Strojne instalacije - Osnovna šola Zalog

BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
BIRO MENARD,
PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE STROJNIH
INSTALACIJ IN INŽENIRIN,d.o.o..
ORAŽNOVA 10, 1000 LJUBLJANA
1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU
Načrt in številčna oznaka načrta:
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Investitor:
Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Prizidek k Osnovni šoli Zalog
Cerutova ulica 7, 1260 Ljubljana - Polje
Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:
PZI št. 08/2015
Za gradnjo:
dozidava
Projektant:
BIRO MENARD d.o.o.,
Oražnova 10, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:
Vladimir Menard, univ.dipl.ing.str.
Identifikacijska številka: S – 0231
Odgovorni vodja projekta:
Marijan Vrtovec, univ.dipl.ing.arh.
Identifikacijska številka: ZAPS 0305 – A
Številka, kraj in datum izdelave načrta: 08/2015
Ljubljana, nov. 2015
1/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME –
08/2015 - Prizidek k Osnovni šoli Zalog,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naslovna stran
Kazalo vsebine načrta
Kazalo vsebine projekta
Izjava odgovornega projektanta načrta (samo v PGD)
Tehnično poročilo
Risbe
2/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 03 – 09/2015 - PZI
0 – Vodilna mapa
0.1 Naslovna stran vodilne mape
0.2 Kazalo vsebine projekta
0.3 Splošni podatki o nameravani gradnji
0.4 Podatki o projektantih in odgovornih projektantih
0.5 Izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti
0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za izvedbo
0.7 Povzetek revizijskega poročila
0.8 Zbirno projektno poročilo
0.9 Grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti
0.10 Grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje
0.11 Lokacijski podatki
0.12 Podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij
0.13 Dokazna dokumentacija
Načrti
1
2
3
4
Načrt arhitekture št. 03 – 09/2015 – PZI
1.1
Naslovna stran
1.2
Kazalo vsebine načrta
1.3
Kazalo vsebine projekta
1.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
1.5
Tehnično poročilo
1.6
Risbe
Načrt krajinske arhitekture št.
2.1
Naslovna stran
2.2
Kazalo vsebine načrta
2.3
Kazalo vsebine projekta
2.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
2.5
Tehnično poročilo
2.6
Risbe
Načrt gradbenih konstrukcij št.
3.1
Naslovna stran
3.2
Kazalo vsebine načrta
3.3
Kazalo vsebine projekta
3.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
3.5
Tehnično poročilo
3.6
Risbe
Načrt električnih inštalacij in električne opreme št.
4.1
Naslovna stran
4.2
Kazalo vsebine načrta
3/24
BIRO MENARD d.o.o.
5
5/1
6
7
8
9
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
4.3
Kazalo vsebine projekta
4.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
4.5
Tehnično poročilo
4.6
Risbe
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 08/2015
5.1
Naslovna stran
5.2
Kazalo vsebine načrta
5.3
Kazalo vsebine projekta
5.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
5.5
Tehnično poročilo
5.6
Risbe
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št.
– vodovodni
priključek
5.1
Naslovna stran
5.2
Kazalo vsebine načrta
5.3
Kazalo vsebine projekta
5.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
5.5
Tehnično poročilo
5.6
Risbe
Načrt telekomunikacijskih inštalacij št.
6.1
Naslovna stran
6.2
Kazalo vsebine načrta
6.3
Kazalo vsebine projekta
6.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
6.5
Tehnično poročilo
6.6
Risbe
Tehnološki načrt št.
7.1
Naslovna stran
7.2
Kazalo vsebine načrta
7.3
Kazalo vsebine projekta
7.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
7.5
Tehnično poročilo
7.6
Risbe
Načrt izkopa in osnovne podgradnje št.
8.1
Naslovna stran
8.2
Kazalo vsebine načrta
8.3
Kazalo vsebine projekta
8.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
8.5
Tehnično poročilo
8.6
Risbe
Drugi gradbeni načrti št.
9.1
Naslovna stran
9.2
Kazalo vsebine načrta
4/24
BIRO MENARD d.o.o.
10
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
9.3
Kazalo vsebine projekta
9.4
Izjava odgovornega projektanta načrta
9.5
Tehnično poročilo
9.6
Risbe
Elaborat ……………….. št.
10.1
Naslovna stran
10.2
Kazalo vsebine elaborata
10.3
Vsebina
10.4
Izjava odgovornega izdelovalca elaborata
5/24
BIRO MENARD d.o.o.
5.
TEHNIČNO POROČILO
5.1.
PROJEKTNA NALOGA
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Za objekt "Prizidek k osnovni šoli Zalog na parc. št. 340/11", k.o. Kašelj, investitorja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana je potrebno izdelati projekt PZI
- strojni del za ogrevanje, prezračev., vodovod, notranje hidrantno omrežje in
kanalizacijo.
Za osnovno ogrevanje učilnic, povezovalnega hodnika in pomožnih prostorov v
prizidku je potrebno predvideti radiatorsko ogrevanje, ki se priključi na obstoječ
ogrevalni sistem za radiatorsko ogrevanje telovadnice in na toplotno črpalko zrak /
voda.
Avtomatska regulacijo temperature radiatorskega ogrevanja v kotlarni za celotni
obstoječi objekt je obstoječa.
Grelna telesa v prizidku bodo panelni radiatorji z zaobljenimi robovi.
Obstoječa radiatorja s cevnimi priključki v hodniku se ohranita.
Cevne razvode radiatorskega ogrevanja je potrebno instalirati vidno pod stropom
obstoječih prostorov oziroma v tleh novih prostorov.
Plinska kotlarna na zemeljski plin je obstoječa in je postavljena v pritličju obstoječega
objekta - šole.
Plinska kotlarna ni predmet tega načrta.
Predvideti je potrebno mehansko prezračevanje učilnic, hodnika z garderobo in
sanitarnih prostorov s prezračevalno napravo z rekuperatorjem.
Kabinet bo naravno prezračevan.
Za letno obdobje naj se predvidi pohlajevanje učilnic s split klimatskimi napravami.
Šola je priključena na javni vodovod.
Vodovodni priključek z vodomerom v zunanjem vodomernem jašku je obstoječ.
Sanitarne porabnike je potrebno priključiti na obstoječi razvod hladne in tople vode.
Predvidena je obstoječa priprava tople sanitarne vode v kotlarni.
Temperatura vode v bojlerju za sanitarne prostore in učilnice je 45°C.
Predvideti je potrebno notranje hidrantno omrežje. Zunanje hidrantno omrežje je
obstoječe.
Priključki za kanalizacijo se obdelajo v gradbeno arhitektonskem načrtu.
6/24
BIRO MENARD d.o.o.
5.2.
TEHNIČNI OPIS
5.2.1
SPLOŠNO
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Tehnična dokumentacija PZI - strojni del za objekt Prizidek k osnovni šoli Zalog na
parc. št. 340/11, k.o. Kašelj, investitorja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana obsega instalacije za ogrevanje, prezračevanje, pohlajevanje ter vodovod
in kanalizacijo.
Tehnična dokumentacija je bila izdelana na osnovi podatkov in zahtev s strani
investitorja.
Pri projektiranju so bile upoštevane zahteve iz projektnih pogojev.
5.2.2
OPIS
Ogrevanje, prezračevanje:
Za osnovno ogrevanje novih prostorov prizidka šole je predvideno radiatorsko
ogrevanje, ki se priključi na obstoječ ogrevalni sistem za radiatorsko ogrevanje
telovadnice in na toplotno črpalko zrak / voda.
Toplotna črpalka je namenjena za pokrivanje toplotnih izgub v prehodnem obdobju
do zunanje temperature T= -2o C, kar znaša 50% potrebne toplotne energije za
prizidek. Pri tej temperaturi se izvede preklop na obstoječo kotlarno.
Izbrana je toplotna črpalka Vitocall 200 – S, tip: AWS 113, nazivne toplotne moči Q=
14,6 kW (A2/W35).
Toplotna moč črpalke pri temperaturah zrak A-2/voda W50 je Q= 10kW in zadošča
za pokrivanje toplotnih izgub objekta pri zunanji temperaturi T= -2o C.
Priključek na obstoječ ogrevalni sistem se izvede na dovodu ogrevne vode DN50 za
telovadnico pod stropom delavnice za hišnika.
Toplotna moč za obstoječe radiatorsko ogrevanje je Q= 61,39 kW.
Toplotna moč za obstoječe radiatorsko ogrevanje obstoječega hodnika je
Q= 8,14 kW in se zmanjša zaradi prizidka oz. manjših toplotnih izgub na
Q= 1,6 kW.
Dejanska poraba obstoječih prostorov znaša Q= 55 kW.
Toplotna moč za radiatorsko ogrevanje prizidka je Q= 16,295 kW.
Obstoječi dovod ogrevne vode DN50 omogoča pokrivanje dodatnih toplotnih izgub
prizidka.
7/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Avtomatska regulacijo temperature radiatorskega ogrevanja v kotlarni je obstoječa.
Temperaturni režim centralne kurjave je 80/60oC – variable v odvisnosti od zunanje
temperature.
Plinska kotlarna na zemeljski plin je obstoječa in je postavljena v pritličju obstoječega
objekta.
Toplotna moč kotlarne oz. obstoječega plinskega kotla f. Buderus je
Q= 384 kW.
Obstoječ plinski kotel ima rezervo glede na celotno toplotno moč ogrevalnega
sistema obstoječega objekta in zadošča za dodatne potrebe po toplotni energiji v
novih prostorih prizidka.
Grelna telesa bodo panelni radiatorji z zaobljenimi robovi.
Obstoječa radiatorja s cevnimi priključki v obstoječem hodniku se ohranita.
Za radiatorsko ogrevanje prostorov prizidka je izbran dvocevni sistem s temperaturo
55/40°C. Grelna telesa so ploščati radiatorji tip: Vonova VN – plan ventil f. V&N. V
pritličju so instalirane podometne omarice z razdelilcema z odcepi za posamezne
radiatorje, z regulacijskimi in zapornimi ventili in z avtomatskima odzračevalnima
lončkoma. Odzračevanje cevnega razvoda je izvedeno na najvišjih mestih v toplotni
postaji in na razdelilcih v zidnih omaricah z odzračevalnimi pipicami oz. z
avtomatskimi odzračevalnimi lončki.
Cevni razvod od priključnega mesta na obstoječi dovod ogrevne vode DN50 do
hranilnika toplote ter od tu dalje do podometnih omaric za radiatorje je izveden iz
večplastnih cevi in je instaliran pod stropom obstoječih prostorov, v tleh in v zidnih
utorih s konstantnim padcem proti radiatorjem.
Radiatorji imajo termostatske ventile.
Regulacija radiatorskega ogrevanja za prizidek je izvedena centralno z regulacijskim
krogom s tropotnim regulacujskim ventilom, z obtočno črpalko in regulatorjem za
avtomatsko regulacijo temperature radiatorskega ogrevanja v odvisnosti od zunanje
temperature.
Regulacijski krog je instaliran v prostoru za vrtno orodje, kjer se nahaja notranja
enota toplotne črpalke in hranilnik toplote V= 200 l.
Grelna telesa bodo panelni radiatorji z zaobljenimi robovi in s sredinskim priključkom.
Odzračevanje cevnega razvoda je izvedeno na najvišjih mestih v kotlarni, na cevnem
razvodu in na radiatorjih z radiatorskimi odzračevalnimi pipicami.
Radiatorji so opremljeni z vgrajenimi termostatskimi ventili Danfoss in termostatskimi
glavami tip: RA 2920, odpornimi na udarce.
Prezračevanje:
8/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Predvideno je mehansko prezračevanje prostorov s prezračevalno napravo z
rekuperatorjem.
Pomožni prostori so naravno prezračevani.
Predvidena je kompaktna prezračevalna naprava – klimat f. Hidria, tip: CompAir CF 2000 s kapaciteto V= 1670 m3/h, ki je instalirana na strehi objekta. Naprava je
predvidena za montažo na prostem.
Prezračevalna naprava ima rekuperator z izkoristkom povratka toplotne energije
odpadnega zraka nad 85% do 90% in toplovodni dogrelnik zraka toplotne moči Q=
3,5 kW.
Zračni kanali za vtočni in iztočni zrak so speljani od prezračevalne naprave do
vpihovalnih elementov po strehi ter pod stropom in ob stenah prezračevanih
prostorov.
Dovod ter odvod zraka v prezračevane prostore sta izvedena z zračnimi rešetkami
SK- 2 in s prezračevalnimi ventili tip: PV – 1 in 2.
Predvidena sta dušilnika zvoka v dovodnih zračnih kanalih na strehi (vtočni in iztočni
zrak).
Zračni kanali na ravni strehi in kanali, ki prehajajo skozi učilnico v druge prostore, so
toplotno izolirani s požarno odporno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 5
do 10cm v Al – pločevini.
Na vstopnih mestih zračnih kanalov v prostore so predvidene požarne lopute z
elektromotornim pogonom, ki so priključene na napravo za avtomatsko javljanje
požara.
Za nastavitev potrebne količine zraka so predvidene regulacijske ročne lopute na
odcepih.
Za letno obdobje je predvideno pohlajevanje učilnic s split klimatskimi napravami
napravama kot n. pr. f. Airwell. Zunanji enoti sta instalirani na fasadi.
Odvod kondenzata iz zunanjih in notranjih enot je speljan v peskolov.
Vodovod, kanalizacija:
Šola je priključena na javni vodovod.
Vodovodni priključek A φ 90 s kombiniranim vodomerom DN50/20 v zunanjem
vodomernem jašku je obstoječ.
Obstoječi vodomer zadošča za pokrivanje povečanja porabe sanitarne vode zaradi
prizidka.
9/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Sanitarni porabniki so priključeni na obstoječi razvod hladne in tople vode v
obstoječih sanitarnih prostorih telovadnice za toplo vodo in pri obstoječem notranjem
hidrantu v hodniku.
Centralna priprava tople sanitarne vode za celotno šolo je obstoječa v kotlarni.
Temperatura vode v bojlerju za sanitarne prostore in učilnice je 45°C.
Cirkulacijska črpalka tople vode z razvodom je obstoječa v kotlarni.
Predvideno je gašenje požara z zunanjima hidrantoma, ki se nahajata na severni
strani prizidka in ulični hidrant na južni strani.
Zunanje hidrantno omrežje je obstoječe.
Za gašenje požara z zunanjima hidrantoma je zagotovljen pretok vode Q= 10 l/s.
Predvideno je notranje hidrantno omrežje, ki je obstoječe. Obstoječi notranji hidrant v
hodniku se zamenja z Euro hidrantom s kolutom in 30m dolgo cevjo DN25, ki
omogoča pokrivanje novega prizidka.
Za gašenje požara z notranjimi hidranti je zagotovljen pretok vode V= 5 l/s pri tlaku
na ročniku 2,5 bar. Vodovodno omrežje za vodomerom je ustrezno dimenzionirano
za dosego potrebnega tlaka vode.
Na cevni razvod za notranje hidrantno omrežje so priključeni sanitarni porabniki, tako
da je preprečeno zastajanje vode v vodovodnih ceveh.
Cevi za toplo in hladno pitno vodo v objektu so večplastne sistema Uponor in so
toplotno izolirane in položene v zidnih utorih in v tleh.
Odtočne kanalizacijske cevi so iz PP in so položene v tleh in zidnih utorih ter so
priključene na horizontalno kanalizacijo.
Predvideno je odzračevanje kanalizacije s PP cevjo skozi streho. Na odduhu je
predvidena strešna kapa.
Priključki za kanalizacijo in talna kanalizacija v prizidku so obdelani v gradbeno
arhitektonskem načrtu.
5.2.3 DOLOČITEV DEJANSKIH KOEFICIENTOV TOPLOTNE PREHODNOSTI
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
zunanje stene in stene proti neogrevanjm prostorom
stene med ogrevanimi prostori
zunanja stena in strop proti terenu
stropna konstrukcija med ogrevanimi prostori
pod na terenu
strop proti neogrevanemu podstrešju
strop nad neogrevano kletjo
10/24
0.21 W/m2K
0,81 W/m2K
W/m2K
W/m2K
0.27 W/m2K
W/m2K
W/m2K
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
8/ strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehodi ali tla na terenu pri
panelnem – talnem ogrevanju
W/m2K
9/ poševna streha nad ogrevanim podstrešjem
0.18 W/m2K
10/ ravna streha
0.18 W/m2K
11/ lahke gradbene konstrukcije
razen streh (pod 150 kg/m2)
W/m2K
5.2.4 TRANSMISIJSKI IZRAČUN
Transmisijski izračun je shranjen v arhivskem izvodu. Transmisijske izgube prostorov
znašajo 8.817 W ob upoštevanju temperature - 13°C.
5.2.5 KONTROLA PORABLJENE TOPLOTNE ENERGIJE
Kontrola letne potrebne toplote za ogrevanje (7. člen) pokaže, da objekt ustreza
zahtevam standarda, kar je prikazano v gradbeni fiziki.
V objektu so vgrajena nova okna s kvalitetno zasteklitvijo k= 1,17 W/m2.K.
5.2.6
SESTAVA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE
Ogrevna telesa so izbrana na porabo toplotne energije za objekt :
Q = 16,295 kW.
5.3
5.3.1
DIMENZIONIRANJE NAPRAV
IZRAČUN TRANSMISIJE
Izračun je shranjen v arhivskem izvodu projekta.
5.3.2 Dimenzioniranje vodovodne instalacije:
Določitev vodomera:
Kombiniran vodomer DN50/20 je obstoječ za celotno šolo in ustreza povečanju
porabe vode v šoli zaradi prizidka.
Kontrola vodomera:
Vodomer določim glede na porabo vode pri gašenju požara in porabo pri sanitarnih
porabnikih.
V= 5 l/s= 18 m3/h – maksimalna poraba vode pri gašenju požara z notranjima
hidrantoma.
V= 1,5 l/s= 5,4 m3/h – poraba vode za sanitarne porabnike.
Vcel= 6,5 l/s= 23,4 m3/h – maksimalna poraba vode
Izbrani kombinirani vodomer za objekt je: DN50/DN20, Vn = 34 m3/h, Vmax = 70 m3/h
– pri daljši obremenitvi.
5.3.3 IZRAČUN PORABE VODE za celotni objekt
Porabnik
št.porabnikov
hladna voda: l/s
topla voda: l/s
pom.korito
3
3/8 3*0,07 = 0,21
3*0,07 = 0,21
pomivalni stroj
1
1/2 1*0,15 = 0,15
WC
16
3/8 16*0,07 = 1,12
11/24
BIRO MENARD d.o.o.
pisoar
umivalnik
trokadero
tuš
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
3
22
3
1
3/8
3/8
1/2
1/2
3*0,07 = 0,21
22*0,07 = 1,54
3*0,10 = 0,30
1*0,10 = 0,07
22*0,07 = 1,54
3*0,10 = 0,30
1*0,10 = 0,07
skupaj
VR = 3,6
VR = 2,12
Vodomer za sanitarne porabnike v objektu:
Poraba hladne vode:
Skupaj vrednost računski pretok : VR = 5,72 l/s,
Iz diagrama za vršni pretok dobim: Vs = 1,5 l/s = 5,4 m3/h.
Izbrani obstoječi vodomer DN50/20 – kombiniran ustreza.
5.3.4 IZRAČUN ODPADNIH VODA za prizidek
Fekalne vode:
Porabnik
št.porabnikov
AW s
AW s,cell
pisoar
2
1/2 1
2
WC
3
3/8
2,5
7,5
trokadero
1
1/2 1
1
umivalnik
5
3/8 0,5
2,5
skupaj
13
1/2
3
Pretok vode: q= 0,5 x Aws = 1,8 l/s= 6,5 m /h. Fekalne vode so obdelane v
gradbenem delu projekta.
12/24
BIRO MENARD d.o.o.
5.4
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
SEZNAM MATERIALA
5.4.1
OGREVANJE, PREZRAČEVANJE,POHLAJEVANJE
1.
Toplotna črpalka zrak – voda f. Viessmann z
ločeno zunanjo enoto za ogrevanje, Vitocal 200
- S, tip: AWS 113, nazivne toplotne moči Q=
14,6 kW pri temperaturi vode W 35oC in zraka
A 2 oC, Q=10kW pri Z-2/W50.
komplet s:
- kompletni razvod s priborom za krogotok
medija (hladilno sredstvo),
- avtomatsko regulacijo, s sobno posluževalno
enoto, z zunanjim tipalom, tipali na vodni strani
2.
3.
4.
5.
6.
komplet
1
Hranilnik toplote, kot n. pr. f. VIESSMANN ali
ustrezno druga firma,
vitocell 100 - E, tip: SVW, V= 200 l, dim. φ581 x
1409mm,
Nudimo
komplet
1
Obtočna črpalka Grundfoss za grelnik klimata
Tip: UPS 2 15 - 40 130, 1"
V = 0,6 m3/h, H = 2,6 mVS
P = 45 W, 230 V
kos
1
Obtočna črpalka Grundfoss za rad.ogrevanje
Tip: ALPHA 2 L 25 - 60 130, 1"
V = 0,94 m3/h, H = 3,6 mVS
P = 55 W, 230 V
kos
1
Ekspanzijska posoda VARFLEKS - M
Tip: 50 - P, 1" , φ 500mm
kos
1
Avtomatski odzračevalni lonček 3/8"
kos
6
13/24
BIRO MENARD d.o.o.
7.
8.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Kompletni regulacijski krog Danfoss za
radiatorsko ogrevanje,
z regulacijskimi elementi:
- regulatorjem ECL Comfort 100 M,
- temperat. tipalo v dovodu,
- temperat. tipalo v prostoru ESM - 10,
- zunanje temperat. Tipalo ESMT,
- s tropotnim regulacijskim ventilom z
elektromotornim pogonom,
Tip: VMV 20, DN20, AMV 10
V= 0,95 m3/h, ∆p=8.000 Pa, Kvs=4 m3/h,
komplet
1
komplet
1
kos
kos
kos
1
1
9
kos
kos
2
1
kos
2
kos
1
Tropotni regulacijski ventil Danfoss za grelnik
prezračevalne naprave, z elektromotornim
pogonom,
Tip: VMV 15, DN15, AMV 100
V= 0,6 m3/h, ∆p=8.000 Pa, Kvs= 2,5 m3/h,
9.
Ploščati radiator kot n. pr. f. Vogel & Noot s
sredinsko vgrajenim ventilom – termostatskim
Vonova Ventil, z garnituro za pritrjevanje, s
kotnim univerzalnim priključkom za dvocevni
sistem kot n. pr. f. Danfoss, tip: RLV - KS, z
zapornim in odzračevalnim čepom.
Tip: 22 in velikosti:
600/920
600/1120
600/1600
Tip: 21 in velikosti:
600/600
600/920
Tip: 11 K in velikosti:
600/600
Tip: 10 in velikosti:
600/520
14/24
BIRO MENARD d.o.o.
10.
11.
12.
13.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Termostatske glave za radiatorske ventile
Danfoss tip: RA 2920
DN 15
tip: 2 dim. BxH= 530 x 600mm, št. odcepov. 5 komplet
3
Črne navojne cevi skupaj s cevnimi loki,
varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
DN 25
m
4
Večslojna cev za ogrevno vodo, sistem unipipe,
položena v zidnih utorih in v tleh, izolirana s
poliuretansko izolacijo – armaflex tip: AC deb. 9
mm, skupaj s spojnimi elementi za zatisni
sistem spajanja, s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.
m
m
m
m
m
320
4
74
104
8
m
34
m
34
Večslojna cev za ogrevno vodo, sistem unipipe,
položena vidno pod stropom, skupaj s spojnimi
elementi za zatisni sistem spajanja, s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom.
φ32 x 3
15.
17
Zidna omarica za radiatorsko ogrevanje
Unipipe 110, komplet z razdelilcema DN25, z
regulacijskimi ventili, pokazatelji pretoka DN15,
avtomatskim odzračevalnim lončkom – kos 2,
zapornima ventiloma DN20,
φ16 x 2
φ20 x 2,25
φ25 x 2,5
φ32 x 3
φ40 x 4
14.
kos
Toplotna izolacija kot n. pr. f. Ursa, tip: RS
1/ALU, debelina izolacije 25-40 mm, za cevi
pod stropom hodnika
φ32 x 3
15/24
BIRO MENARD d.o.o.
16.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Toplotna izolacija – armaflex tip: AC deb. 13
mm za cevi v toplotni postaji
φ20 x 2,25
φ25 x 2,5
φ32 x 3
m
m
m
Polnilna kroglična pipa - navojna
DN 15
kos
3
Kroglična pipa - navojna
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
kos
kos
kos
kos
3
5
6
4
Protipovratna loputa - navojna
DN 20
DN 25
DN 32
kos
kos
kos
1
2
1
Regulacijski ventil – navojni za nastavitev
pretoka, ročni balansirni
DN 20
DN 25
kos
kos
2
2
21.
Termometer- naležni, 0 -100°C, φ 60 mm
kos
8
22.
Manometer 0 - 6 bar, 1/2 ", 100 mm
kos
2
23.
Odtočni lijak s sifonom φ 32 (klimat, hranilnik
toplote) iz PP
kos
2
17.
18.
19.
20.
4
8
12
24.
Električno spremno gretje cevi v toplotni
izolaciji dolžini L= 4m, komplet s termostatom
kos
2
25.
Praznjenje obstoječega ogrevalnega razvoda in ura
ponovno polnjenje
12
16/24
BIRO MENARD d.o.o.
26.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Kompaktna klimatska naprava notranje izvedbe
- monoblok f. Hidria,
tip: KCN 2000 CompAir , komplet z
rekuperativno enoto z izkoristkom odpadne
toplote 90,6% pozimi,
s filterskima enotama F7 – dovod zraka in F4 –
odvod
zraka,
ventilatorskima
enotama,
grelnikom zraka Q=3,5 kW, 50/40oC – grelna
voda,
z regulacijo vrtljajev glede na diferenco tlakov
s spremenljivo količino zraka,
z vso potrebno avtomatsko regulacijo, z zaščito
rekuperatorja proti zamrznitvi, vodenje na
temperaturo odtočnega zraka z omejitvijo na
vtoku, letno – zimska kompenzacija, kaskadno
delovanje prek tipala odtočnega zraka in tipala
zunanjega zraka, izklop naprave v primeru
požarne nevarnosti, sekvenca za rekuperacijo,
gretje,
zagon in kablaža naprave in dodatno
komunikacijske povezave z ustreznimi modemi
med centralno krmilno napravo in klimatom
zunaj, za regulacijski ventil, obtočno črpalko;
Dovodna enota:
V = 1670 m3/h - dovodni zrak,
tz= - 13 oC, tn= 22 oC - pozimi
Hst = 350 Pa - eksterni padec tlaka,
Odvodna enota:
V = 1670 m3/h - odvodni zrak,
Hst = 350 Pa - eksterni padec tlaka,
Skupna priključna moč naprave: P= 4 kW,
230V,
kos
27.
Zračni kanali iz pocinkane pločevine
komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z
dodatkom na odrez,
kg
17/24
1
40
BIRO MENARD d.o.o.
28.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Zračni kanali iz pocinkane pločevine – spiro
cevi, kot n. pr. sistem f. Pichler & co d.o.o.,
komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, s
fazonskimi kosi, z dodatkom na odrez, z
ročnimi regulacijskimi loputami na kanalskih
odcepih, z gibljivimi povezavami,
φ 100 - φ 355
kg
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Prezračevalni ventil f. Hidria, Tip: PV – 1N,
velikost φ 100 mm
620
kos
5
DL - 2, φ 180 mm
DL - 2, φ 200 mm
kos
kos
2
6
Rešetke za dovod/odvod zraka f. Hidria,
Tip: SK – 2,
B x H =625 x 75
kos
18
Anemostat f.Hidria s plenumom za dovod
zraka, regulac.loputo
Tip: OD – 1/Z/S/M/, velikost 3
kos
1
Rešetka Hidria, za vgradnjo v notranja vrata
dvostranske,
AR - 4P, 325 x 125
kos
5
Požarna loputa kot n. pr. f. Hidria z
elektromotornim pogonom in končnim stikalom,
90 min, 24 V
Tip: PL – 10 - 2
kos
φ 180 mm
kos
φ 200 mm
2
6
Dušilnik zvoka - okrogli,
φ 355/455
2
Regulacijska loputa, f. Hidria
kos
18/24
BIRO MENARD d.o.o.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Split klimatska naprava - inverter, kot na primer
f. Airwell,
tip: DUO 50 DCI, Qhl= 1,2 - 6,48 kW, P=
1,47kW
notr. enoti tip: PNX 12 DCI, Qhl= 3,5 kW, kos
2,
komplet
- s sobnimi upravljalcem,
- s povezovalnimi cevovodi hladilnega sredstva
komplet
1
komplet
1
Split klimatska naprava - inverter, kot na primer
f. Airwell,
tip: GC 12 RC DCI, Qhl= 3,5 kW, P= 1,07kW
notranja enota tip: ST WDI 12, Qhl= 3,5 kW,
kos 2,
komplet
- s sobnimi upravljalcem,
- s povezovalnimi cevovodi hladilnega sredstva
Toplotna izolacija zračnih kanalov z mineralno
volno deb. 10cm v Al pločevini
m2
45
kg
50
m2
55
kpl
1
Konzolni in obešalni material, material za
podporne točke zračnih kanalov na strehi - poc.
Pleskanje vidnih zračnih kanalov, konzol in
obešal z dvakratnim premazom z vročino
odpornim lakom, vključno s predhodnim
čiščenjem
Pripravljena dela, zarisovanje, niveliranje,
tlačna preizkušnja, reguliranje in stavljanje v
pogon, zaključna dela.
19/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
42.
Splošni manipulativni, zavarovalni in transportni kpl
stroški.
5.4.2
Vodovodna instalacija in kanalizacija
1.
Kompletni umivalnik srednjega kvalitetnega
razreda, sestavljen iz:
školjke iz sanitarnega porcelana
podstavkom iz sanitarnega porcelana
kromiranega medeninastega odtočnega ventila
DN 32
kromiranega medeninastega sifona DN 32
kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15
kromirana medeninasta kotna regulirna ventila
DN 15
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
materialom
2.
3.
1
komplet
6
komplet
4
komplet
2
Kompletno stranišče, sestavljeno iz:
školjke iz sanitarnega porcelana s talnim
odtokom,
sedežne deske
vključno z WC splakovalnikom, z vsem
tesnilnim in pritrdilnim materialom
vključno s cevnimi povezavami
Kompletni pisoar srednjega kvalitetnega
razreda, sestavljen iz:
- školjke iz sanitarnega porcelana
- podometni komplet z elektromagnetnim
ventilom DN 15 in fotocelico, kos 1,
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
materialom
20/24
BIRO MENARD d.o.o.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Trokadero srednjega kvalitetnega razreda,
sestavljen iz:
- školjke iz sanitarnega porcelana s stranskim
iztokom,
- z enoročno zidno mešalno armaturo DN15
- kromirana medeninasta kotna regulirna ventila
DN 15
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
materialom vključno z vsem tesnilnim in
pritrdilnim materialom
komplet
1
komplet
6
komplet
6
kos
6
Ogledalo 600 x 400 mm z brušenim robom,
komplet z medeninastimi kromanimi sponkami
in vijaki za pritrditev.
Polička - steklena skupaj s sponkami in vijaki
za pritrditev .
Kromirana medeninasta posoda za milo skupaj
s pritrdilnim materialom
Kromirana medeninasta kljuka za obešanje
obleke skupaj s pritrdilnim materialom
komplet
10
Držalo za toaletni papir, vključno s pritrdilnim
materialom
komplet
6
komplet
6
kos
kos
kos
1
2
2
Kromirano držalo za papirnate brisače, komplet
s pritrdilnim materialom
Kroglična pipa - navojna, podometna
DN 15
DN 20
DN 25
21/24
BIRO MENARD d.o.o.
12.
13.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Kroglična pipa - navojna
DN 15
DN 20
DN 25
17.
18.
1
m
m
65
38
m
m
2
2
φ 50
φ 100
m
m
12
8
Talni sifon s stranskim iztokom φ50 mm,
komplet s kromirano medeninasto ploščico,
dimenzije 150 x 150 mm
kos
3
Euro hidrant, z zasunom DN50, s kolutom cev
DN25 - 30m
kos
1
Pocinkana navojna cev za hladno in toplo
vodo, položena pod stropom, v zidnih utorih in
v tleh, izolirana z armafleks toplotno izolacijo,
skupaj s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.
DN 20
DN 25
16.
kos
Večslojna cev za pitno vodo, sistem unipipe,
položena v zidnih utorih in v tleh, izolirana s
poliuretansko izolacijo deb.13mm, skupaj s
spojnimi elementi za zatisni sistem spajanja, s
fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
φ16 x 2
φ25 x 2,5
15.
2
3
1
Zidni krogelni ventil z nastavkom za priključitev
gumi cevi, vključno s tesnilnim in pritrdilnim
materialom
DN 15
14.
kos
kos
kos
Plastična PP kanalizacijska cev komplet s
fazonskimi kosi ter tesnilnim materialom,
strešne kape, vključno za zračnike.
22/24
BIRO MENARD d.o.o.
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
19.
Demontaža obstoj.hidrantne omarice
kos
1
20.
Predelava obstoječe vodov instalac.s priklopi
na hladno in toplo vodo ter cirkulacijo
ura
6
21.
Napisne ploščice za označitev posameznih
odcepov in armatur, izdelane iz dvobarvne
plastične mase velikosti 150 x 150 mm z
vgraviranimi črkami velikosti 15 mm, vključno s
pritrdilnim materialom
kos
4
Pripravljalna dela
- zarisovanje
- tlačni preizkus
- dezinfekcija cevovodov
- preizkusno obratovanje
- regulacija armatur
- zaključna dela
- izdelava načrtov PID
in navodil za obratovanje
kpl
1
Splošni manipulativni zavarovalni in transportni
stroški gradbišča
kpl
1
22.
23.
23/24
BIRO MENARD d.o.o.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
5 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
RISBE
RISBA št.
Situacija M 1:500
Ogrevanje, prezračev., tloris pritličja
Ogrevanje, prezračev., tloris strehe
Vodovod, kanaliz., tloris pritličja
Ogrevanje, shema
Vodovod, kanaliz., shema dvižnih vodov
Klimat, shema
24/24
08 - 01
08 - 02
08 - 03
08 - 04
08 - 05
08 - 06
08 - 07