här. - Stockholms Södra BK

Årsmöte Stockholms Södra BK 2016-02-10 kl. 19.00 i klubbstugan
Mötets öppnande och alla hälsas välkomna
§ 1. Fastställande av röstlängden
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Styrelsens val av sekreterare
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
§ 5. Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom av personer enl. § 7 moment 2 i
stadgarna. Inbjudna med yttranderätt men ej rösträtt
§ 6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst (utskick via post samt hemsida & FB)
§ 7. Fastställande av dagordningen
§ 8. Genomgång av styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelse inkl. rapport om
uppfyllande av mål från och uppdrag från föregående årsmöte, balans och resultatrapport
9) Revisionsberättelse
§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust. Styrelsens förslag
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Genomgång avseende styrelsens verksamhetsplan ( mål )
a. Rambudget för innevarande år.
b. Medlemsavgift enl.§ 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
Ordinarie medlem
Familjemedlem
Utlandsmedlem
c. Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet eller ekonomi
§ 13. Beslut i ärenden enl. punkt 13
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
§ 15. Val av styrelse
§ 16. Val av revisorer
§ 17. Val av valberedning
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
§ 19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 13
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktig)
§ 21. Utdelning av förtjänsttecken / priser m.m
§ 22 . Mötets avslutande: