Arealer - LRF Konsult

Skogsbruksplan
Planens namn
Norra Hög 1:18
Planen avser tiden
2015 - 2024
Fältarbetet utfört under
2015-11-27
Planen upprättad av
Andreas Appelbring
Referenskoordinat (WGS84)
Lat: 59° 8' 24.98" N Long: 12° 59' 56.29" E
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Sammanställning över fastigheten
Prod.
Arealer
hektar
%
46,7
58
Myr/kärr/mosse
0,0
<1
Berg/Hällmark
0,0
<1
32,3
40
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,5
<1
Annat
0,8
<1
Produktiv skogsmark
Inäga/åker
Inäga
__________
Summa landareal
80,3
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
7971
m³sk
3549
2930
1492
Tall
Gran
Löv
Tall
%
44
37
19
Medeltal
m³sk per hektar
171
Löv
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
Föryngringsavverkning
m³sk per ha
7,1
m³sk
710
Gallring
2293
Totalt under perioden
3003
Tillväxt för perioden 2015 - 2024
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
293
321
m³sk per ha
6,9
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Tall %
Löv %
6,4
14
7,0
1,7
15
4
162
64
23
38
17
8
20
17
62
75
28,8
62
6804
236
46
36
18
2,1
4
759
361
45
47
8
0,7
1
182
260
10
50
40
46,7
100
7971
171
45
37
19
Arealfördelning, aktuell
60
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
50
40
Virkesförråd:
7971 m³sk
30
20
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
60
Produktionsmål
Naturvårdsmål
Areal %
50
Virkesförråd:
7896 m³sk
40
30
20
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
105
115
120 + E Skog
Utskriven: 2016-01-25
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
Kalmark
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
6,4
14
8,7
28,8
19
62
226
6804
26
236
15
46
19
36
66
18
0,8
1,3
0,7
2
3
1
200
559
182
250
430
260
30
50
10
40
50
50
30
46,7
100
7971
171
45
37
19
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
40
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
Lågproducerande skog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
Gles skog av hagmarkskaraktär.
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
60
Areal %
50
40
30
20
10
0
K1
R2
G1
S1
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
S2
S3
Utskriven: 2016-01-25
Skogens fördelning på målklasser
Målklass
PG
K - produktion
K - naturvård
NS
NO
Summa
Areal
ha
44,3
1,7
0,7
46,7
%
94,9
3,6
1,5
100,0
Virkesförråd
m³sk
%
7764
97,4
25
182
7971
0,3
2,3
100,0
Tillväxt
m³sk
2823
60
44
2927
%
96,5
2,0
1,5
100,0
Antal
avd
11
0
0
1
1
13
PG
Impediment
NO
ha
0,0
0,0
Myr
Berg
%
0,0
0,0
NS
Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:
PG
Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att
hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 %
av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
K
Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn.
Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar
av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva
skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva
skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal.
NS
Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
NO
Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet
styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara
nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Sammanställning lövdominerade bestånd
För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % (FSC) / 3 % (PEFC) av den
friska och fuktiga marken domineras av löv.
Fördelning fuktklasser för skogsmark
Frisk, 98,5 %, 46,0 ha
Fuktig, 1,5 %, 0,7 ha
Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 46,7 ha är 100,0 % (46,7 ha) frisk eller
fuktig.
Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är
lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).
Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i
röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer
med ståndortsindex).
Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga
för lövdominans under omloppstiden.
Lövdominerade bestånd - aktuella
Lövdominerade bestånd - framtida
Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,0 %, 1,4 ha
Ej lövdominerat, 97,0 %, 45,3 ha
Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 46,7 ha
Lövdominerade bestånd - aktuella
Areal
Lövdominerade bestånd - framtida
% av areal frisk eller fuktig
Areal
% av areal frisk eller fuktig
NS + NO
0,0 ha
0,0 %
0,0 ha
0,0 %
Övriga
1,4 ha
3,0 %
0,0 ha
0,0 %
Summa
1,4 ha
3,0 %
0,0 ha
0,0 %
Lövdominerade bestånd - aktuella
Avdelning
9
Areal Målklass
1,4 ha
PG
Ålder
20
TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig
11800 3,0 %
Lövdominerade bestånd - framtida
Avdelning
Areal Målklass
Ålder
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig
Utskriven: 2016-01-25
Sammanställning speciella värden (natur/kultur)
Fördelning speciella värden (natur och kultur)
Andel NS + NO
Andel övriga
Areal % av produktiv skogmark
4
3
2
1
0
Lövdominans A
Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark
NS + NO
Areal
Andel
Övriga
Areal
Andel
Summa
Areal
Andel
Lövdominans A
0,0 ha
0,0 %
1,4 ha
3,0 %
1,4 ha
3,0 %
Speciella värden finns
0,0 ha
0,0 %
1,4 ha
3,0 %
1,4 ha
3,0 %
Speciella värden saknas
2,4 ha
5,1 %
42,9 ha
91,9 %
45,3 ha
97,0 %
Produktiv skogsmark
2,4 ha
5,1 %
44,3 ha
94,9 %
46,7 ha 100,0 %
Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)
Avdelning
Areal Målklass
Ålder
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
TGLÄC
Lövdominerade bestånd redovisas ej
Utskriven: 2016-01-25
Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Gallring
Barr
Löv
m³sk
m³sk
Totalt
m³sk
3,1
18
27
45
28,8
1831
417
2248
31,9
Total avverkning
- högre alt.
3 003
3 004
1849
444
- lägre alt.
2293
2294
2110
Föryngringsavverkning
Barr
Löv
Totalt
ha
m³sk
m³sk
m³sk
2,1
648
62
710
2,1
648
62
710
710
710
m³sk/ha efter 10 år
- högre alt.
- lägre alt.
169
169
173
2 820
Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa
Barr
m³sk
Tillväxt
Löv
m³sk
Totalt
m³sk
98
21
156
65
254
86
2045
429
2474
58
10
68
27
18
45
2249
678
Areal och virkesförråd efter 10 år
2927
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
ha
2,1
6,4
m³sk
m³sk/ha
7,0
1,7
372
150
53
88
28,8
7030
244
0,7
226
323
46,7
118
7896
169
Utskriven: 2016-01-25
Skogsvårdsåtgärder
Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.
Angelägenhetsgrad
Åtgärd
(F) = Följd
(A) = Alternativ
Återväxtkontroll
Röjning
Summa ha
Snarast
ha
Inom 5 år
ha
6,4
5,6
12,0
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
5 - 10 år
ha
10 - 20 år
ha
Summa
ha
6,4
5,6
12,0
Utskriven: 2016-01-25
Åtgärdsöversikt
Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.
Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år
Åtgärd
(F) = Följd
(A) = Alternativ
Ang
Avdelning
Prod
areal
ha
Ålder
år
Ståndortsindex
Volym
m³sk
/ha
Uttag
m³sk
Utförs Anteckning
inkl tillv
år
Föryng avv
1
10
1,3
65
G34
430
503
Underv röj f gallring
2
13
3,1
15
T24
30
0
Gallring
2
15
3,4
40
G26
190
240
Röjning
2
6
0,3
20
G26
50
0
Röjning
2
9
1,4
20
B22
35
0
Röjning
2
11
1,7
10
G24
15
0
Röjning
2
14
2,2
10
G24
20
0
Återväxtkontroll
2
8
6,4
0
T24
0
0
Föryng avv
3
3
0,8
65
G26
250
207
Gallring
3
4
11,8
45
G26
250
1051
Gallring
3
5
2,3
45
G28
265
183
Gallring
3
7
11,3
40
T26
230
775
Gallring
3
13
3,1
15
T24
30
45
Föryng avv (A)
4
5
2,3
45
G28
265
0
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Avdelningsbeskrivning
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden
Skifte: 0
Avd
nr
1
Areal
ha
(-Avdrag)
[Skikt]
Ä
g
o
Ålder
år
Hkl
Skikt
SI
Virkesförråd
m³sk
ha
avd
Trädslag
Mål
klass
Med
diam
cm
Med G-yta Terräng Beskrivning
höjd m²
GYL Trp
m
0,9 5
Åtgärd
Alternativ
Uttag
inkl tillväxt
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk
per ha
N
ä
r
%
Föryng avv
3
90
207
4,3
423 Frisk (2)
Gallring
3
30
1051
8,7
655 Frisk (2)
Gallring
3
25
183
10,1
Föryng avv (A)
4
90
Röjning
2
Gallring
3
m³sk
Övrig landareal
(-0,1) L
2
32,7 4
Inägomark
(-0,4) L
3
Prod mål:
4
Prod mål:
5
Prod mål:
6
Prod mål:
7
0,8 1
65
S1
G26
250
200 PG ² Tall
30
24
23
Varierande ålder
Gran
40
24
23
Frisk (2)
Löv
30
20
22
2950 PG ² Tall
Produktion främst av barrvirke.
11,8 1
45
G1
G26
250
30
21
20
Gran
40
21
20
Löv
30
21
20
100
25
23
Produktion främst av barrvirke.
2,3 1
45
G1
G28
265
609 PG ² Gran
Produktion främst av gran.
0,3 1
20
R2
G26
50
15 PG ² Gran
40
6
4
Löv
60
8
8
Frisk (2)
2599 PG ² Tall
85
24
20
568 Frisk (2)
5
21
18
10
22
23
5,8
Produktion främst av gran.
11,3 1
40
G1
T26
230
Gran
Löv
Prod mål:
728 Lövskärm
25
775
8,3
Produktion främst av tall.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Avdelningsbeskrivning
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden
Skifte: 0
Areal
ha
Ä
g
o
Ålder
år
8
6,4 1
9
1,4 1
Avd
nr
(-Avdrag)
[Skikt]
Virkesförråd
m³sk
ha
avd
Hkl
Skikt
SI
0
K1
T24
0
20
R2
B22
35
Trädslag
Mål
klass
Med
diam
cm
Med G-yta Terräng Beskrivning
höjd m²
GYL Trp
m
0 PG ²
49 PG ² Tall
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
379 Frisk (2)
Återväxtkontroll
2
628 Frisk (2)
Röjning
2
458 Frisk (2)
Föryng avv
1
Röjning
2
10
5
5
Gran
10
4
4
Löv
80
9
7
559 PG ² Tall
50
28
28
50
30
29
20
2
3
623 Naturvhänsyn
Gran
40
2
2
Frisk (2)
Löv
40
3
2
Uttag
inkl tillväxt
%
m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk
per ha
4,9 iv¹
Spec värden: Lövdominans A.
Prod mål:
10
Produktion främst av lövvirke.
1,3 1
65
S2
G34
430
Gran
Prod mål:
11
90
503
Produktion främst av barrvirke.
1,7 1
10
R2
G24
15
25 NS,b Tall
3,5
Målklass:
NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.
Natur mål:
Skapa en olikåldrig lövträdsdominerad blandskog med många olika trädslag och höga naturvärden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd, samt ett väl utvecklat buskskikt.
Prod mål:
Produktion främst av barr- och lövvirke.
12
0,7 1
90
S3
G26
260
182 NO,s Tall
10
20
20
Gran
50
22
22
Löv
40
24
22
741 Fuktig (3)
Ingen åtgärd
6,4
Målklass:
NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.
Natur mål:
Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar.
13
Prod mål:
2,6
3,1 1
15
R2
T24
30
93 PG ² Tall
20
6
5
Gran
20
3
4
Löv
60
9
7
735 Frisk (2)
Underv röj f gallring
2
Gallring
3
3,8
30
45
Produktion främst av barrvirke.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Avdelningsbeskrivning
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden
Skifte: 0
Avd
nr
14
Prod mål:
15
Prod mål:
Areal
ha
Ä
g
o
Ålder
år
2,2 1
10
(-Avdrag)
[Skikt]
Hkl
Skikt
SI
R2
G24
Virkesförråd
m³sk
ha
avd
20
Trädslag
Mål
klass
44 PG ² Tall
Med
diam
cm
Med G-yta Terräng Beskrivning
höjd m²
GYL Trp
m
10
2
2
Gran
10
2
2
Löv
80
3
2
646 PG ² Tall
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
818 Frisk (2)
Röjning
2
701 Frisk (2)
Gallring
2
Uttag
inkl tillväxt
%
m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk
per ha
3,5
Produktion främst av barrvirke.
3,4 1
40
G1
G26
190
10
24
20
Gran
80
24
20
Löv
10
20
20
30
240
8,2
Produktion främst av gran.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.
Avd 11
NS
Skogliga data
Areal: 1,7 ha
Ålder: 10 år
Ståndortsindex: G24
Huggningsklass: R2
Virkesförrådet uppgår till 15 m³sk/ha och 25 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 20% tall 40% gran 40% löv
Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.
Avd 12
NO
Skogliga data
Areal: 0,7 ha
Ålder: 90 år
Ståndortsindex: G26
Huggningsklass: S3
Virkesförrådet uppgår till 260 m³sk/ha och 182 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 10% tall 50% gran 40% löv
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Kommentarer till Norra Hög 1:18
Skogstillstånd
Fastigheten Norra Hög 1:18 är belägen ca 2,5 km öster om Säffle. Fastigheten ligger i Säffle kommun,
Ny Huggenäs församling.
Brukningsenhetens totalareal är 80,3 ha varav skogsmark utgör 46,7 ha. Brukningsenheten består ett
skifte. Areal enligt jordregistret 76,87 ha.
Virkesförrådet är beräknat till 7 971 m³sk vilket gör 171 m³sk per ha i medel. Medelboniteten är
beräknad till 7,1 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen är
Tall 44 % Gran 37 % och Löv 19 %.
Avverkning
De i planen angivna volymerna avser stående skog. Vid en eventuell avverkning får man räkna med att
utfallet blir något lägre beroende på att en del träd lämnas för att tillgodose naturvårdsintresset
(detaljhänsyn och sparytor). Den stående skogens volym är angiven i skogskubikmeter (inklusive topp
och bark) varför virkesvolymen i fastkubikmeter blir något lägre (ca: x 0,84).
Skog äldre än 70 år är 1 %, 0,7 ha (182 m³sk). Andelen skog i huggningsklassen S2 är
3 %. Den föreslagna avverkningsnivån ( 3 003 m³sk) har satts i nivå med tillväxten 2 980 m³sk under
planperioden. Andelen skog som är yngre än 20 år inklusive kalmark är 28 % (13,2 ha).
Av de totalt föreslagna 3 003 m³sk är 2 293 m³sk gallring och 710 m³sk slutavverkning.
Skogsvård
Det finns skogsvårdsbehov i form av plantering, återväxt kontroll, röjning och gallring, det är viktigt att
dessa åtgärder sätts in i rätt tid för att undvika onödig produktions förluster, se vidare i
åtgärdsöversikten. De föryngringar som finns är överlag tillfredsställande, man bör vara uppmärksam
på eventuellt behov av stödåtgärder så att dessa kan sättas in i tid.
Produktion av kvalitetstimmer förutsätter att röjningar och gallringar blir utförda i tid. Det är viktigt att
röjning i tallskog görs när beståndet är så högt att risken för älgskador är liten (3-4 m). Gallringarna är
viktiga att utföra i tid innan träden tappar för mycket grönkrona. Grönkronans storlek påverkar rötternas
storlek och därmed också stormhållfastheten. Tillväxten på träden avtar också väsentligt vid minskad
grönkrona.
Fornminne och Kulturvärden
Det finns inget av av skogsstyrelse markerat Skog & Historia objekt 2015-11-27.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Det finns två registrerade fornminnen hos RAÄ 2015-11-27.
Dessa två lämningar är rester av ett torp i avd. 9 och en bebyggelselämning som berör avd 10,11 och
12. Se bifogat dokument.
Man bör vid alla skogliga ingrepp vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om
de inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också
vara viktigt att bevara den omgivande miljön.
Skogsproduktionsmål
Fastighetens potential att producera kvalitetsvirke bör utnyttjas. Vid anläggning av nya bestånd måste
strävan vara att erhålla ett högt stamantal så att kvalitetsdaning sker. Detta sker lämpligast med naturlig
föryngring på tallmarkerna, men även på vissa av granmarkerna. Metoden kräver framförhållning i form
av friställning av framtida frö- eller skärmträd och uppföljning i form av återkommande återväxttaxering
och hjälpplantering vid behov. Skogsmark med hög bonitet bör planteras.
Ägarens inriktning och målsättning .
Markägaren vill bedriva ett skogsbruk med hög virkesproduktion där hänsyn tas till natur och
kulturvärden som finns på brukningsenheten.
Miljö
Lövandelar
Lövandelen bör ökas i de barrskogsdominerande områdena. En långsiktig strävan bör vara en lövandel
på minst 10 % i den föryngringsmogna skogen. I ungskogarna bör andelen löv vara betydligt högre.
Lövet bör i möjligaste mån utnyttjas som kvalitetsdanare åt barrvirket. Brukningsenheten uppfyller i dag
detta krav med en lövandel om 19 %. På de friska och fuktiga markerna är i dag 3,0 % av marken löv
dominerade. Där med uppfylls inte kravet på 5 % lövdominans på areal friska och fuktiga marker.
Registrerade naturvärden
På fastigheten finns inget biotopskyddsområden. Ingen nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt finns på
brukningsenheten. 2015-11-27.
Det råder generellt sett brist på riktigt gamla träd och död ved, såväl på fastigheten som i regionen. De
naturvårdsbestånd som avsatts syftar bl.a. till att motverka detta. Man bör dock vid all avverkning ta
även generell hänsyn genom att t.ex. spara evighetsträd och lämna kvar död ved såsom högstubbar
m.m. Man bör också eftersträva ett större inslag av lövträd i barrbestånden.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Naturvärden
Med de utvalda bestånden med målklass (endast avsatt %) uppgår naturvården på fastigheten till 5,1 %
av arealen (NS i avd. 10 och NO i avd 11). Detta innebär att naturvårdshänsynen på 5 % som krävs för en
grön plan enligt uppsatta certifieringsnormer uppfylls. Bestånden med extra naturvårdshänsyn bör
skötas enligt anvisningar. Beskrivning och ev. skötselåtgärder för de till naturvård indelade bestånden
står beskrivet under fliken målklasser.
Mål
Skogen har under lång tid nyttjats för att tillgodose människans behov av olika nyttigheter. Under det
senaste århundradet har ett industriskogsbruk tagit form. Industriskogsbruket har varit framgångsrikt vad
gäller att producera vad industrin efterfrågat massaved och timmer (tidigare även kolved). Det intensiva
brukandet av skogen har emellertid lett till att skogen förändrats i flera avseenden. Förändringarna har
ibland varit negativa för de växt och djurarter som lever där, viktiga förändringar att notera är (utan
anspråk på fullständighet):
Minskad andel gammal skog
Minskad lövträdsandel
Minskat antal riktigt gamla träd
Minskad mängd död ved
Minskad förekomst av flerskiktad skog
Avsaknad av naturligt förekommande skogsbrand·
Naturvårdarbetet på fastigheten bör inriktas mot att bevara de redan befintliga naturvärdena samt att
ytterligare återskapa en del av de miljöer som saknas eller är sparsamt förekommande i landskapet. I
möjligaste mån bör åtgärderna samordnas med grannfastigheterna.
Medel
Gamla träd bör till viss del sparas i även andra bestånd än i de redan avsatta. Vid avverkning av fröträd
bör 5-10 träd per hektar lämnas för att växa in i det nya beståndet. Flerskiktad skog av
naturskogskaraktär bör också lämnas orörd. Äldre löv utgör en bristvara, löv sparas därför i större
utsträckning vid gallring och röjning. Död ved i form av stående torrträd sparas där de inte utgör någon
fara för allmänheten.
Övrigt
En kontroll av gränsmarkeringarna är önskvärd, det är fortfarande möjligt att se dessa när och var men
på många platser mycket svåra att upptäcka.
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
Skogsmästare
Andreas Appelbring
_______________________________
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
054-17 74 13
070-611 47 48
[email protected]
pcSKOG
Län: Värmlands län Kommun: Säffle Församling: Ny-Huggenäs
Norra Hög 1:18 Id: 178508000
Utskriven: 2016-01-25
1:10000
500 m
SKOGSKARTA
Plan
Norra Hög 1:18
Församling
Ny-Huggenäs
Kommun
Säffle
Län
Värmlands län
Upprättad år
2015
Planläggare
Andreas Appelbring
Ägoslag
Inägomark
Utskriftsdatum 2016-02-10
1:10000
500 m
SKOGSKARTA
Huggningsklass
Kalmark/föryngring
Plan
Norra Hög 1:18
Röjningsskog
Församling
Ny-Huggenäs
Gallringsskog
Kommun
Säffle
Län
Värmlands län
Upprättad år
2015
Planläggare
Andreas Appelbring
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Inägomark
Utskriftsdatum 2016-02-10
1:10000
500 m
SKOGSKARTA
Plan
Norra Hög 1:18
Församling
Ny-Huggenäs
Kommun
Säffle
Län
Värmlands län
Upprättad år
2015
Planläggare
Andreas Appelbring
Målsättning
NV-mål skötsel
NV-mål orört
Utskriftsdatum 2016-02-10
1:10000
500 m
SKOGSKARTA
Plan
Norra Hög 1:18
Församling
Ny-Huggenäs
Kommun
Säffle
Län
Värmlands län
Upprättad år
2015
Planläggare
Andreas Appelbring
Speciella värden
Lövdominans A
Utskriftsdatum 2016-02-10
1:10000
500 m