3., 4. marec 2016 – Kališnikov trg 11/12

Do kdaj se lahko odjavite od
izpita?
Od izpita se lahko odjavite najkasneje 2 dni
pred izpitnim rokom (najkasneje do 1. 3.
2016 do 12.00) – odjavite se lahko osebno,
po telefonu ali po e-pošti. V tem primeru se
plačilo upošteva na enem od naslednjih
rokov v 12-mesecih, pri istem izvajalcu.
V nasprotnem primeru vplačani znesek
povrnemo na vaš transakcijski račun.
Če se izpita ne udeležite, ne da bi se
pravočasno odjavili, morate pri ponovni
prijavi poravnati stroške celotnega izpita.
V primeru, da se oseba identificira s ponarejenim osebnim
dokumentom oziroma na kakšen drug način želi opraviti izpit z
lažnimi izjavami ali namernim prikrivanjem dejstev ali okoliščin
oziroma se takšna dejstva ugotovijo kasneje, uradna oseba na
podlagi suma storitve kaznivega dejanja preda zadevo pristojnim
organom. (Pravilnik o izvajanju izpitov iz znanja slovenščine kot
drugega in tujega jezika).
Kako se lahko pripravite na
izpit?
Priporočamo, da pred izpitom rešite vzorčni test
na osnovni ravni, ki ga lahko dobite na spletni
strani www.centerslo.net ali http://www.cenestupar.si/jezikovno_izobrazevanje/slovenscina.
Možnost intenzivnejše priprave na izpit ponuja
Zbirka testov za izpit iz znanja slovenščine na
osnovni ravni, v kateri je podrobno opisan izpit,
dodani pa so trije vzorčni testi in CD s posnetki
besedil za poslušanje. Zbirko kupite lahko v
večjih knjigarnah.
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Univerza v Ljubljani
IC Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 241 86 47
www.centerslo.net
[email protected]
Pooblaščena organizacija za izvedbo izpitov:
Izpit iz
znanja slovenščine
kot drugega in
tujega jezika
OSNOVNA RAVEN
3., 4. marec 2016
Javni zavod Cene Štupar – Center za
izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13
SI-1000 Ljubljana
Prijave in vplačila:
GSM: +386 30 646 919
TEL: 01 23 444 20
[email protected]
Linhartovi cesta 13, 3. nadstropje
(bivša občina Bežigrad).
Strokovna delavka:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
[email protected]
Kališnikov trg 11/12,
Ljubljana - Ježica
Prijava:
do 19. februarja 2016
do 12.00
oz. do zapolnitve prostih mest
(največ 150 prijav)
Kdaj in kje bo izpit?
Kaj potrebujete za izpit?
Kako je sestavljen izpit?
Izpit iz znanja slovenščine - osnovna raven
(pisni in ustni del) bo v četrtek, 3. 3. 2016,
na Kališnikovem trgu 11/12, Ježica,
Ljubljana (Ruski car). Razpored udeležencev
po učilnicah za pisni del in po urah za ustni
del bo objavljen na dan izpita na oglasni
deski na Kališnikovem trgu 11/12, Ljubljana.
Na izpitu potrebujete:
 veljaven potni list, s katerim lahko
dokažete svojo identiteto,
 ustrezno pisalo (ne navadni svinčnik).
Sestavljen je iz štirih enakovrednih delov:
trije so pisni, eden pa ustni.
Preden vstopite v izpitni prostor, prosim
IZKLJUČITE mobilne telefone.
Usni izpiti bodo 4. 3. 2016 od 13.00 dalje.
NA IZPIT PRIDETE OB 9.00.
V ZAMUJANJE NI DOVOLJENO!!!
Pisni del izpita:
 ob 9.30
 traja približno 2,5 ure




Razumevanje govorjenih besedil: 30 minut
Razumevanje zapisanih besedil: 30–40 minut
Tvorjenje pisnega besedila: 45 minut
zaključek bo okrog 12.30
Ustni del izpita: petek, 4. marca 2016


od 13.00 oz. 15.00 dalje po objavljenem
razporedu ustnih izpitov/ 15–20 minut za
posameznega kandidata,
ustni izpiti bodo naslednji dan, v petek,
4. marca 2016.
Kandidati, ki ne prihajate iz držav EU,
Norveške, Islandije ali Lihtenštajna, si morate
pred vstopom v Slovenijo urediti dovoljenje
za začasno prebivanje.
Do kdaj se morate prijaviti
na izpit?
Zadnji dan za prijavo na izpit je petek,
19. februar 2016 do 12:00 oz. ko bodo
zasedena vsa prosta mesta. Kasnejše prijave
niso možne.
Ob prijavi na izpit je potrebno plačati 122 EUR
ali prinesti potrdilo upravne enote za 1.
brezplačno opravljanje izpita.
Cena vključuje informativno gradivo, vzorčni
test, opravljanje izpita, spričevalo/poročilo o
izpitu.
Prijave na priprave na izpit:
do 19. 2. 2016.
Pisni del izpita:

Poslušanje - razumevanje govorjenih besedil:
kandidat posluša različna govorjena avtentična
besedila in ob njih odgovarja na vprašanja ali
izbira med že danimi odgovori
 Branje - razumevanje zapisanih besedil:
kandidat prebere tri ali štiri krajša zapisana
avtentična besedila in ob njih odgovarja na
vprašanja v zvezi z njihovo vsebino, besednim
zakladom ipd.
 Pisanje - tvorjenje pisnega besedila:
kandidat dopolnjuje stavke in po navodilih
napiše dve kratki besedili za vsakdanjo rabo,
npr. razglednico, prošnjo ipd.
Ustni del izpita:
Sestavljajo ga:
– predstavitev
– opis slike
– igra vlog
Izpitno komisijo sestavljajo trije člani.
Kandidat opravi izpit, če je pri vseh štirih delih izpita
ocenjen pozitivno.
Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih
lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu
doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za
raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a
oz. ni opravil/a.