InbjudanMIV3 mars 2016 - Sahlgrenska Science Park

Inbjudan till MIV – Medicin i Väst – den 3 mars
Vi har valt att ha mötet på Biotech Center, i samarbete med Mötesplatsen
Sahlgrenska Science Park. Platsen tycker vi symboliserar framtiden för oss
som är verksamma inom life science, oavsett om vi är erfarna entreprenörer i
ett etablerat företag eller om vi är "nya" entreprenörer med etablering som
mål. Det är denna mix som gör Medicin i Väst till ett unikt nätverk. Vid mötet
har vi nöjet att lära oss mer av två intressanta företag i Göteborg.
NovaHep – företaget har utvecklat en unik och banbrytande teknik
för transplantation.
BSN Medical – verksamma på den globala sjukvårdsmarknaden
specialiserade på kompressionsterapi, sårvård och ortopedi.
12:00
Lunch med mingel
13:00-13:15
Introduktion och vad är på gång i MIV
13:15-13:30
Årsmöte (se bilaga 1)
13:30-14:00
Petter Björquist, VD NovaHep: En stark portfölj med vävnadstekniska
produkter genererar stark tillväxt.
14:00-14:30
Joachim Dehmel, VD BSN Medical: Konsten att etablera sig och bli
framgångsrik på en stentuff marknad.
14:30-15:00
Diskussion & mingel
Plats:
Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20
Datum:
3 mars
Tid:
12:00
Kostnad:
Gratis för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar. Inkl lunch.
Anmälan:
Gör du på www.medicinivast.se. Ej medlem? V g betala innan mötet.
Beloppet betalas in på BG 655-4422, kvitto finns att skriva ut på hemsidan. Gå till bli
medlem/ansökan, klicka på höger sida under faktura för aktiviteter. Där kan Ni själva
skriva ut en faktura/kvitto. www.medicinivast.se. Har du några frågor, ring Hans Lindh
070-728 928 98 00 eller Pål Faxén 070 623 89 33.
Du är hjärtligt välkommen till Medicin i Väst!
Styrelsen: Hans Lindh, Olle Christensson, Pål Faxén, Marie-Louise Hedengran, Tobias Kisker,
Olof Myrman och Iris Öhrn.
Medicin i Väst (MIV) MEDICIN I VÄST ÄR ETT AFFÄRSNÄTVERK FÖR PERSONER MED LEDANDE POSITION I SMÅ OCH
STORA LIFE-SCIENCEFÖRETAG I OCH RUNT GÖTEBORG – DET ÄR IDÉN OCH VÅR STYRKA
Medicine in West (MIV) is a network that aims to strengthen enterprises in the west of Sweden who are active within Life
Sciences. MIV also includes companies that are in a development phase or under establishment.
Kortfakta om företagen:
Novahep is a Gothenburg-based regenerative medicine company with a unique and groundbreaking technology for biological engineering of individualised blood vessels and other organs
for transplantation. With the first clinical trial being a cornerstone in the development of
NovaHep’s portfolio of tissue-engineered products, NovaHep sees a strong growth trajectory for
the coming years. Last May, the company announced a significant investment by South Korean
GemVax Technology Co Ltd. Other important partners are AstraZeneca, the University of
Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital and SP Technical Research Institute of Sweden.
BSN Medical is a global leader in the worldwide healthcare market, specializing in the areas of
Compression Therapy, Wound Care and Orthopaedics. The business is located in Billdal. This
relatively young company, that was founded in 2001, already employs approximately 5,500
people from all around the world and generated revenues of €762m in 2014. BSN Medical has
during the last years taken several significant steps to consolidate its portfolio and improve its
competitive position through a strong focus on technological excellence and by completing a
series of strategic partnerships.
Mötesplatsen Sahlgrenska Science Park är ett nytt initiativ av Sahlgrenska Science Park, i
samverkan med Business Region Göteborg. Målet är bl.a. att öka samarbetet mellan life scienceföretag, sjukvården och företagen (med fokus på patientnytta/vårdnytta) samt att arrangera
efterfrågade seminarium som stärker konkurrenskraften för life science-industrin i Västsverige.
Biotech Center är numera en del av Sahlgrenska Science Park. Eftersom en aktiv mötesplats är
en fördel även för Medicin i Väst har vi inlett ett intressant samarbete.
Medicin i Väst (MIV) MEDICIN I VÄST ÄR ETT AFFÄRSNÄTVERK FÖR PERSONER MED LEDANDE POSITION I SMÅ OCH
STORA LIFE-SCIENCEFÖRETAG I OCH RUNT GÖTEBORG – DET ÄR IDÉN OCH VÅR STYRKA
Medicine in West (MIV) is a network that aims to strengthen enterprises in the west of Sweden who are active within Life
Sciences. MIV also includes companies that are in a development phase or under establishment.
Bilaga 1
Program vid årsmöte 2015-03-03:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2016.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande och vice ordförande för en tid av 3 år;
b) 6 ledamöter och halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år, övriga 2 år;
c) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) 2 personer till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
Medicin i Väst (MIV) MEDICIN I VÄST ÄR ETT AFFÄRSNÄTVERK FÖR PERSONER MED LEDANDE POSITION I SMÅ OCH
STORA LIFE-SCIENCEFÖRETAG I OCH RUNT GÖTEBORG – DET ÄR IDÉN OCH VÅR STYRKA
Medicine in West (MIV) is a network that aims to strengthen enterprises in the west of Sweden who are active within Life
Sciences. MIV also includes companies that are in a development phase or under establishment.