Indbydelse til medlemsmøde i BKF, Københavns Amts kreds

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden
Til medlemmer i Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden
Der indkaldes til
Generalforsamling og fællesmøde
i Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden
Fredag den 18. marts 2016
Klokken 09.00 - 13.30
Generalforsamling afholdes fra 09.00 til 10.00
Fællesmøde incl. frokost afholdes fra 10.00 – 13.30
på:
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246
2840 Holte
i ”Per Kirkeby lokalet”
(benyt hovedindgangen på Kulturcenter Mariehøj)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 4 stemmetællere.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra
- Direktørnetværket
- Dagtilbudsnetværket
- Skolenetværket
- Kultur- og Fritidsnetværket
- Familienetværket
3. Indkomne forslag:
- Vedtægter
Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægt, § 6, stk 2, dot 4 ændret. Den nuværende tekst lyder:
”5 netværksformænd: Vælges alle af og blandt melemmerne af det pågældende netværk”.
Bestemmelsen foreslås ændret til: ”5 netværksformænd: Vælges alle af hele medlemskredsen
men blandt medlemmer af det pågældende netværk”.
./. Bilag
4. Aflæggelse af regnskab
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Daginstitutionsnetværket
Direktørnetværket
Familienetværket
Kultur- og fritidsnetværket
Skolenetværket
Inger Andersen
Henning Bach Christensen
Egon Agerlin
Marianne Hoff Andersen
Jette Frandsen Pedersen
Henning Bach Christensen
Tine Vesterby Sørensen
Jens Overgaard
Martin Tinning
Frederiksberg Kommune
Rudersdal Kommune
Egedal Kommune
Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Rudersdal Kommune
Gladsaxe Kommune
Ballerup Kommune
Rudersdal Kommune
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden
5. Budget for kommende år
6. Kontingent fastsættelse for det kommende år.
7. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
 Jette Frandsen Pedersen (villig til genvalg)
 Jens Overgaard (villig til genvalg)
Jvf. vedtægter for Børne- og kulturchefforeningen §7, stk. 2 kan kandidatforslag til øvrige
bestyrelsesposter fremsendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen eller fremsættes
på selve mødet.
8. Eventuelt
Efterfølgende afholdes fællesmøde fra klokken 10.00 til 13.30 incl frokost. Tema for
fællesmødet er Data-drevet ledelse – perspektiver, praksis og erfaringer. Se særskilt
program for fællesmødet.
Tilmelding til generalforsamling og fællesmøde kan ske her senest den 11.marts 2016.
Venlig hilsen
Inger Andersen
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Daginstitutionsnetværket
Direktørnetværket
Familienetværket
Kultur- og fritidsnetværket
Skolenetværket
Inger Andersen
Henning Bach Christensen
Egon Agerlin
Marianne Hoff Andersen
Jette Frandsen Pedersen
Henning Bach Christensen
Tine Vesterby Sørensen
Jens Overgaard
Martin Tinning
Frederiksberg Kommune
Rudersdal Kommune
Egedal Kommune
Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Rudersdal Kommune
Gladsaxe Kommune
Ballerup Kommune
Rudersdal Kommune
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2