Uthyrningsregler Forskarbostäder

Sida 1 av 2
Uthyrningsregler för forskarlägenheter
Kö
Varje institution har en köplats. Institutionens administrative chef är ansvarig kontraktspart men
kan i vissa fall överlåta att boka bostad till annan på institutionen. Det är alltid den administrative
chefen som ska stå på hyreskontraktet, skriva under avtalet och som ansvarar för hyresavtalet till
fullo.
De institutioner som har förtur har det vid ett första tillfälle. Vid fortsatt behov av bostad får
man en plats i den sedvanliga kön.
Önskar man ändra kontaktperson i kölistan måste man vända sig till Hasse Alfredsson.
Boka bostad
Varje månad får institutionerna mail om vilka bostäder som är lediga. Det går då att skicka in ett
mail för att boka lägenhet. Att boka en bostad är bindande och innebär att man vid avbokning får
betala hyra under uppsägningstiden, som är tre kalendermånader.
Man kan boka lägenheter för den månad som anges och alltså inte de lägenheter som blir lediga
längre fram i tiden. Det går inte att senarelägga hyreskontraktets startdatum.
Visning av bostad
Visning av bostad förekommer inte.
Kontrakt
Institutionen är alltid förstahandshyresgäst och forskaren är institutionens andrahandshyresgäst.
Som förstahandshyresgäst ansvarar man för avtalet i sin helhet. Hyreskontrakt tecknas under en
begränsad hyresperiod, dock i max sex år, och sägs därmed upp i samband med tecknandet av
kontrakt. På Gästhuset gäller speciella regler och kontrakten där får löpa i maximalt sex månader.
Att hålla reda på kontraktstider och kontakta Chalmers studentbostäder angående eventuella
förlängningar är institutionens eget ansvar.
All kontakt med Chalmers studentbostäder angående avtal ska ske via förstahandshyresgästen,
d.v.s. institutionen.
Det är under inga omständigheter tillåtet att överlåta bostaden åt en annan andrahandshyresgäst.
Möjlighet till förlängning av detta kontrakt förutsätter Chalmers beviljande. Ansökan om
förlängning ska ske senast tre kalendermånader före hyresperiodens utgång.
Uppsägning
Chalmers Studentbostäder
Gibraltargatan 82, 412 79 Göteborg. T 031-772 97 00, F 031-772 97 99
[email protected], www.chalmersstudentbostader.se
Sida 2 av 2
Alla kontrakt är i grunden uppsagda i samband med tecknandet utav dem. Det är möjligt att säga
upp kontraktet för avflyttning innan avtalat slutdatum. Uppsägning ska ske skriftligt eller med epost och ska göras av förstahandshyresgästen, d.v.s. institutionen. Uppsägningstiden är tre hela
kalendermånader.
Avflyttning sker senast klockan 10.00 första vardagen efter månadsskiftet. Då ska samtliga
nycklar vara inlämnade på Gibraltargatan 82. Lägenheten ska vara flyttstädad och eventuella fel
ska vara anmälda till oss. I de fall omkostnader uppstår i samband med avflyttning debiterar vi
institutionen för detta.
Exempel: För en lägenhet som sägs upp under maj månad löper avtalet till och med 31 augusti.
Utflyttning ska ske senast kl 10.00 första vardagen i september.
Chalmers Studentbostäder
Gibraltargatan 82, 412 79 Göteborg. T 031-772 97 00, F 031-772 97 99
[email protected], www.chalmersstudentbostader.se