havn KF
Markedsplan Havneområdet
Bemanningsbehovet i administrasjonen
Turistkontoret sommersesongen 2015 ‐ hva bør det arbeides videre med
Samarbeid med Skape Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 25.02.2016
Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 25.02.2016
Eigersund, 19. februar 2016 Leif Erik Egaas Styreleder Randi S. Haugstad Utvalgsekretær Side 1 av 46
Unntatt offentlighet Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). ‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 993 96 623 til Randi Haugstad ‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:  Årsregnskapet som legges ved innkallingen gjennomgås først i møtet – og signeres  Sak 003/16 er unntatt offentlighet og sendes kun møtende medlemmer Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. Side 2 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FE ‐ 033 Arkivsaksnr.: 16/355 Journalpostløpenr.: 16/5293 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Politisk sekretariat
ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær 51 46 80 24 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 001/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 11.12.2015 Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning.
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel 440079 Protokoll ‐ Eigersund Næring og Havn KF ‐ 11.12.2015 Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter Side 3 av 46
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF
MØTEPROTOKOLL
Foretak:
Møtedato:
Tidspunkt - fra:
Sak – fra / til:
Eigersund Næring og Havn KF
11.12.2015
Møtested:
Kl. 12:30 - 13:30
Tidspunkt - til:
047/15 – 049/15
Følgende medlemer møtte:
Leif Erik Egaas
Kjetil Bodal
Harald Røkenes
Liv Fredriksen
Siri Skaar Stornes
Alf Tore Sæstad
Anette Hoås
Parti
H
ans
bru
bru
bru
KrF
V
Følgende medlemmer hadde forfall:
Geir Hestnes
Parti
H
Følgende varamedlemmer møtte:
Ruth Evy Berglyd
Parti
SP
Merknader til møtet:
Leif Erik Egaas
Styreleder
Randi Haugstad
Sekretær
Side 4 av 46
Formannskapssalen
Kl. 12:30 - 13:40
Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8):
Politiske oppnevnte medlemmer
Leder Leif Erik Egaas (H)
Nestleder Geir Hestnes (H)
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF)
Medlem Anette Hoås (V)
Varamedlemmer i rekkefølge
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP)
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP)
Brukerrepresentanter
Medlem Harald Røkenes
Medlem Liv Fredriksen
Medlem Siri Skaar Stornes
Varamedlemmer i rekkefølge
1. Varamedlem Siv Grure
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad
Ansattes representant
Medlem Kjetil Lycke Bodal
Vararepresentant
Varamedlem Ove Romslo
---- 0 ----
Saksliste
Sak nr.
047/15
048/15
049/15
Sakstittel
Protokoll fra Eigersund Næring og Havn KF møte - 19.11.2015
Budsjett og økonomiplan for 2016 for Eigersund Næring og
Havn KF
Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Hanvs møte
11.12.2015
Side 5 av 46
047/15 Protokoll fra Eigersund Næring og Havn KF møte - 19.11.2015
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
11.12.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF
KJETIL LYCKE BODAL (ans.repr.) bemerket at han savnet vedtaket som ble gjort i sak 046/15 Reparasjon av cellespunt og ny kai Hovland ferjeterminal. Saken var unntatt offentlighet, men
møtebehandling og vedtak er offentlig. Dette føres inn i protokollen.
ANETTE HOÅS (V) var ikke tilstede på det forrige møtet, og stilte spørsmål om Stornes sitt forslag om
at styret ber om en sak vedr. bemanningsbehovet i administrasjonen.
Siri Skaar Stornes (bru) svarte at hun foreslo dette med bakgrunn i å styrke bemanningen i
administrasjonen.
Liv Fredriksen (bru) orienterte om at styret hadde diskutert om at denne stillingen eventuelt også
knyttes opp mot turisme.
Daglig leder sa at det var lagt inn midler til stillingen i økonomiplanen, og at stillingen finansieres
gjennom turisme, eventuelt andre midler.
Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Bodals merknad.
ENH- 047/15 Vedtak:
Protokoll fra forrige møte godkjennes med Bodals endring.
Vedtaket er enstemmig.
048/15 Budsjett og økonomiplan for 2016 for Eigersund Næring og Havn KF
Daglig leders / styrets forslag til vedtak:
Eigersund Næring og Havn innstiller til kommunestyret:
1. Styrets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 – omfatter drift og
investering - godkjennes og vedtas.
2. Daglig leder får fullmakt til å ansette i inntil en 50%- stilling i foretaket. Stillingen lønnes som
konsulent.
3. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 2.000.000 kroner. Lånet gis løpetid i
samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. Avdragstid på nye lån settes til 20 år.
4. Daglig leder får fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte låneramme.
5. Det foretas ikke låneopptak i 2015. Vedtatte investeringer i 2015 reverseres og finansieres på
nytt for budsjettåret 2016.
Side 6 av 46
11.12.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF
LIV FREDRIKSEN (bru) foreslo:
"Endring i punkt 2:
- Det opprettes en stilling i inntil 50%. Stillingen lønnes som konsulent."
Votering:
Fredriksens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for fremlagt forslag til vedtak.
Den øvrige innstillingen enstemmig vedtatt.
ENH- 048/15 Vedtak:
Eigersund Næring og Havn innstiller til kommunestyret:
1. Styrets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for 2016 – 2019 – omfatter drift og
investering - godkjennes og vedtas.
2. Det opprettes en stilling i inntil 50 %. Stillingen lønnes som konsulent.
3. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 2.000.000 kroner. Lånet gis
løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. Avdragstid på nye lån
settes til 20 år.
4. Daglig leder får fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte låneramme.
5. Det foretas ikke låneopptak i 2015. Vedtatte investeringer i 2015 reverseres og
finansieres på nytt for budsjettåret 2016.
Vedtaket er enstemmig.
049/15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Hanvs møte
11.12.2015
Spørsmål og orienteringer:
11.12.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF
DAGLIG LEDER viste til havnedirektørenes besøk i Egersund 7. desember, og sa at det var meget
positivt å se at nærlingslivet tok så godt i mot besøket.
DAGLIG LEDER orienterte om at brakkeriggen som står i Holevik vil bli fjernet dersom ikke det snarest
foreligger garanti for at den kan bli stående. Det er også en opsjonsavtale som går ut 31.12.15.
Votering:
Det fremkom ingen forslag i saken.
ENH- 049/15 Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Side 7 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FA ‐ P30, FE ‐ 037, FA ‐ L12 Arkivsaksnr.: 14/988 Journalpostløpenr.: 16/5279 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 002/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Områdeplan for Kaupanes Bakgrunn:
Styret har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å bli holdt løpende orientert om områdeplanen
for Kaupanes. Det har vært et omfattende arbeid og planen nærmer seg ferdigstillelse. Den
vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i begynnelsen av april. Målsettingen er at den skal behandles
i kommunestyremøtet i september 2016.
Plansjef Dag Kjetil Tonheim vil gi en orientering om arbeidet.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Underskrevet avtale prosjekteringsoppdrag 8403 ‐ byggeledelse for ny kai og reparasjon av cellespunt ved Hovland Ferjeterminal Underskrevet avtale prosjekteringsoppdrag 8401 ‐ byggeteknisk prosjektering av ny kai og reparasjon av cellespunt ved Hovland Ferjeterminal Underskrevet kontrakt ‐ ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland ferjeterminal Varsel om budsjettavvik ‐ oppdrag vedr. ny kai og reparasjon av cellespuntkai Hovland ferjeterminal, Kaupanes Side 8 av 46
Varsel om budsjettavvik ‐ oppdrag vedr. søknad om tilskudd til fiskerihavnetiltak ‐ utdyping innseiling kai 14 på Kaupanes Tilbudsinnstilling for utførelse av ny kai og reparasjon av cellespunt ved Hovland ferjekai Signert endringsmelding ‐ ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland Ferjeterminal ‐ varsel om endring i oppdrag Hovland ferjekai ‐ ny kai og reparasjon av cellespunt ‐ ordrebekreftelse Hovland fergekai ‐ ny kai og reparasjon av cellespunt ‐ vurdering av løsning Avlysning av anbudskonkurranse for reparasjon fergeterminal Kaupanes Utskrift av møtebok ‐ Eigersund havnestyre 13.02.14 ‐ Forprosjekt ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland ferjeterminal Side 9 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: :FA ‐ U00 Arkivsaksnr.:16/358 Journalpostløpenr.:2016005343 Saksnummer Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Nye arbeidsoppgaver for Eigersund Næring og Havn KF Bakgrunn: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for Eigersund Kommune ble det vedtatt å føre noen nye oppgaver over til foretaket. Det vises her til punkt 39: «Avsatte midler til Vinterlandbruksskolen, Magma Geopark, IPark Dalane og Skape overføres til Eigersund Næring & Havn KF, for å samle næringslivssatsingen. Eigersund Næring & Havn KF videreformidler tilskuddet og skal vurdere samt følge opp de tilbud som gis fra Vinterlandbruksskolen, Magma Geopark, IPark Dalane og Skape. En videreføring av tiltakene blir vurdert av Eigersund Næring & Havn KF i de årlige budsjettforslag som fremmes for kommunestyret i Eigersund kommune.» Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende Forslag til vedtak: Kommunestyrets beslutning om å føre over nye oppgaver til foretaket tas til orientering. Alternative løsninger: [Skriv her] Dokumenter ‐ vedlagt saken: 451567 ENH ‐ nye arbeidsoppgaver Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter Side 10 av 46
Eigersund kommune
Budsjett 2016 – økonomiplan 2016 – 2019
Kommunestyrets vedtak den 14.12.2015 – KS-133/15
Fordeling av oppgaver
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til drifts‐ og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2016 vedtas. Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. Ansvar – Skatteoppkrever Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer Ansvar – Skatteoppkrever Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. Ansvar – Skatteoppkrever Budsjettrammene for 2016 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. Ansvar – Rådmann Fra 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til: a. 2.630 kroner for boliger. b. 1.470 kroner for hytter/fritidsboliger. c. 2.530 kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2016. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst c. En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet. Ansvar – Kommunalsjef Personal og organisasjonsutvikling d. En 100%‐stilling ved Plankontoret. Ansvar – Plansjef e. En 10%‐stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget. Ansvar – Informasjonssjef f. En 100%‐prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering. Ansvar – Informasjonssjef g. En 20%‐stilling knyttet opp mot VA‐seksjon i Teknisk avdeling (selvkost). Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester h. En 100%‐stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst i. En 50%‐stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere. Ansvar – Kommunalsjef Helse og omsorg j. En 100%‐stilling ved Voksenopplæringssenteret knyttet opp mot asylsøkere. Side 11 av 46
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst k. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst l. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. Ansvar – aktuell kommunalsjef m. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. Ansvar – aktuell kommunalsjef For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inklusiv Start‐lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Det tas opp kommunale etableringslån (Start‐lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt driftsoverskudd. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme. Ansvar – aktuell kommunalsjef Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. Ansvar – Rådmann Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Rådmannen får fullmakt til å se IKT‐prosjektene under ett. Ansvar – Informasjonssjef Side 12 av 46
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%. Ansvar – aktuell kommunalsjef Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på ”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Et positivt premieavvik – ut over budsjett ‐ settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Satser – tilskudd til private barnehager for 2016: a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader): i. Små barn – 90,31 kr ii. Store barn – 43,49 kr b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader: i. Små barn – 195.075 kroner ii. Store barn – 93.928 kroner Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo‐ og servicesenter HO på Lagård skal finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt senter. Saken skal fremmes før beslutning av bygging foretas. Ansvar – Kommunalsjef Helse og omsorg For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende: a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig‐ og fritidseiendommer. b. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring). c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Fra 01.01.2016 foretas følgende endringer i kommunale gebyr: a. Feiegebyret økes med 10%. b. Ingen endring i vanngebyr. Side 13 av 46
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. c. Ingen endring i avløpsgebyr. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Rådmannen foretar en ny faglig vurdering angående hvilken brukergruppe den gjenåpnede avdelingen på Lundeåne skal være forbeholdt. Levekårsutvalget orienteres om faglige vurderinger og fremlegges fremdrift for gjenåpning. Ansvar – Kommunalsjef Helse og omsorg I løpet av 2016 gjennomføres forsøk på enkeltforestillinger eller dager med redusert pris for barn som går på kino sammen med en voksen. Forsøkene evalueres høsten 2016 ut fra besøkstall og samlede inntekter, og danner grunnlaget for om forsøkene videreføres som permanente. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Det fremlegges en sak for Levekårsutvalget før 01.07.16 som belyser sosialpedagogiske tiltak på grunnskolene i Eigersund kommune. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Seniorpolitiske retningslinjer evalueres våren 2016. Tiltak som kan stimulere til at seniorer står lenger i jobb vektlegges. Ansvar – Kommunalsjef Personal og organisasjonsutvikling Tidlig innsats skal prioriteres i 2016 og økonomiplanperiode. Tiltak innen folkehelse, hverdagsrehabilitering, pedagogisk bemanning i barnehagene og pedagogtetthet i 1.‐
4.klasse prioriteres når avdelingene legger sine detaljbudsjetter. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst og Kommunalsjef Helse og omsorg I planleggingen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. Det innhentes erfaringer fra etablering av helsehus e.l. i andre kommuner. Ansvar – Kommunalsjef Helse og omsorg Rådmannen fremlegger en sak der det vurderes å opprette et ungdomsskoletilbud for fremmedspråklige fra høsten 2016 fremfor å kjøpe plasser eksternt (ansvar 2410). Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Rådmannen orienterer det enkelte fagutvalg senest i februar om hvordan nye tiltak innenfor avdelingene tenkes organisert. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Ansvar – Kommunalsjef Helse og omsorg Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Rådmann fremlegger en sak hvor det vurderes fordeler og ulemper med å etablere svømmebasseng på Eigerøy i forbindelse med bygging av ny skole. I saken må det vurderes om svømmehallen på Lagård saneres, og eventuelt erstattes av nytt basseng på Eigerøy. Tema som minimum ønskes belyst med bygging på de to forskjellige plasser: a. Byggekostnader, er det noe å spare med felles utbygging med ny skole? b. Forskjell i energi kostnader, jfr. mulige fordeler med fjernvarme på Lagård? c. Transportkostnader d. Evt andre forhold. Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Side 14 av 46
39. 40. 41. 42. 1. 2. Avsatte midler til Vinterlandbruksskolen, Magma Geopark, IPark Dalane og Skape overføres til Eigersund Næring & Havn KF, for å samle næringslivssatsingen. Eigersund Næring & Havn KF videreformidler tilskuddet og skal vurdere samt følge opp de tilbud som gis fra Vinterlandbruksskolen, Magma Geopark, IPark Dalane og Skape. En videreføring av tiltakene blir vurdert av Eigersund Næring & Havn KF i de årlige budsjettforslag som fremmes for kommunestyret i Eigersund kommune. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Reguleringsplanen for Ramslandsfeltet kommer som sak i kommunestyret i mars 2016. Prosjektering av denne planen blir igangsatt umiddelbart etter vedtaket. Utbygging av feltet skjer i flere byggetrinn. Byggetrinn 1 skal inneholde prosjektering av eksisterende boliger, og 10 ‐14 eneboligtomter. Ansvar – Plansjef Ansvar – Kommunalsjef Tekniske tjenester Rådmannen fremmer en sak innen budsjettbehandlingen 2016 der det vurderes å etablere en idrettskoordinator i kommunen i samarbeid med lokale idrettslag og Idrettsrådet. Saken utredes i nært samarbeid med Idrettsrådet i Eigersund kommune. Ansvar – Kommunalsjef Kultur og oppvekst Det igangsettes umiddelbart en kommunedelplanprosess med flomsikring i hele Eigersund kommune som tema. Ved igangsettelse av planprosessen vil det også være behov for folkevalgtopplæring. Ansvar – Plansjef Økonomiplan vedtak: Fellesforslag fra AP, H, FRP og SP til Økonomiplan 2016 ‐ 2019 vedtas og drifts‐ og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016. Ansvar – Kommunalsjef Økonomi Side 15 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FA ‐ P00, TI ‐ &30 Arkivsaksnr.: 16/357 Journalpostløpenr.: 16/5335 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 005/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Markedsplan Havneområdet Bakgrunn:
Styret har vedtatt at en ønsker en markedsplan for foretaket. Kommunestyret har i
budsjettvedtaket sitt sluttet seg til foretakets ønske om å sette av kr. 300.000 til
markedsføring. Problemstillingen blir da : Hvilke tiltak skal en ha i markedsplanen ?
Daglig leders vurdering:
Det er naturlig at markedsplanen blir delt opp etter de arbeidsoppgavene foretaket arbeider
med. Markedsplanen henger naturligvis sammen med den forventede eierstrategien som
kommunen har signalisert kommer. En markedsplan er en konkret arbeidsplan for å realisere
overordnete målsettinger.
Det er naturlig å starte arbeidet med markedsplanen innen havneområdet av flere grunner
:
A. Havneområdet ligger sentralt innen foretakets arbeidsområder. Kommunestyret
har tidligere godkjent vedtektene for Eigersund Næring og Havn KF. I § 3
Foretakets formål og virksomhet står det : «Foretaket har også til formål å stå
for forvaltningen av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og
Farvannsloven av 17.04.2009. Foretaket har herigjennom til formål å eie, bygge
ut og drive Eigersund Havn som en særskilt økonomisk enhet i den forstand at
alle forhold angående havnekapitalen forvaltes særskilt i tråd med Havne – og
Farvannsloven. «
B. Det arbeides med å lage en områdeplan for Kaupanes. En viktig premiss i dette
arbeidet er å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet.
C. Styret har vedtatt reparasjon av cellespunt/ny kai samt utdyping av
havnebassenget.
D. Styret har bestemt at det skal vurderes en eventuell ny kai utenfor Ervik
Shipping.
Side 16 av 46
Aktuelle markedsføringstiltak
Det pågår i dag et betydelig markedsføringsarbeid i regi av RogAlliansen. Hovedformålet er å
få mer trafikk over fra vei til sjø. Arbeidet innen RogAlliansen har to hovedfokuser. Det ene er
effektiviseringe og samordning av drift – det andre er markedssamarbeid. Det arbeides for
tiden med å samordne den overordnede markedsføringen under begrepet West-Port. Da blir
de i så fall West-Port Risavika, West-Port Egersund o.s.v. Vi får komme tilbake til dette når
forslaget til markedssamarbeid er merkonkretisert.
Arbeidet innen RogAlliansen del 2 skal være ferdig innen 1. halvår 2016.
Motorene i det regionale markedssamarbeidet vil naturlig nok være de store havnene lenger
nord som har mest ressurser innen dette arbeidet.
Det er naturlig at den overordnete markedsplanen vil være de overordnete strategiene som
RogAlliansens arbeid konkluderer med. Det er naturlig å ha noen lokale markedsføringstiltak.
Her har jeg følgende forslag:
1. Digitalisert fremstilling. Det bør utarbeides en digitalisert fremstilling av Eigersund
Havn. Fremstillingen må bygge på områdeplanen. Den bør legges ut på nettet og
brukes aktivt i møtet med aktuelle interessenter.
2. Redaksjonell omtale. Vi bør arbeide aktivt for å få en redaksjonell omtale av hva
som skjer i havna samt hvilke planer vi har. Både næringslivspressen, den
regionale presse samt lokalpressen kan være aktuelle samarbeidspartnere her.
3. Oppsøkende virksomhet. Foretaket må drive oppsøkende virksomhet vis a vis
kunder som kan tenkes å ha behov for transporttjenester til sjøs. Sentralt her er
oljeselskaper, import- og eksportbedrifter innen varehandel samt aktørene innen
fiskerinæringen. Målsettingen er at minst en dag i uken skal benyttes til ekstern
markedsføring. Det bør også etableres allianser med NHO lokalt, regionalt og
sentralt for å promotere Eigersund Havn. Dette arbeidet ivaretas av styreleder og
daglig leder i fellesskap.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til framlegget til markedsføringsplan.
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Side 17 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FE ‐ 034, FA ‐ P00, FA ‐ U00 Arkivsaksnr.: 16/356 Journalpostløpenr.: 16/5330 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 006/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Bemanningsbehovet i administrasjonen Bakgrunn:
I styresak nr. 042/15 traff styret følgende vedtak: «Eigersund Næring og Havn KF ber om en
sak vedrørende bemanningsbehovet i administrasjonen».
Daglig leders vurdering:
Bemanningsbehovet er nært knyttet til hvilke oppgaver foretaket skal løse. Kommunens
eierstrategi er ikke klar. Følgelig er det usikkerhet om hvilke oppgaver foretaket skal løse.
Dette gjelder spesielt innenfor arealutvikling. Dersom foretaket skal tilrettelegge infrastruktur
innenfor boligfeltet kreves det naturlig nok en annen type kompetanse enn dersom det er tale
om salg og markedsføring.
Saken legges derfor fram basert på dagens situasjon.
Pr. i dag er det 4 fast ansatte i foretaket. 3 personer arbeider med driftsoppgaver innen
havneområdet, mens daglig leder har det overordnete ansvaret for foretakets drift.
Områdeplanen for Kaupanes, investeringsoppgavene innen havna, markedsføring samt
samarbeidet innen RogAlliansen er lagt til daglig leder. Daglig leder har også Ansvaret for
den løpende dialogen med Skape, I-Park, Vinterlandbruksskolen samt NAV. Til stillingen
ligger også den generelle etablererveiledningen. Naturlig nok er det en del henvendelser fra
næringslivet samt bedriftsbesøk som daglig leder har ansvaret for. Turistkontoret bemannes
av innleid sommerhjelp. Det har også vært et formalisert samarbeid for 2015 med
Sentrumsforeningen innenfor reiselivsområdet. Samarbeidet med Sentrumsforeningen skal
evalueres i årsmeldingen.
Det er et betydelig tidspress innenfor foretaket. Det har vært en lengre sykemelding innenfor
havneområdet. Følgelig må arbeidsoppgavene fordeles på 2 i stedet for 3 personer. Med
hensyn til daglig leder er det problematisk å fordele arbeidsoppgavene på andre. Det vil
imidlertid være en betydelig avlastning dersom turistinformasjonen får en egen medarbeider
– i redusert stilling. Turistkontoret må bemannes og det er ikke ønskelig med hyppig
utskifting av turistvertene, For å få mest mulig effekt av turistinformasjonen er det nødvendig
å gjøre et solid arbeid i forkant av sommersesongen. Jeg ser også for meg at vedkommende
kan utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes i generell markedsføring.
Side 18 av 46
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende
Forslag til vedtak:
1. Deltidsstillingen knyttet til turistinformasjonen lyses ut.
2. Styret vil vurdere bemanningssituasjonen i foretaket på nytt når kommunenes
eierstrategi er klar. Uansett skal bemanningssituasjonen vurderes i forbindelse med
økonomiplanen for perioden 2017-2021.
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Side 19 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FE ‐ 073, TI ‐ &10 Arkivsaksnr.: 15/454 Journalpostløpenr.: 16/5348 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 007/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Turistkontoret sommersesongen 2015 ‐ hva bør det arbeides videre med Bakgrunn:
I sak nr. 033/15 traff styret for Eigersund Næring og Havn KF følgende vedtak:
« 1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering
2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen, og ber om at det utarbeides en
sak som viser hvilke tiltak styret skal gå videre med.»
Når det gjelder bakgrunnen for saken vises det til sak nr. 033/15 som er plassert som
vedlegg.
Mye av det konkrete arbeidet utføres av administrasjonen. Styret må definere hvilken retning
arbeidet skal ta. Daglig leder foreslår følgende tiltak for å forbedre turistinformasjonen.
Aktuelle tiltak
De framtidige aktuelle tiltakene kan, etter daglig leders vurdering, summeres opp under
følgende stikkord. A) Profesjonalisering ,B) Digitalisering, C) Samarbeid og D) Åpningstider.
Daglig leder ønsker at den halve stillingen som kommunestyret har godkjent skal
hovedsakelig arbeide med generell markedsføring og turistinformasjon.. En del av
arbeidstiden vil være knyttet til å utarbeide og oversette materiell til turistkontoret, bemanne
kontoret samt å legge til rette for samarbeid med reiselivsaktører. Å gjøre mest mulig av
informasjonen digital er også viktig.
I sak nr. 033/15 ble det vist til flere tiltak som det bør arbeides videre med. Her er en
statusrapport hvor arbeidet står:
·
·
·
·
Fornying av informasjonsmateriell. Under arbeid.
Oversetting av informasjonsmateriell. Under arbeid
Samle inn informasjon om vertskap. Må påbegynnes
Samarbeide med andre turistkontorer. Må påbegynnes
Side 20 av 46
·
·
·
·
·
·
Forlenge sesongen for turistinformasjonen. Under arbeid. Forslag 1. juni og ut
august
Få digital informasjonstavle. Må påbegynnes. Løses i samarbeid med
Nordsjøvegen.
Få en lett tilgjengelig aktivitetskalender. Må påbegynnes
Undersøke hvordan Eigersund er presentert i forskjellige medier. Løses i samarbeid
med Region- Stavanger og Nordsjøvegen
Få opp skilt til Fotlandfossen og Stoplesteinane. Må påbegynnes. Løses i
samarbeid med teknisk etat i Eigersund kommune og Nordsjøvegen.
Forbedre bykartet. Må påbegynnes
For at turistarbeidet skal bli virkningsfullt er det viktig å videreutvikle samarbeidet med andre
reiselivsaktører.
Turistkontoret hadde åpent siste uke i juni og ut august i 2015 Åpningstiden var 10.00-16.30
hver dag. Det var også åpent på søndager. Tilbakemeldingen for de som arbeidet ved
turistkontoret var at det var lite besøk på søndagene samt at turistkontoret kunne stenge en
halv time tidligere. Jeg foreslår å starte opp turistinformasjonen 1.juni og ha åpent ut august.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til de konkrete forslagene for å forbedre turistinformasjonen.
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel 427793 Turistkontoret sommersesongen 2015 Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter Side 21 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 13.10.2015 Arkiv: : FE ‐ 073, TI ‐ &10 Arkivsaksnr.: 15/454 Journalpostløpenr.: 15/29986 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 033/15 Eigersund Næring og Havn KF 22.10.2015 Turistkontoret sommersesongen 2015 Sammendrag:
Driften av turistkontoret for denne sesongen er nå over. Med dette legges resultatene for
turistregistreringen samt forslagsliste med henhold til neste års sesong frem. Disse er
plassert som vedlegg.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering.
2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen og ber om at det arbeides
videre for å realisere disse forslagene med tanke på neste års sesong.
Møtebehandling fra Eigersund Næring og Havn KF 22.10.2015 ENH ‐ behandling: LIV FREDRIKSEN (bru) foreslo - nytt punkt 2:
"Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen, og ber om at det utarbeides en sak
som viser hvilke tiltak styret skal gå videre med."
Votering:
Punkt 1 enstemmig vedtatt.
Fredriksens forslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for det fremlagte
forslag.
ENH‐033/15 vedtak: 1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering.
2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen, og ber om at det utarbeides
en sak som viser hvilke tiltak styret skal gå videre med.
Side 22 av 46
Vedtaket er enstemmig.
Saksgang:
Avgjøres av styret.
Daglig leders vurdering:
Det har vært en sesong med mange besøkende i Eigersund. Reiseliv & turisme er inne i en
positiv trend. Det er åpenbart at kommunen har blitt kjent på grunn av de mange festivalene.
Internasjonalt har svak kronekurs og en solid markedsføring hjulpet på. Lederen på
turistkontoret har satt opp en forslagsliste slik at vi kan bli enda bedre. Forslagene er basert
på hvilke problemstillinger som reises overfor turistinformasjonen. Jeg slutter meg til
forslagene ,og vil anbefale overfor styret at vi arbeider for å iverksette disse tiltakene.
Plasseringen av turistinformasjonen på Gruset fungerte svært godt. Samlokaliseringen med
frivillighetssentralen fungerte også bra. Det ble satt opp en enkel skillevegg slik at de to
virksomhetene kunne fungere uavhengig av hverandre.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer det fremlagte forslag til vedtak.
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel 427798 Forslagsliste for turistinformasjonen 427799 Resultatene av turistregistrasjon 2015 Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter Side 23 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 16.02.2016 Arkiv: : FA ‐ U01, TI ‐ &10 Arkivsaksnr.: 13/2577 Journalpostløpenr.: 16/5341 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Stab næring og havn
SEK Lars Kolnes Daglig leder 51 46 80 65 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 008/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Samarbeid med Skape Bakgrunn:
Kommunestyret vedtak under behandlingen av økonomiplanen at Eigersund Næring og
Havn skal m.a. ha ansvaret for samarbeidet med Skape. Jeg legger derfor fram
handlingsplanen 2016 -2019 samt en orientering om kommunale tilskudd 2015 samt for ny
periode 2016 -2019.
Daglig leders vurdering:
Daglig leder har samarbeidet nært med Skape selv om ansvaret formelt sett har vært
Eigersund Kommunes. I oppfølgingen av ledigmeldte og grundere er det viktig med et tett
samarbeid mellom foretaket, NAV og Skape. Frem til nå har vi fordelt arbeidet mellom oss.
Daglig leder har hatt de første samtalene mens Skape har hatt oppfølgingen utover det. Kurs
og kompetanseheving har foregått i regi av Skape. NAV har, dersom det er faglig grunnlag
for det, forlenget stønadsperioden. Basert på en faglig vurdering fra foretaket ved daglig
leder kan stønadsperioden for ledigmeldte forlenges med inntil 1 år.
Det er dessverre all grunn til å tro at ledighetstallene vil stige i regionen vår. Følgelig er det
viktig å ha gode opplegg som sikrer at grundere får god oppfølging. Dette gjøres ved
individuell veiledning, kompetanseheving og et godt samarbeid mellom lokale, regionale og
statlige organ.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende
Forslag til vedtak:
Eigersund Næring og Havn KF ønsker å være medlem i Skape. Medlemskapet blir vurdert
på nytt i 2019.
Side 24 av 46
Alternative løsninger:
[Skriv her]
Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel 451560 Handlingsplan 2016‐2019 vedtatt versjon 451561 Kopi av kommunale tilskudd 2015 451562 Ny periode 2016‐2019‐Egersund Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter Videreføring av partnerskap om Skape 2016 ‐ 2019 Tilskudd til Skape for 2015 Behov for økt tilskudd til skape for 2015 Tilskudd til Skape for 2014 ‐ ber om utbetaling Videreføring av samarbeid om Skape etter at Næringsjefen i Dalane er avviklet fra årsskiftet 2013/2014 Side 25 av 46
Handlingsprogram
2016-2019
SKAPE GIR
KOMPETANSE OG VEILEDNING
FOR DEG SOM VIL STARTE
EGEN BEDRIFT
I ROGALAND
SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,
KOMMUNENE I ROGALAND OG FYLKESMANNEN I ROGALAND
Side 26 av 46
Hva er Skape?
Skape er et partnerskap som sikrer et offentlig tilbud innen etablererveiledning og
-opplæring i Rogaland. Tilbudet skal være tilpasset etablerernes og kommunenes
spesifikke behov. Skapes tjenester er rettet mot et bredt antall enkeltpersoner som
ønsker å etablere egen virksomhet (basisgründere). Gründere som har behov for å
delta i lengre oppfølgingsprogram vil som hovedregel bli henvist til andre aktører som
har dette.
Skape har eksistert siden 2007, og fra 2010 har alle kommuner i Rogaland deltatt i
partnerskap om Skape gjennom partnerskapsavtaler for periodene 2010 – 2011 og
2012 - 2015. Det legges opp til videreføring av partnerskapet i perioden 2016 – 2019,
basert på følgende deltakere:

Rogaland Fylkeskommune

Kommunene i fylket representert direkte eller gjennom sine kommunale eller
interkommunale organer.

Fylkesmannen i Rogaland – basert på samarbeid med de regionale rådgiverne
i fylket.
Rogaland fylkeskommune er administrativt og juridisk ansvarlig for Skape. Skape er
lokalisert i Ipark, Stavanger. De kommunale partnerne er Skapes eksklusive
samarbeidspartnere innen sine regioner.
Innovasjon Norge yter årlig støtte til Skape, og deltar i styringsgruppen som
observatør.
Skape styres av en administrativ styringsgruppe med følgende representanter:

Rogaland Fylkeskommune (leder).

Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen.

Stavanger kommune, representerer kommunene som benytter førstelinje/rådgivningstjenester.

Sola kommune, representerer kommunene som benytter førstelinje/rådgivningstjenester.

Haugaland Vekst, representerer kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira
og Sveio (Hordaland).

Jæren Produktutvikling, representerer kommunene Sandnes, Klepp, Time, Hå
og Gjesdal.

Karmøy kommune
Daglig leder i Skape er sekretær for styringsgruppen.
Partnerskapet er knyttet til handlingsprogrammet og varer til utgangen av 2019.
Visjon
Skape skal sette etablererne i sentrum, og gjennom dette bidra til at disse lykkes
med å skape nye arbeidsplasser.
Side 27 av 46
Målgrupper

Personer som ønsker å etablere egen virksomhet – kalt «basisgründere».
For basisgründere er Skapes tilbud førstelinjetjeneste/-kontaktpunkt, relevante
etablererkurs og rådgivning.

Personer som ønsker å etablere egen virksomhet basert på en idé som er
innovativ og har vekstpotensial – kalt «vekstgründere».
For vekstgründere er Skapes tilbud kartlegging av behov for hjelp og
oppfølging. Deretter videreformidling til andre hjelpere. (HUB funksjon)
Tilbud til basisgründere
Skapes basistjenester tilbys i hele fylket, og er i utgangspunktet rettet mot begge de
definerte målgruppene. Tjenestene tilpasses behov og erfaringsgrunnlag hos den
enkelte gründer, enten det gjelder en basisgründer eller vekstgründer. Kurs
gjennomføres over hele fylket etter avtale og i samarbeid med partnerne.
Informativt nettsted for gründere og etablererveiledere
Nettsidene til Skape gir praktisk og konkret informasjon om hvor og hvordan
gründere kan forholde seg for å få relevant bistand. Alle Skapes tilbud presenteres
på nettsiden. Relevante kurs og arrangement, som arrangeres av andre aktører,
kunngjøres også. Nettsiden inneholder også link til disse aktørene.
Målet for programperioden er at nettsiden skal tjene- og være profilert som en felles
nettportal for gründere og etablererveiledere i hele fylket, og oppnå minst 100.000
treff årlig.
Kurs for etablerere
Skapes kurstilbud er delt i tre typer: Introduksjonskurs, etablererkurs og temakurs.
Introduksjonskursene skal gi generell informasjon om oppstart av egen bedrift. Dette
er et lavterskeltilbud og inngangsport til andre aktiviteter i regi av Skape og evt. andre
relevante aktører. Introduksjonskurs finnes også i nettversjon, som er tilgjengelig fra
nettsiden. Dette kurset videreføres og oppdateres.
Skapes etablererkurs gir etablerere mer spesifikk kompetanse, og bidrar også til
erfaringsutveksling og nettverksbygging blant deltakerne. Dette kurstilbudet vil bli
kontinuerlig videreutviklet i planperioden. Som nettverkstilbud arrangerer Skape
regelmessig Skape Forum. Skape Forum er et uformelt møtested for gründere,
investorer og andre som kan ha interesse av å møtes for å utveksle erfaringer og
knytte kontakter. Skape samarbeider med andre aktører om tilsvarende arrangement.
Skape tilbyr kurs innen utvalgte tema (temakurs) som er relevante for etablerere.
Sammensetning av tema som tilbys vurderes hvert halvår.
Individuelle tjenester til basisgründere
Førstelinje/rådgivning er individuelle tjenester som kommer i tillegg til
basistjenestene, og kan kjøpes av kommuner som ikke utfører dette i egen regi.
Kommunene som gjør dette benevnes «rådgivningskommuner1».
Kommuner som ikke benytter Skapes førstelinje/rådgivningstjeneste forutsettes å ha
egne tilbud innen dette området. Skape kan imidlertid etter avtale tilby individuell
rådgivning til etablerere bosatt i disse kommunene. Tjenesten faktureres da
1
I 2015 er rådgivningskommunene: Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand.
Side 28 av 46
bostedskommune eller region etter medgått tid basert på selvkost. Tjenesten avtales
på forhånd.
Førstelinjetjeneste
Førstelinjen defineres som en etablerer/mulig etablerers første kontakt med en
offentlig etablererveiledningstjeneste. Førstelinjen avklarer behov og forventninger
hos den enkelte etablerer. Disse innledende samtalene gir grunnlag for å avklare
videre oppfølging. Alle tilbys relevante kurs, som de kan melde seg på etter behov.
Gründere som vurderes å ha potensiale for innovasjon og vekst kan videre tilbys
individuell rådgivning og evt. utvidet rådgivning mot egenandel.
Førstelinjesamtalen skal dessuten avdekke om en vekstgründer bør vurdere
muligheten til å søke andre tjenester/tilbud som er rettet mot målgruppen.
Veiledere hos Skape skal ha relevant kompetanse.
Individuell rådgivning/veiledning
Rådgivning/veiledning er en individuell tjeneste, som innebærer bruk av eksterne
bedriftsrådgivere Skape har kontrakt med. Her gis råd til den enkelte gründer om
strategi, forretningsplan, ide eller konsept evaluering. Individuell rådgivning vurderes i
hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt
vekstpotensial. Etablerere vil gjennom Skape i første omgang kunne få inntil 3 timer
individuell rådgivning uten kostnad for etablereren.
Utvidet rådgivning mot egenandel
Skape kan tilby utvidet rådgivning, utover de 3 timene nevnt ovenfor, mot at
gründeren betaler egenandel. Bruk av utvidet rådgivning vurderes ut fra samme
kriterier som for ordinær individuell rådgivning, men nå vektlegges etablererens- og
prosjektets ambisjonsnivå og evt. innovasjonshøyde sterkere. Kravene skal imidlertid
ikke være så strenge som de Innovasjon Norge/Inkubator m.fl. praktiserer. Således
skal Skapes utvidede rådgivning ikke komme i konkurranse med ordningene disse
forvalter.
Utvidet rådgivning begrenses til maks. 8 timer pr. prosjekt. Egenandelen faktureres
gründeren og utgjør 1/3 av totalprisen beregnet fra Skapes kostpris. Den involverte
rådgiveren kan evt. videreføre sitt samarbeid med etablereren, men det skjer da
utenfor Skapes rådgivningstjeneste og uten tilskudd fra Skape.
Samarbeid med NAV om næringsfaglig vurdering
Skape utarbeider næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV Rogaland. Skape
ivaretar dette for kommunene som benytter seg av førstelinje-/rådgivning fra Skape.
Ordningen vurderes regelmessig i samråd med NAV Rogaland.
Tilbud til vekstgründere
Skapes tilbud til basisgründere vil ofte ha nytteverdi også for vekstgründere, og
målgruppen kan benytte disse tilbudene når det passer.
Skapes tilbud om individuell rådgivning og utvidet rådgivning vil i utgangspunktet
være tilpasset den enkelte gründers behov og ambisjonsnivå, enten idékonseptet
vurderes som innovativt eller ikke.
Den individuelle oppfølgingen vil dessuten avklare muligheter for å videreformidle
gründeren til andre aktører/ordninger som kan være aktuelle.
Side 29 av 46
For å sikre at slik videreformidling kan skje på enklest mulig måte, samarbeider
Skape med andre aktører innen virkemiddelapparatet for etablerere i fylket og
nasjonalt. Slike aktører er: Innovasjon Norge, Fylkesmannens regionale
distriktskonsulenter, Ipark, Connect Vest, NAV, næringshager, næringsforeninger,
gründerhus, Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger, Ungt Entreprenørskap,
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI), Næringslivets Hovedorganisasjon,
Landsorganisasjonen, kommunene, Rogaland fylkeskommune og andre, som har
regelmessig kontakt med etablerere.
Administrative basistjenester
Nyhetsbrev til etablererveiledere i fylket
Det er en målsetting for Skape å bidra til et høyt faglig nivå på etablerertjenestene
som utføres i regi av Skape selv, og regionalt av partnerne. Skape gjør dette
gjennom nettverk, og ved å utarbeide nyhetsbrev som distribueres til denne
målgruppen.
Markedsføring
Skape profileres i hele fylket gjennom de tjenester Skape bidrar med sammen med
partnerne og leverandører ovenfor etablerere. Partnerne markedsfører Skape som
del av etablererveiledningen i regionen. Skapes grafiske profil legges til grunn for
markedsføringen.
Statistikk, evaluering og innkjøp av tjenester
Felles nettbasert rapporteringssystem gir et samordnet bilde av aktiviteter og
resultater i fylket. I tillegg gjennomføres regelmessig spørreundersøkelser blant
etablerere som har benyttet tilbud fra Skape. Alle kurs blir kontinuerlig evaluert. De
vurderes og tilbudet oppdateres etter behov i forhold til tilbakemeldinger som
innhentes.
Skapes kjøp av tjenester er basert på leverandøravtaler som er inngått i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser. Utlysning og innkjøp skjer i samarbeid med
Rogaland Fylkeskommune. Nåværende avtaler gjelder for 2015 og kan forlenges for
2016 og evt. 2017. Behov for å lyse ut nye- eller forlenge gjeldende avtaler vurderes i
andre halvår 2015, så snart videreføring av Skape er avklart.
Rapportering og oppdatering av handlingsprogram og budsjett
Det utarbeides årsrapport for alle aktiviteter i regi av Skape. Handlingsprogrammet
for 2016/2019 revideres og oppdateres i samråd med styringsgruppen hvert år i
3. kvartal. Samtidig gjennomgås og godkjennes Skapes budsjett for det kommende
år. Evt. behov for spesielle utviklingsprosjekter og/eller særskilt rapportering avtales
med partnerne.
Utviklings- og driftsoppgaver
Skape skal arbeide for å videreutvikle sin aktivitet med særlig vekt på følgende
områder:

Videreutvikle www.skape.no som felles nettportal for gründere i Rogaland.
Herunder spisse nettstedet mot de definerte målgruppene.

Videreutvikle kontakt og samarbeidsrelasjoner med «andre hjelpere».

Nyhetsbrev til gründere og etablererveiledere i Rogaland.

Samordne Skape Forum med tilsvarende arena i fylket.
Side 30 av 46

Evaluere og utvikle kurstilbudet.

Vurdere kravspesifikasjonene for Skapes tjenestetilbud (kurs/rådgivning) ved
utlysing av anbudskonkurranse for nye leverandørkontrakter.

Vurdere økt bruk av nettbaserte kurs for å sikre best mulig fylkesdekning av
kurstilbudet.
Markedsføre Skapes tilbud til gründere gjennom langsiktig profilering:
«Skape – for etablerere i Rogaland»


Anvende Lean-prinsipper i forbindelse med individuell rådgivning.

Videreutvikle partnerskapsmodellen med sikte på effektiv bruk av ressurser til
beste for brukerne.
Budsjett og finansiering
Skape er et tilbud hvor det offentlige tar et ansvar for kompetanse og veiledning for
enkeltpersoner som vil etablere egen virksomhet. Det offentlige virkemiddelapparatet
har dermed hovedansvar for finansieringen.
Private aktører kan være med i delfinansiering av tiltak, men Skape skal ikke inngå
private sponsoravtaler med kommersielle vilkår som kan påvirke Skapes profil som
nøytral og ikke-kommersiell veileder. Skape skal ikke drive kommersielt annonsesalg
på sine nettsider.
Inntekter (tilskudd) og utgifter er beregnet på grunnlag av regnskap for 2014 og
budsjett for 2015. Budsjett for årene 2016 - 2019 forutsetter tilskudd på samme nivå
som i 2015. Total årlig driftskostnad utgjør snaut 3,7 millioner 2015-kroner.
Alle kommuner i fylket betaler et årlig basistilskudd på 1,25 kroner pr. innbygger. Til
sammen utgjør dette i budsjettet 581.000 kroner.
Kommunale tilskudd for førstelinjetjenester og rådgivning utført i regi av Skape,
beregnet med utgangspunkt i dagens rådgivningskommuner, utgjør 4,00 kroner pr.
innbygger. Til sammen er dette 691.000 kroner årlig
Til sammen utgjør kommunenes tilskudd 1.272.000 kroner pr år, som tilsvarer en
samlet kommunal andel på 34,7 prosent av totalbudsjettet. Fylkeskommunens
tilskudd er tilsvarende 1.250.000 kroner årlig i perioden (34,1 %). Tilskudd fra
Innovasjon Norge og Fylkesmannen er budsjettert til sammen med 400.000 kroner
(10,9 %).
Andel egenandeler er til sammen budsjettert med 590.000 kroner, som utgjør 16,1 %
av totalbudsjettet, og er en økning på hele 250 % sammenlignet med regnskapet fra
2014. Endelig er 150.000 kroner (4,1 %) budsjettert til rådgivning i nord-fylket, hvilket
er en tjeneste som faktureres direkte etter forbruk til selvkost.
Årlige budsjetter justeres for endring i innbyggertall, evt. avtalt endring i omfanget av
førstelinjetjenester/rådgivning og evt. andre avtalte utviklingsprosjekter. Endringer i
befolkningsgrunnlaget for rådgivningskommunene beregnes årlig fra offentlig
statistikk fra året før og kan medføre endringer i det neste års budsjett. Endringer i
arbeidsmarkedet kan utløse behov for ekstraordinære tiltak, som evt. kan medføre
endringer i budsjettet.
Side 31 av 46
Det er gjennom programperioden satt av 200.000 kroner årlig til utvikling. I tillegg er
det mulig å søke støtte til gjennomføring av avtalte utviklingsprosjekter, bl.a.
omlegging av nettsiden og utvikling av nye nettbaserte kurs.
Den totale kostnadsrammen er likevel uendret ved at kostnadene til kurs er strammet
inn i forhold til budsjettet for 2015.
Budsjett for Skape.no 2016 – 2019
Regnskap
2014
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
-202 125
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
EGENANDELER - UTVIDET RÅDGIVNING
-31 708
-90 000
-90 000
-90 000
-90 000
RÅDGIVNING I NORD-FYLKET
-55 195
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
TILSKUDD - PRØVEORDN. RÅDGIVNING (GS)
-62 500
0
0
0
0
BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER
-456 332
-581 000
-581 000
-581 000
-581 000
TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER
-553 780
-691 000
-691 000
-691 000
-691 000
-1 000 000
-1 250 000
-1 250 000
-1 250 000
-1 250 000
TILSKUDD - FYLKESMANNEN I ROGALAND
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
TILSKUDD - INNOVASJON NORGE
-300 000
-300 000
-300 000
-300 000
-300 000
-2 761 640
-3 662 000
-3 662 000
-3 662 000
-3 662 000
LØNNSKOSTNAD
746 179
830 000
830 000
830 000
830 000
ADMINISTRASJON / MVA
247 622
304 000
304 000
304 000
304 000
MARKEDSFØRING
408 737
470 000
470 000
470 000
470 000
HUSLEIE
51 047
50 000
50 000
50 000
50 000
REISER
28 719
25 000
25 000
25 000
25 000
TELEFON / PORTO / IKT / DIVERSE
81 890
63 000
63 000
63 000
63 000
1 564 194
1 742 000
1 742 000
1 742 000
1 742 000
0
200 000
200 000
200 000
200 000
92 980
100 000
100 000
100 000
100 000
ETABLERERKURS
392 559
400 000
400 000
400 000
400 000
TEMAKURS
159 700
150 000
150 000
150 000
150 000
SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM
145 118
150 000
150 000
150 000
150 000
RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
2 404 551
2 792 000
2 792 000
2 792 000
2 792 000
NÆRINGSFAGLIG VURDERING
115 875
90 000
90 000
90 000
90 000
FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING
481 259
620 000
620 000
620 000
620 000
SUM NFV / FØRSTELINJE / RÅDGIVNING
597 134
710 000
710 000
710 000
710 000
SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET
69 905
160 000
160 000
160 000
160 000
3 141 590
3 662 000
3 662 000
3 662 000
3 662 000
379 950
0
0
0
0
Buffer fra 2013
-782 602
-402 652
-402 652
-402 652
-402 652
Differanse buffer - resultat
-402 652
INNTEKTER
EGENANDLER
TILSKUDD FRA RFK
INNTEKTER
KOSTNADER
Basistjenester
Sum administrasjon
UTVIKLING
INTRODUKSJONSKURS
SUM BASISTJENESTER
Rådgivningstjenester
UTGIFTER
RESULTAT
Side 32 av 46
Tilskudd fra kommunene
2015
Kommune
2015
Rådgivningskommuner - 5,25 kroner pr.
innbygger (1,25 + 4,00 kroner)
Antall innbyggere (pr.
1.1.2014)*
907 100
172 781
Stavanger kommune
686 459
130 754
Randaberg kommune
54 684
10 416
131 686
25 083
24 964
4 755
Sola kommune
Rennesøy kommune
2 788
531
6 521
1 242
172 143
137 714
- Sandnes kommune
89 875
71 900
- Gjesdal kommune
14 146
11 317
- Time kommune
22 371
17 897
- Klepp kommune
23 106
18 485
- Hå kommune
22 644
18 115
Strand kommune
15 174
12 139
Hjelmeland kommune
3 484
2 787
Finnøy kommune
3 823
3 058
Kvitsøy kommune
Forsand kommune
Basiskommuner - 1,25 kroner pr. innbygger
Jæren produktutvikling
66 636
53 309
- Haugesund kommune
45 124
36 099
- Tysvær kommune
13 335
10 668
264
211
1 085
868
Haugaland Vekst
- Utsira kommune
- Bokn kommune
6 829
‐ Sveio kommune 5463
Vindafjord kommune
10 934
8 747
Karmøy kommune
52 191
41 753
Suldal kommune
4 851
3 881
Sauda kommune
5 950
4 760
Eigersund kommune
18 514
14 811
Bjerkreim kommune
3 525
2 820
Lund kommune
4 031
3 225
Sokndal kommune
4 129
3 303
1 272 484
465 088
Total:
Basistilskudd (alle kommuner):
Tilskudd for rådgivning(inkl. utvidet rådgivn.)
Total kommunal tilskudd 2015
581 360
691 124
1 272 484
*inkl. Sveio
Side 33 av 46
Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Egersund
Att.: Lars Kolnes
Deres referanse
Vår referanse
Vår dato
Einar Talgø
19. februar 2016
Direkte telefon
51 87 42 41
90 97 77 96
Videreføring av partnerskap om Skape 2016 - 2019
Viser til kommunens tidligere vedtak angående Skape for 2010 – 2011 og 2012 og 2015.
Styringsgruppen for Skape godkjente i møte 16. april 2015 Handlingsprogram og
partnerskapsdokument for perioden 2016 – 2019.
Dokumentet vedlegges, og vi ber vennligst om at det behandles i kommunen.
Dessuten vedlegges en tabell som viser tilskudd fra hver kommune i 2015, som er
retningsgivende for årlig kommunalt tilskudd i kommende fire-års periode, samt Skapes
Årsrapport for 2014 for ytterligere informasjon.
Vi står selvsagt til tjeneste for evt. spørsmål eller behov for nærmere avklaring.
Med vennlig hilsen
Einar Talgø
Daglig leder, Skape
Skape, Ipark, Prof. Olav Hanssensvei 7A, Postboks 8034, 4068 Stavanger
Side 34 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 17.02.2016 Arkiv: : FE ‐ 033 Arkivsaksnr.: 16/355 Journalpostløpenr.: 16/5375 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Politisk sekretariat
ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær 51 46 80 24 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 009/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 25.02.2016 Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak
etter forslag fra et eller flere medlemmer.
De framlagte referatsakene tas til orientering.
Underliggende saker: Saksnummer Tittel 001/16 Orientering om tilskuddsordningen som gis over statsbudsjettet kap 1360 post 60 til kommunale fiskerihavnetiltak 002/16 Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 ‐ utdyping ved Kaupanes 003/16 Kartlegging av muligheter for plassering av beredskapslager Side 35 av 46
Vest
Samtlige kystkommuner
Deres ref.:
«REF»
Vår ref.:
2012/530-6
Arkiv nr.:
Saksbehandler:
Rita Svendsbøe
Dato:
19.01.2016
Orientering om den statlige tilskuddsordningen til kommunale
fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 1360 post 60
Kystkommunene i landet har anledning til å søke om tilskudd over statsbudsjettets kap.
1360 post 60 til delfinansiering av kommunale fiskerihavnetiltak/infrastruktur i fiskerihavner.
Søknadsfristen er satt til 1. mars 2016 for prioritering i Statsbudsjettet 2017.
Utfyllende informasjon, retningslinjer og søknadsmal finnes på Kystverkets hjemmesider:
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Utbygging-av-fiskerihavner-ogfarleder/Tilskudd-til-kommunale-fiskerihavnetiltak/
Vi oppfordrer kommuner som ønsker å søke om tilskudd til å ta kontakt for veiledning og
ytterligere informasjon knyttet til tilskuddsordningen.
Med hilsen
Rita Svendsbøe
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent
Eksterne kopimottakere:
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fiskeridirektoratet region Sør
Fiskeridirektoratet Region Vest
Regiondirektør Kystverket Vest
Sentral postadresse:
Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no
Telefon:
+47 07847
Internett:
E-post:
www.kystverket.no
[email protected]
Bankgiro:
7694 05 06766
Org.nr.:
NO 874 783 242
Side 36 av 46
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
Vest
Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND
Deres ref.:
Vår ref.:
2015/1005-7
Arkiv nr.:
Saksbehandler:
Rita Svendsbøe
Dato:
02.02.2016
Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 - utdyping ved
Kaupanes - Eigersund kommune - Rogaland
Vi viser til søknad om tilskudd til utdyping ved Kaupanes i Eigersund kommune.
Søknaden er innvilget og tilskudd på inntil kr. 1 300 000,-, som utgjør 40% av godkjent
prosjektkostnad, er tatt med i statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsgrunnlaget er beregnet av
prosjektets nettokostnader, det vil si eks mva.
Vedlagt følger tilsagnsbrev for prosjektet. Vi ber om at signert bekreftelse på aksept av
vilkårene for tilsagnet (siste side i tilsagnsbrevet) returneres Kystverket innen 01.05.2016.
Sammen med aksepten skal kommunen sende framdriftsplan for prosjektet samt sitt
budsjettvedtak som beskriver kommunens finansiering av den kommunale egenandelen.
Skulle det være spørsmål vedrørende tiltaket, kan Rita Svendsbøe kontaktes direkte på
e-post: [email protected] eller på telefon 900 98 170.
Med hilsen
Rita Svendsbøe
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg: Tilsagnsbrev – Statsbudsjettet kap 1360 post 60 – utdyping ved Kaupanes – Eigersund kommune
Regiondirektør Kystverket Vest
Sentral postadresse:
Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no
Telefon:
+47 07847
Internett:
E-post:
www.kystverket.no
[email protected]
Bankgiro:
7694 05 06766
Org.nr.:
NO 874 783 242
Side 37 av 46
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet
kap. 1360 post 60 for 2016
til prosjektet utdyping ved Kaupanes i
EIGERSUND KOMMUNE
Fiskerihavn
Kommune
Fylke
Organisasjonsnummer
Bank-/postgirokontonummer
Tilskuddsgrunnlag
Tilsagnsbeløp
Planlagt utbetalt
2016
: Kaupanes
: Eigersund
: Rogaland
: 944 496 394
: 3270 07 00444
: 3 250 000,: 1 300 000,:
: 1 300 000,-
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2016 kap. 1360
post 60 oversendes herved tilsagnsbrev for deres prosjekt ved Kaupanes.
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og
oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.
Det vises til kommunens søknad datert 27.02.2015 om statlig tilskudd til utdyping ved
Kaupanes i Eigersund kommune. Tiltaket ble tatt opp til finansiering gjennom St.prp.
nr. 1, Samferdselsdepartementet for i år, med et tilskudd på 40 % av de
tilskuddsberettigede kostnadene, begrenset oppad til kr 1 300 000,-. Tilsagnet er
knyttet opp mot følgende tiltak:
Utdyping
1.
Byggeplasskostnader/rigg og drift
2.
Undervannssprenging
3.
Mudring
4.
Sjetèer
5.
Navigasjonsinstallasjoner
6.
Oppmåling kartverket
7.
Uforutsett
8.
Planlegging/prosjektering
SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
KR
Side 38 av 46
300 000,1 700 000,500 000,100 000,390 000,260 000,3 250 000,-
2
Finansieringsplan:
Statsbudsjettets kap. 1360 post 60
Kommunal egenandel
Sum finansiering
kr. 1 300 000,-………….
kr. 1 950 000,-………….
kr. 3 250 000,-………….
VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP. 1360 POST 60
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale
fiskerihavnetiltak, Retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Statsbudsjettets
kap. 1360 Kystverket post 60 - Tilskudd til kommunene:
1.0 Vilkår
1.1
Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknaden inkl. vedlegg.
Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig
stedlig byggekontroll. Kommunen skal innen 1. mai d.å. oversende
signert bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (siste side) til
Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering
av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Sammen med aksept
skal kommunen oversende en fremdriftsplan for prosjektet som
inneholder kvartalsvis rapportering og tidspunkt(er) for utbetalinger.
Prosjekteier skal i ettertid rapportere til Kystverket i henhold til denne
planen. Dersom Kystverket ikke har mottatt underskrevet tilsagnsbrev
innen 01.05 d.å. trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere
varsel.
1.2
Tilsagnet er gyldig til 30.11.2016. Det kan søkes om inntil ett års
forlengelse av tilsagnets gyldighet. Søknad om forlengelse må sendes
Kystverkets sentrale postmottak innen 1.9 samme år som tilsagnets
gyldighet utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen 30.11.2016
bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt.
1.3
Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale
disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i
vilkår 1.5. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne
benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter.
1.4
Reguleringsplan skal sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse
av målrettet virkemidler. Arealformålene skal ha hensiktsmessige
bestemmelser knyttet til fiskerivirksomhet.
Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den
foreligger og senest samtidig med første anmodning om
utbetaling.
1.5
Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal
settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget
som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er
tilskuddsberettiget i henhold til retningslinjene. Regnskap satt opp ihht.
tabell 1 på side 4 skal oversendes Kystverket for godkjenning ved
Side 39 av 46
3
utbetalingsanmodninger. Utbetaling gjennomføres ikke før regnskapet
er i henhold til tabell 1.
Når tiltaket er ferdig etablert skal regnskapet i sin helhet
revisorbekreftes. Uten slik bekreftelse er utbetaling av tilskudd
avgrenset til 75 % av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført
ihht. søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er
tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. Revisor skal ha
tilgang på alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle
utbetalingsanmodninger, timelister og bilag. Revisorbekreftelsen skal
inneholde følgende avtalte kontrollhandlinger:
1.
Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden
(dersom denne er spesifisert)
2.
Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag kommenteres
1.6
Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten
skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til
grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn
forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig.
1.7
Kystverket har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at
vilkårene for statstilskuddet overholdes. Dette følger av
bevilgningsreglementet i Staten § 10 andre ledd. Riksrevisjonen kan av
eget tiltak iverksette kontroll med at tilskuddsmidler brukes etter
forutsetningene. Dette følger av Riksrevisjonsloven § 12.
1.8
Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet
anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve
tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis. (jf. vilkår 1.3 og 1.5)
1.9
Omtale av prosjektet: ved omtale av prosjektet i media, eller på
støttemottakers hjemmeside eller lignende skal det opplyses at
Kystverket har støttet prosjektet. Logo kan enten lastes ned på
www.kystverket.no (prosjektet er realisert/finansiert med støtte fra
Kystverket) eller oversendes av saksbehandler. Logoen skal benyttes i
skriftlig omtale av prosjektet.
2.0 Dokumentasjon for utbetaling
For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets
regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon:
- Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført.
- Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte
tilskuddsberettigede kostnader. Delutbetaling foretas ikke før vedtak om
fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som
vedlegg ved retur av undertegnet bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn.
Rapportering av påløpte kostnader skal fylles ut ihht. tabell 1 på side 6.
- Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av
anlegget (før første utbetaling).
Side 40 av 46
4
-
-
Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi.
Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier / rettighetshaver.
Revisorbekreftet regnskap (ved sluttutbetaling) og kostnadsoppsett som
kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet.
Regnskapet i sin helhet skal oppbevares av støttemottaker og skal kun
oversendes Kystverkets regionkontor på forespørsel.
Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven og Havne- og
farvannsloven skal legges ved utbetalingsanmodning.
Ferdigattest for tiltaket skal vedlegges.
3.0 Utbetaling og sluttkontroll
-
Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn(dersom dette ikke er levert tidligere).
Fremdriftsplan inkl. plan for utbetalinger for prosjektet sendes Kystverket innen
1.05.2016.
Tildelt tilskudd over 500.000,- kan utbetales i to utbetalinger med en
delutbetaling og en sluttutbetaling. Delutbetalingen skal stå i forhold til
prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen.
Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er besiktiget av
Kystverkets regionkontor vil sluttutbetaling kunne finne sted.
Økonomirapportering
Tabell som skal benyttes ved utbetalingsanmodninger ( Post og budsjett fylles ut av
saksbehandler i forhold til type prosjekt og godkjente kostnader):
Tabell 1:
Post
Budsjett
Regnskap
Merknad
Sum
Fremdriftsplan/milepælsplan (forslag):
Beskrivelse:
Utlysing av anbud
Oppstart
Anleggsperiode
Oversende reg.plan
Sluttutbetaling
Sluttrapport inkl dybdekontroll
Kommentarer:
Side 41 av 46
Dato:
5
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN
Prosjekt:
Utdyping ved Kaupaneset
Prosjekteier:
Eigersund kommune
Organisasjonsnummer:
944 496 394
Beløp:
1 300 000,-
Saksnr:
2015/1005
Jeg bekrefter på vegne av Eigersund kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.
----------------------------------------------Sted, dato og Signatur
Side 42 av 46
Eigersund kommune
Postboks 580
3993 Egersund
Saksbehandler: Bård Hornslien
Tlf: +4723903137
Deres ref :
Deres dato:
Vår ref: 2202759 Vår dato: 30.12.2015
Beredskapslager
Statnett SF jobber for tiden med to meget omfattende sjøkabelprosjekter til Tyskland og England. Dette
presser behovet for beredskapstenkning og forberedelser for reparasjonsoperasjoner.
Vi er i en tidlig fase, og i den forbindelse ønsker vi å gå bredt ut i å kartlegge mulighetene rundt lokasjon for
etablering av et beredskapslager.
Det dreier seg om maritime aktiviteter og et behov for oppbevaring av beredskapsmateriell og utstyr. Vi er
derfor avhengig av lokaliteter i tilknytning til sjøen.
Vi henvender oss derfor til ett utvalg av kommuner vi mener kan ligge innenfor det praktisk og
formålstjenlige innenfor dekningsområdene for beredskapen til de nye utenlandsforbindelsene.
Det er henstilles å sende tilbakemelding innen 15.01.2016, på mail til
[email protected], merkes i emnefelt : 2202759_NL/NSN
Kriterier vi stiller lokaliteten er generelt:
-Regulert tomt minimum 3-5000m² med eller uten eksisterende bebyggelse
-Dypvannskai 9m, med lengde på minimum 10m
-Grei tilkomst med store kran- og lastebiler til kaiområdet
I tillegg ønsker vi spesifikk informasjon for hver lokalitet fylt inn i tabells form med overskrifter/kolonner
som følger (en rad per lokasjon, levers helst i Excel-format ell.):













Kommune
Sted
Postnummer
Vei/gate-navn, nr
Lengdegrad, (DD,nnnn i EUREF89)*
Breddegrad, (DD,nnnn i EUREF89)*
Eksisterende bygge over 2000m² (ja/nei)**
Tomt opparbeidet (ja/nei)
Eierforhold (KF, IKS/Stat/Kommune/Privat/Annet)
Salg (ja/nei)
Leie (ja/nei)
Markedspris tomt (ca) kr/m² salg
Markedspris tomt (ca) kr/m²/år leie (langtids)
*Lengde og breddegrad bes oppgitt i desimalgrader (eks. 10,0123 og 59,4567)
**For å kvalifisere allerede eksisterende bygg må disse ligge i umiddelbar nærhet (maks 100m) og med fri adgang til kaianlegget.
Vi gjør oppmerksom på at denne henvendelsen ikke er bindende for hverken Statnett SF eller dere som
kommune. Denne henvendelsen er kun ment som en tidlig screening i vårt arbeid med å velge lokalitet.
Mvh
Bård Hornslien
Driftsgruppe Sør
Side 43 av 46
Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg Dato: 17.02.2016 Arkiv: : FE ‐ 033 Arkivsaksnr.: 16/355 Journalpostløpenr.: 16/5377 Avdeling:
Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E‐post: Politisk sekretariat
ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær 51 46 80 24 [email protected] Saksnummer Foretak Møtedato 010/16 Eigersund Næring og Havn KF 25.02.2016 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 25.02.2016 Spørsmål og orienteringer:
Side 44 av 46
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF
Styrets faste medlemmer/varamedlemmer:
Politiske oppnevnte medlemmer
Leder Leif Erik Egaas (H)
Nestleder Geir Hestnes (H)
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF)
Medlem Anette Hoås (V)
Varamedlemmer i rekkefølge
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP)
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP)
Brukerrepresentanter
Medlem Harald Røkenes
Medlem Liv Fredriksen
Medlem Siri Skaar Stornes
Varamedlemmer i rekkefølge
1. Varamedlem Siv Grure
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad
Ansattes representant
Medlem Kjetil Lycke Bodal
Vararepresentant
Varamedlem Ove Romslo
Side 45 av 46
Politisk sekretariat
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, levekårsutvalget, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og
særskilt klagenemnd.
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter,
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse.
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk
Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende.
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av
informasjonssjefen.
Adresse / telefonnr. m.m.
Postadresse:
Politiske sekretariat, Eigersund kommune
Besøksadresse:
Postboks 580, 4379 Egersund
Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.
Telefaks: 51 46 80 97
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK
Navn
Direkte telefon E-post
Sekretær for utvalg
Informasjonssjef
Leif E Broch
[email protected]
51 46 80 23 /
Mob.:908 81 568
Kommunestyre, formannskap,
særskilt klagenemnd.
Politisk sekretær
Randi Haugstad
51 46 80 24
[email protected] Planteknisk utvalg, felles
brukerutvalg, Eigersund næring og
Mob.:993 96 623
havn KF,
[email protected] Trykking, publisering,
51 46 80 25
oppsett/oppfølging, samt
Mob.:901 33 107
kontaktperson for forfall til
kommunestyre og formannskap.
Hovedarbeidsmiljøutvalget
[email protected]
Administrasjonsutvalget,
51 46 80 45
Levekårsutvalget, avlønning og
Mob.:489 98 285
økonomi.
Politisk sekretær
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
Irene Randen
Kontrollutvalget
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS –
Stavanger.
Bjørn Martin Øvrebø
454 52 460
[email protected]
Side 46 av 46
Kontrollutvalget.