Redogörelse för god man för ensamkommande barn/särskilt

Redogörelse för god man för ensamkommande
barn/särskilt förordnad vårdnadshavare
Vi arvoderar per kvartal.
Välj för vilket kvartal din redogörelse gäller:
 Kvartal 1 (januari-mars)
 Kvartal 2 (april-juni)
 Kvartal 3 (juli-september)
 Kvartal 4 (oktober-december)
Personuppgifter
Barnets namn
Personnummer och MIG dossiernummer
Barnets adress
Postnummer och postort
God mans namn
Personnummer
E-post
Telefonnummer
Personliga angelägenheter
Barnet har under perioden bott:
 Familjehem eller HVB
 Asyl- eller PUT-boende  Eget boende
Besök hos barnet under perioden:
 Inga besök
 1-2 besök
 1 besök/vecka
 Flera gånger/vecka
Antal kontakter med barnet:
Antal kontakter med familjehemmet/boendet:
Antal kontakter med det offentliga biträdet:
Antal kontakter med anhöriga i Sverige eller utomlands:
Antal kontakter med övriga myndigheter, institutioner eller organisationer:
Svara på frågorna nedan. Om frågan besvaras med ”Nej” ska svaret motiveras på blankettens baksida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 Ja
Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning och vid polisförhör?
 Ja
Har barnets hälsa, psykisk och fysisk, undersökts?
 Ja
Får barnet tillfälle till undervisning?
 Ja
Har du deltagit i utvecklingssamtal om barnet i skolan?
 Ja
Har du medverkat vid socialtjänstens/barn och ungdomspsykiatrins utredning?  Ja
Har du sett till att barnet har fått kontakta sin familj?
 Ja
Har du ansökt om uppehållstillstånd för barnet?
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
1
Överförmyndarförvaltningen
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby
Växel: 08-508 290 00
8.
Har du ansökt om något bistånd, t.ex. kontaktperson?
9.
Har du ansökt om några bidrag? Vilka?
10. Har du bevakat ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet?
11. Har du sett till att barnet blivit folkbokfört, fått pass, visum?
12. Har barnet varit föremål för omhändertagande enligt LVU?
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
Om ja, bifoga beslutet.
13. Har du överklagat något beslut gällande barnet?
14. Har barnet fortsatt behov av god man?
Kompletterande upplysningar
Ekonomisk förvaltning
Dagersättning eller annan ersättning hanteras av:
 Mig
 Familjehemmet  Annan:_____________________________________(namn och funktion)
Flerdygnsförättning/traktamente:
Resan påbörjades den:
Resan avslutades den:
Summa
Avresedag klockan:
Antal förättningsdagar:
Hemkomst klockan:
Logikostnad enligt kvitto:
2
Överförmyndarförvaltningen
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby
Växel: 08-508 290 00
Specifikation för resor med egen bil för dig som god man:
Datum
Restid
Summa:
Resans längd
(km)
Färdväg
Resans ändamål
Summa:
Kom ihåg att skriva under blanketten
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redogörelse är riktiga:
___________________________
___________________________________________________
Datum
Namnteckning
Överförmyndarförvaltningens anteckningar
Redovisningen granskad:
 Med anmärkning
 Utan anmärkning
Plats för överförmyndarförvaltningens anteckningar:
Beslutsdatum
Underskrift
Namnteckning
3
Överförmyndarförvaltningen
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby
Växel: 08-508 290 00