2014 – supplement for bruk ved avleggelse av 2015-regnskapet

2014 – supplement for bruk ved
avleggelse av 2015-regnskapet
Innledning
PwC utarbeider et omfattende eksempelregnskap som illustrerer hvordan kravene til
presentasjon og noteopplysninger kan oppfylles for årsregnskap som avlegges etter IFRS.
De senere årene har det reist stadig sterkere kritikk mot omfanget og detaljrikdommen i
regnskaper som er avlagt etter IFRS. Omfangsrike og detaljerte regnskaper kan gå ut over det
primære formålet med finansiell rapportering: klar formidling av sentral beslutningsnyttig
informasjon. Det snakkes om sjekklistementalitet, manglende skreddersøm og
standardfraser i denne forbindelse. Det har også blitt hevdet at én av kildene til svært
omfangsrike og lite tilpassede årsrapporter har vært revisjonsselskapenes eksempelregnskap.
Som en respons på dette har PwC for 2015 utarbeidet et helt nytt eksempelregnskap som
prøver å bøte på enkelte deler av kritikken. Til tross for dette er omfanget stort idet et
eksempelregnskap søker å illustrere så mange typetilfeller som mulig for å være til hjelp for
flest mulig.
Fram til og med 2014 ble det også laget en norsk versjon av det tidligere eksempelregnskapet.
Vi har foreløpig valgt ikke å oversette dette nye til norsk. Vi ser at flertallet av selskapene på
Oslo Børs rapporterer primært på engelsk, og vi mener at det nå 10 år etter innføringen av
IFRS har etablert seg et rimelig presist norsk vokabular i det norske regnskapsmiljøet.
Eksempelregnskapet for 2014 kan likevel være en god kilde til oppslag for å finne gode
eksempler og formuleringer i flere år fremover.
For å hjelpe regnskapsavleggerne med norske formuleringer knyttet til det som er nytt for
2015, har vi utarbeidet dette supplementet. Det dekker primært omtale av nye
regnskapsstandarder som er vedtatt, og gir forslag til hvordan disse kan omtales i
årsregnskapet.
Vi vil likevel minne om at den gode årsrapporten er skreddersydd for de unike forhold ved
den enkelte virksomhet, og retter leserens fokus på vesentlige forhold med en rød tråd.
For øvrig viser vi til den engelske versjonen av eksempelregnskapet på inform.pwc.com som
har anlagt en ny og friskere inndeling av regnskapsinformasjonen.
For spørsmål om årsrapporten ta gjerne kontakt med redaktøren på tlf 952 61 015.
Lykke til med årsrapporten 2015!
Oslo, februar 2016
PwCs fagavdeling
Bjørn Einar Strandberg
Redaktør norsk tillegg
Nye standarder og fortolkninger med virkning for
2015 og fremover
Det er svært få endringer i IFRS-regelverket for 2015. Endringene vil dessuten påvirke svært
få av de regnskapspliktige. Teksten nedenfor er derfor kun ment som et eksempel på omtale
av endringene. Det er trukket fram et par av endringene som vi anser for mest aktuelle.
Vi viser til tabellen på neste side for å kontrollere hvilke endringer som er relevante for din
rapportering. Er ikke endringen aktuell, skal den selvsagt ikke omtales som det. Dersom
endringene for 2015 ble førtidsanvendt i 2014 skal de selvsagt heller ikke omtales.
Nye og endrede standarder som er tatt i bruk i 2015
Forbedringsprosjektet 2011-2013
IFRIC 21 Avgifter
Fortolkningen IFRIC 21 Avgifter medfører at eiendomsskatten som tidligere ble resultatført
over året, heretter belastes i sin helhet i fjerde kvartal når skatten ilegges. Endringen påvirker
kun delårsregnskapene, og ikke årsregnskapet.
Forbedringsprosjektet 2011-2013 endret IFRS 13 slik at også våre fysiske kraftkontrakter
som ikke er til eget bruk, og dermed måles løpende til virkelig verdi, heretter kan inngå i en
porteføljevurdering dersom øvrige kriterier er til stede, og konsernet velger dette som
prinsipp for den aktuelle porteføljen. Det er foreløpig ikke utpekt noen porteføljer for netto
vurdering av virkelig verdi ved utgangen av 2015.
Øvrige endringer som trådte i kraft for regnskapsåret 2015 var ikke aktuelle for konsernet.
Foretak som i 2015 har tatt i bruk nye standarder som først er pliktige for senere
regnskapsår, kan hente tekst fra tabellene på neste side, men bør skreddersy den til
forholdene som gjelder for foretaket.
Nye standarder med virkning for 2015 – detaljert
Standard
Endring
Påvirkning (eksempel på
tekst)
I kraft fra
IFRIC 21
Avgifter
Fortolkningen slår fast at avgifter til det
offentlige som ikke er skatt skal innregnes
som en forpliktelse først når forpliktelsen
er pådratt, dvs. at det ikke er mulig å
unngå den.
Konsernet har et datterselskap som
betaler en eiendomsskatt årlig i
desember måned. Fortolkningen
innebærer at skatten fra 2015 blir
regnskapsført som kostnad i fjerde
kvartal, og ikke periodisert over året.
Fortolkningen har ingen påvirkning på
årsregnskapet.
Regnskapsåret 2015
Forbedringsprosjektet
2011-2013
IFRS 1 er endret for førstegangsanvendere.
En førstegangsanvender kan velge enten å
anvende en standard som har trådt i kraft,
eller en standard som fortsatt ikke pliktes
anvendt men som kan tidliganvendes.
Ikke aktuelt for konsernet.
Regnskapsåret 2015
IFRS 3 klargjør at alle slags etableringer av
felleskontrollerte ordninger faller utenfor
reglene i standarden som krever
oppkjøpsmetoden. Unntaket gjelder bare
for regnskapet til fellesordningen.
Konsernet er ikke påvirket av
endringen.
IFRS 13 presiserer nå at porteføljeunntaket også gjelder for kontrakter som
måles etter IAS 39/IFRS 9 selv om de ikke
er definert som et finansielt instrument.
Dette kan gjelde fysiske strømkontrakter.
Konsernet er ikke påvirket av
endringen.
IAS 40 er endret for å klargjøre at
tilleggstjenester som har betydning for om
en eiendom er eierbenyttet, ikke har
direkte overføringsverdi til IFRS 3 i
spørsmålet om eiendommen utgjør en
virksomhet eller ikke.
Konsernet er ikke påvirket av
endringen.
Nye standarder og fortolkninger som ennå ikke er tatt i bruk
Standard
Endring
Påvirkning
(eksempel på tekst)
I kraft fra
IAS 19
Pensjon
IAS 19 er endret slik at de ansattes andel av den
årlige pensjonspremien heretter reduserer årets
pensjonskostnad når den ansattes andel utgjør
en fast prosent av lønnen.
Endringen medfører en endring
på årets pensjonskostnad, men
denne er helt uvesentlig.
Regnskapsåret 2016
IAS 41
Bærerplanter
Endringen flytter målingen av såkalte
bærerplanter ut av virkelig verdi og over i
kostmetoden ved bruk av IAS 16.
Endringen er ikke aktuell for
konsernet.
Regnskapsåret 2016.
Noteinitiativet
IAS 1 er endret for å klargjøre
vesentlighetsprinsippet, bruk av bruddsummer
og oppsplitting av regnskapslinjer, og presisering
av at noterekkefølgen kan velges fritt. Poster i
utvidet resultat fra egenkapitalmetodeinvesteringer skal deles i to avhengig av
om de reklassifiseres eller ikke.
Konsernet anser at endringene
vil medføre at mindre vesentlig
informasjon kan tones ned, og at
andre måter å organisere
noteinformasjonen kan bli
aktuell. For øvrig vil ikke
endringen påvirke regnskapet.
Regnskapsåret 2016.
IFRS 10, IAS
28
Investeringsselskap og
konsernplikten
Endringen klargjør at:
unntaket fra plikten til konsernregnskap
gjelder også for mellomholding
datterselskap av investeringsselskap som
driver med tjenester skal konsolideres
bruk av egenkapital-metoden for
investering i selskaper som er
investeringsselskaper kan velge å videreføre
virkelig verdi selv om investor ikke er et
investeringsselskap
Konsernet anser ikke at
endringen vil påvirke
regnskapet.
Regnskapsåret 2016.
Forbedringsprosjektet
2010-2012
IFRS 2 er endret slik at opptjeningsvilkårene for
aksjebasert avlønning nå er inndelt i
tjenestevilkår og vilkår knyttet til oppnåelse av
mål.
IFRS 3 er endret slik at endringer i betinget
vederlag som ikke er egenkapital alltid skal
måles løpende til virkelig verdi over resultatet.
Konsernets opsjonsordninger er
alle knyttet til tjenestetid, og blir
derfor ikke påvirket av
endringen.
Konsernet har ingen oppkjøp
med betinget vederlag for tiden,
men endringen kan få betydning
for fremtidige oppkjøp.
Konsernet har slått sammen
driftssegmentene Detaljsalg
Danmark og Detaljsalg Sverige
til segmentet Detaljsalg Norden
Øvrig. Vurderingen er basert på
at produktmiksen i disse to
markedene er svært lik, og
utviklingen i driftsmargin har
vært svært lik over flere år, i
tillegg til at skattesatsen er lik.
IFRS 8 stiller nå krav til å redegjøre for
vurderingene som er gjort dersom
driftssegmenter er aggregert. Driftssegmentene
som er slått sammen må identifiseres, og det må
opplyses om hvilke økonomiske indikatorer som
er vurdert når man har konkludert med at de har
tilsvarende økonomiske karakteristika.
Endringen krever også en avstemming av
segmenteiendelene mot balansen dersom dette
opplyses om til øverste beslutningstaker.
I konklusjonsunderlaget til IFRS 13 er det tatt
inn tekst som klargjør at rentefrie kortsiktige
fordringer og gjeldsposter fortsatt kan måles til
fakturabeløpet dersom virkningen av
diskontering er uvesentlig.
Konsernet er ikke påvirket av
denne endringen.
IAS 16 og IAS 38 er endret for å klargjøre
hvordan revalueringsmetoden påvirker brutto
verdi i anleggsnoten og akkumulert avskrivning,
og åpner for to løsninger.
Konsernet anvender ikke
revalueringsmetoden og er
derfor ikke påvirket.
IAS 24 utvider nøkkelpersonell til å omfatte
innleide selskaper som leverer ledelsestjenester.
Konsernet er ikke påvirket av
endringen.
(År som påbegynnes 1.2.15
eller senere.)
Regnskapsåret 2016
(År som påbegynnes 1.2.15
eller senere.)
Forbedringsprosjektet
2012-2014
IFRS 5 er klargjort slik at endring i
avhendelsesmåten fra salg til utdeling eller vise
versa ikke er å anse som en «endring i
avhendelsesplanen» som utløser retrospektiv
korreksjon.
IFRS 7 er tydeliggjort når det gjelder spørsmålet
om det foreligger «fortsatt involvering» i
finansielle eiendeler som er overført til andre,
slik at spørsmålet om fortsatt balanseføring er
aktuelt.
IFRS 7 er presisert slik at opplysninger om
nettopresentasjon av finansielle eiendeler og
forpliktelser kun kreves medtatt i
delårsrapporter dersom det kreves av IAS 34.
IAS 19 presiserer nå at diskonteringsrenten for
pensjon skal identifiseres ut fra høykvalitets
bedriftsobligasjoner i den valuta som pensjonen
er uttrykt i, og ikke renten i det landet der
ordningen befinner seg.
Endringen i IAS 34 klargjør at enkelte
noteopplysninger kan gis andre steder i
delårsrapporten enn i selve delårsregnskapet. I
så fall må det kryssrefereres til informasjonen fra
delårsregnskapet.
Konsernet vurderer at
endringene ikke vil påvirke
regnskapet.
Regnskapsåret 2016.
K ontaktpersoner for teknisk bistand vedrørende IFRS
IFRS-spesialister:
Andre kontakter:
Financial Services
[email protected] Tel. +47 952 60 540
[email protected] Tel. +47 952 60 503
[email protected] Tel. +47 952 60 578
[email protected] Tel. +47 952 60 501
Oslo
[email protected] Tel. +47 952 61 015
[email protected] Tel. +47 952 60 437
[email protected] Tel. +47 952 60 062
Retail & Manufacturing
[email protected] Tel. +47 952 60 102
[email protected] Tel. +47 952 60 186
Bergen
[email protected] Tel. +47 952 61 300
Stavanger
[email protected] Tel. +47 952 61 134
Shipping
[email protected] Tel. +47 952 60 237
[email protected] Tel. +47 952 60 480
Kristiansand
[email protected] Tel. +47 952 61 015
Service Industries
[email protected] Tel. +47 952 60 199
Trondheim
[email protected] Tel. +47 952 61 376
Utilities
[email protected] Tel. +47 952 60 878
[email protected] Tel. +47 952 61 145
[email protected] Tel. +47 952 60 437
IFRS publikasjoner
[email protected]/ Tel. +47 970 29 079
Oil & Gas
[email protected] Tel. +47 952 61 145
Fish Farming
[email protected] Tel. +47 952 61 304
[email protected] Tel. +47 952 61 276
[email protected] Tel. +47 952 61 015
[email protected] Tel. +47 952 61 300
For å abonnere på nyheter fra PwC gå inn på:
http://www.pwc.no/no/pwcdialog/registrering.jhtml
Financial Instruments
[email protected] Tel. +47 952 60 437
© 2016 PwC. All rights reserved. In this context, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS and PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS
which are member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal
entity.
Innholdet i denne informasjonen er kun for generell veiledning. Enhver situasjon er unik, og PricewaterhouseCoopers kan
derfor ikke ta ansvar for eventuelle beslutninger som baseres på innholdet. Vennligst ta kontakt med våre revisorer,
advokater og/eller rådgivere dersom du har spørsmål om innholdet.