SIKKERHEDSDATABLAD Sachtoklar

SIKKERHEDSDATABLAD
Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar
Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,
Sachtoklar
1.
IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Produktnavn: Sachtoklar
Varetype: Sachtoklar
Varenr.: 4218
PR-nr.:
Nødtelefon:
Leverandør:
Stadsing A/S
Østre Fælledvej 13
9400 Nørresundby
Telefon: +45 70 15 34 00
Telefax: +45 98 19 19 08
E-mail: [email protected]
www.stadsing.dk
Stadsing A/S – tlf. +45 70 15 34 00
Nødtelefon er åben:
mandag – torsdag kl. 7.00 – 16.00
fredag kl. 7.00 – 14.30
2. FAREIDENTIFIKATION:
Fare for menneske og miljø:
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
Irriterer ved kontakt med huden og øjnene. Virkningen mærkes hurtigt som kløe eller svie.
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:
Indeholder:
CAS-nr:
39290-78-3
EU:
254-400-7
%:
5-15
Kemisk navn:
Polyaluminiumhydroxidchloridsulfat
Klassificering:
Anm.:
Note:
Xi;R36/38
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
Indånding:
Ikke relevant.
Øjenkontakt:
Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.
Hudkontakt:
Skyl med vand. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse:
Fjern produktet fra munden og drik rigeligt med vand. Søg læge ved fortsat irritation.
5. BRANDBEKÆMPELSE:
Egnede slukningsmidler:
Ikke brandbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.
Personlige værnemidler:
Se punkt 8.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 2/4 Produktnavn: Sachtoklar
Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:
Personlige værnemidler:
Anvend personlige værnemidler – se punkt 8.
Miljømæssige forholdsregler:
Se punkt 13.
Metoder til bortskaffelse:
Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk
med rigeligt vand.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:
Håndtering:
Undgå hud og øjenkontakt. Skift straks forurenet arbejdstøj. Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning
reduceres.
Opbevaring:
Opbevares tørt i tillukket originalemballage. Frostfrit. Max. Temperatur 40°C.
Særlige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
Holdbarhed:
12 mdr.
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:
Tekniske foranstaltninger:
Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.
Beskyttelse af hænder:
Handsker skal være godkendt efter standarden EN 374-3 og være CE-mærket. Beskyttelseshandsker af neopren. Min. 0,75mm.
Beskyttelse af øjne:
Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.
Generelt:
Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.
9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER:
Fysisk tilstand:
Farve:
Lugt:
Vægtfylde:
Frysepunkt:
Kogepunkt:
pH-koncentrat:
Viskositet:
Flydende
Klar, svagt gullig
Karakteristisk
1.2-1,3 g/cm3
-10 - -12°C
>100°C
2-3
20 mPa-s (20°C)
10. STABILITET OG REAKTIVITET:
Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen kendte.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 3/4 Produktnavn: Sachtoklar
Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):
Akut toksicitet:
LD50 Oral rotte =>5000 mg/kg.
Indånding:
Ikke relevant.
Huden:
Irriterende.
Øjnene:
Irriterende.
Indtagelse:
Kan irritere slimhinderne.
12. MILJØOPLYSNINGER:
Nedbrydelighed:
Uorganisk produkt.
Stofdata:
polyaluminiumhydroxidchloridsulfat
13. BORTSKAFFELSE:
Generelt:
Bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe:
Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af
produktet i ren form.
Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter
kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald.
X
14. TRANSPORTOPLYSNINGER:
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
15. OPLYSNINGER OM REGULERING:
Mærkning:
R36/38
S26
Irriterer øjnene og huden.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen.
Krav om uddannelse:
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
SIKKERHEDSDATABLAD
Side 4/4 Produktnavn: Sachtoklar
Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,
16. ANDRE OPLYSNINGER:
R-sætninger:
R36/38 Irriterer øjnene og huden
Generelt:
Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kontakt Miljø & Kvalitetsafdelingen.
Råd om oplæring/instruktion:
Ikke relevant.
Afsluttende bemærkning:
De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores bedste
overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen
garantier ved anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.
Udarbejdet 27. november 2009/TIE
PRODUKTBLAD
Sachtoklar
Stadsings Sachtoklar uden farve og parfume er et effektivt flokkuleringsmiddel velegnet til
rensning af bade- og drikkevand, til slamdræning, klaring af kommunalt eller industrielt vand,
rensning af overfladevand til industriel anvendelse. Sachtoklar klarer vand af enhver slags.
Anvendelsesområder:
Anvendes til rensning af vand af alle slags.
Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen.
Deklaration:
5-15% polyaluminiumhydroxidchloridsulfat.
Brugsanvisning:
Afhængig af opgavens karakter.
Dosering:
Afhængig af opgavens karakter.
Tilstandsform:
Flydende.
Emballagestørrelse:
1 x 12 kg i dunk (vrnr. 4218).
Holdbarhed:
1 år efter ibrugtagning.
Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt.
behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.