seneste kirkeblad

Kirke
sogn
Fra lysfesten 2015.
Billund og Grene
Hvad laver en kordegn?
Se mere på side 6
Hvad blev det så til?
(Fra præsteværelset)
Se mere på side 10
februar
marts
2016
GRENE SOGN
Hjemmeside: www.grenesogn.dk
Billund Kirke:
Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.
e-mail: [email protected]
tlf. 76 76 76 00, fax. 75 33 17 29.
Kontortid: Tirsdag til fredag kl. 9 – 12.30
Torsdag tillige kl. 16 - 18.
Mandag og lørdag lukket.
Grene Kirke:
Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund.
e-mail: [email protected]
tlf. 75 33 15 18
Kirkebil:
Billund Taxa tlf. 75 35 35 06
Søndage mellem kl. 8 og 9
Personale ved begge kirker:
Kordegn:
Gitte Jørgensen
e-mail: [email protected]
Graver/kirketjener:
Martin Ærbo Jakobsen, tlf. 75 33 15 18
e-mail: [email protected]
Gravermedhj./kirketjener: Dan Jensen
e-mail: [email protected]
Gravermedhj./kirketjener: Anna Marie Vestergaard
e-mail: [email protected]
Sognepræst:
Peter Fredensborg, Præstevang 1 A.
e-mail: [email protected], tlf. 75 33 10 44
Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag.
Sognepræst
Solvej Paabøl Andersen, Bøgeløkke 7,
6000 Kolding.
e-mail: [email protected] tlf. 40 19 90 22.
Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag.
Kirke og Sogn:
Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg:
Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove
Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn
Hansen.
Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september.
Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk
Forsidebillede: Vagn Hansen
Organist:
Christine Toft Kristensen,
kontor tlf. 76 76 76 03
e-mail: [email protected]
Organistassistent:
Kristjan Piirimets, kontor tlf. 76 76 76 03.
e-mail: [email protected]
Kirketjener:
Mette Grønhøj Kristensen, tlf. 76 76 76 04
e-mail: [email protected]
Menighedsrådsformand:
Else Marie Madsen, Plougslundvej 149,
e-mail: [email protected]
tlf. 75 33 18 22
Kirkeværge:
Hans Olesen, Mølleparken 114,
tlf.: 75 33 21 81 mobil: 40 96 21 83
e-mail: [email protected]
TJEK…
... nyheder og opdateringer på
vores hjemmeside www.grenesogn.dk
Læserindlæg
- til kirkebladet modtages gerne på
kirkekontoret eller på [email protected]
Orientering
5. årgang i Ribe Domkirke
Onsdag den 18. november var 5. årgang fra BillundSkolen i Ribe Domkirke i forbindelse med et salmesangs-arrangement sammen med flere andre skoler i Ribe Stift.
Vi bringer her tre artikler om forberedelserne på skolen,
et besøg i Billund Kirke og selve turen til Ribe, som alle
er skrevet af elever fra BillundSkolens 5. årgang.
Forberedelserne på skolen
Vi startede altid dagen med at synge salmer. Vi sang
bl.a. Klokken slår, Nu går solen sin vej, Vægtersangen og Nu vågne alle guds fugle små. Vi sang alle salmerne igen og igen, inden vi skulle afsted. Vi begyndte ca. 3-4 uger før vi skulle afsted. Vi øvede også alle
salmerne i musik.
Jacob og Cecilie, 5.C
På besøg i Billund Kirke
Vi startede med at gå fra skolen, og over til kirken.
Dernæst skulle vi sætte os i kirken, og så skulle vi høre
om nogle trøjer eller noget. Og de symboliserede nogle forskellige ting. Den første var lilla. Den symboliserede, at man var ved at gøre klar til en fest. Den
hvide symboliserede festen, og den grønne symboliserede natur og grønt. Den røde betød ild og blod,
og den sidste der er mørk symboliserer sorg og skam.
Bagefter skulle vi synge et par sange. Og efter det tog
vi tilbage til skolen.
Freja og Mads, 5.D
Turen til Ribe Domkirke
Femte klasse fra Billundskolen i Billund har været på
en spændende tur til Ribe. Vi kørte med bus til Ribe.
Det tog knap en time, men det var det værd. Klasserne blev sat af ved en parkeringsplads i Ribe, så gik vi
hen til et fælles sted og fik lidt og spise. Lidt efter gik vi
hen til Ribe domkirke. Vi fik at vide at vi skulle deles
i nogle hold og gå rundt om kirken og høre nogle historier. Vi hørte fx om Hans Tausen og Martin Luther.
Hans Tausen voksede op hos en bonde familie.
Men han var en rigtig klog dreng, så han stak af som
dreng fordi han ville mere med sit liv. Hans Tausen
stak af til et kloster, hvor han blev munk. De andre munke syntes han var så klog, at han burde blive
præst. Dermed endte Hans Tausen med at blive præ-
steviet. Senere hen begyndte han at lægge mærke til
de ting der var forkert. På et tidspunkt blev Hans Tausen sendt ned i Tyskland. Der mødte han Martin Luther. De snakkede sammen, og endte så med at blive
reformatorer. Hans Tausen blev også biskop i Ribe,
og oversatte biblen. Vi hørte også historier om kirken,
og om Hans Adolph Brorsons hus.
”Det var en rigtig hyggelig dag – også
selvom det regnede”
Så blev det tid til at gå ind i domkirken for at synge.
Vi sang sammen med en masse andre 5. klasser. Præsten var rigtig god til at fortælle om de salmer, som vi
skulle synge. Han havde alle mulige rekvisitter med.
En due, en klokke og en ægte vægter, der gik igennem
kirken, mens han sang. Vi stod op i kirken og sang.
Da vi havde sunget i kirken begyndte det at regne lige
som vi skulle ud. Det holdt dog hurtigt op og så kunne vi i tørvejr spise vores madpakker uden for vandrehjemmet, hvor busserne holdt.
Vi var inddelt i hold hjemmefra og så gik turen
rundt i Ribe. Vi fik vores kort og skulle selv finde
rundt til posterne. Lærerne stod rundt omkring i byen
og var levende poster. Vi lærte om Maren Strid – hende heksen, der blev brændt. Vi så stormflodssøjlen og
lærte om diger. Nogle af os farede vild og kunne ikke
finde rundt på kortet.
Klokken 13.15 kørte vi mod Billund igen. Vi spillede på telefoner og hyggesnakkede. Det var en rigtig
hyggelig dag – også selvom det regnede.
Lærke og Sebastian, 5.A
3
Fra arkiverne
”En lille geskøjten Kaal”
”En lille geskøjten Kaal” er nok ikke en beskrivelse,
som ret mange ville ønske sig som sit eftermæle, men
ikke desto mindre er det den betegnelse lokalhistoriker og lærer J.K. Nielsen fortæller, at sognepræst Johan Sigismund Schmidt i Grindsted-Grene Pastorat fra 1840-1850 nok bedst ville blive husket som.
Og hvem var han så, denne Johan Sigismund Schmidt
og hvorfor fik han denne lidet eftertragtede betegnelse? Lad os begynde med hans biografi:
Johan Sigismund Schmidt blev født den 28.11.
1814 i Nyborg, søn af oberst-løjtnant i Det Sjællandske Rytterregiment Johan Ludvig Schmidt. Moderen
var datter af postmester og cancellisråd Johan Sigismund Johne i Nyborg.
Johan Ludvig Schmidt blev kaldet til sognepræst for
Grindsted og Grene Menigheder den 25. oktober
1840. Han blev ordineret i Ribe Domkirke den 2.
december af domprovst dr.phil. Peter Nicolai Frost i
biskoppens fravær. Han ankom til Grindsted præstegård den 17. december og holdt sin tiltrædelses-prædiken den 20. december samme år. Han fratrådte i
august 1850, hvor han den 21. august blev kaldet til
sognepræst for Seest Menighed.
Pastoratets embedsbog, Liber Daticus, bærer vidnesbyrd om, at den selvfølgelige autoritet, præsten indtil da havde haft på stort set alle områder, i dette årti
blev anfægtet fra flere sider.
Cirkulæret opdeler bogen i to afdelinger. Første afdeling skal indeholde omtale af historiske mærkværdigheder vedrørende pastoratet og videre skal der være
optegnelser vedrørende præstekaldet og præstegården, andre optegnelser vedrørende begivenheder i
pastoratet og en fortegnelse over embedets arkiv. Anden afdeling skal indeholde fortegnelser over forordninger og resolutioner, biskoppens og provstens skrivelser og lignende.
4
I Grindsted-Grenes Libri Datici vil man kunne
finde meget af det stof, som cirkulæret omtaler og
som måske belyser, hvorfor han fik det lidet flatterende omdømme.
Det var ikke noget vellønnet pastorat, han kom til,
og han skulle snart opdage, at han ikke udelukkende
kunne koncentrere sig om at give evangeliet videre i
forkyndelse og undervisning. Skønt det var småt med
indtægter i embedet, var de dog tilstrækkelige til, at
kan kunne få opfyldt en anden af sine længsler. Den
27. juli 1841, godt et halvt år efter, han havde slået
sig ned i Grindsted Præstegård, blev han i Helsingør
Domkirke viet til sin Ida.
”Fra Schmidts sidste sogn fortælles, at
han var slem til at lange lussinger ud til
konfirmanderne”
Det må have været en kolossal omvæltning for den
unge præst at komme til det vidtstrakte pastorat med
de spredte bebyggelser inde midt i Jylland. Folketællingen fra 1840 oplyser, at der i Grindsted og Grene Sogn var hhv. 554 i 104 familier og 259 personer
i 57 familier i de to sogne. - Han skulle ved siden af
sine gejstlige og verdslige forpligtigelser drive landbrug, noget han ikke havde det mindste begreb om
og han var derfor i høj grad afhængig af den avlskarl
og de øvrige tjenestefolk, han måtte ansætte. Det gik
da heller ikke altid lige godt og Jens Christian Nielsen ”Den gamle Plagborg”, der tjente i præstegården i
begyndelsen af 40’erne beretter da også: ”Præsten, der
var en ilter mand, blev ved en lejlighed så vred på sin
avlskarl der havde båret en stige over havediget i stedet for at gå gennem lågen med den, at han befalede
Jens Christian at hente pisken, men avlskarlen snuppede pisken og ”kløede til præsten, der kom ind i en
Snarhed og lukkede Døren”. En anden uheldig episode opstod omkring et tyende, den 25 årige Hans Chri-
I sognet
Adventsfest
fra adventsfesten i Å-fløjen den 2. december
(foto: Erik Noer).
stensen, hvor Schmidt i afgangslisten skriver ”Bortvist af Præstens Tjeneste for Uartighed og Opsætsighed. Men efter Fortrydelse taget til Naade igen”. Denne bemærkning siger måske mere om præsten end
om tjenestekarlen. De to begivenheder peger på, at
Schmidt havde et hidsigt temperament, hvilket bl.a.
også fremgår af hans strid med kirkesanger Jens Jensen Kierckebye. Fra Schmidts sidste sogn fortælles, at
han var slem til at lange lussinger ud til konfirmanderne. J.K. Nielsen tilskriver til en vis grad hans væremåde, at han var søn af en militærperson!
Julekoncert
fra julekoncerten i Billund Kirke den 9. december.
Godt et års tid efter Schmidts ankomst til Grindsted,
fik skolen en ny lærer, Jens Jensen Kierckebye, hvis
samarbejde med præsten har givet adskillige nedslag
i embedsbogen. Kierckebye var ved ansættelsen i begyndelsen af fyrrerne og altså noget ældre end den
unge præst. Han var uddannet seminarist og havde
tidligere været lærer i Vonge og kirkesanger i Ø. Nykirke, samt lærer og kirkesanger i Sædding i Ringkøbing Amt. I Grindsted forblev han til sin tidlige afsked i 1856 og som sikkert skyldes svækket syn. Med
seminarieuddannelsen fulgte en voksende standsbevidsthed hos lærerne. Dels var de naturligvis blevet
fagligt dygtigere end tidligere tiders opvakte bondesønner, der tog sig af undervisningen i landsbyskolerne. Dels fik de samtidig et naturligt netværk bestående af deres seminariekammerater. Dette kunne let føre
til uoverensstemmelser med deres direkte overordnede, sognepræsten, og det gjorde det da også i Grindsted. I et par tilfælde gik det endda over til korporligheder, idet præst og degn synes at have stået lige fast
på deres ret over for modparten, hvilket tre episoder
fortalt af lærer J.K. Nielsen bevidner.
Fortsættelse følger i næste nummer af kirkebladet.
Vagn Hansen
5
Hvad laver en kordegn?
Af Gitte Jørgensen, kordegn
Ja, det er - som man siger - et godt spørgsmål!
Til illustration af, at det er en stillingsbetegnelse, som
ikke umiddelbart er alle bekendt, har jeg ”sakset” følgende fra et blog-indlæg af kordegn ved Trinitatis Kirke i København, Anders Tangaa af 26.09.2013:
”Sagde du kordreng?”
"Nej, jeg sagde kordegn... Jeg arbejder på et kirkekontor."
Herefter forklarer Anders Tangaa om den noget
antikverede stillingsbetegnelse:
”Rent historisk kan degnestillingen spores helt tilbage før Reformationen, og ordet stammer fra det græske "diakon", som betyder "tjener for menigheden".
Degnens arbejde i kirken bestod primært i at ringe
med kirkeklokkerne, gå præsten til hånde og synge
for til gudstjenesterne, men han havde, ud over forpligtelserne i kirken, også arbejdet med at undervise
sognets børn i bibelens lære (katekismus).”
”Men hvorfor "kor"degn? Om dette hersker der lidt
delte meninger. Enten kan det indikere, at kordegnen
oprindeligt også havde ansvaret for at lede kirkesangen, eller også - hvad jeg personligt finder mere plausibelt – betegner det hvor i kirkens rum denne degn
har sit arbejdsområde – nemlig i kirkens kor, som er
den del af kirken, der indeholder alteret og også sædvanligvis der, hvor præstens messetøj og kirkens altersølv befinder sig. I den katolske kirke kaldes den beslægtede jobfunktion for en sakristan, efter ordet "sakristi" – der er navnet på det rum, vi normalt kalder
præsteværelset.”
Det bidrager ligeledes til forvirringen, at kordegnens
og kirketjenerens arbejdsopgaver på nogle områder
overlapper hinanden og fordeles forskelligt fra sogn
til sogn. Dog kan det i store træk beskrives således, at
jeg i mit daglige arbejde skifter imellem to kordegnekasketter: Den offentlige myndighed som personregisterfører og kirke-degnen.
På kontoret er én af hovedopgaverne personregistrering og elektronisk kirkebogsføring, dvs. registre-
6
ring af bl.a. fødsler, dødsfald og navne for alle beboere i Grene Sogn – uanset trosretning eller mangel på
samme – i alt godt og vel 6.600 mennesker.
Jeg sidder også med papirarbejdet i forbindelse
med kirkelige handlinger – dåb, vielser og begravelser. Endvidere er jeg sekretær for Grene Menighedsråd
ved menighedsrådsmøder og diverse udvalgsmøder.
Endelig er jeg en del af kommunikationsudvalget,
der har ansvaret sognets hjemmeside, og i det daglige er det mig, der lægger oplysninger og aktiviteter
ud på siden.
Den anden del af mit arbejdsområde er kirketjenesten, hvor jeg medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger - vielser og begravelser. Her består opgaverne af klargøring og oprydning sammen med kirketjenerne, indgangs- og udgangsbøn, kirkesang samt
assistance til præsten under gudstjenesten, bl.a. i forbindelse med dåb og nadver.
Endelig medvirker jeg ved gudstjenester på Billund Plejecenter, der foregår den første og den tredje
torsdag i måneden.
Der er ikke specielle uddannelseskrav til jobbet som
kordegn – selv er jeg senest uddannet som korrespondent og arbejdede herefter 11 år på advokatkontor.
Dog er der nogle obligatoriske kurser, bl.a. i personregistrering, der skal gennemføres i løbet af de første
2 års ansættelse.
Min baggrund som tidligere menighedsrådsmedlem og medlem af kirkens voksenkor i over 30 år giver naturligvis en vis ballast i stillingen.
Herudover er jeg i øjeblikket i gang med en to-årig
basisuddannelse som kirkesanger, hvilket bevirker, at
jeg ca. hver anden onsdag er til undervisning på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Som det fremgår, byder jobbet som kordegn på en
afvekslende hverdag og kontakt med mange forskellige
mennesker og livssituationer – og for mig er det netop
det, der gør arbejdet spændende og vedkommende.
Arrangementer i kirken
Lysfest i Billund Kirke
med fællesspisning
Som det er blevet tradition, holder vi lysfest for alle
aldre søndag den 7. februar kl. 17.00. Festen begynder i Billund Kirke med gudstjeneste ved Solvej Paabøl Andersen. Bagefter går vi over i Café Bonita for
at spise sammen.
Pris for spisning: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn
under 12 år. Øl og vand kan købes.
Tilmelding til spisning skal ske til kirkekontoret:
76767601 eller [email protected]) senest
tirsdag den 2. februar kl. 12.00.
Morgensang bliver til aftensang
Den sidste tirsdag i februar, marts og april kl.
19.00-20.00 er der aftensang i Menighedssalen i Billund Kirke. Her synger vi nye og gamle sange og salmer fra både højskolesangbogen og salmebogen. Organist Christine Toft Kristensen akkompagnerer på
kirkens flygel. Alle er velkomne.
Første gang er tirsdag den 23. februar kl. 19.00.
k
Børnesalmesang
For ca. 9-18 måneder gamle babyer.
Vi mødes den sidste torsdag i hver måned (ikke januar, juni, juli og december) kl. 17.00 i Billund Kirke. Efter vi har sunget sammen i kirken, mødes vi i
Å-fløjen, hvor vi spiser sammen. Her er begge forældre og søskende også velkomne.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft Kristensen ([email protected]) senest
en uge før.
Det koster kr. 25,- per voksen og er gratis for børn
at deltage.
Der er plads til 10 børn på holdet og tilmelding sker
fra gang til gang.
Første gang er torsdag den 25. februar.
Børnegudstjeneste
med fællesspisning
Der afholdes børnegudstjeneste i Billund Kirke
torsdag den 3. marts kl. 17.00.
Der er efterfølgende mulighed for fællesspisning. Tilbuddet henvender sig til familier med mindre børn,
men alle er naturligvis velkomne. Af hensyn til indkøb og madlavning er tilmelding til fællesspisningen
nødvendig senest tirsdag den 1. marts til kirkekontoret: 76767601 eller kirkekon[email protected]
Pris: 30,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Sogneindsamling 2016
Del med verdens fattigste kvinder
Søndag den 13. marts 2016 vil Grene
Sogn gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens
fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: ’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal
også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del
med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi
investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere
ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
•Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens
uddannelses- og sundhedsniveau
•Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på
lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslan-
7
Arrangementer i kirken
de kunne producere 20-30 procent mere
•Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
•Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og
familier at få færre børn.
”Vi er med i sogneindsamlingen, fordi det altid er en
god og hyggelig dag, hvor vi på tværs af generationer
deler vores søndag med mennesker, der virkelig har
brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbøssen og forfriskningen efter indsamlingen,”
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver rigtig god mening at samle
Familiegudstjeneste
med minikonfirmander
Som afslutning på vinterens minikonfirmandforløb
er der familiegudstjeneste i Billund Kirke søndag
den 13. marts kl. 10.30 ved sognepræst Solvej Paabøl Andersen.
Ved gudstjenesten medvirker udover minikonfirmanderne også Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor.
Alle er velkomne.
Efter gudstjenesten inviteres minikonfirmanderne og
deres familie til en let frokost i Å-fløjen.
Christine Toft Kristensen
ind til kvinderne”, siger Michael Tvermose, indsamlingsleder i Grene Sogn.
Meld dig som indsamler hos Michael Tvermose på
2010 0876 eller [email protected] allerede nu eller mød
op ved Sparekassen Kronjylland på Hovedgaden den
13. marts kl 10.00 og del din søndag med verdens
fattigste kvinder.
Det nytter! Ved sidste års sogneindsamling nåede Grene Sogn et indsamlingsresultat på godt 32.000 kroner. På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind
til kvinder i verdens fattigste lande.
Besøg af venskabskor
Fredag den 1. april til søndag den 3. april får Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor besøg af deres venskabskor fra Rødovre. Rødovre Korskole er et
samarbejde mellem Rødovre Kommunale Musikskole
og Islev Kirke. Undervisningen varetages af Iben Vestergaard, som er sanglærer og korleder ved Rødovre Kommunale Musikskole og Jonas Nørgaard, som
er organist ved Islev Kirke. I løbet af weekenden skal
korene bl.a. øve sig på deres fælles koncert i Islev Kirke i begyndelsen af juni, hvor Billund Kirkes Børneog Ungdomskor tager på genbesøg. Ved gudstjenesten søndag den 3. april kl. 10.30 i Billund Kirke bliver der mulighed for at høre de to kor synge sammen.
Christine Toft Kristensen
Fra menighedsrådet
Af Else Marie Gunderlund,
kontaktperson
At være kontaktperson er et meget
spændende arbejde, hvor man får indsigt i at der er andre regler i Folkekirken end i det
private virke.
Her i Grene Sogn er det dog en nem opgave. Vi
har mange gode medarbejdere, både på kirkegården
og i kirken. Gravere, kirketjenere, kordegn, organister,
8
og vikarkirkesangere samt præster. Og alle gør en god
indsats for at få tingene til at virke.
Én gang om året skal der være en medarbejdersamtale med alle medarbejdere (kaldet MUS) undtagen præsterne.
Det er også spændende at være med til at ansætte
personale. Vi har f.eks. inden for de sidste 18 måneder ansat ny kordegn og ny kirketjener.
Det er meget spændende og lærerigt at være med
i et menighedsråd. Det kan jeg varmt anbefale alle
at prøve.
Nyt fra formanden
Af Else Marie Madsen, formand
Niels har takket af!
Velkommen til Hans
Niels Kaaberbøl har valgt at stoppe som kirkeværge 1.
søndag i advent 2015 efter 15 år på posten – de første
otte år som medlem af menighedsrådet.
Han blev valgt ind i menighedsrådet i 2000. I forbindelse med konstitueringen var det nyvalgte menighedsråd ikke det mindste i tvivl om, at posten som
kirkeværge skulle varetages af Niels, der var uddannet tømrer og havde haft egen virksomhed i mange år.
Desuden havde han taget en uddannelse som forsikringsmand og arbejdet som sådan i henholdsvis Statsanstalten og Baltica, efter at han have solgt virksomheden. Så det var en erfaren mand, der nu fik det daglige
tilsyn med sognets to kirker, to præsteboliger og øvrige bygninger samt administrationen af kirkegården.
Som noget helt naturligt påtog Niels sig den store
ekstra opgave det var at være tovholder på byggeriet
af Åfløjen tilbage i 2003. Også i forbindelse med udvidelsen af Grene kirkegård i 2012/13 leverede Niels
en stor, ekstra arbejdsindsats.
Menighedsrådet skylder dig stor tak, Niels. Du har
gjort meget mere, end der kan forventes. Du har påtaget dig opgaven med stor flid og dygtighed. Ingen
opgaver har været for store og ingen for små. Du har
stået til rådighed tidligt og sent. Din indsats har været uvurderlig. Tak for dit store engagement, tak for
din arbejdsindsats, tak for et fantastisk samarbejde og
tak for godt humør.
Vi ønsker dig og Lise alt godt fremover.
Niels Kaaberbøls afløser på posten bliver Hans Olesen,
tidligere medlem af menighedsrådet 2008 – 2012. Tak
Hans – fordi du sagde ja. Vi glæder os til samarbejdet.
Godt nytår
Her på tærsklen til et nyt år, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til menigheden i Grene Sogn for
støtte og opbakning i 2015 til menighedsrådets forskellige arrangementer. Håber det må fortsætte i 2016.
Jeg ønsker alle et godt og velsignet nytår.
Mindeord ved
Edith Kirk Christiansens død
Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om
Ediths død.
Grene menighedsråd har meget at sige Edith tak
for. Jeg vil gerne udtrykke stor taknemlighed over
den gavmildhed, det engagement, den interesse og
store støtte, som rådet altid er blevet mødt med hos
Edith, når det har drejet sig om kirken og kirkens liv
og vækst i sognet. Hun og familien har delt rundhåndet ud. Det har betydet nogle fantastiske rammer, som
de fleste misunder os. Det var derfor en stor glæde, at
Edith fik lov at opleve årets julekoncert i Billund kirke
9. december med kirkens børne- og ungdomskor og
LEGOLAND Billund Garden for fuld udblæsning.
En flot koncert, som Edith nød – selv om kræfterne
var små. Fremover vil hendes plads på kirkebænken
være tom. En epoke er slut. TAK for alt.
Æret være Edith Kirk Christiansens minde!
k
9
Fra præsteværelset
Af Solvej Paabøl Andersen
Hvad blev det så til?
Tre måneders studieorlov er ved at være gået. Tre måneder, hvor min opmærksomhed har været rettet mod
et felt, som fylder meget i præstens hverdag, nemlig
søndagens prædiken. Forskellen er, at i disse tre måneder skulle jeg ikke tænke på andre af præstens opgaver, og det gav mig mulighed for at studere begrebet ”prædikener” lidt mere overordnet end bare: hvad
skal jeg sige på søndag?
Jeg var blevet nysgerrig af en ph.d.-afhandling, som
baserer sig på interviews af præster og kirkegængere
om, hvordan prædikener høres – og hvordan det passer sammen med det, præsterne har villet sige. Troen
kommer af det, der høres, skrev Paulus (Rom. 10,17).
Men vi har længe vidst, at tilhøreren ikke nødvendigvis hører lige præcis det, der kommer ud af afsenderens
mund. Taler prædikanten om Guds nåde, ja, så er det
ikke sikkert, at kirkegængeren forbinder det samme
med det som præsten – måske forbinder kirkegængeren overhovedet ingenting med ”Guds nåde”. Derfor
forsøger vi på forskellige måder at anskueliggøre begreberne i stedet for blot at tale om dem som begreber. Det gør vi ud fra en formodning om, at hvis bare
vi gør det tydeligt nok, så vil vi kunne overføre vores
egen forståelse af teksten til kirkegængeren.
”Prædikenens form bliver nogle
gange skældt ud for at være envejskommunikation. Det lader ikke til
at være tilfældet”
10
Det er så det, undersøgelsen med al (u?)ønskelig tydelighed viser, at det kan vi ikke! Der kan derimod
opstå ”et tredje rum” i mødet mellem (dele af ) prædikenen og den livssituation og erfaring, som den enkelte kirkegænger sidder med. Prædikenens form bliver nogle gange skældt ud for at være envejs-kommunikation. Det lader ikke til at være tilfældet. Under
de optimale forudsætninger – gudstjenestens liturgiske ramme er en af dem - går den enkelte kirkegænger i en indre dialog med det hørte. Ud af den dialog
skabes der ny mening, kastes der nyt lys over tilhørerens livssituation. Men ”det tredje rum” er et magtfrit
rum. Prædikanten kan være nok så velforberedt, teologisk velfunderet, retorisk begavet, tydelig i tale, mimik og gestik – og skal være det! Men han eller hun
kan ikke tage kontrol over det rum. Kan ikke føre tilhørerne et bestemt sted hen. Alligevel kan der altså
ske noget, også noget som nærer kirkegængernes tro.
Det kan være, det er i ”det tredje rum”, at Helligånden træder i aktion?
Betyder det så, at det er fuldstændig ligegyldigt,
hvordan præsten prædiker? Menigheden og Helligånden får alligevel det ud af det, som det passer dem?
Nej, det er det ikke! Det er ret afgørende, at præsten
både får og tager sig tid til at arbejde grundigt med de
bibelske tekster og salmerne, og med at få formidlet de
evangeliske pointer i relation til hverdagsliv og menneskelige erfaringer. For det er fortællingerne, billederne og anekdoterne, der sætter meningsproduktion
i gang hos kirkegængerne – ikke den abstrakte, teologiske tale. Men i lyset af den viden, der nu er kommet
for en dag, så kan prædikenens ambition ikke være,
at kirkegængerne bringes til en bestemt forståelse –
men at de anspores til at gå i dialog med det hørte.
Og så må vi have tillid til, at det også bliver til evangelisk tiltale til den enkelte.
”Det største udbytte af en gudstjeneste får man af at tale med nogen om sin
oplevelse bagefter”
Det kan der jo ligge en vældig aflastning i, både
for prædikant og kirkegænger. For prædikanten, fordi han og hun frimodigt skal klø på, men under begrænset ansvar. For kirkegængeren, fordi: det er helt
normalt, at tankerne går på flugt under en prædiken, og man derfor ikke får det hele med! Det kunne være et tegn på, at der foregår noget vigtigt! Det
største udbytte af en gudstjeneste får man af at tale
med nogen om sin oplevelse bagefter. Eller at man
tager en stille stund med sig selv. Måske spørger sig
selv: hvad var den vigtigste tanke, der meldte sig for
mig i dag? For det er, når man sætter ord på og bliver
bevidst om sine oplevelser, at de bliver til erfaringer.
Og nu hvor det ikke længere er en hemmelighed, at
der kommer ligeså mange prædikener med ud af kirkerummet, som der har været kirkegængere, så er det
vel heller ikke så farligt?
Jeg vil ikke love, at det vil kunne høres på mine
prædikener, at jeg har haft studieorlov. Men selv er
jeg blevet vældig beriget og inspireret. Jeg glæder mig
til igen at skulle arbejde både med prædikener og alt
det andet i Grene Sogn!
Klokkespil
1. februar - 27. februar
07.30 Min Jesus lad mit hjerte få
12.00 Spurven sidder stum bag kvist
17.30 Den signede dag
28. februar - 19. marts
07.30 Her vil ties, her vil bies
12.00 Jens vejmand
17.30 Hil dig frelser og forsoner
20. marts - 27. marts
07.30 Se, vi gå op til Jerusalem
12.00 Vor Herre Jesu mindefest
17.30 Det hellige kors
28. marts - 31. marts
07.30 Krist stod op fra døde
12.00 Sing halleluja to the Lord
17.30 Påskeblomst hvad vil du her
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
Indsamlede kollekter
november-december 2015
Danske Sømands- og
Udlandskirker
Indre Mission
Grundtvigsk Forum
Børnesagens Fællesråd
379,00 kr.
486,00 kr.
270,00 kr.
921,00 kr.
11
Menighedsrådet arrangerer
Koncert med Nordens Tone i Billund Kirke
Søndag den 28. februar kl. 16.00 er der koncert i
Billund Kirke med Nordens Tone – et orkester, der
med udgangspunkt i Nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik. På
en utraditionel og nyskabende måde forsøger de at
indfange en særlig nordisk lyd. Orkestret spiller sange,
viser og salmer fra alle de nordiske lande krydret med
egne kompositioner. Nordens Tone har eksisteret i tre
år og har spillet mere end 100 koncerter i Norden.
Nordens Tone består af den dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mestrer og
synger på alle de otte nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne
og virtuose jazzmusikere, saxofonist Hans Mydtskov,
pianist Pojken Flensborg og bassist Torben Bjørnskov,
som udgør resten af ensemblet, skaber Nordens Tone
ny, anderledes og velklingende musik. Der er fri entré til koncerten.
k
12
Foredrag med Arne Mariager
den 16. marts kl. 19.30 i Å-fløjen
Bemærk: datoen var forkert i arrangementsoversigten!
Titlen er "den hemmelige tro".
Om foredraget skriver Arne Mariager: "Danskerne er
et langt mere religiøst folkefærd, end vi går rundt og
tror. Dette foredrag forholder sig til Gud og kristendom, som en glad, troende amatør – en ikke-teolog
– kan tillade sig. Det er et foredrag om menneskers
mest private rum – vores tro. Om din gud – og min.
Og om forskellene på dem."
Vel mødt til foredrag den 16/3 klokken 19.30 i Åfløjen.
Sogneeftermiddagene
Sogneeftermiddagene holdes på tirsdage kl. 14.3016.30 i Å-fløjen. Vi mødes om kaffe og hjemmebag,
fællessang og et godt foredrag. Det er gratis at være
med, kaffe og brød koster 25 kr. Kirkebilen kan bestilles. Alle er velkomne!
Fællessang og musik
Tirsdag den 23. februar ved Willy Egmose, organist, komponist og
jazzmusiker, Skjern
I de seneste årtier har salmeskrivningen fået en ny blomstringstid. Forfattere og komponister har afprøvet nye veje, og menighederne har generelt taget godt imod de nye salmer, så en del er forlængst godt indsunget. Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker, og da han havde været ansat ved Skjern kirke i nogle år,
begyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge – gennem
musikken, sit korarbejde og siden også fællessangen.
Han har komponeret et stort antal salmemelodier, og her benytter han
elementer fra jazz og anden rytmisk musik, men forsøger samtidig at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. I de senere år har desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirationskilde. Han var
initiativtager og med i redaktionen for 2 sangbøger med titlen Salmer og
sange i skole og kirke (Folkeskolens musiklærerforenings forlag), og der
skrives fortsat nye salmer. Ved arrangementet kommer vi til at afprøve nogle eksempler, indimellem bliver der
musikindslag, og Willy Egmose kommenterer gennem hele forløbet.
På udvalgets vegne
Rita Dahlmann
13
Det sker ...
Besøgstjeneste:
Røde Kors i Billund og Vorbasse
Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt,
eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen
af besøgstjenesten.
Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf. 6023 1957
Telefonkæden:
Røde Kors i Billund og
Vorbasse:
Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt
da lederen af telefonkæden.
Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse,
tlf.: 75 33 31 59
Billund Indre Mission
Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen
Mølleparken 102, tlf. 75 35 34 91
Efter salget af Billund Missionshus bliver møderne i
fremtiden afholdt i Å-fløjen ved Billund Kirke, Hans
Jensens Vej 4, 7190 Billund.
Februar
Mandag den 1. kl. 14.30 i Å-fløjen: Eftermiddag med
missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Onsdag den 17. kl. 14.30: Bibelkreds i Å-fløjen.
Lørdag d. 27. fra kl. 10.00 Kvindestævne i Grindsted
Marts
Onsdag den 16. kl. 14.30: Bibelkreds i Å-fløjen.
Mandag den 21. kl. 19.30 i Å-fløjen: Aftenmøde med
Henning Hansen, Give.
Emne: Påskevandring m/billeder, ord og toner.
Billund KFUM og KFUK
Voksenarbejde:
Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12,
7190 Billund, tlf. 75 33 23 85
Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4.
7. februar kl. 17.00: Lysfest i Billund Kirke
26. februar kl. 19.30: ”I krig med IS” ved sognepræst
Heinrich W. Pedersen
11. marts kl. 19.30: ”Kristendommen som ressource
i livet” ved sognepræst Birthe Møbjerg
16. marts kl. 19.30: Foredrag i Å-fløjen ved Arne
Mariager
Billund Y´s Men´s Club
Jytte Laursen, Mølleparken 138, 7190 Billund, tlf.
40 23 87 07
Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf. 75 33 12 96
Grundtvigsk Forum Billund
Kirke – Skole – Kultur – Samfund
Generalforsamling og forårsmøde
onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 i Å-fløjen.
Mødet begynder med foredrag v/valgmenighedspræst
Maria Odgaard Møller, Balle: ”Livet er en gave.
Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt
om hans eget liv”
Kaffe og brød 25 kr.
Derefter generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag skal indsendes til formanden senest en uge før.
Alle er velkomne til foredraget
Alle er velkommen.
Billund FDF
Kontaktperson: Søren Strøm, Lillevang 19, 7190 Billund, tlf. 30 65 31 65
Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4.
14
Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf. 75 33 84 64.
Kirkens Korshær
Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421,
7190 Billund, tlf. 88 51 15 75
Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf. 75 35 47 52
Kontaktperson: Karin S. Hansen, tlf. 20 99 21 23
Løvlund Missionshus
Kontaktperson: Torben Møller, tlf. 20 30 81 27 / 51
80 75 88
Februar
Mandag den 1. kl. 19.30: Møde ved Krista Bellows
Rosenlund, Brædstrup
Fredag den 12. kl. 18.30: Pakkefest
Mandag den 29. kl. 19.30: Møde ved Rudolf Larsen, Agerskov
Marts
Onsdag den 2. kl. 19.30: Møde ved Henri Alex Jensen, Silkeborg
Fredag den 4. kl. 18.30: Familieaften ved Ingrid Markussen, Christiansfeld
Mandag den 14. kl. 19.30: Fællesskabsaften
Bibelkredsene
Februar 2016
Onsdag den 10. februar kl. 19.30 er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A.
Tekst: 2. søndag i fasten: Mark 9,14-29.
I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene:
Med forbehold for fejl:
1. Å-fløjen
3. Ulla & Ejgil Kristoffersen
4. Inger & Kristian Vinther
6. Vagn Søgaard
8. Ellen & Hans Staunkær
10. Sigrid & Arne Søndergaard
Marts 2016
Onsdag den 9. marts kl. 19.30 er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A.
Tekst: Palmesøndag: Joh 12,1-16.
I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene:
Med forbehold for fejl:
1. Å-fløjen
3. Birtha Jakobsen
4. Vera & Søren Hansen
6. Søren Ottesen
8. Tove & Georg Jensen
10. Karen & Knud Jakobsen
”J4U”
Børne- og juniorklubben "J4U"
Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang
1A, tlf. 61 86 51 89
Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i
”Kærhuset”, Kærhusvej 4, hver onsdag kl. 18.30 til
20.30.
I Grene Sogn
Døbte og fremstillede
1. november – 31. december:
08.11.2015Nikoline Skovgaard Lysholm-Nielsen
08.11.2015 Victor Emil Friis
08.11.2015 Oskar Okholm Smed
08.11.2015 Sofie Lagoni Thomsen
22.11.2015 Simone Høilund Markersen
22.11.2015 Jeppe Hougaard Hinrup
29.11.2015Naja Kramer Langholm
13.12.2015 Merle Styrk Christensen
20.12.2015 Emma Rashid Løkkegaard
27.12.2015 Carl-Frederik Nicolajsen
Viede og kirkeligt velsignede
1. november – 31. december:
07.11.2015 Carina og Andreas Bilberg
Døde og begravede
1. november – 31. december
01.11.2015 Hans Christian Juncker
05.11.2015 Anders Møberg Madsen
11.11.2015 Peter Edgar Sørensen
17.11.2015 Ketty Bjerre
20.11.2015 Carl Gadgaard Jensen
04.12.2015 Bent Kogsgaard Kildegaard
22.12.2015 Merete Søndergaard
22.12.2015 Georg Jensen
22.12.2015 Edith Nørregaard Christiansen
27.12.2015 Lydia Johanne Kristiansen
15
Gudstjenester
Februar
Søn
Billund
7. Fastelavn
17.00 SPA
Søn 14. 1. s. i fasten
Lysfest / VK
10.30 SPA
Søn 21. 2. s. i fasten
10.30 PF
Søn 28.
16.00 Koncert
Indsamlinger
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
9.00 SPA Y’s Men
9.00 SPA
Søn 28. 3. s. i fasten
Grene
10.30 PF
10.30 SPA
Marts
Tors
3. Børnegudstj.
17.00 PF
Søn
6. Midfaste
9.00 PF
Søn 13. Mariæ Bebudelse
10.30 SPA
MINI / BK/UK
VK + RK
Søn 20. Palmesøndag
10.30 SPA
Tors 24. Skærtorsdag
19.30
Fre 25. Langfredag
10.30 SPA
Søn 27. Påskedag
28. 2. Påskedag
BK/UK
Kaffe
10.30 PF
9.00 PF
Sogneindsamling
9.00 SPA
10.30 PF
Samvirkende Menighedsplejer
9.00 SPA
9.00 SPA
10.30 SPA KFUM/K
10.30 PF
April
Søn
3. 1. s. e. påske
10.30 PF
BK/UK
9.00 PF
Kofoeds Skole
VK = Voksenkoret. RK = Rytmisk kor. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. Lysfest = se omtale inde i bladet.
Børnegudstj. = Børnegudstjeneste med fællesspisning. MINI = Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander.
Gudstjenester på Billund Plejecenter:
Torsdag den 4. februarkl. 14.45
Torsdag den 18. februarkl. 14.45
Torsdag den 3. martskl. 14.45
Torsdag den 17. martskl. 14.45
Peter Fredensborg, altergang
Solvej Paabøl Andersen
Peter Fredensborg, altergang
Solvej Paabøl Andersen