Leica ASP300 S - Cloudfront.net

Käyttöohje
Leica ASP300 S
Advanced Smart Processor
Tyhjiökudosautomaatti
Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, suomi – 03/2013
Tilausnumero: 14 0476 80104 RevD
Säilytä aina laitteen läheisyydessä.
Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.
HUOMIO
Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,
ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista
tieteen ja tekniikan tasoa.
Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa
säännöllisin väliajoin vastaamaan uusinta teknistä
kehitystä tai lähettämään asiakkaillemme käsikirjan lisäkappaleita tai uudistettuja versioita tms.
Tapauskohtaisesti sovellettavan kansallisen
lainsäädännön sallimissa rajoissa emme vastaa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä
väittämistä, piirroksista, teknisistä kuvista jne.
Erityisesti emme vastaa millään tavoin taloudellisista menetyksistä tai muista seurausvahingoista,
jotka liittyvät tämän käsikirjan väittämien tai
informaation noudattamiseen.
Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja
muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää
tuotteittemme taattuina ominaisuuksina.
Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme
välillä on määritelty.
Leica pidättää oikeuden muuttaa teknistä spesifikaatiota ja tuotantoprosesseja ilmoittamatta
siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja
tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia.
Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on
suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems
Nussloch GmbH:n hallussa.
Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille
tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla
menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät
ja mediat mukaan luettuna - edellyttää Leica
Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista
etukäteistä kirjallista lupaa.
Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty
­laitteen takana olevaan tyyppikilpeen.
© Leica Biosystems Nussloch GmbH
Leica Biosystems, Nussloch
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nußloch
Saksa
Puh.:
+49 (0) 6224 143-0
Faksi:
+49 (0)6224 143-268
Internet:http://www.LeicaBiosystems.com
Leica ASP300 S
4
Sisällysluettelo
1.
Tärkeitä ohjeita........................................................................................................................... 7
1.1 Symbolit ja niiden merkitys.......................................................................................................... 7
1.2 Laitteen käyttäjät........................................................................................................................... 9
1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö.......................................................................................... 9
1.4Laitetyyppi....................................................................................................................................... 9
2.Turvallisuus............................................................................................................................... 10
2.1Turvallisuusohjeet....................................................................................................................... 10
2.2Varoitukset.................................................................................................................................... 10
2.3 Laitteeseen asennetut turvalaitteet......................................................................................... 14
3.
Laitekomponentit ja erittelyt.................................................................................................. 15
4.
Ensimmäinen käyttöönotto...................................................................................................... 24
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
Yleiskuva - laitteen osat............................................................................................................. 15
Erityiset laiteominaisuudet......................................................................................................... 17
Vakiotoimitus - pakkausluettelo................................................................................................ 17
Tekniset tiedot.............................................................................................................................. 19
Sopivat reagenssit....................................................................................................................... 21
Reagenssien suositeltu käsittely.............................................................................................. 22
Reagenssien vaihtorytmi............................................................................................................ 23
4.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset..................................................................................... 24
4.1.1 Laitteen siirtäminen..................................................................................................................... 24
4.2Sähköliitännät............................................................................................................................... 25
4.2.1 Virransyötön liittäminen............................................................................................................. 25
4.2.2 Keskeytymättömän virransyötön liitäntä (USV)...................................................................... 26
4.3 Lisävarusteiden asennus........................................................................................................... 27
4.4 Tietoyhteyksien asennus............................................................................................................ 29
4.5 Heijastuksen estävä kappale – toiminta.................................................................................. 30
4.6Hälytystoiminnot.......................................................................................................................... 31
4.7 Laitteen kytkeminen päälle........................................................................................................ 32
4.8 Kosketusnäytön toiminnot.......................................................................................................... 34
4.9 Ensimmäisen käytön tarkistusluettelo..................................................................................... 35
4.10 Laitteen kytkeminen pois päältä............................................................................................... 36
5.Käyttö.......................................................................................................................................... 37
5.1 Laiteparametrien säätö.............................................................................................................. 37
5.1.1Järjestelmäasetukset................................................................................................................. 37
5.1.2Käyttöoikeustasot........................................................................................................................ 40
5.1.3INSTALLATION-valikko.............................................................................................................. 42
5
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
Sisällysluettelo
5.1.4 Reagenssilistan muokkaus........................................................................................................ 45
5.1.5 Ohjelmaluettelon näyttö............................................................................................................. 48
5.1.6 Ohjelman lisäys ja/tai muokkaus............................................................................................... 49
5.1.7Suosikit.......................................................................................................................................... 52
5.1.8 Asemien konfiguraatio................................................................................................................ 54
5.1.9Reagenssiryhmät......................................................................................................................... 55
5.2 Reagenssien käsittely................................................................................................................. 56
5.2.1 Täytä/poista reagensseja (muita kuin parafiinia)................................................................... 56
5.2.2 Parafiinin vaihto........................................................................................................................... 58
5.3 Ohjelmien ajo................................................................................................................................ 61
5.3.1 Valitun ohjelman muokkaus....................................................................................................... 62
5.3.2 Ohjelman käynnistys................................................................................................................... 64
5.3.3 Retortin avaaminen..................................................................................................................... 65
5.3.4 Retortin lukituksen hätävapautus............................................................................................. 65
5.4 Reagenssin määrä....................................................................................................................... 67
5.5Järjestelmäkontrolli..................................................................................................................... 68
5.6 Online-avuste............................................................................................................................... 69
6.
Ongelmien ratkaisu.................................................................................................................. 70
7.
Puhdistus ja huolto................................................................................................................... 73
6.1Yleistä............................................................................................................................................ 70
6.2Sähkökatkos................................................................................................................................. 70
6.3Vianhaku........................................................................................................................................ 71
6.4 Tavanomaiset täyttö- ja tyhjennysongelmat........................................................................... 72
7.1Puhdistusohjelmat....................................................................................................................... 73
7.1.1 Retortin puhdistusohjelmat........................................................................................................ 73
7.1.2 Parafiinin puhdistusohjelma...................................................................................................... 75
7.1.3 Smart clean -toiminto................................................................................................................. 76
7.2 Laitteen yleispuhdistus............................................................................................................... 77
7.2.1 Päivittäinen puhdistus ja kunnossapito................................................................................... 79
7.2.2 Säännöllisin aikavälein suoritettavat puhdistus- ja huoltotyöt............................................ 81
7.3Huoltoaikataulu............................................................................................................................ 83
8. Takuu ja huolto.......................................................................................................................... 85
Liite 1..................................................................................................................................................... 86
Näytteen valmistelua koskevia ohjeita................................................................................................ 86
Leica ASP300 S
6
1. Tärkeitä ohjeita
1.1 Symbolit ja niiden merkitys
Vaaroja koskevat ohjeet
ovat harmaalla taustalla ja ne on merkitty varoituskolmiolla .
Huomautukset,
deli tärkeät käyttäjälle kohdistetut tiedot, ovat harmaalla pohjalla ja ne on
merkitty symbolilla
.
Helposti syttyvät liuottimet ja reagenssit on merkitty tällä symbolilla.
Tämä laitteessa oleva varoitusmerkki
ilmoittaa pinnoista, jotka ovat käytön
aikana kuumia.
Suoraa koskettamista on vältettävä;
palovammojen vaara.
(5)
Sulkujen sisällä olevat numerot viittaavat kuvissa oleviin numeroihin.
ENTER
Toimintonäppäimet, joita on painettava syöttönäyttöruudussa, on merkitty
tekstissä tummilla tikkukirjaimilla.
In-vitro-diagnostiikka (IVD) - lääkintälaite
Tuote täyttää in-vitro-diagnostiikkaan
tarkoitettuja lääkintälaitteita koskevan
98/79/EY-direktiivin asettamat vaatimukset.
Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku
ilmoittaa tuotteen "ympäristön kannalta
turvallisen käyttöajan". Tätä symbolia
käytetään, kun käytössä on aine, joka
ylittää Kiinassa sallitut ylärajat.
Symboli, jolla merkitään sähköisiä
ja elektronisia laitteita koskevan lain
(ElektroG) § 7 mukaiset laitteet. ElektroG on laki, joka koskee sähköisten ja
elektronisten laitteiden markkinoille
saattamista, palauttamista ja ympäristöystävällistä hävittämistä.
Valmistaja
7
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
1. Tärkeitä ohjeita
1.1 Symbolit ja niiden merkitys(jatkoa)
SN
Sarjanumero
REF
Tilausnumero
Huomioi käyttöohje
Pakkauksen sisältö on särkyvä ja sitä on
sen takia käsiteltävä varovasti.
Ilmoittaa, miten päin pakkaus on asetettava.
Pakkausta on säilytettävä kuivassa
­ympäristössä.
Näyttää lämpötila-alueen,
jolle lääkintälaitteen altistaminen on vaaratonta.
Minimi –29 °C
Maksimi +50 °C
Näyttää ilmankosteusalueen,
jolle lääkintälaitteen altistaminen on vaaratonta.
Minimi 10 %
Maksimi 85 %
Leica ASP300 S
Esimerkki IPPC:n mukaisesta merkinnästä.
• IPPC-symboli
• ISO 3166 -standardin mukainen maatunnus,
esim. DE = Saksa
• Paikkakunnan tunnus, esim. HE = Hessen
• Rekisteröintinumero, yhden kerran annettu
numero, joka alkaa numeroilla 49
• Käsittelymenetelmä, esim. HT (heat treatment),
MB (methyl bromide), mahdoll. DB (debarked)
Tip-n-Tell valvoo, onko
­lähetys kuljetettu ja varastoitu vaatimusten mukaisesti
pystysuorassa asennossa.
Kun kallistuskulma on 60 °,
sininen hiekka valuu nuolen
muotoiseen näyttökenttään
ja jää sinne. Lähetyksen
epäasianmukainen käsittely
on heti nähtävissä ja todistettavissa.
8
1. Tärkeitä ohjeita
1.2 Laitteen käyttäjät
1.4Laitetyyppi
• Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta
saa käyttää Leica ASP300 S -laitetta.
• Käyttäjä saa aloittaa työskentelyn laitteella
vasta, kun hän on lukenut huolellisesti tämän
käyttöohjeen ja on tutustunut laitteen kaikkiin
teknisiin yksityiskohtiin.
Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot
koskevat ainoastaan kansilehdellä ilmoitettua
laitetyyppiä.
Sarjanumerolla varustettu tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen taakse. (Sarjanumero löytyy myös
laitteen etupuolella olevan luukun yläpuolelta.)
1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
Laite on suunniteltu siten, että se on turvallinen
sekä käyttäjälle että käsiteltäville näytteille – mikäli sitä käytetään tässä käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla. Leica ASP300 S on modulaarinen kudosautomaatti seuraaviin laboratoriosovelluksiin:
• Kiinnitys
• Veden poistaminen
• Parafiini-infiltraatio
(histologiset kudosnäytteet).
Leica ASP300 S saa käyttää ainoastaan luvussa 3.5 "Sopivat reagenssit" mainittujen reagenssien kanssa.
Kuva 1
Kuva 1 on vain esimerkki ja näyttää
yhden laitteen tyyppikilven siihen merkityin tiedoin. Eri mallien tarkat tiedot
löytyvät luvusta 3.2 "Tekniset tiedot".
Laitteen kaikenlainen muu käyttö on
kielletty.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi
johtaa onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja/tai laitteen/varusteiden vioittumiseen.
Käyttötarkoituksenmukaiseen
käyttöön kuuluu käyttöohjeen ohjeiden
noudattamisen lisäksi myös tarkastusja huoltotöiden noudattaminen.
9
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
2. Turvallisuus
2.1Turvallisuusohjeet
• Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista
­ilmoittavia ohjeita.
• Lue ne, vaikka muiden Leican tuotteiden toiminta ja käyttö olisi sinulle tuttua entuudestaan.
• Laitteen ja varusteiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Vain valtuutettu ja pätevä
huoltohenkilökunta saa avata ja korjata laitteen.
Jäljelle jäävät vaarat:
• Laite on rakennettu uusimman tekniikan ja hyväksyttyjen turvateknisten säännösten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö ja käsittely voi aiheuttaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen terveyttä ja henkeä uhkaavia vaaratilanteita, vikoja laitteeseen tai muita esinevahinkoja.
Laitetta saa käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja teknisesti moitteettomassa tilassa. Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi.
• Ainoastaan alkuperäisten varaosien ja hyväksyttyjen alkuperäisten varusteiden käyttö on
sallittu.
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
Se on oleellinen osa laitetta ja on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä.
Sitä on säilytettävä laitteen lähellä.
Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten
tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti.
Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti.
Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä
käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia.
Sovellettuja normeja koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät laitteeseen
kuuluvasta CE-merkinnästä sekä Internetistä osoitteesta
http://www.LeicaBiosystems.com
2.2Varoitukset
Valmistajan tähän laitteeseen asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmantorjunnan
perusta. Vastuu laitteen turvallisesta käytöstä on ennen kaikkea laitteen omistajalla ja hänen
nimeämillään henkilöillä, jotka osallistuvat laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaamiseen.
Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi.
Leica ASP300 S
10
2.Turvallisuus
2.2Varoitukset (jatkoa)
Varoitukset - itse laitteessa olevat vaaroja koskevat ohjeet
Laitteessa olevat varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet tarkoittavat, että laitteen kyseisen osan käytössä tai vaihtamisessa on noudatettava tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja/tai laitteen/
varusteiden vioittumiseen.
Tietyt laitteen pinnat ovat kuumia käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Niiden
kohdalla on tämä varoitusmerkki. Pintojen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Kuljetus ja asennus
Kun laite on purettu pois pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyasennossa.
Noudata tarkasti pakkauksesta purkamista koskevia ohjeita välttääksesi laitteen vioittumisen!
Laite on purettava aina ennen kuljetusta, jonka aikana laite voi tärähdellä, kallistua tai kohota.
Laite saattaa muuten vioittua sisältä vakavasti.
Pistä laitteen johto ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Suojausta ei saa poistaa jatkojohdolla, jossa ei ole suojamaajohdinta.
Huomioi ehdottomasti asetetut jännitearvot!
Käyttäjä EI voi muuttaa asetettua jännitettä.
Jos laite liitetään jännitelähteeseen, joka ei vastaa laitteeseen asetettua jännitettä, seurauksena voi olla vakavia vahinkoja.
Asennuspaikan on oltava hyvin tuuletettu eikä siellä saa olla minkäänlaisia sytytyslähteitä.
Leica ASP300 S:ssä käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä.
Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa ei ole sallittu.
Säilytyspaikan ja käyttöpaikan väliset äärimmäiset lämpötilan vaihtelut sekä suuri kosteus
saattavat johtaa kondensaation syntymiseen. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kaksi
tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Laite voi vioittua, jos ei odoteta tarpeeksi kauan.
11
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
2. Turvallisuus
2.2Varoitukset (jatkoa)
Varoitukset - työskentely laitteella
Ainoastaan opastettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää laitetta. Sitä saa käyttää vain sen
käyttötarkoituksen ja tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Laitteen sivuun asennettua ON/STOP-painiketta voidaan käyttää pysäyttämään laitteen toiminta
hätätilanteen sattuessa.
Paina aina PAUSE-näppäintä, ennen kuin avaat retortin kannen infiltraation aikana, jotta
­retortti ehtii tuulettua.
Älä poista parafiinin tyhjennysletkua ja automaattista täyttö/tyhjennysletkua, ennne kuin täyttö
tai tyhjennys on päättynyt,
koska letku puhalletaan paineilmalla jokaisen täytön/tyhjennyksen lopuksi.
Varmista reagenssipullojen täytön / vaihdon jälkeen, että niiden korkit on suljettu tiukasti.
Reagenssipullojen on loksahdettava täysin paikoilleen reagenssimoduulin takaseinän liittimiin.
Jos reagenssipulloja ei kiinnitetä liittimiin oikein, infiltraatio keskeytyy ja reagenssia saattaa
roiskua pullosta.
Elohopeasuoloja ja etikka- tai pikriinihappoa sisältävät fiksatiivit voivat aiheuttaa korroosiota
laitteen metallikomponenteissa.
Retortin puhdistusohjelma on käynnistettävä jokaisen parafiinitäytön jälkeen.
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tilattavissa kunkin kemikaalin valmistajalta.
Voit imuroida ne myös Internetistä osoitteessa:
http://www.msdsonline.com
Leica ASP300 S
12
2.Turvallisuus
2.2Varoitukset (jatkoa)
Varoituksia - reagenssien käsittely
Ole varovainen liuotinaineita käsitellessäsi!
Pue yllesi aina suojakäsineet ja suojalasit käsitellessäsi tässä laitteessa käytettäviä kemikaaleja.
Kudosinfiltraatiossa käytettävät reagenssit voivat olla myrkyllisiä ja/tai syttyviä.
Käytä vain luvussa 3.5 mainittuja reagensseja, jotta laite ei vahingoittuisi!
Älä käytä laitteessa asetonia, bentseeniä tai trikloorietaania.
Ole varovainen käsitellessäsi sulanutta parafiinia tai ottaessa pois koreja – nestemäinen parafiini on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.
Älä kosketa parafiiniastioita ja retortin seinämiä – myös ne voivat olla kuumia.
Hävitä kaikki jäteliuokset paikallisten säädösten ja yrityksen tai instituution jätteiden hävitystä koskevien menettelytapojen mukaisesti.
Älä puhdista reagenssipulloja tiskoneessa – ne EIVÄT kestä konepesua.
Varoitukset - huolto ja puhdistus
Kytke laitteen virta pois päältä aina ennen huoltotöiden suorittamista ja vedä verkkopistoke
pois.
Älä puhdista laitetta liuottimilla, jotka sisältävät asetonia tai ksyleeniä. Laitteen sisään ei saa
päästä nestettä työskentelyn ja puhdistuksen yhteydessä.
Kun käytät puhdistusaineita, noudata aineen valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratorion turvallisuusmääräyksiä.
Kondensaattipullo on tarkastettava vähintään kerran viikossa ja tyhjennettävä tarvittaessa.
13
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
2. Turvallisuus
2.3 Laitteeseen asennetut turvalaitteet
Ylipainesuoja
Ylivirtasuoja
Ylikuumenemissuoja
Leica ASP300 S-laitteeseen on sähkökatkosten ja muiden käsittelyssä esiintyvien ongelmien varalle sisällytetty toimintoja, jotka suojaavat kudosta.
Niihin kuuluvat esimerkiksi nestepinnan korkeuden sensori ja älykkäät ohjelmistokontrollit, jotka takaavat infiltraation onnistumisen kudosnäytteitä
vaurioittamatta.
• Kun virta on katkaistu, ilmapumppu ja ilmaventtiilit menevät turvalliseen
tilaan (retortin ilma poistetaan, painetta ei luoda).
• Jos pumppu ei pysähdy oikealla hetkellä paineen muodostamisen aikana,
jännitteensyöttö keskeytyy erillisen elektronisen kytkentäpiirin kautta.
• Sen lisäksi on käytettävissä varoventtiili, joka ohjaa muodostuneen
­ylipaineen ulos.
• Laite on suojattu ylivirtaa vastaan pääsulakkeen ja erillisten lämmityssulakkeiden kautta.
Kaikki lämmityselementit kytkeytyvät pois toiminnasta ja näyttöön tulee
virheilmoitus, jos laite havaitsee yhden seuraavista tiloista:
• epätavallisen suuri lämpötila (>75 °C)
• lämpötila-antureiden ristiriitaiset tulokset
• vika yhdessä tai useammassa lämmitysvirran ohjauskomponentissa
• Jos mikroprosessoriohjaus ei kytke lämmitystä pois toiminnasta, erilliset
kytkentäpiirit pitävät lämpötilan turvallisen raja-arvon sisällä.
• Kun lämpötilan rajoituksen kytkentäpiiri menee pois toiminnasta, virransyöttö lämmityselementteihin katkeaa itsenäisesti toimivan lämpötilasulakkeen kautta.
Suoja luvattoman suurta tyhjiötä vastaan
• Tyhjiöjärjestelmä on toteutettu siten, että vaarallisen tyhjiötilan muodostuminen ei ole mahdollista.
Ylivirtasuoja
• Laite on suojattu ylivirtaa vastaan pääsulakkeen ja erillisten lämmityssulakkeiden kautta.
Leica ASP300 S
14
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.1 Yleiskuva - laitteen osat
4
3
1
23
6
22
7
5
10
9
21
20
12 11
13
8
19
17
18
2
15
14
16
15
Kuva 2
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
3. Laitekomponentit ja erittelyt
Yleiskuva - laitteen osat
Laitteen komponentit ja varusteet
1 - Peruslaite - infiltraatiomoduuli
2 - Peruslaite - reagenssimoduuli
3 - Parafiinikylpyjen kannet
4 - Retortin kansi
5- Näyttöruutu
6 - Laitekonsolin suojakansi
7 - Laitekonsoli, johon kuuluvat:
8- Tulostinportti
9 - Lähihälytyksen liittymä
10 - Kaukohälytyksen liittymä
11- Levykeasema
12- Sarjaliitäntä
13- Aktiivihiilisuodatin
14- Kondensaattipullo
15 - Reagenssipullot (13 kappaletta)
16- Keräysallas
17 - Parafiinin poistoliitäntä
18 - Reagenssien täyttöliitäntä
19- Retortti
20- Parafiinikylvyt
21- Kasettikori
22 - Kasettikorin kansi
23- Roiskesuoja
Infiltraatiomoduuli sisältää kolme parafiinikylpyä,
retortin
ja kosketusnäytön integroiduilla näppäinsymboleilla sekä elekroniset komponentit.
Kasetit ovat kolmessa korissa (21), johon kuhunkin mahtuu enintään 100 kasettia.
Näytteitä käsitellään ruostumattomasta teräksestä valmistetussa retortissa valituissa paine-,
tyhjiö- ja lämpötilaolosuhteissa.
Pikakiinnitettäviä reagenssipulloja säilytetään
reagenssimoduulissa.
Leica ASP300 S
16
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.2 Erityiset laiteominaisuudet
• Reagent Management System -ominaisuus (RMS), joka näyttää kunkin reagenssin käytön
(käytön pituus ja lukumäärä) ja mahdollistaa myös reagenssijärjestyksen automaattisen
määrittämisen, jolloin reagenssipulloja ei tarvitse siirtää. Jos yksi tai useampi reagenssi
vaihdetaan, RMS käyttää reagensseja automaattisesti oikeassa järjestyksessä lisääntyvän
puhtauden mukaan järjestettynä.
• Nesteen kierto ("vuorovesiliike") käsittelyn aikana takaa reagenssien jatkuvan ja tehokkaan
sekoittumisen.
• Automaattinen täyttö/tyhjennysjärjestelmä – pystyy tyhjentämään ja täyttämään uudelleen
reagenssipulloja reagenssisäiliöistä infiltraatiomoduuliin liitetyn retortin ja letkun kautta,
­jolloin käyttäjä ei joudu ollenkaan kosketuksiin reagenssien kanssa.
• Parafiinikylvyn automaattinen täyttö/tyhjennys.
• Optinen nestepinnan korkeuden sensori.
• Aktiivinen parafiinin liuottimen poisto-ominaisuus, joka lisää parafiinin käyttöikää erottamalla
ja haihduttamalla liuotinjäämät.
• Magneettisekoitin – reagenssien hellävaraiseen sekoittamiseen, mikä takaa reagenssien
yhtäläisen lämpötilan.
• Ohjelmoitava infiltraatio-ohjelmien päättymisaika.
• Kolmivaiheinen retortin tyhjennysominaisuus (säädettävä) minimoi reagenssin jäämien muodostumista.
• Näytteiden infiltraatio paineella, tyhjiöllä tai molemmilla tai ympäröivässä paineessa.
• Neljä ohjelmoitavaa puhdistusohjelmaa. Puhdistusohjelmat jättävät automaattisesti väliin
vaiheet, joita ei tarvita puhdistuksen viemiseksi loppuun.
3.3 Vakiotoimitus - pakkausluettelo
Vain Leican sallimien varusteiden ja varaosien käyttö on sallittu, jotta laitteen tai näytteiden
vioittuminen vältettäisiin.
Leica ASP300 S:n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat:
1 Leica ASP300 S -peruslaite
13 reagenssipulloa, muovia (laitteessa)
1 kondensaattipullo, muovia (laitteessa)
1 keräysallas (laitteessa)
1 3,5" levyke, tyhjä (liimattu konsolin takapuolelle)
17
Osanro
14 0476 34274
14 0476 34278
14 0476 37350
14 0476 35915
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.3 Toimituksen laajuus - Pakkausluettelo (jatkoa)
1
1
1
1
1
1
1
varustesarja, osat:
1 korin kahva
3 kasettikoria, sis. kaikki osat (kansi, kahva, väliseinä ja kierrekappaleet)
1 sekoitin
1 reagenssipullo, muovia
2 pullojen etikettitarrasarjaa, à 24 kpl
1 suppilo
2 aktiivihiilisuodatin, sis. kaikki osat
1 täyttö- ja tyhjennysletku, sis. kaikki osat
1 parafiinintyhjennysletku
1 parafiinikaavin, muovia
1 liukastin, venttiileille ja O-renkaille (Molykote 111, 100 g)
1 liitäntäjohto - verkko
1 huoltosarja (2 vara, 9 O-rengasta)
1 roiskesuoja
1 kita-avain, avainväli 27
1 kuusiokoloavain, avainväli 3.0
1 etähälytyspistoke, 6.3 mm
1 puhdistustyökalu prismalle
1 mikrokuituliina prismalle
verkkojohto "D"
verkkojohto "UK" ST-BU F-5 A
verkkojohto "BR"
verkkojohto "USA-C-J" (100-120 V-jännitemalli)
käyttöohje ASP300 S de/en (+kieli-CD)
kieli-CD, ASP300 S -demo-ohjelmalla
14 0476 43727
14 0476 34713
14 0476 34193
14 0476 43630
14 0476 34274
14 0200 43464
14 0476 43631
14 0476 34150
14 0476 34716
14 0476 34721
14 0476 35923
14 0336 35460
14 0411 34604
14 0476 35921
14 0476 34770
14 0330 50891
14 0222 04138
14 6844 01005
14 0495 47955
14 0495 47736
14 0411 13558
14 0411 27822
14 0411 47869
14 0411 13559
14 0476 80001
14 0476 80200
Vertaa toimitettuja osia pakkauslistaan, kuormakirjaan ja tekemääsi tilaukseen. Mikäli jokin
osa puuttuu, ota yhteys tilauksesi hoitaneeseen Leican edustajaan.
Leica ASP300 S
18
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.4 Tekniset tiedot
Nimellisjännite:
kaksi tehtaalla asetettua asetusta, joita ei voi muuttaa:
100 - 120 V
tai
230 - 240 V
Nimellistaajuus:
50 - 60 Hz
Pääsulakkeet:
2 sulaketta, 20 x 5 mm, UL-sertifioitu
• 100 - 120 V ; T 10 A 250 VAC
• 230 - 240 V ; T 5 A 250 VAC
Nimellisteho:
1000 VA
Mitat, (LB x S x K), mm:
595 x 680 x 1325 mm
Tyhjäpaino, ilman pakkausta:
n. 160 kg
Paino pakkauksen kanssa:
220 kg
Käyttölämpötila-alue:
15 °C ... 35 °C
Suhteellinen ilmankosteus:
10 % - 80 %, ei kondensoiva
IEC 1010:n mukainen luokitus:
suojausluokka 1
likaisuusaste 2
Ylijännitekategoria II:
• 800 V sykäys (120 V -järjestelmät)
• 1500 V sykäys (240 V -järjestelmät)
Korkeus:
enintään 2500 m
Paikan päällä/ kaukohälytysrele:
30 V DC, enint. 2 A
2 liitäntää:
Potentiaalivapaa kytkentäkosketus
(käytettävissä sekä normaalisti avoimena että normaalisti suljettuna kytkentäpiirinä)
Parafiiniastiat
Kylpyjen lukumäärä:
Tilavuus:
Sulatusaika:
Lämpötila:
Lämpötilatarkkuus:
19
3
4.3 l / allas
n. 10 h
40 - 65 °C
+ 1 K
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
3. Laitekomponentit ja erittelyt
Retortti
Tilavuus:
enint. 300 kasettia
Reagenssitilavuus:
4,3 l
Lämpötila (parafiini):
40 - 65 °C
Lämpötila (infiltraatioreagenssit):
ympäristön lämpötila tai 35 - 55 °C
Lämpötila (puhdistusreagenssit):
50 - 65 °C
Lämpötilatarkkuus:
+ 1 K
Täyttöaika:
n. 90 s
Tyhjennysaika:
n. 80, 120, 140 s (valittavissa)
Kyllästystyhjiö:
-70 kPa (g)
Kyllästyspaine:
35 G
Täyttötyhjiö:
-70 kPa (g)
Tyhjennyspaine:
35 G
Yleistä
Reagenssipullot:10
Puhdistusliuosten astiat:
3
Astian maksimitilavuus:
5,0 l
Tulostin:
valinnainen varuste
Ennakkotesti (pretest check):
PÄÄLLE/POIS
Nestepinnan korkeuden sensori:
PÄÄLLE/POIS
Nesteen kierto (pumppaus sisään/ulos):
PÄÄLLE/POIS
(a) aika ennen 1 ajoa:
16 min
(b) aika ajojen välillä:
20 min
Järjestelmäasetukset
Salasanatila:halinnoija/käyttäjä
Salasanan tyyppi:
aakkosnumeerinen, vapaasti valittavissa
Reagenssien hallintajärjestelmä:
PÄÄLLE/POIS
Ohjelmistolukitus:PÄÄLLE/POIS
Leica ASP300 S
20
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.4 Tekniset tiedot (jatkoa)
Laitteisto ja ohjelmisto:
• Suuri värillinen kosketus-nestekidenäyttö.
• Käyttäjäystävällinen, älykäs ohjelmisto.
• 3,5"-levykeasema ja tulostinportti.
• Hälytysjärjestelmä kahdella kaukoliitännällä.
• Laitteen hallinnoijan salasanasuojaus.
• Moninkertainen näytteensuojajärjestelmä asennettuna.
Kapasiteetit:
• 15 ohjelmaa, joissa enintään 10 reagenssi- ja enintään 3 parafiinikäsittelyvaihetta ohjelmaa kohti.
• Aika ohjelmavaihetta kohti: 0 - 99 h, 59 min
• Viivaika: enint. 7 päivää
• Enintään 300 kasetin yhtäaikainen työstö mahdollista.
• Neljä ohjelmoitavaa retortin puhdistusohjelmaa.
• Parafiinin puhdistusohjelma.
• 10 reagenssipulloa.
• 3 parafiinikylpyä.
• 3 puhdistusainepulloa.
• 1 kondensaattipullo.
• Reagenssilämpötila valittavissa välille 35 °C - 55 °C
tai huoneenlämpötilaan.
• Parafiinilämpötila valittavissa 40 °C - 65 °C.
• Retortin kolmen eri tyhjennysnopeuden valinta
80, 120 ja 140 väliltä.
• Enintään 100 reagenssinimen tallennusmahdollisuus.
3.5 Sopivat reagenssit
ASP300 S:n käyttö on sallittu vain luvussa 3.5 mainituilla reagensseilla. Reagenssit on validoitava ennen käyttöä (ennen potilaan kudoksen kudoskäsittelyä diagnosointia varten) laboratorion toimesta paikallisten ja alueellisten akkreditointivaatimusten mukaisesti. Muut kuin tässä
luetellut reagenssit voivat aiheuttaa laitteen komponentteihin vakavia vikoja. Asetonia, bentsolia, kloroformia tai trikloorietaania EI saa käyttää!
21
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.5 Sopivat reagenssit (jatkoa)
Leica ASP300 S-laitteessa voidaan käyttää seuraavia reagensseja:
Fiksatiivit
1.
2.
*
Dehydrataatio
Kirkastaminen
Formaliini
1.
Etanoli
1.
Ksyleeni
(puskuroitu tai
2.
Isopropanoli
2.
Tolueeni*
puskuroimaton)
3.
Metanoli
3.
Kloroformi*
Formaliininkorvike
4.
Butanoli
5.
Denaturoidut
teollisuusalkoholit
Parafinointi
1.
Parafiini
Ennen kuin näitä reagensseja käytetään, on hankittava tietoja tarvittavista ennaltaehkäisevistä
toimenpiteistä Leican edustajalta tai tavarantoimittajalta.
Fiksatiivit, jotka sisältävät elohopeasuoloja tai etikka- tai pikriinihappoa, aiheuttavat korroosiota laitteen metallikomponenteissa ja lyhentävät siten laitteen ikää.
Jos käytät näitä fiksatiiveja, käynnistä aina käytön jälkeen puhdistusohjelma, joka sisältää
useita vesihuuhteluja, jotta laitteelle aiheutuva haitta pysyisi mahdollisimman pienenä.
Lisäksi on suositeltavaa sopia Leican teknisen asiakaspalvelun kanssa laitteen säännöllisestä
ja usein toistuvasta huollosta vaurioiden ehkäisemiseksi.
Muiden kuin tässä lueteltujen reagenssien käyttö voi vahingoittaa joitakin laitteen komponentteja. Älä käytä laitteessa asetonia, bentseeniä tai trikloorietaania.
3.6 Reagenssien suositeltu käsittely
• Käytetyt reagenssit tulisi vaihtaa, kun on prosessoitu 1200 - 1800 näytettä tai kun suoritettu kuusi
jaksoa, joissa jokaisessa oli 200 - 300 näytettä.
• Formaliinin, prosessialkoholin ja prosessiksylolin käytössä suositellaan ympäristön lämpötilaa.
• Puhdistusreagenssien suositeltu lämpötila puhdistusjaksossa on 65 °C.
• ASP200 S/ASP300 S -laitteessa saa käyttää vain sinkkisulfaattipohjaista sinkkiformaliinia. Jos
käytetään sinkkiformaliinia, puhdistusohjelmaan tulee sisältyä ylimääräinen puhdistusvesivaihe.
• Sinkkikloridia sisältävien formaliinireagenssien käyttö voi johtaa korroosioon laitteessa ja sen
sisällä.
Leica ASP300 S
22
3. Laitekomponentit ja erittelyt
3.6.1Reagenssien vaihtorytmi
Reagenssi
Viikko 1
Formaliini
Formaliini
70 %
80 %
95 %
Vähint. 3x viikossa
Vähint. 3x viikossa
Päivittäin
1x viikossa
1x viikossa
95 %
100 %
100 %
Ksyleeni
Ksyleeni
Parafiini 1
--1x viikossa
--1x viikossa
--Suorita parafiinipuhdistusohjelma*
päivittäin.
Vaihda parafiini
kuuden puhdistusjakson jälkeen.
Suorita parafiinipuhdistusohjelma*
2x viikossa.
Parafiini 2
Parafiini 3
Puhdistusksyleeni
Puhdistusalkoholi
Puhdistusvesi
Viikko 2
Vähint. 3x viikossa
Vähint. 3x viikossa
Päivittäin
1x viikossa
---
Viikko 3
Viikko 4
Vähint. 3x viikossa
Vähint. 3x viikossa
Päivittäin
1x viikossa
1x viikossa
Vähint. 3x viikossa
Vähint. 3x viikossa
Päivittäin
1x viikossa
---
1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
--1x viikossa
Suorita parafiinipuh- Suorita parafiinipuh- Suorita parafiinipuhdistusohjelma*
distusohjelma*
distusohjelma*
1x viikossa.
2x viikossa.
päivittäin.
Vaihda parafiini kuuden puhdistusjakson
jälkeen.
Suorita parafiiniSuorita parafiinipuh- Suorita parafiinipuhpuhdistusohjelma* distusohjelma*
distusohjelma*
päivittäin.
1x viikossa.
2x viikossa.
Vaihda parafiini
kuuden puhdistusjakson jälkeen.
Suorita parafiinipuh- Suorita parafiinipuh- Suorita parafiiniSuorita parafiinipuhdistusohjelma*
distusohjelma*
puhdistusohjelma* distusohjelma*
1x viikossa.
2x viikossa.
päivittäin.
1x viikossa.
Vaihda parafiini
kuuden puhdistusjakson jälkeen.
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
1x viikossa
* Parafiinipuhdistusohjelma, katso luku 7.1.2
23
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
• Laite vaatii noin 650 x 700 mm tilan. Sen alustan on oltava värähtelemätön.
• Huoneen lämpötila jatkuvasti +15 °C:een ja
+35 °C:een välillä.
• Suhteellinen ilmankosteus enintään 80 %, kondensoimaton.
• Tärähtelyjä, suoraan lankeavaa auringonvaloa ja voimakkaita lämpötilanvaihteluja on
vältettävä.
Leica ASP300 S:ssä käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että
myrkyllisiä. Leica ASP300 S:n käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä
läheisyydessä saa olla syttymislähteitä.
Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa
­tiloissa ei ole sallittu.
4.1.1Laitteen siirtäminen
Kun laite on otettu pois pakkauksesta (katso kuljetuslaatikon ulkopuolella olevat purkamisohjeet), laitteesta saa tarttua vain
" " merkityistä kohdista, kun se asetetaan lopulliseen sijoituspaikkaansa.
Laitteen käytön ajaksi laitepyörien jarrujen (24)
on oltava lukittuina.
Laite on asetettava siten, että laitteen takana olevaan verkkokytkimeen
(kuva 4, 42) on aina mahdollista päästä
käsiksi.
Leica ASP300 S
24
24
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.2Sähköliitännät
Huomio!
Noudata tarkasti seuraavia ohjeita
välttääksesi laitteen vioittumisen (katso myös luku 2.2 "Varoitukset - kuljetus ja asennus").
Jos laite liitetään jännitelähteeseen,
joka ei vastaa laitteeseen asetettua
jännitettä, seuraukset voivat olla vakavia.
Laitteen jänniteasetus tehdään valmiiksi tehtaalla ja käyttäjä EI voi
muuttaa sitä.
• Tarkista, että toimitetun laitteen takaseinän
jännitetarran merkintä (Kuva 3) vastaa paikallista jännitettä.
Kuva 3
4.2.1Virransyötön liittäminen
Pääkatkaisin (ON/OFF) (5) pitäisi aina jättää asentoon "ON" sen jälkeen, kun laite on kytketty
päälle ensimmäisen kerran.
41
• Kytke verkkojohto (37) tulopesään (41).
• Vakiovarusteisiin kuuluva
verkkoliitäntäjohto (38) liittää
virransyötön lähdön (43) elektroniikan moduulin tuloon (40).
37
42
40
Tärkeää!
Liitännän (40) tekniset
tiedot:
100 - 120  V tai
230 - 240  V,
enint. 200 VA.
43
38
Kuva vasemmalla
Laitteen takaseinän sähköliitännät
25
Kuva oikealla
Korjaa johtojen liitäntä
Kuva 4
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.2.2Keskeytymättömän virransyötön liitäntä (USV)
Keskeytymätön virransyöttö suojaa
laitteistoja ja laitteita sähköverkossa
olevilta häiriöiltä.
Leica suosittelee suojaamaan laitteen
ja näytteet väliaikaista sähkökatkosta, jännitepiikkejä sekä ala- ja ylijännitteitä vastaan aktiivisesti toimivalla
keskeytymättömällä
virransyötöllä
(lähtöteho 1000-1500 VA).
• Liitä ASP verkkojohdolla (37) maadoitettuun
pistorasiaan.
• Yhdistä virransyötön lähtö verkkoliitäntäjohdolla (38) keskeytymättömän virransyötön
tuloon.
• Yhdistä verkkoliitäntäjohdolla (38) elektroniikkamoduuli (40) keskeytymättömään virransyötön lähtöihin.
• Kytke laite päälle pääkytkimellä.
• Käynnistä keskeytymätön virransyöttö.
Leica ASP300 S
38a
38
37
40
Kuva 4a
Kuva 4a on vain ja näyttää ASP300 S:n
oikean liitännän keskeytymättömään
virransyöttöön.
26
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.3 Lisävarusteiden asennus
13
18
29
• Aseta laite lopulliseen asennuspaikkaansa.
Aktiivihiilisuodatin
• Ota aktiivihiilisuodatin (13) pakkauksestaan, ja
työnnä se laitteeseen (katso kuva 5).
Varmista, että asetat suodattimen paikoilleen
oikein päin. Suodattimen etupuolelle kiinnitetyssä
etiketissä (29) olevan nuolen tulee
osoittaa ylöspäin.
Kuva 5
Automaattitäyttö-/tyhjennysletku
• Liitä laitteen mukana toimitettu automaattitäyttö-/tyhjennysletku laitteen etuosaan (katso
kuva 6).
28
18
• Tärkeää!
Kun työnnät letkun täyttö- ja poistoliitäntään
(kuva 5/6, 18), letkun liitoskappaleen (28) on
lukkiuduttava paikoilleen kuultavasti loksahtaen.
Jos reagenssisäiliöt voidaan sijoittaa
laitteen viereen automaattitäytön ja
-tyhjennyksen ajaksi, letkua voidaan
lyhentää käsittelyn helpottamiseksi.
Jos letkua lyhennetään, letkuun voidaan leikata v-lovi nesteen virtauksen
varmistamiseksi.
Kuva 6
27
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.3 Lisävarusteiden asennus (jatkoa)
Magneettisekoitin
• Ota magneettisekoitin pois pakkauksesta (30,
kuva 7), ja työnnä se retorttiin.
• Tärkeää!
Asenna magneettisekoitin siten, että roottorin siipien (31) kupera puoli (32) osoittaa
alaspäin.
(Kuva 7)
Sekoittimen asentaminen toisin päin johtaa
sekoittimen huonoon toimimiseen.
31
30
32
Kuva 7
Leica ASP300 S
28
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.4 Tietoyhteyksien asennus
Tulostin (valinnainen)
• Nosta laitekonsolin suojus (6) paikoiltaan.
• Liitä tulostin konsolin tulostinporttiin (8)
Centronics-vakiojohdolla
(Kuva 8).
• Voit kysyä sopivia tulostimia Leican jälleenmyyjältä.
• Jos sähkömagneettisia häiriöitä koskevan
standardin noudattaminen on tärkeää, on
käytettävä erikoissuojattua tulostinjohtoa.
Muut liitännät
• Laitekonsoli on varustettu lisätiedonsiirtoa ja
-tallennusta varten 1,44 MB:n standardilevykeasemalla (11) 3,5" levykkeille ja sarjaportilla
(RS 232) (12).
10
9
8
11
12
6
Kuva 8
29
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.5 Heijastuksen estävä kappale – toiminta
Heijastuksen estävä kappale (tilausnro 14 0476 44135) estää näytekasettikorista (3, tilausnro
14 0476 34193) mahdollisesti lähtevän heijastuksen, joka voi häiritä retortissa olevan tasoanturin toimintaa ja aiheuttaa näin toimintahäiriöitä.
Kappaleen asennus
Heijastuksen estävät kappaleet on tarkoitettu
asennettaviksi näytekasettikoriin tasoanturin
heijastusten välttämiseksi.
1
4
3
2a
Kuva 9
• Pistä heijastuksen estävän kappaleen (1) vasen
liitin (2a) alempien soikeiden aukkojen 7. reikään
(vasemmalta (kuva 9).
• Paina oikea liitin (2b, kuva 10) kevyesti 7. reikään
(oikealta) siten, että se lukittuu paikoilleen.
Kun otat metallikoreja pois retortista tai kun
laitat retorttiin metallikoreja, menettele aina
varovasti välttääksesi koskettamasta retortin
seinämää.
1
4
Kappaleen vaihtaminen
2b
Kuva 10
4
5
Kuva 11
Leica ASP300 S
• Näytekorin sangan (4) vaihtaminen ei heijastuksen
estävän kappaleen asennuksen jälkeen ole mahdollista, sillä kappale vääntyy tällöin.
• Kun kappale halutaan ottaa pois tai vaihtaa, kaikki
korissa olevat osat (esim. spiraalikappale ja väliseinämät) on otettava pois korista.
• Käytä sen jälkeen apunasi tarkoitukseen sopivaa
työkalua (esim. ruuvimeisseli 5, kuva 11) ja vipua
kappale irti sen avulla.
Taittuneita kappaleita ei enää saa käyttää,
vaan ne on hävitettävä. Asenna koriin uusi
vakiovarusteisiin kuuluva kappale.
30
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.6Hälytystoiminnot
Leica ASP300 S on varustettu kolmella eri hälytystoiminnolla:
Laitehälytys
Leica ASP300 laukaisee laitehälytyksen automaattisesti kaikissa hälytystilanteissa. Laitehälytystä käytetään kaikissa hälytysviesteissä.
Paikallinen hälytys
Hälytys on Leica ASP300 S:n ulkopuolella, esim.
laitteen käyttäjän toimistossa.
Lähihälytystä käytetään, kun laite ei voi jatkaa
sen hetkistä ohjelmaa tai toimintoa jonkin ongelman takia.
Hälytyksen liittymät (valinn.)
Liitä paikallinen tai kaukohälytysjärjestelmä
tarvittaessa laitteen mukana toimitetulla jakkiliittimellä (34) (Ø 6,3 mm) sitä varten olevaan rasiaan
(9, 10 kuvassa 8).
Paikallinen hälytys: Rasia (9)
Kaukohälytys:
Rasia (10)
33
34
31
Huomaa, että jos kaukohälytys on
asennettu, se toimii, vaikka paikallishälytystä ei ole asennettu.
Sekä lähi- että kaukohälytys ovat
releitä, jotka on jännite-eristetty
­
muusta laitteesta. Vian tullessa asiaankuuluva hälytyspiiri sulkeutuu.
Laitteeseen liitettävän kaukohälytyslaitteen sähkövirran voimakkuuden on
oltava alle 2 amp.
Jännite saa olla korkeintaan 30 V DC.
Jokainen hälytys liitetään pistokkeeseen (34)
seuraavasti (katso kuva 12):
Yhteinen liitäntä:
Kärki (36)
liitäntä sisällä
Tavallisesti avoin
liitäntä:Ensimmäinen kaula
(35) liitäntä ulkona
Tavallisesti suljettu
liitäntä:
Toinen kaula (33)
kierreliitäntä
35
36
Kaukohälytys
Tämä hälytys on Leica ASP300 S:n ulkopuolelta.
Tämä hälytystyyppi on liitetty kaukovalintalaitteeseen, joka ohjaa hälytyksen sattuessa automaattisesti puhelinviestin laitehäiriöistä vastuussa
olevalle henkilölle.
Kaukohälytys laukaistaan vain, kun laite ei pysty suorittamaan infiltraatio-ohjelmaa loppuun
saakka.
Kuva 12
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.7 Laitteen kytkeminen päälle
Laite ON liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
ASP300 S on sähköturvan lisäämiseksi hyvä liittää pistorasiaan, jossa on vikavirtasuojakytkin
(FI-kytkin).
• Liitä laite verkkopistorasiaan. Kytke verkkopistorasia päälle, jos mahdollista.
• Kytke ON/OFF -painike (kohta 42, kuva 4) laitteen takapaneelissa asentoon (ON).
• Kytke ON/STOP -painike laitteen oikealla puolella asentoon (ON).
Takana oleva ON/OFF-painike ja laitteen sivulla oleva ON/STOP-painike tulisi aina jättää
ON-asentoon, jotta parafiiniasemien lämmitys olisi toiminnassa.
Laitteen sivuun asennettua ON/STOP-painiketta voidaan käyttää pysäyttämään laitteen toiminta
hätätilanteen sattuessa.
Kuva 13
Kuva 14
Leica ASP300 S
• Laitteen alustaminen kestää muutaman minuutin.
Viereisessä kuvassa näkyy siihen kuuluva kosketusnäytön teksti (kuva 13).
• Jos retorttia ei ole lukittu, laitteen alustamisen
aikana kuuluu noin 10 sekuntia kestävä merkkiääni. Retortin lukitseminen ei ole tänä aikana
mahdollista.
• Jos retorttia ei ole lukittu, merkkiääntä ei kuulu.
Kun retortti yritetään avata, kuuluu noin 10 sekuntia kestävä merkkiääni (odotusaika). Retorttia
ei voi tänä aikana avata.
• Alustuksen jälkeen näyttöön ilmestyy valikko
­FAVORITES (kuva 14).
Näytönsäästäjä
• Näytönsäästäjä sammuttaa näytön, kun mitään
näppäintä ei ole painettu määrättyyn (käyttäjän
ohjelmoimaan) aikaan. Näyttöruudun aktivointiin
riittää näyttöruudun minkä tahansa kohdan koskettaminen.
Näyttöruudun toiminnot on lukittu muutaman
sekunnin ajan uudelleenkytkennän jälkeen, jotta
painikkeiden aktivointi vahingossa ei ole mahdollista.
32
4. Ensimmäinen käyttöönotto
1
2
6
3
7
4
8
Järjestelmädiagnoosivalikko
Jos alustuksen aikana kosketetaan
"TOUCH HERE ...." -kohtaa (katso
kuva 13) ja syötetään seuraavaksi
hallinnoijasalasana, näyttöön ilmestyy valikko SYSTEM DIAGNOSTICS
(kuva 15), Tässä valikossa on pääsy
laitteen perusasetuksiin.
Huomio!
Ainoastaan kokeneet käyttäjät saavat muokata näitä asetuksia. Jos
asetuksia muutetaan väärin, seurauksena voi olla vakavia laitteen
virhetoimintoja.
5
Kuva 15
Valittavissa ovat seuraavat toiminnot:
1 -Vain huoltoteknikoille.
2 -Näyttää INSTALLATION-valikon.
3 -Keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.
4 -Keskeyttää käynnissä olevan ohjelman ja
poistaa reagenssien kohdistamista reagenssipulloihin ja retorttiin koskevat valinnat.
5 -Poistaa kaikki ohjelmat ja nollaa laitteen tilan
(kaikki listat ovat tämän jälkeen tyhjiä).
6 -Tallentaa ajankohtaisen laitteen tilan levykkeelle.
7 -Näyttää tapahtumapöytäkirjan.
8 -Käynnistää laitteen uudelleen.
Laite on käynnistettävä uudelleen tästä valikosta
poistumiseksi. Paina RESTART APPLICATION.
Uudelleenalustusta varten on painettava YES ja
vahvistettava näin kysely "ARE YOU SURE YOU
WANT TO..." (kuva 16).
Tällaisia kehotteita tulee ennen kaikkia tärkeitä, peruuttamattomia vaiheita.
Käyttäjä voi sen ansiosta peruuttaa
näppäinten tahattomasta painamisesta
aiheutuneet muutokset.
• Alustus alkaa uudelleen kuva 13 näytöstä.
Kuva 16
33
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.8 Kosketusnäytön toiminnot
Leica ASP300 S-laitetta ohjelmoidaan ja käytetään värillisen
nestekidekosketusnäytön avulla.
Ohjausohjelmisto sisältää sähköisen tukitoiminnon, josta löytyy
yksityiskohtaisia tietoja kunkin näytön käytöstä, virheilmoituksista ja ohjelmiston toiminnoista.
HELP -toiminnon voi käynnistää mistä näytöstä
tahansa painamalla HELP-painiketta.
Kuva 17
Painikesymbolit
Aktivoi painikkeeseen kuuluva toiminto painamalla vastaavaa painiketta
Leica ASP300 S:n -kosketusnäytössä. Kaikilla painikkeilla on yhtenäinen
ulkonäkö tunnistamisen helpottamiseksi.
Painikkeissa voi olla tekstejä tai graafisia kuvakkeita.
Käytössä
Leica ASP300 S -painikkeiden ulkonäkö riippuu siitä, ovatko ne käytössä vai
pois käytöstä.
Painike on pois käytöstä, jos sillä suoritettava toiminto ei sillä hetkellä ole
käytettävissä.
Pois käytöstä
Pois käytöstä olevien kuvakkeiden reunat ovat ohuemmat kuin käytössä
olevilla painikkeilla.
Jos pois käytöstä olevaa painiketta painetaan, näyttöön tulee avusteteksti,
joka kertoo, miksi kyseinen painike on pois käytöstä.
Leica ASP300 S
34
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.9 Ensimmäisen käytön tarkistusluettelo
Kun laite on valmis kytkettäväksi päälle, kaikkiin alla lueteltuihin valikkoihin on mentävä
­tarvittavien parametrien asettamista varten.
Yksityiskohtaisia ohjeita yksittäisten parametrien asettamisesta löydät sähköisistä avusteista.
Näytössä näkyy → Paina painiketta
Parametrien säätö
Syötä varoitusarvot aktiivihiilisuodattimen vaihtomuistutusta ja paine-tyhjiöpumpun sallittujen
käyttötuntien määrän täyttymisvaroitusta varten.
→
→
→
→
Syötä laitteen nimi ja valitse kieli.
Aktivoi tulostin (valinnainen).
→
→
Säädä kaikki parametrit halutulla tavalla,
erityisesti parafiinikylpyjen lämpötila.
Tarkista, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein.
→
→
→
→
→
tai
→
→
→
Lisää tarvittavia reagensseja ja muokkaa varoituskynnykset, kun REPLACE REAGENT tulee
näyttöön.
→
Kohdista reagenssi jokaiseen asemaan.
Täytä reagenssiasemat (pullot),
Kosketukseton täyttö (SMART SCREENS)
Täyttö käsin (REAGENT STATUS).
Luo ohjelmat, joita tarvitset.
Sekä infiltraatio- että puhdistusohjelmia voidaan kopioida ja muokata.
→
→
Kuva 18
35
Siirrä ohjelmat, joita käytetään eniten Favoritesvalikkoon, ja jos haluat, säädä näille ohjelmille
lopetusaika ja kohdenna niille symboli.
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
4. Ensimmäinen käyttöönotto
4.10 Laitteen kytkeminen pois päältä
Kun laite on kytkettävä kokonaan pois päältä tai erotettava verkosta, on
meneteltävä seuraavasti:
• Paina MENU- painiketta kutsuaksesi esiin MENU FUNCTIONS -näytön.
• Paina siellä EXIT APPLICATION -painiketta.
Näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että kaikki tiedot tallennetaan ja järjestelmä sammutetaan.
Kuva 19
Kun kaikki tiedot on tallennettu, näyttöön tulee seuraava viesti:
Kuva 20
Laite voidaan nyt kytkeä pois päältä laitteen oikealla puolella olevalla
ON/STOP -painikkeella ja laitteen takana olevalla ON/OFF -painikkeella
(42 kuvassa 4).
Voit käynnistää laitteen uudelleen RESTART -painiketta painamalla.
Huomio!
ASP300 S -laitteen saa kytkeä kokonaan pois päältä ainoastaan
tällä tavalla. Muuten seurauksena voi olla vakavia vikoja laitteen
laitteistoon ja tietojen katoaminen.
Leica ASP300 S
36
5.Käyttö
5.1 Laiteparametrien säätö
→
Valitse MENU siirtyäksesi MENU FUNCTIONS -näyttöön, ja paina sitten
MORE.
Kuva 22
Kuva 21
Ikkunassa
MORE MENU FUNCTIONS
paina
SYSTEM SETUP
5.1.1Järjestelmäasetukset
Ikkuna
SYSTEM SETUP on jaettu viiteen
alueeseen:
• Program Options
• Display/Buzzer
• Date/Time
• Security
• Instrument
Kuva 23
37
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Kuva 24
PROGRAM OPTIONS
Valitse tässä asetukset, joilla ohjelmat suoritetaan. Paina painiketta arvoa
muuttaaksesi.
• STATION ALLOCATION:
By age tai Sequential
By age -
RMS on aktivoitu, uusinta reagenssia käytetään viimeiseksi.
Sequential - reagenssien käyttöjärjestys on sama kuin asemien järjestys.
• WAX BATH ORDER:
Auto tai 1. ; 2. ; 3.
Voidaan aktivoida vain, kun STATION ALLOCATION on asetettu kohtaan
"Sequential" - muussa tapauksessa RMS huolehtii parafiinikylpyjen järjestyksestä
• PROMPT FOR NUM BLOCKS: Enabled tair Disabled
Enabled - Kun ohjelma käynnistetään, on annettava blokkien numero.
Tämä asetus on suositeltava, jos RMS on aktivoitu.
Disabled - Blokkien numero voidaan antaa haluttaessa (blokkien
­numeroa ei ole välttämätöntä antaa).
DATE / TIME
Varmista, että annettu päivämäärä ja kellonaika vastaavat paikallista päivämäärää/aikaa, sillä se mahdollistaa ohjelmien toteuttamisen oikein.
Jos tarpeen, paina painikkeita päästäksesi syöttöikkunoihin, joissa voidaan
antaa tai korjata asetuksia.
Päivämäärän ja kellonajan
asetusnäyttö
Kuva 25
Kuva 26
Leica ASP300 S
38
5.Käyttö
DISPLAY/BUZZER
• Numero tekstin LCD BACKLIGHT TIME vieressä näyttää viimeisen näytön
kosketuksen ja näytönsäästäjän aktivoitumisen välisen ajan (minuuteissa).
• BUZZER VOLUME on säädettävissä asteikolla 1 - 10.
INSTRUMENT
Paina WAX BATH SET TEMP (°C) avataksesi syöttöruudun (kuva 28) parafiinikylvyn lämpötilalle.
Aseta lämpötila käytössä olevan parafiinin perusteella.
Valitse suurin sallittu parafiinin lämpötila, jotta lämpötilahävikki olisi mahdollisimman pieni retorttia täytettäessä.
Kuva 27
Toiminto
RUN OPTIONS näyttää valitun ohjelman asetukset.
Asetukset koskevat KAIKKIA ohjelmia!
Tulostinasetus on näkyvissä vain, jos laitteeseen on
konfiguroitu tulostin.
Yksittäisiä asetuksia on
kuvailtu luvussa 5.3.1.
Parafiinin lämpötilan ja
suoritusasetusten näyttö
Kuva 28
39
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
SECURITY
Laitteen käyttöoikeuksia käsitellään tässä
käyttäjäprofiileina.
Halinnoijatila on deaktivoitu laitteen toimituksen yhteydessä.
Kuva 29
SUPERVISOR MODE: Enabled tai Disabled
Enabled / käytössä -Käytettävissä on kaksi eri käyttäjäprofiilia.
Hallinnoijan käyttöoikeustasolle pääsy edellyttää
salasanaa. Myös SUPERVISOR MODE käyttöönotto
vaatii salasanaa.
5.1.2Käyttöoikeustasot
Leica ASP300 S -laitteeseen on mahdollista liittää kaksi eritasoisin käyttöoikeuksin varustettua käyttäjäprofiilia.
"Operator"-symboli
Käyttäjän käyttöoikeustaso:
• Käyttäjät voivat aktivoida ohjelmia ja hakea esiin tuloksia. Tällä tasolla
OPERATOR -symboli ilmestyy kosketusnäytön oikeaan ylänurkkaan; kaikkien käytössä olevian painikkeiden ympärillä on musta reuna.
"Supervisor"-symboli
Hallinnoijan käyttöoikeustaso:
• Hallinnoijilla on oikeus samoihin toimintoihin kuin käyttäjillä ja lisäksi
oikeus luoda ohjelmia ja viedä läpi laitteen asetuksiin liittyvät vaiheet.
Hallinnoijan käyttöoikeustasolla SMART SCREEN -toimintoihin tulee
lisäksi rivi, jossa on tietoja retortista ja parafiinikylvyistä (katso kuva 53,
sivu).
• Hallinnoijatasolle pääsee painamalla SUPERVISOR, syöttämällä tarvittavan salasanan ja vahvistamalla sen. Kun salasana on annettu, näyttöön
tulee SUPERVISOR-symboli OPERATOR-symbolin sijasta, kaikkien aktiivisten painikkeiden kehys muuttuu mustasta siniseksi, SUPERVISORpainike korvautuu OPERATOR-painikkeella.
→
Disabled - Laitteen oletustila. Kaikki ASP300 S:n laite- ja ohjelmistotoiminnot ovat kokonaisuudessaan koko henkilökunnan käytettävissä.
Leica ASP300 S
40
5.Käyttö
LOCK MODE: Enabled tai Disabled
Leica ASP300 S -laitteen "Lock"-ominaisuus estää
laitteen luvattoman käytön.
Enabled:
LOCK-painike on käytössä valikkotoiminnoissa.
Lukituksen avaaminen edellyttää salasanaa.
­Ollessaan aktivoitu LOCK estää tietojen antamisen, kunnes salasana on annettu.
Disabled:
Kaikkiin toimintoihin on mahdollista päästä milloin tahansa, kunnes näytönsäästäjä sammuttaa
näytön.
Kuva 30
Näppäimistö
Näppäimistö tulee näkyviin aina, kun tekstin syöttäminen on tarpeen.
• Otsikkorivillä (1) näkyy, mikä kenttä täytetään.
• Kenttiin mahtuu 30 merkkiä, joita ei kuitenkaan aina voida näyttää kokonaan.
Tärkeitä näppäimiä
Shift:
Vaihto isoihin kirjaimiin.
AltGr:
Mahdollistaa pääsyn erikoismerkkeihin.
<-- :
Nollaa kulloinkin viimeisimmän
merkin.
Clear:
Poistaa kokonaisen rivin.
1
Kuva 31
41
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Käytä tätä valikkoa laitteen nimen ja käyttöliittymän kielen asettamisessa sekä liitetyn tulostimen
konfiguroinnissa.
Laitteen sarjanumero ja ajankohtainen ohjelmistoversio merkitään tehtaalla eikä niitä voi
muuttaa.
5.1.3INSTALLATION-valikko
→
→
Kielen valitseminen
PainaLANGUAGE avataksesi SELECT THE
­LANGUAGE -valikon.
Valitse haluamasi kieli ja paina OK.
↓
Kuva 32
Laitenimen antaminen
↓
↓
Kuva 33
Paina INSTRUMENT NAME saadaksesi näppäimistön näyttöön.
Anna instrumentin nimi (enintään 20 merkkiä).
Instrumentin nimi tulee myös FAVORITES -näyttöön.
Leica ASP300 S
Kuva 34
Viestiruutu kehottaa käynnistämään laitteen,
jolloin käyttöliittymän kieli vaihtuu valitulle kielelle. Käynnistä laite uudelleen painamalla YES.
Käyttöliittymän kieli muuttuu.
42
5.Käyttö
Asennuspaikan korkeuden asettaminen (metriä meren pinnan yläpuolella)
Asetus on tärkeä, koska se vaikuttaa retortin paineeseen.
Paina SITE ELEVATION (metres), anna arvo numerokenttään ja paina OK.
→
Tämä parametri (metriä) on annettava, jotta ASP300
S tekisi tarvittavat korjaukset oikeaa painetta tai
tyhjiötä laskettaessa.
Kuva 35
Ohjelmiston päivitys
ASP300 S-käyttöohjelmiston päivitykset tulevat levykkeellä. Päivitys sisältää
tavallisesti kaksi tai kolme levykettä.
Älä päivitä ohjelmistoa, jos jokin levykkeistä puuttuu.
Lue päivityspakkauksessa olevat ohjeet huolellisesti, sillä ne saattavat sisältää versiokohtaisia tietoja sekä uusia tai muokattuja toimintosarjoja, parametrejä ja tietoja, jotka on ladattava tai joita on
muokattava, jotta uusi ohjelmistoversio toimisi oikein.
1. Ota varmuuskopio laitteen sen hetkisistä tiedoista. Tarvitset sitä varten
tyhjän, formatoidun levykkeen.
2. Laita ohjelmistopäivityksen "Disk 1" (tai vastaava) levykeasemaan.
3.Paina UPGRADE SOFTWARE, ohita turvallisuuskyselyt painamalla YES /
OK ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
Laita "Disk 2" levykeasemaan, kun se pyydetään tekemään. Toista jäljellä
olevilla levykkeillä (mikäli levykkeitä on enemmän kuin kaksi).
4. Kun päivitys on päättynyt, laitteen ohjelmisto käynnistyy uudelleen –
näyttö kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy uudelleen.
↓
↓
Kuva 36
43
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Tulostimen konfigurointi
Paina INSTALLATION -näytössä PRINTER TYPE saadaksesi näyttöön luettelon tulostimista, jotka voidaan liittää.
→
→
• Leica ASP300 S-laitteessa voidaan käyttää kaikkia tavallisten
tietokoneiden kanssa yhteensopivia tulostimia.
• Liitä tulostin tulostinporttiin tavallisella Centronics-johdolla.
(katso tämän lisäksi luku  4.4, kuva 8)
• Merkitse SELECT THE PRINTER TYPE -ikkunassa tulostin,
joka on liitetty laitteeseen ja paina OK.
↓
Jos liittämäsi tulostinajuri ei ole luettelossa, kokeile
saman valmistajan samanlaista tulostinta.
Mikäli se ei onnistu, ota yhteys Leican tekniseen huoltoon tarvittavan tulostinajurin asentamista varten.
↓
Kuva 37
Ohjelmapöytäkirjojen tulostaminen
Aina kun näyttöön tulee painikesymboli PRINT, tulostaminen on mahdollista.
Tulostussymboli on näkyvissä vain, jos laitteeseen on konfiguroitu
tulostin.
Seuraavat luettelot ja pöytäkirjat on mahdollista tulostaa:
• reagenssiluettelo
• asemaluettelo
• reagenssistatusluettelo
• kaikki ohjelmat
• ohjelmapöytäkirja
• häiriöpöytäkirja.
Asiakaskohtaisten avusteiden asentaminen
Katso luku 5.6 "Online-ohje".
Leica ASP300 S
44
5.Käyttö
5.1.4Reagenssilistan muokkaus
Uusien reagenssien lisäys
1. Syötä reagenssin nimi ja valitse sopiva reagenssiryhmä.
2. Määrää, mitkä asemat (pullot) täytetään uudella reagenssilla.
3. Täytä asemat (pullot) reagenssilistan mukaan.
→
Reagenssinimien antaminen
Reagenssinimet syötetään REAGENTS -näytössä.
Kaikki seuraavat toimenpiteet vaativat hallinnoijatilaan kirjautumista.
• Valitse MENU siirtyäksesi MENU FUNCTIONS -näyttöön, ja paina sitten
MORE.
• Näkyviin tulee MORE MENU FUNCTIONS -näyttö. Paina REAGENTSpainiketta.
• Näytössä avautuu ikkuna SET UP REAGENTS AND WARNING
THRESHOLDS.
• Reagenssin lisäys:
• Paina INSERT-painiketta, jolloin näyttöön tulee näppäimistö.
• Anna uusi reagenssinimi.
• Vahvista painamalla OK.
• Näyttöön ilmestyy reagenssiryhmän valinta:
Reagenssiryhmän valitseminen
Kuva 39
Kuva 38
45
Valitse uudelle reagenssille sopiva ryhmä ja
vahvista valinta painamalla OK.
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Reagenssin oikea kohdistaminen reagenssiryhmään muodostaa yhteensopivuuden valvonnan
perustan. Väärä kohdistus voi johtaa reagenssien ristikontaminaatioon.
Muutettavat parametrit
Reagenssikynnysarvon antaminen/muuttaminen
Jos tietylle reagenssille tarvitaan varoitusilmoituksia, anna ne seuraavasti:
• Merkitse muutettava reagenssi. Voit tehdä sen joko koskettamalla reagenssia tai YLÖS/ALAS-painikkeilla.
• Paina muutettavan parametrin otsikkoa - vastaava syöttöruutu avautuu.
• Syötä uusi raja-arvo tai – jos haluat luopua varoituksesta – paina painiketta CLEAR poistaaksesi varoituksen kokonaan.
• Vahvista syöttö painamalla OK.
Sama kynnysarvo on voimassa kaikilla asemilla, jotka sisältävät
samaa reagenssia.
Kuva 40
Reagenssinimen / reagenssiryhmän muuttaminen
Ohjelmassa jo käytettävän reagenssin nimeä ei voi muuttaa eikä
sitä voi kohdistaa toiseen reagenssiryhmään!
Aktiivisesta painikkeesta ilmoittava sininen kehys puuttuu silloin!
Jos reagenssin nimeä vaihdetaan, kaikki reagenssiin liittyvät asemat ja ohjelmat on myös muokattava uudelleen!
•
•
•
•
Merkitse reagenssi, jota haluat muuttaa.
Paina otsikossa olevaa vastaavaa painikesymbolia.
Anna uusi kohdistus valintakentässä (tai näppäimistössä).
Tallenna uusi nimi tai ryhmä OK-painiketta painamalla.
Kuva 41
Leica ASP300 S
46
5.Käyttö
Reagenssien poisto
• Merkitse poistettava reagenssi SET UP REAGENTS AND WARNING
THRESHOLDS -näytössä.
• Paina CLEAR-painikesymbolia.
• Vahvista poistaminen koskettamalla kyselyssä olevaa OK-painiketta.
↓
Ohjelmassa jo käytettävän reagenssin poistaminen ei ole mahdollista.
Kuva 42
↓
↓
Uusien reagenssien täyttäminen asemalle
Mene SMART SCREEN -kohtaan täyttääksesi reagenssipullon automaattitoiminnolla erillisestä reagenssisäiliöstä
tai
täytä reagenssipullo käsin.
Kun asema on täytetty manuaalisesti, laiteohjaukseen on ilmoitettava, että
tämä asema (pullo) on täysi.
Menettele seuraavasti:
• Paina painiketta MENU kutsuaksesi esiin MENU FUNCTIONS -näytön.
• Paina painiketta REAGENT STATUS.
• Aktivoi käsin reagenssilistalta se reagenssi / asema, joka on täytetty
käsin.
• Paina painiketta SET AS FULL merkitäksesi aseman tilaksi "full".
Kun RMS aktivoidaan, kaikkien valitun reagenssin varoitusarvojen
asetus palautuu automaattisesti arvoon "0".
47
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.1.5Ohjelmaluettelon näyttö
→
Tämä luettelo (kuva 43) listaa kaikki ASP300 S-laitteeseen luodut
ohjelmat.
Laitteeseen voi luoda seuraavia
­ohjelmatyyppejä:
• enintään 15 infiltraatio-ohjelmaa
• 3 retortin puhdistusohjelmaa
• 1 parafiinin puhdistusohjelma.
Hallinnointitilassa:
• voidaan työstää infiltraatio-ohjelmien ohjelmanimet.
• voidaan lisätä uusia infiltraatioohjelmia tai poistaa olemassa
olevia ohjelmia.
Kuva 43
Tärkeää!
Uusia infiltraatio-ohjelmia luodaan kopioimalla jokin olemassa
oleva ohjelma. Sen takia luettelossa on aina oltava vähintään yksi
ohjelma.
Ohjelman kestoa ei ole mahdollista työstää suoraan – se saadaan yksittäisten ohjelmavaiheiden keston summasta ja täyttö- ja tyhjennysvaiheiden
arvioidusta kestosta. Ohjelman kestoa muutetaan muuttamalla yhden tai
useamman ohjelmavaiheen kestoa.
Retortti- ja puhdistusohjelmat määritetään etukäteen. Niiden nimiä
ei voi muuttaa, eikä niitä voi lisätä tai poistaa.
Leica ASP300 S
48
5.Käyttö
5.1.6Ohjelman lisäys ja/tai muokkaus
Uuden ohjelman laatiminen
• Tarkista, että hallinnoijatila on aktivoitu.
• Aktivoi VIEW/EDIT PROGRAMS -näytössä (kuva 43) ohjelma, joka muistuttaa mahdollisimman paljon ohjelmaa, jonka haluat luoda. (Minimoit
näin suoritettavien vaiheiden määrän).
• Paina COPY-painiketta valitun ohjelman kopioimiseksi. Ohjelmakopion
nimi on muutoin sama kuin alkuperäisen ohjelman, mutta nimen perässä
on numero (2) ilmoittamassa muutoksesta.
• Merkitse rivi, joka sisältää uuden ohjelman.
• Paina PROGRAM NAME taulukon yläreunassa saadaksesi näppäimistön
esiin.
• Anna uusi ohjelmanimi.
Kuva 44
Ohjelmavaiheiden työstö
• Paina painiketta EDIT (ks. kuva 43) kutsuaksesi esiin PROGRAM STEPS
-näytön.
• Otsikkorivillä on PROGRAM NAME.
• Taulukon vasemmassa reunassa olevat värit ilmoittavat reagenssiryhmän, johon vaiheen reagenssi kuuluu.
• Ohjelmavaiheet näytetään järjestyksessä, jossa ne suoritetaan. Jokaiselle ohjelmalle voidaan määrittää enintään 13 vaihetta.
Seuraavia vaiheen ominaisuuksia voidaan muokata:
• reagenssin nimi
• vaiheen kesto
(täyttö- ja tyhjennysvaihetta lukuun ottamatta)
• retortin lämpötila
(retortin lämpötilanäyttö ei aktivoidu, jos lämpötilaksi on valittu Ambient)
• paine- ja/tai tyhjiösyklin tyyppi
• retortin tyhjennysaika
• viivevaihe.
49
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Ohjelmavaiheiden työstö
• Merkitse ohjelmavaiheen rivi ja kosketa vastaavaa rivin otsikkoa, kun
haluat työstää vaiheita.
• Anna syöttöikkunoihin ohjelmanvaiheen arvot / valitse arvot syöttöikkunoissa.
↓
↓
↓
↓
↓
Kuva 45
Leica ASP300 S
50
5.Käyttö
Ohjelmavaiheiden työstö (jatkoa)
Viivevaiheen asettaminen
Viivevaiheeksi nimettyä vaihetta pidennetään, jotta voitaisiin olla varmoja,
että ohjelma päättyy määritettynä aikana.
• Merkitse ohjelmavaihe, jonka on tarkoitus olla viivevaihe.
• Kosketa DELAY-painiketta.
Viivesymboli liikkuu valittuun vaiheeseen ja määrittää sen viivevaiheeksi.
Vaiheiden kopiointi
• Merkitse kopioitava vaihe.
• Kosketa painiketta COPY.
• Muuta tarvittaessa vaiheen määrättyjä ominaisuuksia.
Muista, että ohjelmavaihetta ei voi kopioida, jos ohjelma sisältää jo
13 vaihetta (maksimi).
• MOVE UP ja MOVE DOWN -painikkeilla ohjelmavaiheita voidaan siirtää
ohjelman sisällä joutumatta määrittelemään niitä uudelleen.
Vaiheiden poistaminen
Vaiheen poistaminen ohjelmasta:
• Merkitse poistettava vaihe.
• Paina DELETE-painikesymbolia.
Muista, että ei ole mahdollista poistaa vaihetta ohjelmasta, jossa
on vain yksi vaihe.
Ohjelman on sisällettävä aina vähintään yksi vaihe.
51
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.1.7Suosikit
Voit määrittää ASP300 S -laitteeseen enintään 5 suosikkia (Favorites).
Suosikit voi ohjelmoida päättymään:
• "as soon as possible" (ASAP) tai
• ennalta määrättyyn aikaan.
↓
Kuva 46
Suosikkien lisäys ja/tai muokkaus
• Aktivoi muokattava ohjelmarivi.
• Kosketa painiketta PROGRAMS.
• Valitse haluamasi ohjelma ja vahvista painamalla OK.
↓
Päättymisajan säätö
• Kosketa painiketta FINISH TIME.
• Syötä päättymisaika (24 tunnin kello). Valitse ASAP, kun haluat ohjelman
päättyvän ilman odotusaikaa.
• Vahvista painamalla OK.
Kuva 47
Leica ASP300 S
Kun suosikkiohjelmalle annetaan lopetusaika, viivevaihetta pidennetään niin, että ohjelma päättyy täsmälleen valittuna ajankohtana.
52
5.Käyttö
Päättymispäivän asetus
Päättymisajan lisäksi voi määrittää myös tietyn viikonpäivän, jolloin haluat
suosikin päättyvän.
• Paina painiketta DAY.
• Valitse haluttu viikonpäivä luettelosta ja vahvista valinta painamalla OK.
↓
Kuva 48
Symbolin kohdentaminen "suosikille"
Kun suosikille kohdennetaan tietty symboli, se on helppo tunnistaa milloin
tahansa.
• Paina kohtaa ICON taulukon otsikossa.
• Valitse haluttu symboli ja vahvista valinta painamalla OK.
↓
Listan ensimmäinen symboli on tyhjä - valitse tämä vaihtoehto, jos
et halua, että tietyllä ohjelmalla on oma symboli.
Kuva 49
Suosikin poisto
• Aktivoi suosikki, jonka haluat poistaa.
• Kosketa painiketta DELETE. Suosikki poistetaan ilman lisäkyselyitä.
Ohjelma poistetaan ainoastaan FAVORITES-luettelosta. Ohjelma on
edelleen olemassa.
53
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.1.8Asemien konfiguraatio
→
→
Alla oleva luettelo (kuva 50) näyttää kaikki laitteessa
määritetyt asemat / kohdennetut reagenssit.
↓
Kuva 50
Reagenssin lisääminen/muuttaminen
Aktivoi haluttu asema
joko painamalla reagenssin nimeä tai käyttämällä
YLÖS/ALAS-painikkeita.
• Kosketa REAGENT NAME -painiketta.
• Näyttöön tulee kenttä SELECT REAGENT.
Vain ne reagenssit, jotka sopivat valittuun asemaan, ovat valittavissa.
Reagenssien järjestys
• Asemissa 1 – 10 saa olla vain käsittelyreagensseja (lukuunottamatta parafiinia).
• Asemassa 11 saa olla vain puhdistusreagenssia.
• Asemassa 12 saa olla vain puhdistusreagenssia.
• Asemissa 13 ja 13-ext. saa olla vain puhdistusvettä/pesuainetta.
• Parafiinikylvyissä saa olla vain parafiinia.
• Merkitse haluttu reagenssi ja vahvista painamalla OK.
Leica ASP300 S
54
5.Käyttö
5.1.9Reagenssiryhmät
→
→
Tässä näytössä (kuva 51) näkyvät värit, joilla reagenssiryhmät on merkitty graafisessa ohjelmanäytössä.
↓
Kuva 51
Regenssiryhmän värin muuttaminen
• Aktivoi rivi, jolla vaihdettava väri on.
• Paina COLOUR taulukon otsikossa; syöttöikkuna SELECT COLOUR ponnahtaa näyttöön.
• Valitse haluttu väri ja vahvista painamalla OK.
• Jos haluat sulkea valintakentän vaihtamatta väriä, paina kohtaa CANCEL.
• Uutta väriä käytetään kaikilla asemilla symboloimaan reagenssiryhmää,
jolle se on kohdennettu.
55
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.2 Reagenssien käsittely
5.2.1Täytä/poista reagensseja (muita kuin parafiinia)
↓
↓
1. Reagenssien vaihto käsin
• Ota reagenssipullo Leica ASP300-reagenssimoduulista ja kierrä pullon
korkki auki.
• Tyhjennä käytetty reagenssi ja täytä reagenssipullo uudelleen. Käytä
täyttämisessä laitteen mukana suppiloa.
• Varmista REAGENT STATUS-näytössä reagenssin oikea kohdennus, ja
merkitse reagenssipullo täydeksi (set as full).
2. "Remote Fill / Drain" -ominaisuuksien käyttö
• Liitä laitteen mukana toimitettu automaattitäyttö/tyhjennysletku (7) laitteen etuosaaan.
(katso kuva 6, luku 4.3).
7
Tärkeää!
Varmista, että työnnät letkun niin syvälle liittimeen, että kuulet selvän
napsahduksen.
• Laita automaattitäyttö-/tyhjennysletkun vapaa
pää haluttuun täyttö- tai poistokanisteriin.
Kuva 52
Kun täytät/tyhjennät reagenssin, varmista, että automaattitäyttö-/
tyhjennysletku on hyvin paikallaan säiliössä eikä sitä oteta pois
säiliöstä, ennen kuin toimenpide on täysin valmis,
Letku puhdistetaan aina lopuksi automaattisesti ilmalla, jotta sen
sisään ei jää likaa.
Letkua ei sen takia saa ottaa pois reagenssisäiliöstä, ennen kuin
tämä puhdistusvaihe on päättynyt.
Leica ASP300 S
56
5.Käyttö
Reagenssien lisääminen/tyhjentäminen
Paina FAVORITES-näytössä kohtaa MENU.
­Valitse kohdassa MENU FUNCTIONS vaihtoehto
SMART SCREEN.
→
SMART SCREEN (kuva 53) ilmestyy näkyviin.
Älykäs näyttö on laitteen manuaalisen käytön
ensimmäinen näyttöruutu.
Vain kokenut laboratoriohenkilökunta,
joka hallitsee reagenssien käsittelyn,
saa suorittaa seuraavassa kuvatut toimenpiteet.
Tilapalkki
Seuraavat arvot näytetään:
• retortin paine ja lämpötila
• parafiinikylvyn lämpötila
• retortin täyttötasoanturin arvo
• retortin kansi – auki tai kiinni
Tilapalkki,
joka näytetään
hallinnoijatilassa.
Kuva 53
Valitse astia
Paina painiketta
Kuva 54
57
Kosketukseton tyhjentäminen
• Valitse näytössä reagenssipullon nro 3 ja
reagenssisäiliö (Extern).
Paina sitten STATION DRAIN -painiketta.
• Varmista, että reagenssia ei ole roiskunut.
Kosketukseton täyttäminen
• Valitse näytössä tyhjä reagenssipullo (nro 3)
ja reagenssisäiliö (Extern).
Paina painiketta STATION REFILL.
• Automaattitäyttövaihe on suoritettava loppuun
alle 170 sekunnissa.
• Varmista, että reagenssia ei ole roiskunut.
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.2.2Parafiinin vaihto
Parafiinin tyhjennys
• Liitä parafiinin tyhjennysletku (36) parafiinin
tyhjennysliitäntään (17) laitteen etuosassa
(kuva 55), ja työnnä letkun vapaa pää tyhjennysastiaan.
17
Kiinnitä letkun liittämisen yhteydessä
huomiota siihen, että letku painetaan
tyhjennysaukon O-renkaisiin vasteeseen asti.
Parafiinin tyhjennysletku on ripustettava hyvin ulkoiseen astiaan ja sen on
pysyttävä tämän sisällä koko tyhjennysvaiheen ajan.
Tyhjennyksen lopuksi letku puhdistetaan automaattisesti ilmalla.
Letkua ei sen takia saa ottaa pois reagenssisäiliöstä, ennen kuin tämä puhdistusvaihe on päättynyt.
36
Kuva 55
Paina FAVORITES näytössä SMART SCREEN
(katso edellinen luku).
→
+
• Valitse tyhjennettävä parafiinikylpy ja vastaava
ulkoinen säiliö (Extern, kuva 56).
Paina sitten STATION DRAIN.
→
Kuva 56
Leica ASP300 S
• Näyttöön tulee useita turvallisuuskyselyitä,
jotka kaikki on vahvistettava yksitellen, jotta
toimenpiteitä voitaisiin jatkaa.
58
5.Käyttö
• Täytä parafiinikylpy parafiinigranulaateilla
maksimitasoon saakka ( 1 kuvassa 58). Yhteen
kylpyyn on täytettävä noin 3,5 kg granulaattia
(Leica-granulaatit).
• Kutsu reagenssitaulukko esiin painamalla
BACK ja REAGENT STATUS (kuva 57). Valitse
juuri täyttämäsi parafiinikylpy ja paina painiketta SET AS FULL.
• Lisää vielä 0,5 kg parafiinigranulaattia noin
90 minuutin kuluttua.
• Älä laita roiskesuojaa paikalleen kuumennusvaiheen aikana.
• Granulaatin sulaminen kestää yhteensä noin
10 tuntia. Parafiinigranulaatin täyttö
→
→
Kuva 57
Tärkeää!
Parafiinikylvyn täyttöaste EI SAA
sulamisen aikana alittaa MIN-tasoa
­
(kohta 2, kuva 58).
• Aseta roiskesuoja takaisin paikoilleen, kun
parafiini on täysin sulanut.
1
Ohjelmakontrolli
• Parafiinigranulaattien on oltava täysin sulaneita, ennen kuin ASP300 S:ssä voidaan ajaa
ohjelmia.
Laitteen ohjelma laskee, milloin parafiini on
sulanut kokonaan ja asettaa ohjelman alkuajan
vastaavasti; parafiini on sulanut varmasti, kun
sitä tarvitaan ensimmäistä kertaa.
2
Kuva 58
59
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
Sulan parafiinin lisäys
Välttääksesi lämpösulakkeen vaurioitumisen lisää parafiinikylpyihin sulanutta parafiinia,
­jonka lämpötila on enintään 70 °C.
→
• Kun täytät sulanutta parafiinia, älä täytä sitä
parafiinikylpyjen seinämään merkittyä MAXmerkintää korkeammalle (katso kuva 58).
• Kun parafiinikylpy on täytetty, sen tilaksi on
merkittävä "täynnä" REAGENT STATUS -taulukossa.
→
Kuva 59
Ohjelmakontrolli
Jos parafiinikylvyt täytetään sulalla
parafiinilla, sulamisaikalaskutoimitus on mahdollista ohittaa.
Avaa hallinnoijatilassa
SERVICE FUNCTIONS (kuva 59).
Kosketa painiketta TIME UNTIL WAX MELTED
(mins).
↓
→ →
Näyttöön tulee turvallisuuskysely. Ohita se
painamalla YES.
Anna haluamasi viive
aikanäytössä ja paina
OK.
Kuva 60
Muuta sulamisaikaa vain, jos olet ehdottoman varma siitä, että antamasi uusi aika on oikein.
Jos laite yrittää aloittaa parafiinikäsittelyvaiheen vain osittain sulaneella parafiinilla, seurauksena voi olla vakavia laitteen toimintahäiriöitä.
Leica ASP300 S
60
5.Käyttö
5.3 Ohjelmien ajo
Ohjelman käynnistämiseen on kaksi eri näyttöikkunaa:
ALL PROGRAMS
FAVORITES
Kuva 61
Kuva 62
Voit määrittää ASP300 S -laitteeseen enintään
5 suosikkia.
"Favorite" on usein käytetty infiltraatio-ohjelma,
joka sen takia kohdennetaan FAVORITES -luetteloon.
Kaikki asetukset on jo ohjelmoitu. Vain käsiteltävien blokkien lukumäärä on syötettävä (jos
kyseinen toiminto on aktivoitu).
Paina käynnistysnäyttöruudussa
ALL PROGRAMS-painiketta.
Tässä ikkunassa näytetään kaikki
laitteessa määritetyt infiltraatioohjelmat.
Suosikkiohjelman käynnistäminen
Favorite käynnistetään painamalla sen symbolia
Favorites- näytössä - ohjelma käynnistyy heti.
Käynnistämisen jälkeen päättymisaikaa tai muita ohjelmavaihtoehtoja voidaan muuttaa aivan
samalla tavalla kuin kaikissa muissa käynnissä
olevissa ohjelmissa.
61
• Ohjelman kutsumiseksi on kosketettava ohjelmanimellä merkittyä painiketta.
• Näyttöön tulee asemien / retortin graafinen
esitys. Käynnistettävän ohjelman tarvitsemat
asemat on merkitty vastaavan reagenssiryhmän väreillä (kuva 63).
• Toisin kuin Favorites-ohjelmaa, tavallisia ohjelmia on mahdollista muokata ennen niiden
käynnistämistä.
Kaikki käsittelyvaiheeseen suoritettavat muutokset koskevat kuitenkin vain ohjelmaa, joka
on juuri valittu.
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.3.1Valitun ohjelman muokkaus
Ohjelman päättymisajan uudelleenmäärittely:
• Kosketa painiketta FINISH TIME. Aseta uusi
päättymisaika.
↓
Kuva 63
Kun haluat muokata ohjelmaa ennen sen ajoa,
paina EDIT. Näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa,
että muutokset koskevat ainoastaan sillä hetkellä
ajettavaa ohjelmaa. Ohita viesti painamalla YES.
Ohjelman muokkausruutu avautuu (kuva 64).
→
↓
Kuva 65
• Anna viikonpäivä, jolloin haluat ohjelman
päättyvän.
• Anna kellonaika (24-tunnin asteikolla), jolloin
haluat ohjelman päättyvän.
• Vahvista painamalla OK.
Ohjelmat voidaan käynnistää enintään
kuusi päivää ennakkoon. Jotta ohjelma päättyisi tiettynä päivämääränä/
tiettyyn kellonaikaan, viivevaihe pitenee vastaavasti.
Kuva 64
Leica ASP300 S
62
5.Käyttö
Komento RUN OPTIONS näyttää valitun ohjelman
asetukset.
• LEVEL CHECK käytössä:
Retortin alempi täyttöasteanturi aktivoituu. Ohjelma pysähtyy ja näyttöön tulee virheilmoitus,
jos täyttötasoa ei saavuteta.
↓
• RECIRCULATION käytössä:
Laite pumppaa reagenssin jokaisen infiltraatiovaiheen aikana tietyin väliajoin pullosta retorttiin ja takaisin nesteen jatkuvan ja tehokkaan
sekoittumisen takaamiseksi. Ensimmäinen
pumppaus alkaa, kun infiltraatiovaiheen alusta
on kulunut 16 minuuttia, seuraavat pumppaukset suoritetaan aina 12 minuutin välein.
• PRE-TEST aktivoitu:
Kun ohjelma on käynnistetty, ensimmäinen
reagenssi pumpataan retorttiin ja takaisin pulloon. Näin varmistetaan, että missään letkussa
ja venttiilissä ei ole tukosta.
• STIRRER käytössä:
Magneettisekoitin on toiminnassa.
• PRINTER käytössä:
Laite tulostaa ohjelma-ajon päätyttyä täysimittaisen ohjelmapöytäkirjan.
Kuva 66
Tärkeää!
Asetukset koskevat KAIKKIA ohjelmia!
Kaikki ohjelma-asetukset on mahdollista ottaa käyttöön / pois käytöstä ohjelma-ajon aikana,
mikäli tarpeellista.
Tulostinasetus on näkyvissä vain, jos laitteeseen on konfiguroitu tulostin.
63
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.3.2Ohjelman käynnistys
↓
Kuva 68
Kuva 67
→
• Kosketa painiketta START käynnistääksesi ohjelman. Vahvista valinta
painamalla OK. NUMBER OF BLOCKS on annettava, jos RMS on käytössä.
• Painike FINISH TIME näyttää ajan, jolloin käynnissä oleva ohjelma päättyy. Kellonaikaa päivitetään, mikäli tulee tapahtumia, joiden takia lopetusaika viivästyy.
• Kun käynnissä olevaa ohjelmaa halutaan muuttaa tai retortti halutaan
avata näytteiden lisäämiseksi (katso luku 5.3.3 "Retortin avaaminen"),
ohjelma on pysäytettävä - paina PAUSE-painiketta. Kaikki muutettavilla
toiminnoilla varustetut painikkeet aktivoituvat ja niitä voidaan muokata.
Kun haluat muokata tai poistaa ohjelmavaiheita, kosketa painiketta EDIT
ja tee haluamasi muutokset avautuvassa syöttöikkunassa. Kosketa painiketta CONTINUE käynnistääksesi ohjelman uudelleen.
Käynnissä olevan ohjelman päättymisaikaa voi muokata vain, jos
viivevaihe ei ole vielä päättynyt.
→
Leica ASP300 S
• Kosketa painiketta TABLE, kun haluat vaihtaa graafisesta ohjelmanäytöstä taulukkonäyttöön; kosketa painiketta GRAPHICAL, kun haluat siirtyä
takaisin graafiseen näyttöön.
64
5.Käyttö
5.3.3Retortin avaaminen
Merkkiääni ja noin 10 sekuntia kestävä odotusaika kuuluvat retortin lukituksen jokaiseen avaamiseen! Retortti kannattaa lukita ainoastaan ennen ohjelman käynnistämistä
tai puhdistamista, jotta tarpeettomat odotusajat vältetään.
• Avaa lukitus kiertämällä retortin lukituksen avaamisen/lukitsemisen vipua (kuva 69) myötäpäivään, kunnes tunnet vivun lukittuvan (kuva  70).
Kuuluu noin 10 sekuntia kestävä merkkiääni. Tänä aikana reagenssien täyttötasoa
­lasketaan retortissa noin 10 mm.
Tämä estää reagenssien läiskymisen retortista avaamisen yhteydessä.
• Kun merkkiääni on sammunut, käännä vipu oikealle (kuva 71) ja avaa retortin kansi.
Kuva 69
Kuva 70
Kuva 71
5.3.4Retortin lukituksen hätävapautus
Retortin lukitus on varustettu retortin lukituksen avaamisen turvajärjestelmällä.
Elektroninen retortin lukituksen hätävapautus
• Jos retortin avaaminen ei ole mahdollista 10 sekunnin kuluttua, paina "EXIT APPLICATION"
-painiketta ja seuraa luvussa 4.10 annettuja ohjeita.
• Kytke laite pois päältä sammuttamisen jälkeen (katso luku 4.10, kuva 19 ja 20) pääkytkimellä
(kuva 4, 42). Retortti voidaan silloin avata ja näytteet voidaan ottaa ulos.
65
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.3.4Retortin lukituksen hätävapautus (jatkoa)
Järjestelmä on varustettu lisäksi mekaanisella lukituksen hätävapautuksella (määritelty murtumapiste retortin lukituksessa).
Mekaaninen lukituksen hätävapautus
Jos retortti ei avaudu virrattomana, vaste voidaan ylittää ja
retortin lukitus avata toimitukseen sisältyvällä kita-avaimella
(14 330 50891). Säilytä kita-avainta ehdottomasti laitteen lähellä!
n. 45 °

1
• Kierrä retortin lukitsinta myötäpäivään n. 45 ° vasteeseen asti
(kuva 72, 1) ja päästä irti.
• Pistä kita-avain retortin lukituksen alapuolelle (kuva 73, 2).
Kuva 72
Huolehdi siitä, että kita-avain on hyvin paikoillaan retortin
­lukituksessa.

3

2
• Kierrä retortin lukitusta kita-avaimella lisää myötäpäivään (kuva 73, 3) vasteen ylitse (tappi katkeaa
määritellyssä murtumapisteessä).
Kuva 73
n. 45 ° 4

Huomio! Tämä vaatii enemmän voimankäyttöä. Varo! Loukkaantumisvaara!
• Heti, kun vaste on ylitetty, retortti voidaan avata
(kuva 74, 4), näytteet voidaan ottaa pois ja varmistaa.
Laitteen käyttöä ei saa jatkaa, kun mekaaninen lukituksen hätävapautus on suoritettu.
On otettava yhteyttä Leica-huoltoteknikkoon!
Kuva 74
Leica ASP300 S
66
5.Käyttö
5.4 Reagenssin määrä
→
Reagenssin määrä -näytössä (kuva 64) voi tarkistaa ja päivittää jokaisen
aseman ajankohtaisen reagenssistatuksen Sen lisäksi siinä voidaan
merkitä reagenssiasemia tyhjiksi tai täysiksi.
Näyttö:
• Jokaisen reagenssin ajankohtainen tila.
• Kunkin reagenssiaseman tila.
• Kriteerit, jotka laukaisevat varoitusilmoitukset.
(Kentät, jotka ovat punaisia)
Kun haluat muuttaa reagenssin statusta, aktivoi vastaava rivi ja paina
vastaavaa painikesymbolia.
Voit lisäksi mennä suoraan
­REAGENTS ja STATIONS-näyttöihin
tehdäksesi muutoksia siellä.
Kuva 75
Reagenssivaroitusilmoitukset
Kun RMS on toiminnassa, annetaan varoitusilmoituksia, jos reagensseja on käytetty liian
kauan.
Tavallisten reagenssien varoitusilmoitukset annetaan enintään 3 kriteerin perusteella; parafiinin
varoitukset enintään 6 kriteerin perusteella.
Laite näyttää varoitusilmoitukset puhdistussyklin
lopussa. Varoitusnäytöstä voi siirtyä suoraan
REAGENT STATUS -näyttöön.
Lisäksi laite näyttää varoitusilmoitukset (keltaisella pohjalla) ohjelman käynnistysnäytössä.
67
Varoitusilmoituskriteerit
Normaaleille reagensseille viimeisen reagenssien vaihdon jälkeinen lukumäärä:
• käsiteltyjen blokkien lukumäärä
• läpivietyjen ohjelmien lukumäärä
• kuluneet päivät.
Parafiiniin voidaan soveltaa kolmea lisäkriteeriä:
• käsiteltyjen blokkien lukumäärä
• läpivietyjen ohjelmien lukumäärä
• kuluneet päivät.
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
5. Käyttö
5.5Järjestelmäkontrolli
→
→
SYSTEM MONITOR-näytössä voi tarkistaa tärkeitä Leica
ASP300 S -järjestelmän tilaa koskevia tietoja.
PUMP AGE:
Paine-tyhjiöpumpun käyttötuntien määrän näyttö.
Varoitusilmoitus tulee näyttöön asetetusta varoitusarvosta riippuen. Kutsu Leican tekninen asiakaspalvelu huoltamaan pumppu vikojen ennaltaehkäisemiseksi noin tuhannen käyttötunnin jälkeen.
CARBON FILTER AGE:
Aktiivihiilisuodattimen käyttötuntien määrä.
Varoitusilmoitus tulee näyttöön asetetusta varoitusarvosta riippuen. Aktiivihiilisuodatin on vaihdettava noin kolmen kuukauden käytön jälkeen.
Kuva 76
Kun olet vaihtanut suodattimen, paina RESET palauttaaksesi suodattimen
iän arvoon "0".
ROTARY VALVE RETRIES:
Antaa tietoja rotaatioventtiilien tilasta. Huolto on suositeltava, jos näytetty
luku on yli 50.
FILL/DRAIN:
Kuva 77
Leica ASP300 S
Taulukko näyttää kaikkien asemien keskimääräisen täyttö / tyhjennysajan (sekunneissa).
lyhytaikainen = viimeisen 5 täytön / tyhjennyksen
keskimääräinen kesto.
pitkäaikainen = viimeisen 20 täytön / tyhjennyksen keskimääräinen kesto.
Näillä arvoilla on yleensä taipumus vaihdella
hieman, mutta niissä ei kuitenkaan pitäisi olla hyvin suuria poikkeavuuksia. Jos jokin näytetyistä
luvuista on suurempi kuin 250, ota yhteyttä Leican
tekniseen asiakaspalveluun.
Jossakin saattaa olla este, joka voi aiheuttaa
laitteen toimintahäiriön.
68
5.Käyttö
5.6 Online-avuste
Leica ASP300 S sisältää kattavan avustetoiminnon, johon on mahdollista
päästä kaikista päänäytöistä.
Käytä Help-hakemistoa, kun haluat etsiä tavanomaisiin ongelmiin liittyvää
tietoa; pääset hakemistoon koskettamalla Help-näytössä painiketta INDEX.
Hakemistossa on lueteltu kaikki
aiheet hyperlinkkien muudossa.
Käytä nuolinäppäimiä YLÖS/ALAS hakemistossa liikkumiseen.
Paina PREVIOUS TOPIC -painiketta (1) palataksesi hakemiston tiettyyn aiheeseen.
2
1
3
Kuva 78
Kosketa BACK- painiketta (2) palataksesi näyttöön, josta käynnistit help-toiminnon.
CUSTOM HELP (3) on näkyvissä vain, jos
laitteeseen on asennettu asiakaskohtaisia
avustetiedostoja.
Yksityiskohtaisia tietoja asiakaskohtaisten avustetiedostojen luomisesta
ja asentamisesta on esitetty avustetekstin kappaleessa "What is Custom
Help?"
Avustehakemiston lisäksi on käytettävissä yhteydestä riippuvia
avustetekstejä. Nämä tekstit näytetään vain, kun avustetoimintoon
mennään näytöstä, jossa tietty ongelma esiintyy.
"Help"-toiminnon käynnistäminen virheilmoitusten yhteydessä
"Help"-toiminnon käynnistäminen, kun näytössä on virheilmoitus:
• Kosketa DETAILS tai
• paina virheilmoituksen HELP-painiketta
saadaksesi tietoja virheen syystä.
69
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
6. Ongelmien ratkaisu
6.1Yleistä
Leica ASP300 S on varustettu uusimman tekniikan mukaisella vianetsintäjärjestelmällä.
Jos järjestelmä löytää vian, näyttöön ilmestyy virheilmoitus sekä yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä käyttäjän tulee tehdä.
Laite ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin kaikkien vikojen yhteydessä
suojatakseen näytteitä, mikäli toimintoihin ei liity mitään vaaroja.
→
• Yksityiskohdat kaikista tapahtumista kirjautuvat ohjelmapöytäkirjaan
(Run Log).
Ne saa esiin koskettamalla ensin painiketta MENU ja sitten RUN LOG.
6.2Sähkökatkos
Sähkökatkos infiltraatio-ohjelman aikana
• Jos infiltraatio-ohjelman aikana tulee sähkökatkos, Leica ASP300 S
laskee sähkökatkoksen aikana kuluvan ajan vaiheen kokonaiskestoon
eli sähkökatkos ei pidennä vaiheen kestoa.
• Leica ASP300 S ei kuitenkaan lyhennä sen jälkeen tulevien vaiheiden
kestoa, jos sähkökatkos kestää kauemmin kuin vaihe, jonka aikana sähkökatkos tuli.
• Jos sähkökatkos kestää niin kauan, että parafiinin lämpötila laskee ohjelmassa käytettävän tason alapuolelle, Leica ASP300 S lisää ohjelmaan
viiveen ennen parafiinivaihetta varmistaakseen, että parafiini on tarpeeksi sulaa.
Sähkökatkos parafiinin tai retortin puhdistussyklin aikana
• Jos sähkökatkos tulee retortin tai parafiinin puhdistusjakson aikana,
puhdistusjakson kokonaiskesto pitenee sähkökatkoksessa kuluneen ajan
verran. Tällöin puhdistuksen tehokkuus säilyy.
Leica ASP300 S
70
6
Ongelmien ratkaisu
6.3Vianhaku
Selvitä Leica ASP300 S -laitteeseen tuleva ongelma seuraavassa kuvattujen
vaiheiden mukaisesti:
→
• Tarkista, onko tullut virheilmoituksia.
• Kun näytössä on virheilmoitus, kosketa ilmoituksessa olevaa Help-symbolia saadaksesi tietoja virheen syystä.
• Tarkista, onko ohjelmapöytäkirjassa vian syyhyn liittyviä viestejä. Jos
vika tuli ohjelman ajon aikana, tarkista, onko ohjelmapöytäkirjassa merkintää siitä, tuliko virhe täyttö-, infiltraatio- tai tyhjennysjaksojen aikana
ja mikä reagenssiasema oli parhaillaan käytössä.
Käytä SMART SCREEN -toimintoja testataksesi yksitellen eri
­työvaiheita kuten täyttö, tyhjennys ja paineen ja tyhjiön käyttö.
Virransyötön häiriöt
Kun virransyöttö paikan päällä toimii:
• Tarkista, onko virtapistoke laitettu oikein pistorasiaan ja onko pistorasia
kytketty päälle (jos mahdollista).
• Tarkista, että siltajohto on liitetty oikein.
• Tarkista, onko virransyöttökytkimet laitteen takaseinämässä (verkkokaapelin vieressä) ja sivuseinämässä kytketty päälle.
• Osittaisesta sähkökatkoksesta kertova ilmoitus tarkoittaa, että virta on
katkennut kuumentimista mutta ei pääohjauksen elektroniikasta. Selvitä
ongelma laatu seuraavassa kuvattujen vaiheiden avulla.
Mikäli ongelmaa ei saada korjattua edellä mainittujen vaiheiden
kautta, on otettava yhteyttä tekniseen huoltoon.
71
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
6. Ongelmien ratkaisu
6.4 Tavanomaiset täyttö- ja tyhjennysongelmat
Täyttämiseen/tyhjentämiseen liittyviin ongelmiin voi olla seuraavia syitä:
1. Riittämätön reagenssin täyttömäärä
• Tarkista, että sekä reagenssipulloissa että parafiiniasemissa on riittävästi reagenssia.
2. Riittämätön paine / tyhjiö
Laite ei pysty luomaan retortissa riittävää tyhjiötä (täyttövaihetta varten) /
riittävää painetta (tyhjennysvaihetta varten).
• Tarkista, että kyseinen reagenssipullo on syötetty oikein reagenssimoduuliin.
• Tarkista, että kaikki reagenssipullot on kiinnitetty kunnolla liittimiinsä.
• Tarkista, onko retortin kannen tiivisteen alle kertynyt vuotoa aiheuttavaa likaa.
3. Ilma- tai reagenssilinjat ovat tukossa.
Reagenssilinjan tukosten tavallisin aiheuttaja on parafiini tai kudosjäämä.
Jos retortissa on reagenssia, jota ei voi tyhjentää, yritä poistaa tukos
seuraavalla tavalla:
• Lämmitä retorttia vähintään 15 minuuttia siellä olevan reagenssin
sallittuun maksimilampötilaan.
• Kun retortti on saavuttanut maksimilämpötilan, yritä täyttöä tai tyhjennystä.
• Jos retortti on tyhjä:
Aja pitkä retortin puhdistusohjelma. Käytä puhdistussyklien lukumäärän ja lämpötilan maksimiasetuksia (asetusten on sovelluttava
puhdistusohjelmassa käytetyille reagensseille/liuottimille).
Jos et saa korjattua vikaa edellä mainittujen vaiheiden perusteella,
ota yhteyttä Leican tekniseen huoltoon, ennen kuin yrität ajaa muita
ohjelmia.
Leica ASP300 S
72
7. Puhdistus ja huolto
7.1Puhdistusohjelmat
→
→
Puhdistusohjelmat ovat ohjelmaluettelon lopussa (kuva 43).
Puhdistusohjelma kutsutaan näkyviin aktivoimalla vastaava
rivi ja koskettamalla painiketta EDIT.
ASP300 S -laitteessa on tarjolla kolme retortin puhdistusohjelmaa ja yksi parafiinin puhdistusohjelma. Puhdistusohjelmia ei voi kopioida eikä poistaa.
Puhdistusreagenssien vaihtosykli:
Puhdistusreagenssit (puhdistusksyleeni ja puhdistusalkoholi) on vaihdettava kerran viikossa
(katso luku 3.6.1).
Jos prosessoidaan rasvakudosta, veristä kudosta, biopsiasieniä tai vastaavaa, on sekä
­reagenssit että puhdistusreagenssit vahdettava useammin.
7.1.1Retortin puhdistusohjelmat
Puhdistusohjelmassa on vähintään kolme ja enintään neljä vaihetta:
1. Puhdistusliuotin
1 vaihe, asema 11
2. Puhdistusalkoholi
1 vaihe, asema 12
3. Puhdistusvesi
1 vaihe, asema 13
Valinnaiset vaiheet vaiheiden 2
ja 3 välissä:
puhdistusvesi/liuotin
1 vaihe, asema 13-ext.
Kuva 79
• Retortin puhdistusohjelman vaiheet on lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ne suoritetaan (kuva 73)
• Puhdistusohjelmat jättävät väliin vaiheet, joita ei tarvita puhdistuksen viemiseksi loppuun. Jos
esim. suodatusohjelma pysähtyi alkoholivaiheeseen, seuraava puhdistusohjelma jättää väliin
puhdistusliuotinvaiheen ja käynnistyy puhdistusalkoholin vaiheesta.
73
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
Vaiheiden muokkaus
• Kun haluat muokata jotakin ohjelman vaihetta, aktivoi vastaava rivi ja
kosketa vastaavaa taulukon otsikkoa.
• Kun haluat deaktivoida vaiheen, aseta syklien lukumääräksi "0". Vain
puhdistusvesivaiheen voi deaktivoida.
Seuraavia vaiheiden ominaisuuksia voi muokata:
• Reagent name – näkyvissä ovat vain kyseiseen reagenssiasemaan soveltuvien reagenssien nimet.
• Number of cycles – näytetty kestoaika on laskettu syklien lukumäärän
perusteella.
• Retort temperature – lämpötilan voi säätää välille 50 - 65 °C.
Puhdistusohjelmien päättymisaikoja ei voi muokata. Ohjelman kesto
lasketaan automaattisesti asetettujen jaksojen lukumäärän perusteella.
Asema 13-ext
• Nimitys "13-ext" viittaa lisäasemaan, jota voi käyttää aseman 13 sijasta.
• Asemassa 13 on aina puhdistusvettä. Jotkut sovellukset vaativat puhdistusveden / puhdistusaineen sekoituksen käyttöä puhdistusalkoholin
ja puhdistusveden vaiheen välissä.
• Jos ohjelmaan kuuluu "13-ext"-vaihe, laite pyytää puhdistusjakson aikana
käyttäjää syöttämään pullon "13-ext" tarvittaessa, ja poistamaan pullon
heti, kun vaihe on päättynyt.
Ainoastaan puhdistusvesiryhmään kuuluvat reagenssit voidaan
kohdentaa 13-ext-asemalle. 13-ext-asemaa saa käyttää ainoastaan
puhdistusohjelmille.
Leica ASP300 S
74
7. Puhdistus ja huolto
Leica ASP300 S kykenee puhdistamaan parafiinia
poistamalla ksyleeniä käytetystä parafiinista.
7.1.2Parafiinin puhdistusohjelma
Valitse CLEAN PROGRAMS -näytössä parafiinikylvyn symboli, joka vastaa parafiinikylpyä, jonka
sisällön haluat puhdistaa.
Mikäli viimeinen retortissa oleva reagenssi ei
ollut yhteensopiva parafiinin kanssa, suorita
retortin puhdistus ennen parafiinin puhdistusta.
↓
↓
Parafiinin puhdistus koostuu seuraavista vaiheista:
• Parafiini kuljetetaan retorttiin.
• Retortissa parafiini lämmitetään maksimilämpötilaan.
• Retortti tyhjennetään ksyleenihöyryjen poistamiseksi.
Kuva 80
→
Parafiinin puhdistusohjelman kesto voidaan
ohjelmoida.
Menettele seuraavasti:
• Merkitse PROGRAMS-valikossa WAX CLEAN
ja paina EDIT-painiketta.
• Anna syöttöikkunassa puhdistusohjelman
kesto.
Suosittelemme asettamaan kestoksi yhden
tunnin.
• Vahvista painamalla OK.
→
Kuva 81
75
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
7.1.3Smart clean -toiminto
→
Smart Clean -toiminto valmistelee ASP300 S -laitteen kuljetusta varten.
Smart clean -toiminnon aikana suoritetaan sarja ilmapuhdistusvaiheita,
jotka poistavat kaikissa sisäletkuissa olevan liiallisen nesteen.
Ennen Smart Clean -toiminnon käynnistämistä on välttämättä ajettava kokonainen retortin puhdistusohjelma.
Käynnistä Smart Clean -toiminto koskettamalla SMART CLEAN -painiketta
MORE MENU FUNCTIONS -näytössä ja vahvista painamalla OK.
Smart Clean kestää noin 15 minuuttia ja sisältää kolme vaihetta:
Vaihe
Varmista ennen smart clean -toiminnon käynnistämistä, että kaikki reagenssisäiliöt on laitettu paikoilleen ja liitetty oikein.
Kaikki laitteen sisällä olevat putket puhdistetaan paineistetulla ilmalla, jotta
niihin jäänyt reagenssi saataisiin siirrettyä takaisin reagenssipulloihin.
Vaihe 2:
Ennen vaiheen 2 aloittamista laite pyytää käyttäjää poistamaan kaikki reagenssipullot laitteesta.
Kaikki sisäiset putket puhdistetaan uudelleen paineilmalla.
Vaihe 3:
Ennen vaiheen 3 aloittamista laite pyytää käyttäjää asettamaan tyhjän pullon
asemaan 11.
Putket puhdistetaan kolmannen kerran paineilmalla – mahdolliset reagenssijäämät kulkeutuvat asemaan 11.
Tyhjennä ja puhdista kaikki reagenssipullot huolellisesti ennen
kuin panet ne takaisin laitteeseen, jotta reagenssipullot eivät varmasti aiheuta vaurioita synnyttäviä reagenssivuotoja kuljetuksen
aikana.
Leica ASP300 S
76
7. Puhdistus ja huolto
7.2 Laitteen yleispuhdistus
Parafiiniastiat
Varoitus! Ole varovainen, sillä parafiinikylpyjen seinät ovat erittäin
kuumia ja voivat aiheuttaa palohaavoja!
• Pyyhi parafiinikylvyt ja niiden kannet puhtaiksi.
Kansi voidaan ottaa pois puhdistusta varten.
• Irrota parafiinin suodattimet, jos ne ovat hyvin likaisia. Puhdista ja kuivaa
ne ja aseta ne takaisin paikoilleen.
• Varmista, ettei ilmanvaihtoreikä oikeassa takayläkulmassa ole tukossa.
Ulkopinnat
Puhdista laitteen ulkopinnat tarvittaessa. Käytä siinä miedolla puhdistusaineella kostutettua kangasta ja pyyhi lopuksi kuivaksi.
Älä käsittele lakattuja pintoja tai kosketusnäyttöä liuottimilla!
Keräysaltaan tarkastaminen
Tarkista säännöllisesti, onko keruualtaaseen (16)
vuotanut reagensseja.
(Kuva 82).
16
Kuva 82
77
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
Kondensaattipullon tyhjennys
• Irrota sininen kondensaattipullo, tyhjennä se
ja aseta takaisin paikoilleen (kuva 83).
Käytettyjen reagenssien hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia
viranomaisten määräyksiä sekä lai­
tetta käyttävä yrityksen jätehuoltoa
­koskevia säädöksiä.
14
Kuva 83
Aktiivihiilisuodattimen vaihto
13
Kuva 84
Suodattimen etiketti
Leica ASP300 S
• Hiilisuodatinpatruunan käyttöikä riippuu käytetyistä reagenssityypeistä ja tyhjiöjaksojen
tiheydestä (ne poistavat ilmaa instrumentista
suodattimen kautta).
• Suodatin (13) tulisi vaihtaa vähintään kolmen
kuukauden välein (kuva 84).
Kun olet vaihtanut suodattimen, paina SMART
MONITOR -valikkoa nollataksesi suodattimen
iän ("0").
Katso myös luku 5.5.
• Suosittelemme tekemään smart-puhdistuksen
ennen suodattimen vaihtoa.
Huolehdi uuden suodattimen vaihtamisessa siitä, että se asetetaan oikea
puoli ylöspäin suodattimen etupuolella olevassa tarrassa esitetyllä tavalla.
Nuolen on osoitettava ylös.
78
7. Puhdistus ja huolto
7.2.1Päivittäinen puhdistus ja kunnossapito
Retortin kannen puhdistus
• Poista retortin kannessa ja kannen tiivisteen ympärillä oleva parafiini
laitteen mukana toimitetulla muovisella kaapimella. Irrota huolellisesti
kaikki kannen tiivisteen ympärille kertynyt parafiini.
• Kansi voidaan ottaa pois puhdistuksen ajaksi. Nosta kansi pystysuoraan
asentoon, irrota saranalukko ja vedä kantta itseäsi kohti.
Käytä retortin kannen ja tiivisteen puhdistuksessa ainoastaan laitteen mukana toimitettua muovista kaavinta, jotta et vaurioittaisi retortin kannen tiivistettä ja kannen PTFE-pinnoitetta. Älä vahingoita
kaapimella tiivisteen reunoja.
Retortin puhdistaminen
• Retortin voi hangata puhtaaksi joko liuottimella (ksyleeni tai alkoholi) tai
miedolla puhdistusaineella kostutetulla rievulla. Huolehdi erityisesti siitä,
että retortin edessä ylhäällä oleviin ilmankiertoaukkoihin ei jää likaa.
Retortin suodatinsihdin puhdistus
• Käytä alkoholia tai ksyleeniä retortin pohjasuodattimen puhdistukseen.
Voimakkaasti likaantunut sihti voidaan ottaa pois kaiken kiinteän lian
irrottamiseksi.
Kosketusnäyttöruudun puhdistus
• Kosketa MENU FUNCTIONS-näytön painiketta CLEAN TOUCH SCREEN.
• Puhdista kosketusnäyttöruutu.
• Aktivoi ENABLE EXIT -painikesymbolilla BACK-painike palataksesi vakionäyttöön.
79
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
Infiltraatiomoduulin yläpinnan puhdistus
Varmistaaksesi kansien kunnollisen sulkeutumisen sinun tulee aina:
• irrottaa molemmat kannet puhdistusta varten.
• puhdistaa ensin ruostumatonta terästä oleva pinta muovisella kaapimella,
ja pyyhkiä sitten pois retortin ja parafiiniasemien ympärille kuivunut aines.
Reagenssipullojen ja kondensaattipullon tiivisteen hoito
• Jotta reagenssipullot ja kondensaattipullo ovat aina helposti irrotettavissa, tulee pullojen liitinosan O-renkaita voidella laitteen mukana
toimitetulla O-renkaiden voiteluaineella.
Tiivisteiden voitelu on erityisen tärkeää pulloissa, jotka sisältävät
kloroformia. Voitelemattomat O-renkaat turpoavat, kun ne altistetaan kloroformille. Reagenssipullojen siirtäminen on silloin hyvin
vaikeaa.
Retortin kannen tivisteen tarkastaminen
• Tarkista säännöllisesti, että retortin kannen tiivisteessä ei ole vaurioita.
Vioittunut tiiviste on vaihdettava välittömästi.
Leica ASP300 S
80
7. Puhdistus ja huolto
7.2.2Säännöllisin aikavälein suoritettavat puhdistus- ja huoltotyöt
Reagenssipullojen puhdistus
• Tyhjennä ja puhdista reagenssipullot.
Käytä puhdistamiseen pulloharjaa ja vain lämmintä vettä ja laboratoriokäyttöön tarkoitettua puhdistusainetta.
Älä koskaan pese reagenssipulloja tiskikoneessa.
Astia EI kestä konepesua!
• Täytä ja liitä taas puhdistuksen jälkeen.
Tarkista, että astian kansi on suljettu tiiviisti ja astia on asetettu kokonaan reagenssimoduulin takapuolella olevaan liittimeen.
Reagenssipullot on lukittava hyvin reagenssimoduulin takaseinämässä oleviin liittimiin, muussa tapauksessa infiltraatiovaihe voi
keskeytyä tai reagensseja voi vuotaa ulos.
• Kun reagenssimoduulissa ei ole reagenssipulloja, pyyhi reagenssimoduulin ruostumatonta terästä olevat sisäseinämät kankaalla, jota olet
kostuttanut hieman miedolla puhdistusaineella.
Noudata muissa säännöllisissä puhdistus- ja huoltotöissä seuraavilla
sivuilla olevan huoltoaikataulun ohjeita.
81
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
7.2.2Säännöllisin aikavälein suoritettavat puhdistus- ja huoltotyöt (jatkoa)
Täyttötasoanturien puhdistus
Täyttötasoantureihin jääneet reagenssi- ja parafiinijäämät on poistettava jokaisen
puhdistusohjelman jälkeen!
Puhdistusohjelman jälkeen tulee laiteohjelmiston lähettämä kehotus puhdistaa anturit
(kuva 86, 44).
45
44
46
47
Kuva 85
Kuva 86
Kuva 87
Käytä puhdistustyökalua + mikrokuituliinaa (kuva 85) kuvassa 87 näytetyn esimerkin mukaisesti.
Älä KOSKAAN käytä puhdistustyökalua ILMAN laitteen mukana toimitettua mikrokuituliinaa, koska se naarmuttaa muuten antureita!
Puhdistustyökalussa on kaksi erilaista lusikkaa. Isompaa lusikkaa (kuva 85, 46)
­käytetään ASP6025:n kanssa, pienempää (kuva 85, 47) ASP200 S/ASP300 S:n kanssa.
Älä KOSKAAN käytä isompaa lusikkaa ASP200 S:ssä / ASP300 S:ssä olevien anturien
puhdistamiseen, jotta välttäisit anturien vioittumisen!
Leica ASP300 S
82
7. Puhdistus ja huolto
7.3Huoltoaikataulu
Työvaihe
Päivittäin
√
Voitele reagenssipullojen O-renkaat
ja tarkista, onko niissä vaurioita.
Kerran
kuussa
Kolmen
kuukauden
välein
√*
* käytössä automaattitäyttö-/
tyhjennysjärjestelmä
Kuivaa retortti ja sen kansi kun retortin
puhdistusjakso on päättynyt.
√
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä rievulla ja hyvin pienellä määrällä ksyleeniä.
√
Tarkista, onko retortin suodattimessa
kudoksen tai parafiinin jäämiä.
√
Poista parafiinijäämät parafiinikylvyn
kannen sisäpinnalta.
√
Tarkasta ja, jos tarpeen, puhdista
retortin kannen tiiviste.
√
√
Tarkasta ja, jos tarpeen, puhdista
parafiinikylvyn kannen tiiviste.
Tarkista parafiinin määrä ja,
jos tarpeen, lisää parafiinia.
√
Tarkista reagenssisäiliön
pinnankorkeudet.
√
83
Kerran
­viikossa
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
7. Puhdistus ja huolto
Työvaihe
Päivittäin
Kerran
­viikossa
Tarkasta ja parafiinikylvyn suodattimet,
puhdista ne tarpeen vaatiessa.
√
Tarkasta parafiinikylvyn ilmanvaihtoreikä
ja puhdista se, jos tarpeen.
√
Tarkasta ja tyhjennä kondensaattipullo.
Puhdista tarvittaessa sisääntuloaukot.
√
Kerran
kuussa
√
Tarkista aktiivihiilisuodattimen kunto.
√
Vaihda aktiivihiilisuodatin.
Tarkasta nestepinnan korkeuden
sensorit ja puhdista tarvittaessa.
√
Tarkasta laitteen takaseinän sähköliitännät
√
Tarkasta ja, jos tarpeen, puhdista
reagenssipullot sisäpuolelta.
√
Tarkista, että reagenssipullojen korkit ja
O-renkaat ovat paikoillaan ja hyvin kiinni.
√
Tarkista, että reagenssipullot ovat loksahtaneet täysin paikoilleen liittimiinsä.
Leica ASP300 S
Kolmen
kuukauden
välein
√
84
8. Takuu ja huolto
Takuu
Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että sopimuksessa mainittu toimitettu tuote on käynyt läpi laajan Leican testausstandardeihin perustuvan
laatutarkastuksen ja että tuote on virheetön ja täyttää kaikki ilmoitetut tekniset tiedot ja/tai ominaisuudet.
Takuun laajuus riippuu tehdystä sopimuksesta. Ainoastaan Leican myyntiyhtiön tai muun yrityksen, jolta olet hankkinut sopimuksessa mainitun tuotteen,
sanelemat takuuehdot ovat voimassa.
Huoltoa koskevia tietoja
Kun tarvitset teknistä huoltoa tai varaosia, ota yhteyttä omaan Leica-jälleenmyyjääsi tai Leica-kauppiaaseen, jolta hankit tuotteen.
Seuraavat laitetta koskevat tiedot ovat tarpeen:
•
•
•
•
Laitteen mallin nimi ja laitteen sarjanumero.
Laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi.
Yhteydenoton syy.
Toimituspäivämäärä.
Käytöstäpoisto ja hävittäminen
Laite tai laitteen osat on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten
mukaisesti.
85
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
Liite 1
Näytteen valmistelua koskevia ohjeita
• Leikkaa näytekudokset upottamista varten näyte- ja upostuskasetin kokoon sopiviksi.
• Käytä leikkaamiseen terävää ja puhdasta veistä kontaminaation ja kudosnäytteiden vioittumisen välttämiseksi.
Leica suosittelee:
• Kiinnittämään pienet kudosnäytteet sienellä tai pakkaamaan ne suodatinpaperilla.
• Pakkaamaan pienet biopsiat Leica CellSafe -biopsiakapseleihin, biopsiasieniin
tai biopsiapusseihin.
Jos näytteitä ei valmistella riittävällä tavalla, laitteen tärkeiden osien sisään voi päästä
artefakteja, jotka voivat aiheuttaa laitteeseen vikoja.
Leica ASP300 S
86
Muistiinpanoja
87
Käyttöohje V 1.5, RevD – 03/2013
www.LeicaBiosystems.com
Leica Biosystems, Nussloch
Heidelberger Str. 17-19
D-69226 Nussloch
Puh: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faksi:+49 - (0) 6224 - 143 268
web:www.LeicaBiosystems.com