Programmet for markeringen av Tranøy fyrs 150

PROGRAM
TORSDAG 28.08 – FREDAG 29.08 2014
Torsdag 28. august
Fredag 29. august
JUBILEUMSFEST TIL FYRET
FAGSEMINAR “MED UTSYN FRA TRANØY FYR”
Med utsyn utover Vestfjorden og innover Ofotfjorden vil selve
jubilanten være i sentrum for dagen. Vi skal vandre i Tranøy fyrs
historie sammen med fagfolk og kjentfolk av fyret fra 1864 til
2014, og ta en kulturell avstikker inn til Tranøy hvor fyrets gjester
kan oppleve kystkultur og kunst i skjønn forening.
Fyret har flere roller, det er en navigasjonsinnretning, et symbol,
en historisk markør for utviklingen langs kysten, et kulturminne
og et rekreasjonssted. Denne dagen er viet til å se fyret i det store
perspektivet med faglig innhold og med samme utsyn som fra
fyrtårnet til Tranøy fyr.
11.00 Offisiell festtale til Tranøy fyr
ved fylkesmann Hill-Marta Solberg
11.30 Vandring i Tranøy fyrs historie og samtid
Konservator Kristine Moltu om Tranøy fyrs historie
og samtale med fyrets siste fyrvokter, Jarle Nesje.
Tårnvandring og renoveringstur med Terje
Abrahamsen m.fl.
13.00 LUNSJ
Villy og Inger som driver Tranøy fyr i dag serverer
fyrets fiskesuppe
14.00 Buss til Tranøy
14.30 KulTUR på Tranøy
– vandring fra havna til Hamsungalleriet
gjennom Kunstpark Tranøy.
15.15 Kaffepause med kunst og kaker attåt
på Hamsungalleriet
16.00 Avduking av årets skulptur Kunstpark Tranøy
“Wind-Eye” av Calina Pandele Yttredal
på Loshaugen
18.00 FESTMIDDAG på Dorotheas Fryd
21.00 Konsert med Ola og Lars Bremnes
09.00
KNUT BAAR
JA, VI ELSKER DETTE LANDET…
– KYSTVERKET I NASJONSBYGGINGEN
10.15
Narviksenteret m/Røde Kors Krigsmuseum har fått
et nasjonalt ansvar av Kunnskapsdepartementet til
å forske, undervise og formidle historien om andre
verdenskrig i Nord-Norge.
Knut Baar vil gi oss et kulturhistorisk overblikk på hvilken
rolle Kystverket og dets forløpere har spilt i etableringen
og utviklingen av Norge som en selvstendig kystnasjon.
Knut Baar har skrevet en rekke artikler og bøker om
maritim kulturhistorie, og har hatt ansvar for Kystverkets
kulturminneforvaltning. I dag er han FoU-leder i kystdirektørens styringsstab.
09.20
JO VAN DER EYNDEN
KYSTENS VEIVISERE – OM FYRENES HISTORIE
Ulf Eirik Torgersen er daglig leder ved museet, som er
i full utvikling med åpning av nytt museum i mars 2016.
10.35
Jo van der Eynden er forfatter, foredragsholder og
rådgiver og har stort engasjement og allsidig kunnskap
om kystkultur og maritim historie. Han har vært en viktig
drivkraft i etableringen av Kystverkmusea og er i dag
direktør ved Lindesnes fyrmuseum.
09.40
FRODE PILSKOG
FYRBYGGARANE
Arbeidarane frå Fyr- og merkevesenet reiste langs heile
Norskekysten for å setje opp fyr og sjømerke. Frode
Pilskog ska fortelje om arbeidet dei gjorde langs kysten
vår. Han er frå Stiftinga Sunnmøre Museum og arbeider
som avdelingsleiar ved Dalsfjord Fyrmuseum. Museet er
ein del av Kystverkmusea.
Pilskog har bakgrunn som arkeolog og tidlegare arbeida
som rådgjevar for Akershus fylkeskommune og forskar
ved Tromsø Museum.
10.00PAUSE
ULF EIRIK TORGERSEN
LOSAKTIVITETEN PÅ TRANØY OG ENKELTSKJEBNER
I ET INTERNASJONALT POLITISK MAKTSPILL
11.15
HILDE ANDRESEN
KYSTVERKETS FYRSTASJONER
– FORVALTNING OG FORMIDLING
STEIN-HUGO STEFFENSEN
MALMTRANSPORTEN FRA NARVIK
I ET SAMFERDSELSPERSPEKTIV
Fyrstasjonene er blitt avbemannet, og Kystverket skal
legge til rette for ny bruk av disse eiendommene.
Samtidig er det viktig å få formidlet den historien
som disse stedene representerer. Hvilke målsetninger
har vi i dette arbeidet, og hva skjer kysten rundt?
Stein-Hugo Steffensen skal dra de historiske trådene om
malmtransporten og Narvik inn i samtiden og framtiden
med fokus på samferdsel og den viktige sammenhengen
mellom jernbane og sjø.
Hilde Andresen har vært i Kystverket siden 1998.
De siste årene har hun vært avdelingssjef for Senter
for eiendom og kultur, og arbeider spesielt med kulturminneforvaltning.
Stein-Hugo Steffensen er prosjektsjef i Jernbaneverket
og i full gang med utbyggingen av Ofotbanen.
10.55
Mari Søbstad Amundsen er konstituert seksjonssjef
for seksjon for fartøy og tekniske kulturminner hos
Riksantikvaren, som er en del av kulturminneavdelingen.
MARI SØBSTAD AMUNDSEN
FYRET SOM FREDET KULTURMINNE
Da Riksantikvaren på 1990-tallet startet opp arbeidet
med nasjonal verneplan for fyrstasjoner, var den
teknologiske utviklingen i ferd med å gjøre mennesket
overflødig på fyrstasjonene. Fyrenes værharde beliggenhet og mangelen på daglig tilsyn og jevnlig vedlikehold,
gjorde de særlig utsatt for forfall. Mange fyrstasjoner
var truet og en vesentlig del av kystens kulturhistorie
sto i fare for å forsvinne. For å sikre fyrstasjoner for
ettertiden ble arbeidet med nasjonal verneplan for
fyr og tåkeklokkeanlegg igangsatt.
11.30
MARKENS GRØDE
Hamsunsenterets kafe dekker bordet med retter tatt
ut av Hamsuns litterære univers.
12.30
LitteraTUR på Hamsunsenteret
trik.no
Ola og Lars Bremnes.
“
Naturligvis gikk han om kveldene til sitt utkikkspunkt
og holdt øye med fyret, om lampen var tent, om lyset
blinket, og det kunne trenges. Men det var ikke nok
for en virksom mann.
Knut Hamsun, “Ringen sluttet”