לצפייה במצגת לחץ כאן

‫ההכנות הנדרשות‬
‫ממעסיקים‬
‫בשנת ‪2016‬‬
‫השינויים למעסיקים‬
‫‪ O‬תקנות התשלומים‬
‫‪ O‬תשלום עבור תפעול‬
‫‪ O‬חופש בחירה מלא לעובד‬
‫‪ O‬מכרז לקרן ברירת המחדל‬
‫‪ O‬תיקון ‪ 12‬לחוק הגמל‬
‫תקנות התשלומים ‪ -‬על מי חלה‬
‫חובת הדיווח‬
‫ינואר ‪2017‬‬
‫מעסיקים מתחת‬
‫‪ 50‬עובדים‬
‫יולי ‪2016‬‬
‫מעסיקים בין‬
‫‪ 50-100‬עובדים‬
‫פברואר ‪2016‬‬
‫מעסיקים מעל‬
‫‪ 100‬עובדים‬
‫מעסיקים להם עד ‪ 5‬עובדים‬
‫יהיו פטורים מחובת הדיווח אם התקיימו התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ O‬אינם מעסיקים מעל ‪ 5‬עובדים‪.‬‬
‫‪ O‬המעסיק מסר לחברה המנהלת את כל הפרטים הנדרשים‬
‫ולא חל בהם שינוי )כולל שינוי פרמיה צמוד מדד(‪.‬‬
‫‪ O‬סכום הפקדה לעובד זהה לזה לפני חובת הדיווח‪.‬‬
‫‪ O‬התשלומים משולמים באמצעות הוראת קבע או כרטיס‬
‫אשראי‪.‬‬
‫‪ O‬חברה מנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה‪.‬‬
‫תקנות התשלומים ‪ -‬דיווח אחיד‬
‫דיווח דיגיטלי‬
‫בקובץ אחיד‬
‫)‪(XML‬‬
‫הפרדה בדיווח‬
‫חיובי ושלילי‬
‫הפרדה בין‬
‫חברות מנהלות‬
‫היזון חוזר‬
‫מהגופים‬
‫דיווח על סיבת‬
‫הפסקת‬
‫תשלומים‬
‫תקנות התשלומים ‪ -‬דיווח אחיד‬
‫החל מפברואר ‪2016‬‬
‫לא ניתן לקלוט‬
‫דוחות ידניים למעסיקים‬
‫עליהם חלה חובת הדיווח‬
‫תקנות התשלומים ‪ -‬מועד התשלום‬
‫‪ O‬יש לבצע העברת תשלומים עד ה‪ 15-‬בחודש או‬
‫עד ‪ 7‬ימי עסקים מתשלום המשכורת‪ ,‬המוקדם‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫‪ O‬תשלומים שיועברו באיחור – יחויבו בריבית‬
‫פיגורים או תשואה‪ ,‬הגבוה מביניהם‪.‬‬
‫אופן התשלום‬
‫אמצעי תשלום‬
‫פנסיה‬
‫העברה‬
‫בנקאית‬
‫מס"ב‬
‫המחאות‬
‫יהיה ניתן‬
‫במהלך ‪2016‬‬
‫ביטוח‬
‫גמל‬
‫היזון חוזר‬
‫ראשוני‬
‫לאחר ‪ 3‬שעות‬
‫מפורט‬
‫לאחר ‪ 5‬ימי עסקים‬
‫סיכום חודשי‬
‫סיכום שנתי‬
‫באמצעות מי ניתן לדווח‬
‫לשכות‬
‫השכר‬
‫מסלקה‬
‫פנסיונית‬
‫מנהל‬
‫הסדר‪/‬סוכן‬
‫ביטוח‬
‫חברות‬
‫סליקה‬
‫פורטל של כל‬
‫"יצרן"‬
‫מס"ב‬
‫אפשרויות לניהול הדיווח‬
‫שרות מלא‬
‫• משדר קובץ‬
‫דרך ה"מתווך"‬
‫• מקבל תוצרים‬
‫לטיפול‪.‬‬
‫משולב‬
‫• עבודה מול‬
‫ה"יצרן"‬
‫• עבודה מול‬
‫"מתווך"‬
‫עצמאי‬
‫• משדר קובץ‬
‫• מקבל משוב‬
‫• מטפל לבד‬
‫תהליך עבודה למעסיק בעקבות‬
‫תקנות התשלומים‬
‫טיוב‬
‫אופן ניהול הממשק‬
‫היזון חוזר‬
‫בחירת גורם‬
‫טיפול בהיזון מדווח )אפשרי‬
‫חוזר‬
‫יותר מאחד(‬
‫טיוב נתונים‬
‫במערכות‬
‫השכר‬
‫עלויות הדיווח‬
‫עלות‬
‫הגוף המדווח‬
‫לשכות שכר )ללקוח(‬
‫ללא עלות )למעט היזון חוזר(‬
‫מסלקה פנסיונית‬
‫‪ ₪ 3‬לקובץ עבור כל גוף מוסדי ‪ 15 +‬אג'‬
‫לכל רכיב לעובד‬
‫חברות סליקה‬
‫בין ‪ ₪ 10 – 3‬לעובד‬
‫מנהל הסדר‪/‬סוכן ביטוח‬
‫המינימום הינו הגבוה מבין ‪ 0.6%‬מתשלום‬
‫חודשי לעובד או ‪ ₪ 10.5‬לעובד‪.‬‬
‫פורטל של הגוף המוסדי )"היצרן"(‬
‫ללא עלות‬
‫מס"ב‬
‫ללא עלות‬
‫הערה‪ :‬עלויות הדיווח הינן כפי שהתפרסמו ע"י הגופים השונים וניתנות לשינוי בכל עת‪.‬‬
‫שיווק ותפעול פנסיוני‬
‫החל מ‪ 1.12.2015 -‬מנהל הסדר‪/‬סוכן ביטוח לא ייתן שרותי‬
‫תפעול למעסיק שעבור עובדיו הוא נותן שרותי שיווק פנסיוני אלא‬
‫אם‪:‬‬
‫אם‪:‬‬
‫‪ O‬המעסיק ישלם לו עבור שרותי התפעול‪.‬‬
‫‪ O‬עמלת מנהל ההסדר‪/‬סוכן הביטוח תופחת בגובה דמי התפעול‬
‫שמשולמים לו )תוקף מ‪(1.6.2016 -‬‬
‫‪ O‬דמי הניהול לעובד יופחתו בגובה הפחתת עמלת הסוכן‪.‬‬
‫תשלום עבור תפעול פנסיוני‬
‫‪ O‬במסגרת ההסכם בין ההסתדרות והמעסיקים ובהתאם‬
‫לתיקון בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הוסכם ש‪:‬‬
‫‪ O‬המעסיק ישא בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני לעובדיו‪.‬‬
‫התשלום לבעל הרישיון יהיה‪:‬‬
‫‪ O‬הוגדרה עלות מינימלית‪ ,‬הגבוה מבין‪:‬‬
‫‪ +0.6%‬מע"מ מתשלום חודשי לעובד‬
‫‪ + ₪ 10.5‬מע"מ )הצמדה למדד אחת לשנה(‬
‫מהם שרותי תפעול פנסיוני‬
‫שרותי תפעול לפחות אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ O‬הפקדת כספים לגוף מוסדי בעבור עובדי המעסיק‪.‬‬
‫‪ O‬העברת מידע אגב הפקדות כספים )ממשק אחיד(‪.‬‬
‫‪ O‬טיפול במשוב בין המעסיק לגוף המוסדי )היזון חוזר(‪.‬‬
‫‪ O‬פעולות תפעול נוספות שיקבע הממונה‪.‬‬
‫חופש בחירה מלא לעובד‬
‫חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – סעיף ‪20‬‬
‫‪ O‬סעיף ‪)20‬א( – חופש הבחירה לעובד בגוף המוסדי ובסוג‬
‫הקופה‪.‬‬
‫‪ O‬סעיף ‪ 20‬המעודכן – חופש הבחירה לעובד גם בבחירת‬
‫בעל הרישיון )לשיווק או ייעוץ פנסיוני(‪ ,‬למעט עבור הפקדת‬
‫הכספים‪) .‬תוקף ‪(1.12.2015‬‬
‫‪ O‬הפרה של סעיף זה – עבירה פלילית וקנסות כבדים‬
‫‪ O‬באוצר – מלשינון לעובדים‬
‫עסקה ישירה מול גוף מוסדי‬
‫חובת ייעוץ של גוף מוסדי ללקוח הפונה אליו‬
‫ישירות‪ ,‬למעט מקרים אלה‪:‬‬
‫‪ O‬ללקוח קרן פנסיה ותיקה פעילה‪.‬‬
‫‪ O‬ללקוח תוכנית ביטוח מנהלים פעילה‪.‬‬
‫‪ O‬ביצוע העסקה יכלול החרגות בשל מצב בריאותי‬
‫לקוי‪.‬‬
‫תוכנית ברירת מחדל‬
‫‪ O‬המעסיק חייב בהליך תחרותי לבחירת מוצר ברירת מחדל‬
‫לעובדים חדשים‪.‬‬
‫‪ O‬ההליך מחויב לכל מעסיק שלא בחר במוצר ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪ O‬עקרונות ההליך פורסמו‪ ,‬כניסה לתוקף ‪.1.4.2016‬‬
‫תיקון ‪ 12‬לחוק הגמל‬
‫הרקע לתיקון‬
‫‪ O‬תקציב שונה למוצרים שונים‪.‬‬
‫‪ O‬המעסיק מעוניין בחסכון בעלויות הכיסוי לאובדן כושר‬
‫עבודה‪.‬‬
‫‪ O‬המעסיק אינו אדיש לבחירת מוצר פנסיוני על ידי העובד‪.‬‬
‫תיקון ‪ 12‬לחוק הגמל‬
‫האמצעים‬
‫‪ O‬השוואת שיעורי ההפקדה‪ ,‬לשיעור ההפקדה הגבוה מבין‬
‫שנקבעו‪..‬‬
‫השיעורים שנקבעו‬
‫‪ O‬בחינה נפרדת לפיצויים ולשאר הרכיבים )תגמולי מעסיק‬
‫ואובדן כושר עבודה(‪.‬‬
‫תיקון ‪ 12‬לחוק הגמל‬
‫היישום‪:‬‬
‫פרשנות ‪1‬‬
‫פרשנות ‪2‬‬
‫פיצויים‬
‫תגמולים ו‪/‬או אובדן‬
‫כושר עבודה‬
‫‪ 6%‬או ‪8.33%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪ 6%‬או ‪8.33%‬‬
‫‪ + 5%‬עלות א‪.‬כ‪.‬ע‬
‫)אך לא פחות מ‪(6%-‬‬
‫כניסת החוק לתוקף פברואר ‪2016‬‬
‫הקטנת תקרת הפטור על הפקדת‬
‫המעסיק‬
‫‪ O‬המצב כיום התקרה הינה – ‪ X4‬שכר ממוצע במשק‪.‬‬
‫‪ O‬המצב החדש – ‪ X 2.5‬שכר ממוצע במשק‪.‬‬
‫‪ O‬הפחתת הכדאיות בסעיף ‪ 47‬לשכירים )רלוונטי רק עד‬
‫שכר של ‪.(₪ 21,500‬‬
‫תודה‬
‫אלקנית עוז – מומחית בחסכון פנסיוני ופרישה‬
‫נייד‪ 054-4991496 :‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬