vallekilde hørve - vallekildehoervekirker.dk

VALLEKILDE
HØRVE
SOGNEKIRKER
DEC. 15| JAN. | FEB. 2016
58. årgang
KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
MINIKONFIRMANDER
JULESANGAFTEN,
JULEKONCERT &
JULEAFSLUTNINGER
KIRKEHØJSKOLE
FASTELAVN
DU FØDTES PÅ JORD
Glædelig jul og godt nytår
Karin Wandall og Jens Kirk
Du fødtes på jord
og lå som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo, og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag – hver gudskabte dag.
Hver gudskabte dag
blev levet af dig til vor Herres behag.
Hvor vi ser en tigger, der er til besvær,
dér rækker du gudsbarnet menneskeværd
- det daglige brød – fra fødsel til død.
Fra fødsel til død
dér færdes vi sikkert på ordet, der lød
da kvinderne, tynget af sorg og fortræd
fandt hvidklædte engle i gravmørkets sted.
Din død var en dåb – til tro og til håb.
Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb.
Dér tar du imod dem og giver dem magt
til nyfødt at leve på det, du har bragt:
Velsignelsens ord – til liv her på jord.
Til liv her på jord
er brødet og vinen på alterets bord.
Dér kommer vi trætte, dér knæler vi ned;
du løfter dit ansigt og lyser Guds fred.
I dig får vi ord – til bønnen fra jord.
Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord – i dig her til jord.
Lisbeth Smedegaard Andersen
Lidt fra formanden…
Det var ikke en nat som de andre
Det var ikke en himmel som de andre
Det var ikke et barn som de andre
Det var ikke et ord som de andre
Det er det lys, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, der er menneskets lys.
Johannes Johansen
Første søndag i advent den 29. november, tager
det siddende menighedsråd fat på det sidste år.
Vi ved allerede nu, at der 13. september 2016
skal afholdes orienteringsmøder landet over til
det kommende valg i november 2016.
Jeg vil opfordre alle til, at mærke efter om de
ønsker, at lægge frivilligt arbejde med deltagelse
i menighedsrådsarbejdet. Alle der har lyst og tid
er velkomne til at komme og overvære et menighedsrådsmøde. (Menighedsrådsmøder er åbne
for alle og datoer står her i kirkebladet og bliver
annonceret i kirken). Her vil du kunne mærke, at
ud over at have det godt sammen – samarbejder
vi også om opbakning af vores præsters idéer,
lytte til hinandens idéer, som vi så i det omfang
det er muligt, står sammen om at udføre.
På den nye kirkegård arbejder vi stadig videre
med omlægningen. I sidste uge af oktober plantede vore gravere og 3 frivillige 29 stk. 6 meter
høje lindetræer. Vi håber, at træerne vil danne
sig et godt rodnet hen over vinteren, og at de vil
stå med deres flotte grønne kroner til foråret.
Det er planen, at der skal plantes flere hække
omkring gravstederne til næste år.
Nu stunder det mod jul og nytår – tak for opbakning og samarbejde ved arrangementer i 2015.
Menighedsrådet ønsker alle i sognene en
glædelig jul og et godt nytår.
Inge-Lise Christensen, formand
2
INFORMATION
OM FORÅRETS KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
Temadage og events i foråret 2016 (26/1 og 3/3
har konfirmander fra kommuneskole fri fra skole
til konfirmationsforberedelse). Læs også om
konfirmandforældreaften på side 5…
TIRSDAG DEN 26. JANUAR:
Temadag kl. 8.30 om “Påske og Håb”. Vi besøger
Grevinge Kirke. Nærmere om transport senere.
TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR:
For alle konfirmander afgang 17.15 fra Hørve
Kirke til Konfirmand-event i Roskilde Domkirke
kl. 19. Temaet er:”Hope is the only thing stronger
than Fear” – arrangeret af Rollespilsakademiet.
TORSDAG DEN 3. MARTS:
Temadag kl. 8.30 med “Konfirmand Aktions –
globale fortællere”. Denne dag får vi besøg af en
ung fra kirken i Cambodja i Vallekilde Præstegård og kirke.
TIRSDAG DEN 5. APRIL:
14.20 til 16.30: Fælles afslutning for alle konfirmander i Vallekilde Præstegård og dernæst
generalprøve i Vallekilde Kirke og generalprøve i
Hørve Kirke.
Jens Kirk og Karin Wandall
ADVENTS-BØRNEGUDSTJENESTE
i Vallekilde Kirke søndag 6. dec. kl. 10.30
En familiegudstjeneste, hvor vi håber at høre
englene synge – og måske en gammel kamel.
Ved gudstjenesten medvirker et kor med børn
fra Vallekilde Hørve Friskole. Der sælges hånddryppede julelys og Hellig3kongers lys i kirkens
våbenhus til fordel for Danmissions Fremtidsbørn. Efter gudstjenesten bydes der på en lille
forfriskning. Alle er hjertelig velkommen!
Minikonfirmander 2016
Med opstart torsdag den 21. januar og indtil påske, er der minikonfirmander hver torsdag
eftermiddag kl. 14.30 – 16.00 i Hørve Kirke for børn i 3. klasse
Vi skal lege og høre spændende historier fra
Bibelen. Vi oplever kirken sammen, synger og
snakker om, hvorfor Gud er vigtig i vores liv.
De i alt 8 gange – hvor minikonfirmanderne oplever kirken som deres og vores kirke – afsluttes
med en familiegudstjeneste Påskedag, hvor minikonfirmanderne medvirker og modtager diplomer.
Alle er hjertelig velkommen til at støtte op omkring børnenes påskedag, søndag den 27. marts
kl. 10.30 i Hørve Kirke for alle generationer.
Der uddeles invitation til minikonfirmand i
samarbejde med skolerne.
Kirkeskibet rummer store og små…
Tilmelding senest 12. januar men gerne før til
mini-konfirmandlærer Karin Wandall:
[email protected] eller på tlf. 60 59 95 12
Konfirmander drypper dåbslys…
3
KONFIRMANDFORÆLDREAFTEN
Torsdag 28. januar kl. 19.30
i Vallekilde Præstegård
Christian Haugaard-Jakobsen, forstander på
Midtsjællands Efterskole, slår takten an og sætter
puls på nogle af de moderne salmer, der rykker
for unge. En aften fuld af sang og fortælling fra
liv med unge. Christian siger selv, som oplæg til
aftenen: “De store ting i tilværelsen kræver ord,
der rækker ud over os selv”. Dem finder vi i de
gode sange og salmer. De kan kaste nyt lys over
felter, som vi måske overser til daglig, eller som vi
ikke anede fandtes. I fællessangen får vi sammen
tænkt og givet udtryk for væsentlige aspekter
ved tilværelsen. Derfor er fællessang vigtig, og
derfor er det afgørende, at vi lærer vores børn
og unge at synge, så de får et lager af gode
sange og salmer, som de kan trække på i deres
tilværelse. Der bliver også information om forårets konfirmandforløb og selve konfirmationerne.
TILMELDING
på mail senest 20. januar til
konfirmandlærer Karin Wandal: [email protected]
eller sms til 60 59 95 12 med barnets navn og
kirke og antal voksne der kommer.
Så har vi kaffen og kagen parat!
DEADLINE
lleder
af artikler og bi
for indsendelse
R 2016
lad: 15. FEBRUA
til næste kirkeb
Høstoffer i Vallekilde Kirke 27.09.2015
kr. 1.050,Vi siger mange tak!
4
GLADE JUL, SANGGLADE JUL…
JULESANGAFTEN
JULEAFSLUTNINGER
Torsdag 3. december kl. 19.00 i Præstegården
Juleafslutning for 0-3 årige i Hørve Kirke:
Torsdag 3. december kl. 9.30.
For vuggestue og børnehave er juleafslutningen
torsdag 17. december kl. 10.00 i Hørve Kirke.
Hørve Skoles juleafslutning er fredag 18. december kl. 9.30 i Hørve Kirke.
Vi synger julesange og salmer, ved klaveret er
vores organist Daniel Abildgaard, og i pausen vil
der være en lille historie, efterfuldt af kaffe og
æbleskiver. Alle er hjertelig velkomne!
JULEKONCERT I HØRVE KIRKE
Søndag 13. december kl. 14.00 får vi igen besøg af ”Sangskaderne”
Sangskaderne er et rytmisk kor, som holder til i Holbæk. De er 45 sangere fordelt på 6 stemmer.
Sangskaderne er et seriøst arbejdende amatørkor som under ledelse af Helle Nerup elsker at pusle om
detaljerne i musikken, så de fremstår i deres bedste udgave ved deres 5-6 årlige koncerter.
De bestræber sig på at synge uden noder til koncerterne for at have så tæt en kontakt til publikum.
Dirigent Helle Nerup er uddannet i korsang og teambuildning på Danmarks Pædagogiske Universitet,
og underviser i klaver, sang og kor i Musikskolen i Holbæk.
Kom og vær med til en sangoplevelse!
5
STRIKKEDAMER
Vi strikker til Kirkens Korshær og der strikkes
sidste onsdag i måneden i Præstegården.
De næste strikkedatoer er 28. jan. og 25. feb.
Vi strikker fra kl. 14.00 – 16.30, så har du lyst til at
være med, så mød bare op eller ring til Marianne
Møllegaard på tlf. 59 65 75 17.
Kommende Menighedsrådsmøder.
Torsdag den 21. januar
Torsdag den 25. februar
Torsdag den 9. marts
Alle møder er i Præstegården kl. 19.00
Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 17. december – Jens Kirk
Torsdag den 28. januar – Janne Sulkjær
Torsdag den 25. februar – Jens Kirk
KIRKEHØJSKOLE
Lørdag 30. januar kl. 13-16
i Odden Præstegårds konfirmandstue
“Troen i kunsten –
fra renæssancen til nutiden”
Kunstværker kan udtrykke de bibelskeksistentielle spørgsmål, som generation efter
generation har stillet; lidelsen, det meningsfulde
liv, og oplevelsen af det hellige. Oddens sognepræst Kristian Massey Møller viser personligt
udvalgte hjertebilleder, som i hans optik sætter
menneskelivets vilkår ind i en eksistentiel
livsrejse mellem tro, liv og kærlighed.
Der tages afsæt i altertavlen i Gjógv kirke på
Færøerne, hvor diciplen Peter trækkes op af
havet af Jesus. Og herfra gribes der med et
udvalg af kunstneres værker om billedskabelse,
billedmotiver og livstolkninger. Bl.a. Michelangelo, Niels Larsen Stevns, Per Kirkeby og Arne
Haugen Sørensen. Herefter spørgsmål og
diskussion. Der serveres kaffe og brød.
6
VINTERENS
Til kalenderen…
LÆSEKREDS
Vi vil i vinterens læsekreds beskæftige os med en
række noveller af forfatteren Martin A. Hansen.
De udvalgte noveller er ”Høstgildet” | ”Soldaten
og Pigen ” | ”Martsnat” | ”Paradisæblerne” og
”Pesten”. Novelleteksterne vil blive udleveret, så
læsekredsens deltagere ikke skal sætte sig i udgift ved bogkøb. Læsekredsen vil forme sig som
oplæsning af og samtale om novellerne, og der
kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage ud over lysten til at fordybe sig og samtale
om teksterne.
Læsekredsen indledes onsdag 3. februar kl. 19.00
til ca. kl. 22.00 i Præstegårdens mødelokale, og
fortsætter de følgende onsdage: 17. februar,
2. marts og afsluttes 16. marts 2016. Der vil som
altid være kaffe/the og kage. Alle er meget
velkomne til at være med.
Hans-Jørgen Mølleggard
FASTELAVNS-BØRNEGUDSTJENESTE
7. februar kl. 13.30 i Vallekilde Kirke
Kom og start fastelavnsfesten i kirken og oplev
bibelfortælling, sang og musik, der sætter farver
på din søndag. Du er velkommen til at komme
udklædt eller lige som du er.
Bagefter er der fest i Landsbyhuset i Skippinge,
hvor alle er velkommen fra kl. 14.15 til at slå katten af tønden og hygge. Dagen er arrangeret
som et samarbejde mellem sognekirken og Landsbyhuset. I Vallekilde er der også fastelavnsfest fra
kl.14. Alle er velkommen til at deltage i kirken og
opleve en børne-familiegudstjeneste sammen.
Syng-sammen-gruppen
Sanggruppen har besluttet at fortsætte i det nye
år med sangaftener mandage i ulige uger i musiklokalet på Vallekilde-Hørve skole, og de næste
mandage er: 18. januar, 1. februar, 29. februar og
14. marts fra kl. 19.00 – 21-00.
Daniel Abildgaard er ved klaveret.
Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
DECEMBER:
04. dec. kl. 18
Adventsfest
”Advent – eftertanke” v. Helle Pedersen
Kontakt…
Adresser – træffetider:
20. jan. kl. 19.00 Bibeltime: Johs. Åb. ved Sprint
Sognepræster: Jens Kirk og Karin Wandall,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve.
Jens Kirk: Tlf. 59 65 62 60. [email protected]
Karin Wandall: Tlf. 60 59 95 12. Mail: [email protected]
Træffetider: Mandag fri. Tirsdag – fredag fra
kl. 10 – 11. Kirkekontoret har åbent onsdag og
fredag fra kl. 10.30 – 14.30. Tlf. 59 64 01 39.
Kirkesekretær: Anne-Grethe Jensen,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve
Tlf. 59 64 01 39. Email: [email protected]
27. jan. kl. 19.00 Thomas Høyer: “Pilgrim i verden”
Vallekilde-Hørve Menighedsråd:
JANUAR 2016:
12. jan. kl. 19.30 Nytårsandagt i Fårevejle Kirke
13. jan. kl. 19.00 Evangelisk Alliance bedemøde
14. jan. kl. 19.00 Evangelisk Alliance
bedemøde i Fårevejle Frimenighed, Tuborgvej 1
FEBRUAR 2016:
03. feb. kl. 18.00 Generalforsamling med spisning
10. feb. kl. 19.00 Filmaften
24. feb. kl. 19.00 Bibeltime: Johs Åb. ved Sprint
Hvis ikke andet er angivet, holdes møderne i
Hørve Missionshus, Vallekildevej 13, kl. 19.
… Alle er meget velkomne!
Formand: Inge-Lise Christensen, Snebærvej 5,
4540 Fårevejle. Tlf. 59 65 43 70 - 20 43 91 54
(helst aften). Email: [email protected]
Næstformand: Hans-Jørgen Møllegaard,
Fjordvej 6, 4534 Hørve. Tlf. 59 65 75 17
Kasserer: Christen Christensen, Elmkær 38,
4534 Hørve. Tlf. 21 28 28 45.
Kirkeværge for Hørve Kirke:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.
Kirkeværge for Vallekilde Kirke:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.
Graver ved Vallekilde- og Hørve kirker:
Lars Asger Dall. Træffes i ”Huset” ved Hørve
kirkegård, bedst mellem kl. 9.00 – 9.30 samt
fra kl. 12.00 – 12.30.
Tlf. 59 65 71 14. Mandag fri.
Email: [email protected]
7
Gudstjenesteliste
DECEMER, JANUAR & FEBRUAR 2016
DECEMBER
VALLEKILDE KIRKE
HØRVE KIRKE
06.12 (2. søn.i Advent)
Kl. 10.30 KW. (Familiegudstjenste)
Ingen
13.12 (3. søn.i Advent)
Ingen
Kl. 10.30 JK
20.12 (4. søn. i Advent)
Kl. 10.30 JK (De Ni Læsninger)
Ingen
24.12 (Juleaften)
Kl. 14.00 JK
Kl. 15.30 JK
25.12 (1. juledag
Kl. 10.30 JK
Ingen
26.12 (2. juledag)
Ingen
Kl. 10.30 KW
27.12 (Julesøndag)
Henv. til Grevinge kl. 10.00 HB
Henv. til Grevinge kl. 10.00 HB
01.01 (Nytårsdag)
Kl. 16.00 JK
Ingen
03.01 Hellig 3 Konger
Ingen
Kl. 09.00 KW
10.01 (1. søn. efter H3K)
Ingen
Kl. 10.30 HB
17.01 (Sidste søndag efter H3K)
Kl. 10.30 JK
Ingen
24.01 (Septuagesima)
Ingen
KL. 10.30 JK
31.01 (Seksagesima)
KL. 10.30 JK
Ingen
07.02 (Fastelavn)
Kl. 13.30 KW (Familiegudstjenste)
Ingen
14.02 (1. søndag i fasten)
Ingen
Kl. 10.30 JK
21.02 (2. søndag i fasten)
Ingen
Kl. 09.00 HN
28.02 (3. søndag i fasten)
Kl. 10.30 JK
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
06.03 (Midfaste)
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kirkebilen kører til en af vore gudstjenester, og ønskes transport, skal du kontakte Flextrafik,
tlf. 70 26 27 27, senest dagen før. De første 5 km koster kr. 36,- Du skal selv betale, men gem
kvitteringen og du får refunderet pengene ved henvendelse til Inge-lise eller Jens Kirk.
Flextrafik kan også benyttes til møder i Mødesalen.