Naisten lahden putkiponttonilaiturin tarjouspyyntö

TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
1 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
PUTKIPONTTONILAITURIN HANKINTA NAISTENLAHDEN VENESATAMAAN 2016
Pyydämme kiinteähintaista tarjoustanne laiturikokonaisuuden hankinnasta paikalleen asennettuna Naistenlahden venesatamaan (laituri 5)
Hankintamenettely
Avoin.
Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.
Hankintailmoitus on julkaistu HILMA – palvelussa osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi 18.2.2016
Tarjouspyyntö on saatavana sähköisenä kaupungin internetsivuilta
http://tuomilogistiikka.fi/palvelut/hankintapalvelut/avoimettarjouspyynnot/muut-tarjouspyynnot/
Toimituksen sisältö
Ponttonilaiturin kokonaispituus 100 ja kannen leveys 3 m.
- HDPE-putkiponttonit min. 560x12 mm
- Painekyllästetty puukansi (A-lk), hienosahattu ja näkyvät syrjät
pyöristetty, min. 45 x 145 mm tai (vaihtoehtoisesti Siperian lehtikuusi / pystylaudoitus, mistä mahdollista saada 1 laatulisäpiste)
- Kansilankutus poikittain ja lankkujen rako max. 5 mm ja hammastus max. 3 mm
- Sivuverhous lähelle vesirajaa. Pystylankutus, minimivahvuus
45 mm
- Muut ominaisuudet kts. Lomake 3: ”Kelluvien laitureiden laadulliset ja tekniset raja-arvot”, sekä Lomake 4.2: ”Laatutarjouslomake”.
- 75 mm muoviputket (sähkökaapeleiden varausputki) laiturin molempiin reunoihin, yhteensä 200 m
Käveltävä venepuomi, kokonaispituus 11,7 – 12,3 m 2 kpl:
- kävelytasanne painekyllästetystä puusta, leveys 700 mm
- runko kuumavalssatusta teräksestä, kuumasinkittystandardin EN
ISO 1461 mukaisesti
- muoviset poijukellukkeet vähintään yht. 1200 l, mitkä on täytetty
EPS-täytteellä tai muulla vastaavalla
- kiinnitysosat kuumasinkitystä teräksestä tai alumiinista
Käveltävä venepuomi, kokonaispituus 9,7 – 10,3 m 2 kpl:
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
2 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
-
kävelytasanne painekyllästetystä puusta, leveys 700 mm
runko kuumavalssatusta teräksestä, kuumasinkittystandardin EN
ISO 1461 mukaisesti
muoviset poijukellukkeet vähintään yht. 1100 l, mitkä on täytetty
EPS-täytteellä tai muulla vastaavalla
kiinnitysosat kuumasinkitystä teräksestä tai alumiinista
Käveltävä venepuomi, kokonaispituus 8,7 – 9,3 m 1 kpl:
- kävelytasanne painekyllästetystä puusta, leveys 700 mm
- runko kuumavalssatusta teräksestä, kuumasinkittystandardin EN
ISO 1461 mukaisesti
- muoviset poijukellukkeet vähintään yht. 900 l, mitkä on täytetty
EPS-täytteellä tai muulla vastaavalla
- kiinnitysosat kuumasinkitystä teräksestä tai alumiinista
Kulkusilta, pituus 5,0 – 6,0 m, leveys 1,5 m
- Kestettävä 1,2 m vedenpinnan vaihtelu ilman säätöjä.
- Laiturin kannella pyörien tai liukupintojen varassa. Pyörien alla
suojalevynä säänkestävä vaneri tai kuumasinkitty / ruostumaton
teräslevy. Liukupinnat tai suojalevyt eivät saa aiheuttaa liukastumisvaaraa käyttäjille.
- Kiinnitys olemassa olevaan maatukeen.
Kiinnitys- ja ankkurointi
- Laituritoimittaja suunnittelee, periaate ja määrät esitettävä tarjouksessa.
- Tilaaja toimittaa kustannuksellaan ankkuripainot rantaan laituritoimittajan esittämään paikkaan ja aikaan. Betonipainot, 1,0 (tai
2,0) t / kpl.
- Kestettävä 200 kN kokonaistuulikuorma
- Kettingit, kuumasinkitty min. 16 mm, lujuusluokka G40, pituus
min. 12 m / ankkuri. Tilaaja toimittaa kustannuksellaan kettingit.
- Ankkurikettinkien kiristäminen voidaan tehdä laiturin kannelta.
- Ankkurointi toteutetaan ilman rantakiinnityskettinkejä.
- Ankkuroinnin on kestettävä kohtuulliset jäiden liikkumisesta aiheutuvat rasitukset. Rasituksen kohtuullisuutta arvioidaan mm.
sataman muiden laitureiden pysymisen perusteella ja ajankohdan
vedenkorkeuksien ja tuulennopeuksien perusteella.
Asennusolosuhteet
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
Veden syvyys venesatamassa on 2,0 – 12,0 m ja pohjassa 1 – 4
metriä hyvin pehmeää liejua. Vesipinta vaihtelee välillä NN + 95,40
….. + 93,90. Laiturikokonaisuuksien ankkuripainojen asennussyvyydet vaihtelevat arviolta 8 – 12 m syvyyteen 20 %, 5 – 8 m syvyyteen
30 % sekä 2,0 – 5,0 metriin 50 % painoista.
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
3 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
Satamassa on mahdollisuus nostaa laituri ja painot veteen. Tarjoajan
on tutustuttava kohteeseen nostokaluston mitoittamiseksi ja muiden
olosuhteiden arvioimiseksi.
Käyttö- ja huolto-ohje
Laituritoimittaja luovuttaa viimeistään sopimusneuvottelussa laiturin
käyttö- ja huolto-ohjeen. Tilaajan on tehtävä vuosihuollot ja tarkastukset ohjetta noudattaen, jotta yli 3 v mittainen takuu (tarjoaja voi
antaa pidemmän takuun) on voimassa.
Laiturien toimitus
Asennettuna Naistenlahden venesatamaan.
Toimitus ja paikalleen asennus viimeistään 20.5.2016.
Toimitusaika
Tarjouksessa on ilmoitettava toimitusaika tilauksesta.
Takuuaika
Takuuaika on oltava vähintään 3 vuotta.
Osatarjous
Ei oteta huomioon
Vaihtoehtoiset tarjoukset
Tarjoaja voi antaa vaihtoehtoiset tarjoukset kansilankutuksen osalta
painekyllästetystä tai Siperian lehtikuusesta tehdystä laiturista.
Toimituksen maksaminen ja maksuehto
Urakkahinta laskutetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta soveltaen.
Laskut on toimitettava verkkolaskuna. (kts.
http://www.tampere.fi/hallintojatalous/talous/laskuttaminen/verkkolask
uttaminen.html)
Ennakkoa ei makseta. Laitureiden toimitukset maksetaan kolmessa
erässä:
- urakkasopimus on allekirjoitettu ja takuuaikainen vakuus on toimitettu 10 %
- puolet laiturista valmiina tehtaalla 25 %
- laituriosat valmiina tehtaalla 25 %
- laituri ja aisat ovat asennettu paikalleen ja vastaanottotarkastus tehty 40 %.
Maksuehto on 21 pv netto.
Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
4 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
Viivästyssakko
Jokaiselta työpäivältä, jonka toimituksen täyttäminen myöhästyy sovitusta ajankohdasta, on tilaajalla oikeus saada toimittajalta viivästyssakkoa 0,3 prosenttia arvonlisäverottomasta toimitushinnasta. Viivästyssakko lasketaan toimituksen valmistumisen osalta enintään 50
työpäivältä.
Vakuudet
Toimittaja antaa tilaajalle YSE 1998 36 § mukaisesti työaikaisen vakuuden suuruudeltaan 10 % urakkahinnasta ja takuuajan vakuuden
suuruudeltaan 2 % urakkahinnasta.
Vakuutukset
Toimittajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai
näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksen korvaussumman on oltava vähintään 300 000 €. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoitusta.
Maksuerien maksaminen ennen toimitusta edellyttää, että toimittaja
on ottanut tavarankuljetusvakuutuksen, joka kattaa kuljetuksen ja
nostojen aikana sattuneet vahingot. Vakuutuksen edunsaajaksi merkitään tilaaja. Todistus vakuutuksesta on toimitettava tilaajalle ennen
maksuerien maksamista.
Työturvallisuus
Toimittaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten
vaatimat toimenpiteet. Toimittaja toimii tässä toimituksessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (Vna 205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa.
Toimittaja vastaa omien töidensä osalta työmaan johto- ja työturvallisuusvelvoitteista.
Toimittaja vastaa henkilökuntansa työsuojelusta ja noudattaa merkintätyössään seuraavia määräyksiä ja ohjeita:



Alihankkijat
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(205/2009) antamia määräyksiä.
käytettävän kaluston ja laitteiden tulee olla niitä koskevien
turvallisuusmääräyksien mukaisia.
työkohteen turvallisuudessa noudatetaan voimassa olevia
määräyksiä ja ohjeita
Tarjouksessa on ilmoitettava toimittajan käyttämät alihankkijat. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä esi-
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
5 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
tettyä alihankkijaa. Alihankkijoiden on täytettävä samat vaatimukset
yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämisestä, kuin tarjoajan.
Tarjoajan kelpoisuus
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua
ennakkoperintärekisteriin.
Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita
edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai
siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.



Tarjouksen sisältö Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta
Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusten suorittamisesta
Edellä mainitut todistukset voi korvata voimassa olevalla Rakentamisen laatu RALA ry:n pätevyystodistuksella
Y-tunnus
Todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen maksamisesta

että urakoitsija kuuluu tilaajavastuu.fi palveluun


tai
Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.
Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi.
Tarjoajalla tulee olla vähintään 3 vastaavanlaista venesatamien laituritoimitusta viimeisen 3 vuoden aikana (yksittäisen laituritoimituksen
pituus väh. 80 m).
Tarjousten arvioimiseksi tarjoukseen on liitettävä:
-
Hintatarjouslomake (Lomake 4.1) erilliseen kuoreen suljettuna.
Laatutarjouslomake (Lomake 4.2)
LAY-OUT piirustus ja / tai muut asiakirjat, josta käyvät ilmi tarkasti
laiturin päämitat, poikkileikkaus*), elementtien kiinnitys toisiinsa ja
ankkurointi pohjaan, sekä muut tekniset tiedot ja toimitusaika tilauksesta.
Tampereen kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
6 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
Valintaperuste
Laitureiden tarjouksien vertailu tapahtuu seuraavin perustein ja painoarvoin:
 Hinta, painoarvo 70 %.
 Laadulliset ja tekniset tekijät Laatutarjouslomakkeesta ilmenevin perustein, painoarvo 30 %. Tavanomaisesta poikkeavasta ratkaisuista,
joka parantaa laiturin käytettävyyttä / kestävyyttä tai pidentää merkittävästi ikää on tarjoajan laadittava erillinen selvitys korkeinaan 2 a4
sivua tekstiä tai kuvia. Pelkät viitaukset tuotekatalogeihin tmv. eivät
anna maksimipisteitä.
Toimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka painotettujen hinta- ja laatupisteiden summa on suurin (maks. 100 p.). Laskelman tulos esitetään
kahden desimaalin tarkkuudella. Jos kaksi tai useampi tarjoaja saa
samat yhteispisteet, on tilaajalla oikeus valita toimittajaksi se, joka
on saanut paremmat laatupisteet.
Painotetut pisteet lasketaan seuraavasti:
Painotetut hintapisteet = Halvin hinta / Tarjoajan hinta x hinnan painoarvo
Painotetut laatupisteet = Laadun painoarvo / korkeimmat pisteet x Tarjoajan pisteet
Esim. Painoarvot: hinta 70%, laatu 30%;
Tarjoushinta 122, halvin hinta 117 => 117/122=0,959 * 70 = 67,13 hintapistettä.
Tarjoajan laatupisteet 5 (korkein mahdollinen 7 laatupistettä) => 5/7 =0,714 * 30 =
21,42 laatupistettä.
=> Vertailupisteet = 67,13 + 18,75 = 88,55 pistettä.
Toimittajan oman alan ehdot
Tarjoajan omien toimitus- tai takuuehtojen tai alan yleisten ehtojen
liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä
olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja
poikkeavien maksuehtojen) vuoksi.
Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi,
miltä osin niitä sovelletaan.
Hylkäämisperusteet
Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.
Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
7 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
Sopimusehdot
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä):
1. Hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö
3. YSE 1998
4. Tarjous
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan
Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Asiakirjojen julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo
päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia.
Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on
oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja alennusprosentti eivät ole
liikesalaisuuksia.
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa 29.4.2016 asti.
Tarjousten jättäminen
Tarjous on toimitettava 29.2.2016 klo 15.00 mennessä suljetussa
kirjekuoressa, jossa erikseen suljettuna hintakuori kirjaamoon
osoitteeseen:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
(Käyntiosoite: Puutarhakatu 6)
PL 487
33101 Tampere
Kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: Laiturien hankinta Naistenlahden venesatamaan 2016”.
Lisätiedot
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä
24.2.2016 klo 12.00 mennessä vs. rakennuttamispäällikkö Petri Kan-
TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
TARJOUSPYYNTÖ
8 (8)
TRE: 542 / 2016
18.2.2016
tola sähköpostitse osoitteella [email protected] Sähköpostin
otsikkona tulee ehdottomasti olla ”Lisätietopyyntö: Laiturien hankinta
Naistenlahden venesatamaan 2016”.
Vastaukset ovat luettavissa viimeistään 25.2.2016 verkkoosoitteessa:
http://tuomilogistiikka.fi/palvelut/hankintapalvelut/avoimettarjouspyynnot/muut-tarjouspyynnot/
TAMPEREEN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristön kehittäminen
LIITTEET
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
Lomake 4.1 Hintatarjouslomake, liite 1
Lomake 4.2 Laatutarjouslomake, liite 2
Lomake 3 Kelluvien laitureiden laadulliset ja tekniset raja-arvot
6.2.2012, liite 3