Esite - Karelia-ammattikorkeakoulu

Osaava maailma.
AVOIN AMK
MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA Esimiestyö ja viestintä, 20 op
Kehity ja ymmärrä kokonaisuus
MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA - ESIMIESTYÖ JA
VIESTINTÄ on ajankohtainen ja tiivis tietopaketti. Aihetta tarkastellaan useista eri näkökulmista toimialasta
riippumatta. Voit valita kiinnostuksesi mukaan joko
yksittäisen opintojakson tai suorittaa koko opintokokonaisuuden kevään 2016 aikana.
DU
ILMOITTAU
SOILLE
OPINTOJAK
a.fi/
www.kareli
avoinamk
MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA
Valmentava johtaminen,
5 op
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
»» Esimiestoiminnan merkitys ja johtamisen roolit
työyhteisön toiminnassa
»» Valmentavan johtamisen ydin
»» Esimiehen rooli valmentajana
»» Henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset
»» Haastavat tilanteet työyhteisössä
»» Muutosjohtaminen
»» Toimivan työyhteisön vaikutus tulokselliseen
liiketoimintaan ja henkilöstön työviihtyvyyteen
»» Esimiehen työhyvinvointi ja itsensä johtamisen
merkitys omassa työssä
Kouluttaja/lisätiedot: Työyhteisövalmentaja, insinööri (YAMK) Tarmo Alastalo (tarmo.
[email protected])
Esimiestyö ja viestintä, 20 op
Työoikeus, 3 op
Esimiesviestintä, 2 op
Kestävä johtajuus, 5 op
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
»» Työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
»» Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
»» Työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
»» Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
»» Työelämän tietosuoja
»» Työturvallisuus
»» Säännösten soveltaminen esimerkkitilanteisiin
»» Oikeudellisen tiedon hankkiminen erilaisista
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
»» Viestintä osana esimiestyötä
»» Esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
»» Johtamisen toimintamallit ja viitekehykset, jotka
»» ohjaavat sekä lähitulevaisuuden että pidemmän
oikeuslähteistä
Kouluttaja/lisätiedot: HTL, oikeusalan
lehtori Atte Korte ([email protected])
Toteutus: luennot ja itsenäinen työskentely
Lähiopetuksen ajankohdat:
18.2. klo 16.30 - 19.30
24.2. klo 16.30 - 19.30
2.3. klo 16.30 - 19.30
3.3. klo 16.30 - 19.30
kanavat
»» Viestintä muutostilanteessa
»» Viestintä ristiriitatilanteessa
»» Palautteen anto osana esimiesviestintää
Kouluttaja/lisätiedot: FM, viestinnän opettaja Satu Saarinen ([email protected])
Toteutus: verkko-opinnot (itsenäinen opiskelu
ja verkkoluennot, jotka nauhoitetaan), opiskelu
annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti.
Osallistujille lähetetään ennakkotehtävä ennen
ensimmäistä verkkoluentoa.
Verkkoluentojen ajankohdat:
14.3. klo 17 – 19
21.3. klo 17 - 19
11.4. klo 17 - 19
Lähiopetuksen ajankohdat:
21.1. klo 17 - 20
2.2. klo 17 - 20
15.2. klo 17 - 20
25.2. klo 17 - 20
16.3. klo 17 - 20
23.3 klo 17 - 20
AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
www.karelia.fi/avoinamk
aikavälin toimintaa
»» ja auttavat eri toimijoita tekemään kestävän
kehityksen mukaisia ratkaisuja strategisessa ja
operatiivisessa päätöksenteossa.
»» Kestävä johtajuus ja kestävä kehitys
»» ekologinen/ympäristöllinen näkökulma
»» taloudellinen näkökulma
»» sosiaalinen/yhteiskunnallinen näkökulma
Kouluttaja/lisätiedot: KTL, yliopettaja Kim
Wrange ([email protected])
Toteutus: Verkko-opinnot itsenäisesti opiskellen.
Ensimmäinen aloitus helmikuussa 2016 ja opintojakson suorittamiseen on aikaa kolme kuukautta.
Osaava maailma.
Management Tools and
Techniques, 5 cr
CORE CONTENT
»» A review of recent developments in the field of
management and leadership tools and techniques.
»» Management and leadership skills and related
techniques.
»» Factors affecting the successful implementation
and performance of management and leadership
tools and techniques.
»» Applying management and leadership tools and
AVOIMESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA
toteutettavat opintojaksot on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat täydentää ammatillista osaamistaan johtamisen ja esimiestyön osa-alueilla. Opintojaksot soveltuvat
erinomaisesti myös yritysten täydennyskoulutukseksi.
Voit suorittaa opinnot työn ohessa. Opinnot toteutetaan
monimuoto-opintoina ja opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksoihin sisältyvä lähiopetus on pääosin iltaisin Karelian Wärtsilä-kampuksella.
Kokonaan verkko-opintoina toteutetaan opintojaksot
Esimiesviestintä ja Kestävä johtajuus. Opiskelua varten
tarvitset toimivan nettiyhteyden. Verkkoluentojen vuorovaikutteista osallistumista varten tarvitset kuulokemikrofonin (headset).
techniques into practical business examples.
Lecturer/further information: PhD, Principal Lecturer Mika Pasanen ([email protected])
Implementation method: Blended learning
Lectures:
17. - 18.3.2016 at 8-14
21. - 22.4.2016 at 8-14.
OPINTOJAKSOJEN INFO
Koulutuspaikka
Karelia-amk, Wärtsilä-talo
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Ilmoittautuminen
www.karelia.fi/avoinamk
Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.
Toteutus
Lähi- ja verkko-opinnot. Opiskelu on mahdollista työn
ohessa.
Opintomaksu
10 €/opintopiste. Jos opiskelet kevään 2016 aikana
vähintään 12 opintopistettä, maksu on 120 €.
www.karelia.fi/avoinamk