Innblikk nr 2 2016 (pdf 191 kb)

Innblikk
Nyhetsbrev fra Financial Services
nr. 2 - 2016
Rammebetingelser i endring
Det er ingen grunn til å tro at de regulatoriske rammebetingelsene ikke
fortsatt vil være i endring. Det tyder blant annet Basel sine 2016-planer på. Ny
metodikk for kapitalkrav for markedsrisiko er vedtatt, og Finansdepartementet
har sendt brev til Finanstilsynet om pilar 2. Finanstilsynet har oppdatert sin
modul for operasjonell risiko, og EIOPA har lagt frem et strateginotat om
tilsyn med såkalt «conduct risk». Alt dette og mere til kan du lese om i denne
utgaven av Innblikk. Ikke minst da også om den svenske sentralbansjefens
sammenligninger mellom Vasa-skipet og regulatorisk rammeverk.
Basel-komitèens 2016-planer
GHOS – Governors and Heads Of Supervision
(«the Basel Committee’s oversight body») – brukte
en søndag tidlig i januar på dels å vedta den nye
metodikken for kapitalkrav for markedsrisiko i bank
(se detaljer i neste avsnitt) og dels på å godkjenne
Basel-komiteens arbeidsprogram for 2016. Sentrale
elementer som vi kan forvente å se fra BIS gjennom
året omfatter:
• Høringsrunder som grunnlag for å vurdere å
fjerne adgangen til bruk av interne modeller for
beregningen av kapitalkravet for visse risikoer, inkludert fjerning av adgangen til bruk av AMA-metoden for operasjonell risiko
• Høringsrunde relatert til innføringen av ytterligere
restriksjoner på bruken av internmodeller for kredittrisiko, herunder gjennom bruken av gulvkrav.
• Fullføre vurderingen av risikovektingen (for kredittrisiko – se Innblikk nr 25/2015) og ut­forming/
kalibrering av gulvkrav. Det vil bli
lagt vekt på at dette ikke skal medføre noen vesentlig økning av det samlede kapitalkravet.
• Fullføre kalibreringen av Leverage Ratio. GHOS
uttrykte enighet om at Leverage Ratio bør ta utgangspunkt i en Tier 1-definisjon (kjernekapital) av
kapital, at kravet bør være minst på 3 % og med
eventuelle tilleggskrav for globalt system­viktige
banker.
INTERESSANT TALE AV STEFAN INGVES
Stefan Ingves, svensk sentralbanksjef og leder av Basel-komitèen,
holdt den 2.11.2015 en interessant tale på 2015 Annual Convention of
the Asociaciòn de Mercados Financieros. Han trakk der flere sammenligninger mellom Basel-regelverket og det svenske Vasa-skipet:
• Sluttresultatet så ut til å være imponerende
• Det gikk med 160 dekar skog til å bygge Vasa-skipet, og kanskje medgikk
det 160 dekar skog til papiret som ble forbrukt i Basel-regelverksprosessen
• Katastrofen inntraff på nesten samme dato: Vasa-skipet sank 10. august
(1628) og de første effektene av finanskrisen ble følt den 9. august (2007).
• Vasa-skipet sank pga mangel på stabilitet og overdreven rigiditet. En felles
lærdom er at også regulatorisk rammeverk krever stabilt rammeverk.
I talen peker han deretter på det pågående arbeidet med å videreutvikle regelverket.
Kjente temaer fra denne og tidligere utgaver av Innblikk som han tar opp omfatter: revidert
standardmetode for k­ redittrisiko, revidering av internmodellenes rolle, kalibrering av leverage
ratio og gulvkrav, fundamental revidering av kapitalkravet for markedsrisiko, ny metodikk for
kapitalkrav for operasjonell risiko, renterisiko i bankporteføljen og evt kapitalkrav for dette,
håndtering av statsrisiko, samt kriteriene for såkalte enkle, transparente og sammenlignbare
verdipapiriseringer.
Ny metodikk for bankenes kapitalkrav for
markedsrisiko
Søndag 10.01.2016 godkjente GOHS den nye
standarden for kapitalkrav for markedsrisiko i bank.
Den nye standarden skal implementeres nasjonalt
innen 2019 og benyttes for bankenes rapportering
pr utgangen av 2019.
De sentrale endringene som følger av den nye
­standarden er:
• Revidert grense mellom bankporteføljen og
handels­porteføljen
• Revidert internmodell for markedsrisiko
• Revidert standardmodell for markedsrisiko
• Overgang fra 99,9 % VaR (Value-at-Risk) til 97,5 %
ES (Expected Shortfall) som statistisk prinsipp for
internmodellene
• Hensyntagen til risikoen for markedsillikviditet
Som under dagens regelverk vil definisjonen av
handelsportefølje basere seg på bankens intensjon
med posisjonen. Kapitalkravene for markedsrisiko
skal omfatte følgende eksponeringer:
• rente-, kredittspread-, misligholds-, egenkapital-,
valuta- og råvarerisiko i handelsporteføljen
• valuta- og råvarerisiko i bankporteføljen
Grensedragningen mellom handelsporteføljen
og bankporteføljen bygger på noen sentrale pre­
sumpsjoner og retningslinjer for hva som er handelsportefølje-instrumenter og hva som er bank­
portefølje-instrumenter. Handelsporteføljen
er beskrevet slik:
• Aktuelle instrumenter er finansielle instrumenter,
valuta og råvarer
• Det må ikke foreligge noen juridiske eller praktiske begrensninger på mulighetene for å selge
posisjonene eller fullt ut sikre de
• Posisjoner med følgende formål skal inngå i handelsporteføljen:
- videresalg på kort sikt
- tjene på kortsiktige prisbevegelser
- lukke inn arbitrasje-profitt
- sikring av instrumenter anskaffet for oven­
stående formål
• Følgende instrumenter anses å oppfylle oven­
stående formål og skal inngå i handelsporteføljen:
- Instrumenter i korrelasjonstrading-porteføljen
- Instrumenter som styres på en trading desk
- Instrumenter som gir opphav til en netto short
kreditt- eller egenkapital-posisjon i bank­
porteføljen
- Instrumenter som er resultatet av under­
writing-forpliktelser
• Følgende er å anse som handelsportefølje, med
mindre banken har fått tillatelse til å avvike fra
dette:
- Instrumenter regnskapsført som handels­
portefølje (både aktiva og passiva)
- Instrumenter som resultat av market making-­
aktiviteter
- Egenkapitalinvesteringer i et fond
- Børsnoterte egenkapitalinstrumenter
- Tradingrelaterte repo-stil transaksjoner
-Opsjoner
Bankporteføljen skal da omfatte følgende:
• Alle andre posisjoner enn de som inngår
i handels­porteføljen er bankportefølje
• Følgende er å anse som bankportefølje,
med mindre noe annet følger av regelverket:
- Unoterte egenkapitalinstrumenter
- Instrumenter utformet for «lagerhold»
relatert til verdipapirisering
- Fast eiendom
- Kreditt til massemarked og småbedrifter
- Egenkapitalinvesteringer i fond der banken
enten ikke kan «look through» på daglig basis
eller ikke har daglig tilgang på markedsverdiene
- Instrumenter som sikrer noen av de andre
instrumentene nevnt ovenfor
For å kunne avvike fra presumpsjonslistene for hhv
handels- og bankportefølje må banken søke om
til­latelse fra regulator. Det er forbudt å overføre
­instrumenter mellom bank- og handelsportefølje
motivert av regulatorisk arbitrasje. Intern risiko­
overføring mellom bank- og handelsportefølje
­anerkjennes dessuten ikke for regulatoriske formål.
Posisjoner i handelsporteføljen må minst daglig
verdsettes til markedsverdi og verdiendringene må
føres over resultatregnskapet. Banken må videre
ha på plass klart definerte policyer og prosedyrer
for henføring av posisjoner og poster til handels­
porteføljen. Det stilles videre omfattende krav til
risikostyringsrammeverket for handelsporteføljen.
Det vil fortsatt være mulig å beregne og ­rapportere
kapitalkravet etter både en internmodell og en
standard­modell. Som nevnt ovenfor vil intern­
modellen skulle bygge på en forutsetning om
97,5 % enhalet konfidensnivå for Expected Shortfall
som grunnleggende prinsipp. Bruk av internmodell
for kapitalkravsformål vil fortsatt kreve tilsynets
godkjennelse. Denne godkjennelsesprosessen vil
bli langt mer omfattende enn før, og det skal foretas
godkjennelse av hver enkelt trading desk som
inngår i bankens samlede handelsportefølje. Det
kan da bli slik at en bank får godkjennelse for bruk
av internmodellen for enkelte trading desker, men
ikke for andre. For ikke godkjente trading desker
må man anvende standardmetoden for å beregne
kapitalkravet for de posisjoner som tilhører den/de
ikke godkjente trading deskene.
Alle banker må etter dette regelverket beregne og
rapportere kapitalkravet etter standardmodellen
månedlig. Standardmodellen omfatter tre separate
beregningsmoduler, som til sammen bestemmer
kapitalkravet:
• Sensitivitetsbasert metode (for 7 underliggende
risikoklasser):
- Delta (endringer i pris som følge av prisendring
på underliggende instrument)
- Vega (endringer i pris som følge av endring
i volatilitet på underliggende instrument)
- Kurvatur (basert på to scenarioer: sjokk opp &
sjokk ned i angitt risikofaktor; kapitalkrav basert
på worst case av de to sjokkene)
• Kapitalkrav for misligholdsrisiko: Jump-to-Default
• Add-on for residualrisiko
- Eksempler på aktuelle posisjoner for residual­
risiko (ikke fullstendig liste): stiavhengige
opsjoner (f.eks. barriereopsjoner), asiatiske
opsjoner, digitale opsjoner, kurvopsjoner,
best-av-opsjoner, spreadopsjoner, basis­
opsjoner, Bermunda-opsjoner, quanto-­
opsjoner, fastrentelån der kunden kan gjøre
valg motivert av andre forhold enn ren
­økonomisk fortjeneste, obligasjoner med call
der retten til å calle innehas av en masse­
markedskunde
De syv underliggende risikoklassene i den
sensitivitets­baserte metoden er:
• Generell renterisiko
• Kredittspreadrisiko ikke verdipapiriserte
­posisjoner
• Kredittspreadrisiko verdipapiriserte posisjoner
• Kredittspreadrisiko verdipapiriserte posisjoner
korrelasjonstrading
•Egenkapitalrisiko
•Valutarisiko
•Råvarerisiko
Beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko tar
utgangspunkt et tapspotensiale basert på tapsgrad
gitt mislighold (LGD) multiplisert med pålydende
beløp og justert for urealisert gevinst/tap. Denne
«eksponeringen» risikovektes deretter.
Vår overordnede vurdering, og da særlig av den
nye standardmodellen, er at dette blir mye mer
­komplekst enn før! Formelverk, beregnings­
metodikk og datakrav blir langt mer omfattende og
komplekse. Konsekvensstudier foretatt av Basel-­
komiteen viser vider at:
• Markedsrisikoens andel av det samlede kapitalkravet vil øke fra ca 6 % til ca 10 %
• Medianbanken får økt sitt kapitalkrav for markeds­
risiko med ca 22 %
• I gjennomsnitt øker kapitalkravet for markeds­
risiko med ca 40 %
Finansdepartementets pilar 2-brev
I rundskriv nr 9/2015 redegjorde Finanstilsynet
­nærmere for prinsipper og prosesser relatert til
SREP og kapitalbehovsvurderinger under pilar 2,
både hva gjelder Finanstilsynets vurderinger og
forventninger og krav til bankenes egne interne
vurderinger (ICAAP).
Finansdepartementet har i et brev av 15. januar 2016 til Finanstilsynet tatt opp praktiseringen
av pilar 2-kravene i det norske kapitaldeknings­
regelverket for banker. Brevet omfatter vurderinger
og forslag som har som formål å gi bankene og
markedet økt forutsigbarhet og økt transparens.
Ifølge nyhets­meldingen fra departementet så
sier ­finansministeren følgende om bakgrunnen
for brevet: «Det har vært en del oppmerksomhet
rundt Finanstilsynets praktisering av pilar II i kapitalkravsregelverket. Jeg ønsker at dette systemet blir
mer forutberegnelig og transparent for de berørte
institusjoner og for markedet. Jeg tar nå blant annet
initiativ til mer transparens rundt tilsynets pilar II
vurderinger, og mer offentlighet om eventuelle krav
som følger av dette. Mer transparens vil bidra til en
bedre forståelse av tilsynets pilar II-vurderinger. Forslaget om offentliggjøring vil blant annet kunne bidra
til å styrke informasjonstilgangen i markedet.»
I brevet omtales blant annet følgende forslag og
forhold:
• Finanstilsynet bes om å arbeide videre med å
­gjøre beregningsmodellene/-metodene i pilar 2 mer forutsigbare og transparente, og at
det i ­dette arbeidet innhentes synspunkter fra
­næringen.
• Pilar 2-krav bør kunne utformes som et pålegg
(enkeltvedtak), noe som da medfører krav om
begrunnelse og klageadgang i samsvar med
­forvaltningsloven.
• Kravet bør offentliggjøres så langt det lar seg
­gjøre. Selve vedtaket bør søkes utformet slik at
det som offentliggjøres bidrar til å gi aktørene
innblikk i utformingen av kravet, bakgrunnen for
kravet, samt generelle trekk ved metoder og
skjønnsutøvelse som ligger til grunn for vedtaket.
• En slik formalisering av pilar 2-kravet skal etter
departementets vurdering ikke ha noen effekt i
forhold til automatiske restriksjoner på resultatdisponering som inntreffer ved brudd på minimums- og bufferkrav.
• Finansdepartementet peker videre på at struktu­
relle forhold som gjelder de fleste norske banker,
skal reflekteres i pilar 1-kravene, og det ikke
bør fastsettes krav om ytterligere kapital på
institusjons­nivå når risikoen allerede er dekket av
krav til kapitalbuffere og andre makroprudentielle
krav.
Finansdepartementet har bedt om Finanstilsynets
synspunkter innen 15. februar 2016.
Brevet kan leses her: https://www.regjeringen.
no/no/aktuelt/pilar-ii-i-kapitalkravsregelverket/
id2470541/
Ny modul for operasjonell risiko
Finanstilsynet publiserte den 18. januar en opp­
datert modul for operasjonell risiko under risiko­
basert tilsyn. Modulen bygger på oppdatert lovverk
og henviser til blant annet finansforetakslovens ulike
relevante bestemmelser, som trådte i kraft
pr 1.1.2016.
Den oppdaterte modulen legger vekt på en ­rekke
forhold, herunder betydningen av risikokultur.
Videre peker den på styrets ansvar for å fastsette
en tydelig operasjonell risikotoleranse, og at strategi
og policy bør inneholde kvantifisertre rammer for
eksponeringer på ulike områder og for ulike typer
operasjonell risiko. Tilnærmingen til definisjon og
vurdering av risikotoleranse bør være systematisk,
og scenarioanalyser pekes på som en mulig teknikk.
Nivå og eksponering for operasjonell risiko kan for
eksempel, ifølge modulen, kvantifiseres ved fastsettelse av maksimale beløp som aksepteres tapt,
antall operasjonelle hendelser (totalt og innenfor
ulike områder/typer), kundeklager, sykefravær,
med videre.
Det er forventninger om bruk av taps- og hendelsesdatabase for registrering og måling av hendelser og
nesten-hendelser, som grunnlag for forbedring og
læring.
Modulen henleder oppmerksomheten på faktorer
som kan medføre økt operasjonell risiko:
• Nedbemanninger, omorganiseringer og andre
større organisatoriske endringsprosesser
• Oppjøp, fusjoner, fisjoner eller andre vesentlige
endringer i forretningsmodell og/eller strategi
• Større endringer i IKT-systemer eller produksjonsprosesser
• Strategier/forretningsplaner som er så ambisiøse
at de kan påvirke operasjonell risiko
Modulen omtaler dessuten særskilt krav til både
utkontraktering og krav til organisering, ressurser
og kompetanse i risikokontroll-, compliance- og
internrevisjonsfunksjonene. Den peker også på
behovet for godkjenningsprosesser i forhold til
nye ­produkter, aktiviteter, prosesser og systemer.
Modulen vier også oppmerksomhet til visse særlige
typer operasjonell risiko:
•Modellrisiko
• Adferdsrisiko og forbrukervern
•IKT-risiko
• Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering
Til slutt redegjøres det for krav og ­forventninger
både til beredskapsplaner/kontinuitet og til
­uavhengig kontroll på området.
NIS-direktivet (Network and Information
­Services Directive)
Den 7.12.2015 oppnådde EU-parlamentet og
EU-rådet enighet om EU-kommisjonens forslag til
økt online-sikkerhet i EU. Network and Information
Services Directive (NIS) er det første stykket lovverk
om cyber-sikkerhet i Europa. Dette rettes dels mot
medlemsstatene, men også såkalte operatører av
essensielle tjenester vil bli påvirket av NIS-direktivet.
Som slike operatører av essensielle tjenester anses
blant annet banker og børser.
Direktivet skal være implementert i medlems­
landene 21 måneder etter at det er publisert i EU’s
Official Journal. Deretter har landene ­ytterligere
6 måneder på seg til å identifisere de ­såkalte
­operatørene av essensielle tjenester. Disse
­operatørene må da oppfylle strengere standarder
for cyber-sikkerhet.
EIOPA med strategidokument for tilsyn med
«conduct of business risk»
EIOPA publiserte den 11.1. et dokument om sin
strategi i forhold til et omfattende risikobasert og
preventivt rammeverk for tilsyn med «conduct
risk». Vi har neppe noen god direkte oversettelse
til norsk av dette fenomenet, men Google translate
returnerer «oppførselsrisiko» og det er slett ikke
mis­visende. EIOPA definerer «conduct of business
risk» som den risiko som forbrukere, forsikrings­
selskaper og forsikringsmarkedet totalt sett ut­
settes for når for­sikringsselskaper og formidlere for
forsikrings­produkter har en forretningsførsel som
ikke sikrer rettferdig behandling for forbrukere.
EIOPA peker på at tilsyn med «oppførselsrisiko»
må være basert på «smart regulering», dvs. være
a) risikobasert og b) preventiv. EIOPA peker på fire
verktøy som brukes eller som det vil være behov
for å gjøre bruk av. Dette omfatter:
• Rapporter om forbrukertrender og ad hoc-­
undersøkelser
• Dyp og effektiv overvåking av markedet,
både for generelle formål og med det formål
å intervenere mot produkter
•Temagjennomganger
• Retail risikoindikatorer
En ikke usannsynlig konsekvens av strategien
og verktøyene kan, slik vi ser det, være økte
krav til rapportering fra selskapene over tid.
Boliglånsundersøkelsen 2015
Den 12. januar publiserte Finanstilsynet resultatene
av Boliglånsundersøkelsen 2015. Noen hoved­
punkter fra rapporten er:
• En lavere andel av nedbetalingslånene ble inn­
vilget med belåningsgrad høyere enn kravet i
2015 enn i 2014. Denne nedgangen var særlig
stor for unge låntagere.
• En noe høyere andel av rammekreditter ­hadde
belåningsgrad over kravet, men hensyntatt til-
•
•
•
•
•
leggssikkerhet så gikk også her andelen ned
fra 2014 til 2015
Andelen nedbetalingslån med avdragsfrihet
ble redusert fra 2014 til 2015
Andelen lån til låntagere som ikke hadde til­
strekkelig inntekt til livsoppholdsutgifter og
gjeldsbetjening ble også redusert
Gjennomsnittlig gjeldsgrad (samlet gjeld i %
av brutto inntekt) ble redusert fra 305 % i 2014
til 297 % i 2015
For unge låntagere ble gjeldsgraden redusert
fra 356 % i 2014 til 341 % i 2015
7 % av lånevolumet som ble innvilget opp­
fylte ikke ett eller flere av kriteriene i boliglåns­
forskriften i forhold til en tillatt fleksibilitetsramme
på 10 %
Rapporten inneholder en rekke sentrale og ­viktige
forholdstall. Bankene kan med fordel anvende
denne rapporten og sammenligne data for egen
boliglånsvirksomhet mot de bransjestørrelser som
rapporten gjengir. Det kan gi grunnlag for viktige
interne refleksjoner.
To dager senere (14.1.2016) publiserte Norges
Bank sin utlånsundersøkelse for 4. kvartal 2015.
Den r­ apporten oppsummerer undersøkelsen slik:
• En noe strammere kredittpraksis overfor hus­
holdninger og foretak enn i 4. kvartal året før
• Utlånsmarginer til husholdninger falt noe og
kan forventes å falle ytterligere i neste kvartal
• Utlånsmarginer til foretak steg noe og kan
­for­ventes å stige videre i neste kvartal
• Litt lavere etterspørsel etter kreditt fra hus­
holdningene og om lag uendret etterspørsel
fra foretakene
Forskningsnotat fra Basel-komiteen om
­effektiviteten til makroprudentielle instrumenter
BIS publiserte nå i januar et arbeidsnotat (nr 536)
som tar for seg bruken av makroprudentielle
­instrumenter. Slike instrumenter er oppfattet å
være hensiktsmessige og formålsrettede i den
forstand at de kan målrettes inn mot de aktiviteter
eller sektorer man ønsker å treffe, i motsetning til
mer generelle virkemidler som treffer økonomien
mer bredt. Etter finanskrisen er fokus på bruken
av slike instrumenter for å sikre finansiell stabilitet
økt. De som står bak dette arbeidsnotatet ønsket
å finne ut om slike makroprudentielle instrumenter
virkelig er så formålsrettede. Nærmere bestemt tok
de for seg reguleringsmekanismer benyttet i Japan
mellom 1970-tallet og 1990-tallet og som begrenset
­japanske bankers utlån til eiendomsbransjen eller
utlån med formål å kjøpe fast eiendom.
Konklusjonen er at denne mekanismen ikke bare
påvirket utlånene til fast eiendom, men også hadde
ikke uvesentlig påvirkning på økonomien generelt.
Balansen til både bankene og til ikke-finansielle
foretak ­fungerte som en transmisjonsmekanisme.
De tar dog forbehold om at effektene kan være
annerledes i et markeds­basert finansielt system enn
i et bankbasert ­finansielt system.
Annet
For øvrig nevner vi at:
• ESMA publiserte den 22.12.2015 retningslinjer
for kryss-salg av finansielle produkter for verdi­
papirforetak basert på MiFID II. EBA, ESMA
og EIOPA har sendt brev til EU-kommisjonen
med anmodning om en snarlig gjennomgang
for å sikre et bedre legalt grunnlag for å utvikle
felles retningslinjer for kryss-salg av finansielle ­produkter. I dag finnes bare et godt legalt
grunnlag for å lage regler og retningslinjer når
det gjelder investeringsprodukter under MiFID.
Dette ­svekker forbrukerbeskyttelsen og bidrar
ikke til like konkurransevilkår på tvers av de ulike
­finansielle sektorer mener de tre organene.
• EIOPA har den 27.1.2016 offentliggjort en såkalt
«opinion» om bruken av ulike konsoliderings­
metoder under Solvens 2 og konsekvensene av
mulig praksis med å tillate at ulike selskaper i en
gruppe konsolideres etter ulike metoder.
• EBA den 20.01. publiserte et høringsnotat om
retnings­linjer for såkalt implisitt støtte i for­
bindelse med verdipapirisering
• EBA publiserte den 13.1. tre dokumenter (to
RTS’er og en guideline) relatert til globalt systemviktige institusjoner og indikatorer/datagrunnlag
for identifikasjon av slike. Dokumentene vedrører
primært mer tekniske endringer i eksisterende
regulatoriske bestemmelser på området.
Hva kan KPMG bidra med?
Vil du vite mer?
Ønsker du noen å diskutere konsekvensene av dette for ditt selskap med?
Kontakt:
Partner Are Jansrud
Head of Financial Services
E [email protected]
T +47 406 39 512
© 2015, KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
a Swiss entity. All rights reserved.