הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות

‫מספר פנימי‪563773-1671 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/617-‬א'‬
‫(פ‪)1554/20/‬‬
‫הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ ,)139‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ט בשבט‬
‫התשע"ו (‪ 8‬בפברואר ‪ ,)2016‬והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום ו' באדר א' התשע"ו (‪ 15‬בפברואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫יוזמים‪ :‬חברי הכנסת רועי פולקמן‪ ,‬רחל עזריה‪ ,‬מירב בן ארי‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪563773-1671 :‬‬
‫נספח מס' כ‪/617-‬א'‬
‫(פ‪)1554/20/‬‬
‫חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ ,)139‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪248‬ב‬
‫‪.1‬‬
‫בפקודת העיריות‪( 1‬להלן – הפקודה)‪ ,‬בסעיף ‪248‬ב‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪)3‬‬
‫הוספת סעיף ‪248‬ג ‪.2‬‬
‫את הטפסים הנדרשים לקבלת השירותים שהעירייה מספקת‪;".‬‬
‫אחרי סעיף ‪248‬ב לפקודה יבוא‪:‬‬
‫‪248‬ג‪( .‬א) עירייה תאפשר לכל פונה אליה בכתב‬
‫"התקשרות עם‬
‫לשלוח את פנייתו או כל טופס הנדרש לקבלת‬
‫העירייה באמצעות‬
‫שירות מהשירותים שהיא מספקת‪ ,‬באמצעות‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫דואר אלקטרוני‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫(ב) עירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה ובכל‬
‫פרסום אחר שבו נכללים פרטים על דרכי פנייה או‬
‫קבלת שירות מהעירייה את כתובות הדואר‬
‫האלקטרוני שאליהן ניתן לשלוח פניות או טפסים‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה לא יחולו על פנייה או‬
‫(ג)‬
‫שירות שנדרשת לגביהם נוכחותו האישית של‬
‫הפונה או מבקש השירות לפי כל דין‪ ,‬או על פניות‬
‫או מתן שירותים או סוגים שלהם שקבע השר‬
‫לעניין זה‪".‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫המועצות‬
‫המקומיות‬
‫‪.3‬‬
‫בפקודת המועצות המקומיות‪ ,2‬בסעיף ‪13‬ו –‬
‫(‪) 1‬‬
‫בכותרת השוליים‪ ,‬בסופה יבוא "ודואר אלקטרוני";‬
‫‪ 1‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪ ;197‬ס"ח התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.39‬‬
‫‪ 2‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,9‬עמ' ‪ ;256‬ס"ח התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.42‬‬
‫‪-2-‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫תחילה והוראת‬
‫מעבר‬
‫‪.4‬‬
‫במקום "סעיף ‪248‬ב" יבוא "סעיפים ‪248‬ב ו‪248-‬ג"‪.‬‬
‫תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו; ואולם‪ ,‬שר הפנים רשאי‪ ,‬בנסיבות‬
‫מיוחדות‪ ,‬להתיר לעירייה או למועצה מקומית לפעול שלא כאמור בסעיף ‪248‬ג‬
‫לפקודה‪ ,‬כנוסחו בחוק זה‪ ,‬לרבות כפי שהוחל בסעיף ‪13‬ו לפקודת המועצות‬
‫המקומיות‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬עד למועד מאוחר יותר שיקבע בהודעה שתפורסם‬
‫ברשומות‪ ,‬ובלבד שמועד כאמור לא יהיה מאוחר משנתיים מיום פרסומו של‬
‫חוק זה‪.‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪-3-‬‬
‫נספח מס' כ‪/617-‬א'‬
‫(פ‪)1554/20/‬‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ ,)139‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הסתייגויות‬
‫אין הסתייגויות‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חבר הכנסת אורי מקלב‬
‫***************************************************************************************‬