Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE I ERHVERVSFONDE
29. februar og 1. marts 2016
Casebaseret masterclass for bestyrelsesmedlemmer
med deltagelse af førende bestyrelsesformænd
BESTYRELSESARBEJDE I ERHVERVSFONDE
Erhvervsdrivende fonde spiller en fremtrædende rolle i dansk erhvervsliv som
ejere af store danske virksomheder som
Carlsberg, A. P. Møller-Mærsk eller Novo
Nordisk, men også en lang række mindre virksomheder ejes af erhvervsfonde.
Derfor er det afgørende, at bestyrelsesarbejdet i fonde udføres så godt som
overhovedet muligt.
I takt med udvikling i god selskabsledelse (corporate governance) er der også
kommet øget fokus på bestyrelsesarbejdet i erhvervsfondene, som afviger fra
børsnoterede selskaber på flere måder:
Fondene har ingen ejere og der påhviler derfor bestyrelsen et særligt stort
ansvar:
•Fondene har ofte videreførelsen af en
erhvervsvirksomhed som den vigtigste målsætning
•Fondene har ofte uddelingsaktivitet,
som påkalder sig offentlighedens
opmærksomhed
•Fondene er bundet af et sæt vedtægter, der fastlægger rammerne for
deres arbejde
•Fondene er underkastet Fondsmyndighedens tilsyn
•Nogle fonde har en tæt tilknytning til
en stifterfamilie
Den nye lov om erhvervsfonde pålægger
erhvervsfondenes bestyrelser en række
nye opgaver. De skal blandt andet for­
holde sig til et sæt anbefalinger om
god fondsledelse, herunder bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed,
bestyrelsesevaluering, formandskabets
mandat, fondens strategi, forholdet
mellem fondsbestyrelse og selskabs­
bestyrelse m.v.
Dette to dages uddannelsestilbud til
bestyrelserne i erhvervsfondene sætter
fokus på den faktiske udmøntning af
den nye lov og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver: balancen mellem
uddelinger og erhvervsvirksomhed,
aktivt ejerskab, fusioner og virksomhedsovertagelser, vedtægtsændringer,
stifterfamiliens rolle, bestyrelsesevaluering, de nye anbefalinger m.v.
Kurset undervises af erfarne bestyrelsesformænd, rådgivere og professorer.
Det hviler på faktiske cases fra dansk
erhvervsliv, der diskuteres med underviserne og de deltagende erhvervsfonde.
Der er i høj grad tale om erfaringsudveksling snarere end traditionel katederundervisning.
Kurset vil blive fulgt op af kurser med
fokus på bestyrelsesledelse og fondsbestyrelsernes opgaver i forbindelse med
regnskabsaflæggelse, effektmålinger, vær­
di­ansættelse og formueforvaltning m.v.
GOD FONDSLEDELSE,
AKTIVT EJERSKAB, STRATEGI
OG BESTYRELSESEVALUERING
FONDSBESTYRELSEN, FAMILIE OG
INTERESSENTER, VEDTÆGTERNE,
FØLG ELLER FORKLAR
Mandag den 29. februar 2016
Tirsdag den 1. marts 2016
9.00 – 9.30
9.00 – 12.00
Introduktion til God Fondsledelse
Steen Thomsen og Marianne Philip
Fondsbestyrelsen og interessenterne
Case 5-7: Synochrome, Arne Hansen
og Viltoft Fonden
Christen Obel, Steen Thomsen,
Jens Steen Jensen, Finn L. Meyer
9.30 – 12.00
Aktivt ejerskab I: Ledelse og Fusion
Case 1: Realia Fonden (A&B)
Flemming Bligaard Pedersen,
Marianne Philip, Steen Thomsen
12.00 – 13.00 Frokost
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
Aktivt ejerskab II: Fonden og Selskabet
Case 2: Ejlers Fond
Sten Scheibye, Marianne Philip,
Steen Thomsen
Fondsbestyrelsen og vedtægterne
Case 8: Vedtægtsændringer i
Syntex Fonden
Flemming Besenbacher, Marianne Philip,
Finn L. Meyer, Steen Thomsen
15.00 – 16.45
Fondsbestyrelsen og strategien
Case 3: Ejendomsfonden (A&B)
Peter Højland, Finn L. Meyer,
Steen Thomsen
16.45 – 18.30
Bestyrelsesevaluering
Case 4: Bestyrelsesevaluering i
Via Fonden
Marianne Philip, Finn L. Meyer,
Steen Thomsen
15.00 – 17.00
Comply or Explain?
Case 9: Comply or Explain i Jens
Fiskers Fond
Lars Nørby Johansen, Marianne Philip,
Steen Thomsen
17.00 – 17.30
Reception
UNDERVISNINGSTEAM
Mandag den 29. februar 2016
Flemming Bligaard Pedersen,
Bestyrelsesformand, bl.a. Rambøll Fonden
Peter Højland,
Bestyrelsesformand, bl.a. Bikuben Fonden
Sten Scheibye,
Bestyrelsesformand, bl.a. Novo Nordisk
Fonden
Marianne Phillip,
Formand for Komiteen for God Fonds­
ledelse og Partner i Kromann Reumert
Finn L. Meyer, Partner, EY
Steen Thomsen, Professor, CBS
Tirsdag den 1. marts 2016
Christen Obel,
Bestyrelsesformand, bl.a. Den Obelske
Familiefond
Flemming Besenbacher,
Bestyrelsesformand, bl.a. Carlsberg Fonden
Lars Nørby Johansen,
Bestyrelsesformand, bl.a. William
Demant Holding
Marianne Phillip,
Formand for Komiteen for God Fonds­
ledelse og Partner i Kromann Reumert
Jens Steen Jensen,
Partner, Kromann Reumert
Finn L. Meyer, Partner, EY
Steen Thomsen, Professor, CBS
Bestyrelsesarbejde i erhvervsfonde gennemføres af CBS bestyrelsesuddannelserne
(Kromann Reumert, EY og CBS Executive).
TID, STED OG PRIS
Programmet består af 2 dage:
29. februar og 1. marts 2016
CBS Executive, Råvarebygningen,
Porcelænshaven 22, Frederiksberg
DKK 20.000 ekskl. moms. Prisen
inkluderer materiale og forplejning.
TILMELDING
Tilmelding senest den 15. februar 2016
via www.cbs-executive.dk/program/
bestyrelsesarbejde-i-erhvervsfonde
Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på programmet.
YDERLIGERE INFORMATION
Programdirektør Tom Jacobsgaard
på [email protected], professor
Steen Thomsen på [email protected] eller
programmanager Anette Clausen
på [email protected]
Telefon: +45 38 15 60 00.
Råvarebygningen · Porcelænshaven 22 · 2000 Frederiksberg · cbs-executive.dk