2016-02-11 Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i

Dokumentstatus: Godkänt
Sida 1 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
Beslut
OKG Aktiebolag
572 83 Oskarshamn
Vårt datum: 2016-02-11
Er referens: 2015-30768
Diarienr: SSM2015-5219
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
Handläggare: Erik Strindö
Telefon: +46 8 799 44 93
Dispens för svetsade komponenter och
reservdelar i förråd vid Oskarshamns
kärnkraftverk
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger Oskarshamns Kraftgrupp AB (OKG), 556063­
3728, dispens från 4 kap. 7 § andra stycket Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2008:13) om mekaniska anordningar avseende att kvalificering av
svetsprocedurer och svetsande personal ska vara övervakad av ett ackrediterat organ.
Dispensen omfattar förrådslagda komponenter och reservdelar med löpnummer 1-210 i
bilaga 3.
Dispensen gäller under förutsättning att de berörda komponenterna och reservdelarna
genomgår en bedömning som visar att de uppfyller förutsättningarna enligt punkterna I-VI
i bilaga 2 till detta beslut samt att en förnyad dokumentationsgranskning och kontroll av
de aktuella komponenterna utförs enligt det tillvägagångssätt som anges under punkterna
1-9 i samma bilaga.
Ärendet
OKG har den 19 november 2015 ansökt om dispens från bestämmelserna i 4 kap. 7 §
SSMFS 2008:13, avseende kravet på att tillståndshavaren ska se till att kvalificeringen av
procedurer och personal är övervakad och bedömd av ett ackrediterat organ.
Som skäl för sin ansökan anför OKG i huvudsak följande. Ansökan gäller komponenter
och reservdelar som främst tillkommit i samband med uppförandet av OKG:s tre reaktorer
eller vid tidigare större ombyggnader av anläggningarna. Den kontroll som gjordes vid
tillverkningen av komponenterna och reservdelarna är utförd, granskad och bedömd enligt
de regler som gällde vid tidpunkten för respektive leverans. De är därmed kontrollerade
och godkända enligt samma krav som för de motsvararande komponenterna och
reservdelarna som finns installerade i anläggningarna. Hos majoriteten av komponenterna
utgörs svetsarna av sådana som inte har betydelse för komponentens strukturella integritet,
så kallade icke strukturella svetsar. Exempel på sådana är hårdpåsvetsningar. Dessa
bedöms ha liten eller ingen påverkan på tryckkärlssäkerheten.
Även tidigare, den 30 april 2015, ansökte OKG om dispens från kravet i första stycket.
Ansökan omfattade då förrådslagda reservdelar och komponenter som identifierats vid en
första inventering och det aviserades att ytterligare ansökan om dispens kunde förväntas
när inventeringen av förråden var färdig. Ansökan om dispens beviljades den 18 juni 2015
(se SSM2015-2430-2).
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 2 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
Föreliggande ansökan omfattar således de resterande reservdelar och komponenter som
identifierats, se bilaga 3. Av bilagan framgår att tillverkningsår för de aktuella
komponenterna varierar från 1969 till 2002, där samtliga utom 30 är tillverkade före 1995.
Av dessa 30 utgörs 19 av reservdelar (tre låssmuttrar, en ventiltätning, nio
ventilinterndelar och sex mellan- eller överdelar till ventiler). Övriga elva utgörs av
ventiler.
Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 2 kap. 1 § SSMFS 2008:13 framgår att en mekanisk anordning för att få tas i drift ska
vara konstruerad, tillverkad, installerad och kontrollerad så att säkerheten upprätthålls vid
alla händelser till och med händelseklassen osannolika händelser.
Av 2 kap. 1 b § SSMFS 2008:13 följer att det ska finnas ett intyg om överensstämmelse
enligt 5 kap. 2 § samma föreskrifter innan en anordning tas i drift första gången.
I 4 kap. 7 § SSMFS 2008:13 ställs det krav på att svetsning och andra
sammanfogningsprocesser ska vara styrda samt utförda enligt procedurer och av personal
vilka är kvalificerade för ändamålet. Vidare gäller att tillståndshavaren ska se till att
kvalificering av procedurer och personal är övervakad och bedömd av ett ackrediterat
organ.
Av 6 kap. 1 § samma föreskrifter framgår att SSM får besluta om undantag (dispens) från
föreskrifterna om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan att syftet med
föreskrifterna åsidosätts.
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning
Syftet med föreskrifterna i SSMFS 2008:13 i sin helhet är som framgår av 2 kap. 1 § att
mekaniska anordningar som installeras i kärntekniska anläggningar ska vara konstruerade,
tillverkade, installerade och kontrollerade så att säkerheten upprätthålls vid alla händelser
till och med händelseklassen osannolika händelser. Syftet med föreskrifterna i 4 kap. 7 §
SSMFS 2008:13, och motsvarande bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
1999:4) om tryckbärande anordningar, är att säkerställa hög kvalitet och nödvändiga
mekaniska egenskaper hos svetsförband. Kravet på att kvalificering av svetsprocedurer
och av svetsande personal ska vara övervakad och bedömd av ett ackrediterat organ är ett
viktigt inslag för att nå syftet med föreskrifterna.
Bestämmelser motsvarande 4 kap. 7 § SSMFS 2008:13 infördes för första gången i
Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 1994:1) om mekaniska anordningar i
kärntekniska anläggningar som trädde i kraft den 1 januari 1995. Fram till 2006 fanns
olika övergångsbestämmelser för den aktuella bestämmelsen. Övergångsbestämmelserna
upphörde dock att gälla den 1 januari 2006 då Statens kärnkraftinspektions föreskrifter
(SKIFS 2005:2) om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar trädde i
kraft. SKIFS 2005:2, som är identisk med SSMFS 2008:13, hade inte längre några
övergångsbestämmelser för den aktuella bestämmelsen.
OKG:s ansökan om dispens från bestämmelserna i 4 kap. 7 § SSMFS 2008:13 berör
lagerförda komponenter och reservdelar som enligt OKG har levererats före 2003 och som
Sida 3 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
har kontrollerats och godkänts enligt de regler som gällde vid tidpunkten för respektive
leverans. Av de ventiler som tillverkats efter det att de aktuella bestämmelserna för första
gången utgavs i föreskrifter, dvs. efter 1994, har tio s.k. klenrörsdimension (max DN50).
En ventil avsedd för system 2.713 har dimension DN600. System 2.713 är ett kylsystem
för havsvatten med lågt beräkningstryck (7 bar), låg beräkningstemperatur (50°C) och
kvalitetsklass 3.
De aktuella komponenterna och reservdelarna ska vid behov ersätta identiska
komponenter eller delar i anläggningarna. En förutsättning för sådana s.k. ett-till-ett-byten
är att goda drifterfarenheter föreligger och att inga kända kvalitetsbrister får finnas för
komponenten i fråga. Vidare behöver en dokumentationsgranskning och en förnyad
oförstörande provning av svetsar genomföras innan installation sker i anläggningen. Dessa
aktiviteter ska bedömas och i vissa fall övervakas av ackrediterat kontrollorgan. I bilaga 2
specificeras i detalj de åtgärder som SSM anser behövs för att återkvalificera de
förrådslagda komponenterna och reservdelarna innan de kan tas i bruk. SSM anser att en
återkvalificering av de aktuella komponenterna eller reservdelarna enligt bilaga 2 kan vara
ett likvärdigt alternativ till nytillverkning av motsvarande komponent eller reservdel.
SSM bedömer att dispens kan ges från 4 kap. 7 § andra stycket SSMFS 2008:13 för de
förrådslagda komponenterna och reservdelarna som omfattas av ansökan, se bilaga 3. Som
villkor för dispensens giltighet ska de aktuella komponenterna och reservdelarna bedömas
enligt de regler som anges i bilaga 2 till detta beslut. Bedömningar av komponenter och
reservdelar ska granskas och bedömas av AK.
OKG:s ansökan avser endast svetsning utförd vid tillverkningen av de förrådslagda
komponenterna och reservdelarna och som inte uppfyller kraven på övervakande
procedurprov och svetsarprövningar enligt nu gällande föreskrifter. Installationen av
komponenter i OKG:s anläggningar ska utföras med metoder som uppfyller kraven i
SSM:s föreskrifter.
Sammanfattningsvis bedömer SSM, med hänvisning till ovanstående överväganden, att
det finns särskilda skäl för att genom dispens från föreskrifterna tillåta att de aktuella
förrådslagda komponenterna och reservdelarna vid behov installeras och tas i drift i
reaktorerna hos OKG och att detta kan göras utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.
Hur beslutet överklagas
I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas.
Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM.
Sida 4 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
___________________
I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Erik Strindö har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Peter Ekström,
enhetschefen Lars Skånberg, verksjuristen Martin Henrysson och inspektören Siv Larsson
deltagit.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Mats Persson
Erik Strindö
Bilagor
1. Hur ett beslut överklagas
2. Bedömning före installation av äldre förrådslagda komponenter och reservdelar
3. Förteckning över förrådslagda komponenter och reservdelar som omfattas av dispensen
För kännedom
1. TÜV-Nord Sweden AB, Inspecta Nuclear AB
2. cK, cKx, Inspektörer OKG, Jan Linder, Peter Ekström
Sida 5 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
Bilaga 1
Hur ett beslut överklagas
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till regeringen.
Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till
Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.
– Besöksadress: Solna strandväg 96, Solna.
I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför.
Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det
att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till regeringen för prövning om inte
Strålsäkerhetsmyndigheten ändrar beslutet på det sätt som har begärts.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 6 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
Bilaga 2
Bedömning före installation av äldre förrådslagda komponenter
och reservdelar
Förutsättningar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Denna bedömning avser lagerförda komponenter och reservdelar listade i bilaga 1
till OKG:s ansökan 2015-30768 (2015-11-19) och vars dokumentation inte
uppfyller nuvarande bestämmelser enligt 4 kap. 7 § SSMFS 2008:13.
Komponenten i fråga ska ersätta en identisk komponent i den aktuella anläggningen.
Goda drifterfarenheter av komponenten som den ska ersätta ska föreligga. Inga
kända kvalitetsbrister får förekomma.
Kontrollredovisningen ska uppfylla minst samma krav som den komponent den
ska ersätta.
För dessa komponenter eller reservdelar ska ett ackrediterat kontrollorgan (AK)
bedöma om provning och kontroll i samband med tillverkning har gjorts i
tillräcklig omfattning så att det kan anses motsvara kraven i 4 kap. 9 § SSMFS
2008:13.
Komponenter som berörs av bestämmelserna i 4 kap. 1 a § andra stycket SSMFS
2008:13 ska bedömas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:4) om
tryckbärande anordningar.
Tillvägagångssätt
1. Dokumentationen ska granskas av OKG och AK mot dagens krav enligt SSMFS
2008:13.
2. Eventuella avvikelser ska dokumenteras i en avvikelserapport. Avvikelser med
åtgärdsförslag ska granskas och bedömas av ett AK.
3. Ett AK ska genomföra förnyad konstruktionsgranskning.
4. Okulär- och dimensionskontroll ska utföras med övervakning och bedömning av
ett AK.
5. Materialidentifiering ska utföras med syfte att verifiera spårbarhet mot
dokumentation. Aktiviteten ska övervakas och bedömas av ett AK.
6. Åtkomliga svetsar ska omprovas av ett ackrediterat laboratorium enligt väl
beprövade eller kvalificerade procedurer. I första hand ska provningen omfatta
volymetrisk provning och ytprovning. Om detta inte är möjligt får en visuell
provning genomföras istället.
7. För komponenter med enbart icke strukturella svetsar ska en riskanalys göras som
visar att svetsningen inte äventyrar tryckkärlssäkerheten eller medför en ökad risk
för utsläpp av radioaktiva ämnen. Om riskanalysen visar att tryckkärlssäkerheten
påverkas eller en ökad risk för utsläpp av radioaktiva ämnen föreligger ska
svetsen i fråga betraktas som en strukturell svets. Riskanalysen ska dokumenteras
samt granskas och bedömas av ett AK.
8. Ny tryckprovning ska genomföras på alla komponenter med strukturella svetsar.
Om ny tryckprovning inte är möjlig kan inte komponenten i fråga kvalificeras
enligt denna bedömning. För komponenter med endast icke strukturella svetsar
får en bedömning göras om det föreligger ett behov av ny tryckprovning eller
inte. Denna bedömning ska dokumenteras samt granskas och bedömas av ett AK.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 7 (7)
Dokumentnr: SSM2015-5219-4
9. Efter bedömning med godtagbart resultat enligt punkterna 1–8 ovan ska OKG se
till att ett nytt sammanfattande produktkontrollintyg (PKI) utfärdat av ett AK
föreligger innan installation av komponenten eller reservdelen.