Brandsäkerhet

Kommunikationsenheten
Sofia Wiesler
Brandsäkerhet
Informationsdagen 2016
Brandsäkerhet informationsdagen 24 februari
Om brandlarmet går eller vid upptäckt av brand
Den som är först på plats ska:




Rädda direkt hotade personer till säker plats
Stänga in branden om möjligt
Meddela närmaste person(er) vad som hänt
Släcka branden om möjligt
Vi i personalen har ansvar att:




Aktivera brandlarmet (om så inte redan är gjort)
Varna/meddela personer i närheten
Ringa 112 för att informera brandförsvaret
Möt upp brandförsvaret: vad har hänt? Speciella risker?
Besökare eller övriga:


Om möjligt begränsa skador
Utrym lokalen
Utrymningsvägar och branddörrar
Utrymningsvägar ska hållas fria från hinder. Inget brännbart material får förvaras i
utrymningsvägar eftersom det ökar brandbelastningen och helt kan blockera
utrymningsvägen i form av rök. Skräp kan även vara ett hinder och försvåra en utrymning.
Branddörrar är till för att förhindra spridning av rök och eld så länge som möjligt. Det är
därför viktigt att de alltid hålls stängda och inte blockeras eller ställs upp med kilar.
Vi i personalen ansvarar för att:



Ha kunskap om närmaste utrymningsväg
Att inga hinder eller något brännbart material förvaras i utrymningsvägar
Se till att branddörrar är stängda och inte blockerade
Sid 1 (2)
Kommunikationsenheten
Sofia Wiesler
Brandsäkerhet
Informationsdagen 2016
Släckutrustning
På universitetet finns olika typer av släckutrustning. Brandslangar används genom att skruva
på vattenflödet via en ventil och sedan skruva på munstycket. Det finns även tillgång till
handsläckare.
Vi i personalen ansvarar för att:

Ha kännedom om vilken släckutrustning som finns i lokalen vi befinner oss i samt
hur den används.
Övrigt
Det kommer finnas två vakter på plats mellan kl 09.30-13.00. De är placerade i
Humanisthuset samt i Lindellhallen. Vid en eventuell utrymning under den tiden är vakterna
behjälpliga för att leda personer till utrymningsdörrar. I Lindellhallen finns möjligheter att
använda mikrofon för att vägleda besökarna.
Vi i personalen ansvarar för att:


Underlätta utrymning
Se till att utrymningsvägar hålls fria
Kontakt
Sofia Wiesler
brandskyddsansvarig informationsdagen
090-786 91 94, 070-277 54 76
[email protected]
Erik Rahm
brandinspektör
090-16 22 42, 0730-27 80 10
[email protected]
Anton Stjärnbrandt
tekniker/projektledare Star Audio (scenansvarig)
070-312 61 21
[email protected]
Sid 2 (2)