Brosjyre: Studer sosialantropologi ved UiB

Er du opptatt av naturkatastrofer i
Nepal, maskulinitet i Mumbai, dumpster
diving i Dublin, asylsøkere i Alta eller
religiøse ritualer i Rio de Janeiro?
Da er sosialantropologi noe for deg faget som har hele verden som
interessefelt!
Velkommen fremtidige student!
Brosjyre om studietilbudet ved Institutt for sosialantropologi ved UiB.
For mer informasjon: uib.no/antro
En gruppe beduinmenn spiller brettspill på
torget i Salt, Jordan. Foto: Erik Sandvik, 2013
Kvinner lager matter i en landsby på øyen Gau, Fiji.
Foto: Nora Haukali, 2013
HVA ER SOSIALANTROPOLOGI?
Sosialantropologi er vitenskapen om det kulturelle mangfoldet blant mennesker verden over
og de sosiale prosessene som utfolder seg. Faget er derfor vidt tematisk - all menneskelig virksomhet og kunnskap er interessant for å forstå variasjon, sammenheng og endring i samfunn
og kultur. Dette vises også gjennom det geografiske spennet i faget.
1. SEMESTER
HØST
HØST
SANT104 - SANT105
SANT105 Maktens uttrykk og tilsløringer - studentene får en oversikt over sosialantropologiske studier av makt, motstand og politikk. Emnet undersøker hvordan maktforhold
gjennomsyrer sosialt liv og preger fordelingen av sosiale, kulturelle og økonomiske ressurser.
EX.PHIL inngår i alle bachelorprogram ved UiB.
SANT150 Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærminger emnet har tre bolker: oversikt over samfunnsvitenskapelige tenkemåter, trening i akademisk
skriving og lesing, og innføring i antropologiske tematikker og formidlingsformer.
3. SEMESTER
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon - emnet tar for seg kulturell mening både
på personnivå og som noe kollektivt. Praksiser med dyp mening slik som ritualer, seremonier, karneval, hekseri og magi står sentralt i emnet.
SANT100 - SANT150 - EX.PHIL
SANT100 Invitasjon til sosialantropologi - emnet gir en grunnleggende innføring i
faget, gjennom sentrale begrep, teori og metode. Kurset fokuserer på fire former for ulikhet:
kjønn, klasse, kaste og etnisitet. Studentene får også praktisk oppgavetrening, enten i gruppe
eller individuelt, gjennom minifeltarbeid med trening i observasjon og analyse.
SANT102 - SANT103
SANT103 Miljø, sted og økonomi - studentene får en oversikt over studier av økologi,
økonomi, gjenstander, steder og rom, med fokus på hvordan materielle vilkår preger menneskers måte å leve på verden over - og hvordan dette henger sammen med sosial organisering
og kulturell mening.
Bachelorprogrammet i sosialantropologi består av innføringsemner, spesialisering innen
sosialantropologi og “frie” studiepoeng.
VÅR
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv - emnet fokuserer på studier av slektskap,
kjønnsrelasjoner, familie, hushold, vennskap og andre sosiale nettverk som er viktige i menneskers dagligliv verden over. Man undersøker hvordan slike nære relasjoner er samfunsmessig strukturert og kulturelt meningsfylte.
Sosialantropologer forsket tidligere først og fremst utenfor Europa, men det er i dag vanlig å
gjøre feltarbeid også i den vestlige delen av verden. Gjennom å leve tett på mennesker over
lang tid får antropologen tilgang på menneskelige hverdagserfaringer, gjerne blant grupper
som ikke er i allmennhetens søkelys. Man får dyp innsikt i uvante tenkemåter og levevis, som
også gir et grunnlag for kritiske og alternative perspektiver på eget samfunn.
BACHELOR I SOSIALANTROPOLOGI
2. SEMESTER
4.-5. SEMESTER
VÅR/HØST
FRIE SP/UTVEKSLING
I to semestre kan studentene studere hva de vil; vi anbefaler alle å reise på utveksling. UiB
har over 450 avtaler med universiteter verden over. For antropologistudenter er det spesielt
populært å studere i Kina, Bolivia, Fiji, India, Ghana, Sør-Afrika og/eller Australia.
6. SEMESTER
VÅR
SANT215 - SANT260
SANT215 Komparativ regional etnografi - emnet tar utgangspunkt i to regioner, for
eksempel Sør-Asia og Midtøsten, eller Latin-Amerika og Oseania, og sammenligner sentrale
trekk ved kultur- og samfunnsformene disse to regionene imellom.
SANT260 Bacheloroppgave i sosialantropologi - studentene skriver en akademisk
oppgave ut i fra den faglige innsikten de har fått gjennom studieløpet. Oppgaven må være
på ca 15 sider, den blir evaluert av en komité og avsluttes med justerende muntlig eksamen.
Et kjærestepar er i ferd med Institutt
å bli mannfor
ogsosialantropologi,
kone,
Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen
Punjab, Nord-India. Foto: Nina B. Dahl, 2012
Tlf: 55 58 92 50 E-post: [email protected]
FRA ELEV TIL STUDENT
Av flere grunner kan overgangen fra elev
til student være utfordrende; å gå fra klasseromsundervisning, egen kontaktlærer og
lekser til forelesninger, arbeidsgrupper og
selvstudium, hvor ingen passer på om du
møter til eksamen eller ei.
Arbeidsmengden du kan forvente som student tilsvarer en heldagsjobb. At du står
friere til å legge opp egen studiehverdag betyr også at det stilles høyere krav. I starten tar
det tid å sette seg inn i tekniske og praktiske
verktøy ved universitetet, og man må selv
sette opp egen arbeidsplan for semesteret.
Vi vet at overgangen er krevende og uvant
for mange, og det tilbys kurs i studiemestring og studieteknikk.
Du vil raskt lære studenttilværelsen å kjenne
- både den akademiske og den sosiale siden.
Høstsemesteret starter med en fadderuke
for at du skal bli kjent med dine medstudenter, møte studentorganisasjonene ved UiB og
bli introdusert for alt studentmiljøet har å
tilby. Mange får vennskap for livet i løpet av
studietiden.
VÆR EN AKTIV STUDENT!
Instituttet har to studentorganisasjoner:
FAGUTVALGET jobber for studentenes
interesser, både faglig og sosialt.
KULA KULA er antropologistudentenes
eget tidsskrift, som kommer ut en gang
i semesteret - med storslagen slippfest!
“Studiene forberedte meg i stor grad på å bo og arbeide i
Midtøsten. I forhold til jobben er det nyttig å kjenne til
kulturen i regionen.” - Ragna Hansen-Krone, visumarbeider i Kairo
“Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige
og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan
fungere i samfunnet.” - Miriam Bergan, sivil operatør i
Oslo politidistrikt
Les mer om antropologer i arbeidslivet og mye annet på våre
hjemmesider: uib.no/antro
Institutt for sosialantropologi, Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen