Amnesty International Stockholm Verksamhetsberättelse 2015

Amnesty International Stockholm
Verksamhetsberättelse 2015
2016-02-11
1
Styrelsen sammanfattar 2015
Vi i Styrelsen vill tacka alla medlemmar i Stockholmsdistriktet för fina insatser under året
som gått! Styrelsens arbete har varit fokuserat på att stötta medlemmarna i distriktet,
exempelvis genom kontinuerlig kontakt med grupperna och att kontakta nya medlemmar.
Styrelsen har under året fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med att se över
rutiner, struktur och arbetssätt, för att effektivisera arbetet och att bättre kunna stödja
distriktets medlemmar. Styrelsen har exempelvis fortsatt att utveckla ett långsiktigt arbete
för ökad mångfald inom organisationen, vilket har resulterat i praktiska mål och
uppdaterade instruktioner för Styrelsens arbete. Verksamhetsberättelsen inkluderar
information från ett urval av grupper där aktioner och aktiviteter beskrivs, hämtat från
gruppernas egna verksamhetsberättelser. Vid årets slut fanns i Stockholmsdistriktet 27
arbetsgrupper, 3 special/distriktsgrupper samt 10 ungdomsgrupper. Detta är en minskning
med 6 grupper gentemot förra året ( 13 %). Stockholmsdistriktet har tagit del av nio av dessa
gruppers verksamhetsberättelser. De aktiviteter som nämns i denna berättelse är alltså ett
axplock av det som hänt i distriktet under året.
2
Stockholmsdistriktets styrelseuppgifter
•
•
•
Leda och samordna verksamheten
Ansvara för verksamhetsplanering och ekonomi
Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna samt verkställa årsmötets beslut
Översikt av Distriktsstyrelsens handlingsplan för 2015
Styrelsens arbete ska präglas av aktiviteter som skapar samhörighet och informationsutbyte
mellan distriktets medlemmar. Styrelsen ska erbjuda bidrag till distriktets medlemmar för
deras aktiviteter och uppmuntra dessa att utbilda sig i A som i Amnesty samt delta vid
nationella utbildningar, möten och seminarier. Vidare ska distriktets mångfaldsarbete
fortsätta. Styrelsen ska också fortsätta att stödja organisering av månadsträffar under året.
Alla medlemmar i distriktet som vill bli aktiva ska ha bästa möjliga förutsättningar till detta –
därför måste Styrelsen löpande arbeta med att förbättra samordningen av utbildning och
stöd för distriktets medlemmar, samt följa upp de nya aktiva medlemmar som engagerar sig
i grupper.
Månadsträffar
Stockholmsdistriktet har med gott resultat arrangerat månadsträffarna. Hela nio
månadsträffar har hållits under detta verksamhetsår. Temat för träffarna har varierat
alltifrån Pride, abort och personliga berättelser om tortyr samt möten med länder i fokus
såsom Iran, Egypten och Irland och slutligen även filmvisning med fokus på genus.
Under verksamhetsåret har Styrelsen beslutat att försöka ha månadsmötena kontinuerligt
under första veckan i varje månad. Detta så att medlemmarna kan förutse när nästa
månadsmöte ska hållas. Deltagandet har även gått upp i jämförelse med tidigare
verksamhetsår och vi tror att detta beror på att årets styrelse redan från början ville satsa på
månadsmötena och ta kontakt med alla grupper för att höra om de var intresserade av att
arrangera ett möte tillsammans med Styrelsen.
Intresset har under verksamhetsåret visat sig vara stort och vi är glada över att många
grupper har velat arrangera månadsmöten! Antalet deltagare under själva mötena har
generellt sett varit stor. I genomsnitt har det varit cirka 20 personer per möte. Under
verksamhetsåret beräknar vi att cirka 120 personer totalt har deltagit under månadsmötena.
På träffarna har Styrelsen kunnat möta medlemmar och det har funnits tid att diskutera
aktuella frågor samt öka sitt kontaktnätverk under fikapauserna. Själva inbjudningarna till
mötena har skett via distriktsutskicken samt via Facebookgruppen “Amnesty International
Stockholm”.
3
Sektionens årsmöte
Flera medlemmar från grupperna och ledamöter från distriktsstyrelsen deltog i sektionens
årsmöte i Luleå den 8-10 maj.
Rekrytering till distriktet
Styrelsen anordnade tre rekryteringsträffar under året, två på våren och en på hösten. Två
av dessa hölls i city och en i ytterstaden (Hallunda). Uppslutningen på den i Hallunda var
mycket liten. Den nya styrelsen skulle hålla ytterligare en i ytterstaden (Skärholmen) under
hösten men denna fick skjutas fram till januari 2016 p.g.a. tidsbrist. Denna träff ska dock bli
en storsatsning. Av tidigare erfarenhet lockar träffarna i city fler men tanken är att träffen i
ytterstaden ska växa till sig. Styrelsen är medveten om att det krävs mer energi och resurser
att locka deltagare till träffar i ytterstaden. Denna träff är dock viktig och ska prioriteras
under verksamhetsåret 2016.
Utåtriktade aktiviteter
Exempel på aktiviteter som grupperna anordnat/deltagit i:
Under året har Aktionsgruppen Mot Dödstraffet (AMD) bl.a. haft två föreläsningar om
dödsstraffet samt Amnestys arbete på Tanto School i Stockholm (barn i åldrarna 8-12 år).
AMD har också fortsatt att arbeta med sin Facebooksida som nu har ca 500 följare. Den 10
oktober ordnade gruppen, i samarbete med Hälso- och sjukvårdsgruppen, ett evenemang
på Långholmens konferens. Under en hel dag deltog ca 20 personer i seminarium om
dödsstraffet. Dessutom fick alla deltagare en guidad tur i lokalerna på Långholmen och
historien om dödsstraffet på Långholmen.
I december anordnade grupp 8 ett av distriktets månadsmöten. Temat var mänskliga
rättigheter i Egypten och fokuserade på kvinnans ställning i landet socialt, politiskt,
ekonomiskt, kulturellt och legalt. Doktorand Emma Sundkvist från Lunds universitet föreläste
under mötet.
Grupp 21, Latinamerikagruppen, höll aktionsdag i Farsta Centrum den 24 oktober, för att
samla namn för kampanjen Stoppa tortyr. De uppmärksammade även tortyren genom en
debattartikel publicerad på nyhetssajten Nyheter24 (http://nyheter24.se/debatt/815504amnesty-tortyren-maste-upphora-nu). Vidare deltog gruppen deltog i Skriv för frihetmanifestationen på Medborgarplatsen den 10 december, tillsammans med flera andra
grupper.
Grupp 26 deltog i december, tillsammans med grupp 130 och 140 i årets upplaga av Skriv för
frihet. Grupperna hyrde ett bord på julmarknaden Schysst jul och fick sammanlagt in 972
namnunderskrifter.
4
Den 10 oktober anordnade grupp 101 för nionde året i rad festivalen Släpp fångarna loss.
Festivalen hålls på Tellus i Midsommarkransen. Stockholms Amnestykör framträdde samt tre
band (alla uppträdde gratis) och journalisten Martin Schibbye talade bl.a. om sitt nya projekt
BlankSpotProject. Ungefär 150 personer besökte festivalen och all vinst gick, som tidigare år,
till Amnestys arbete. Denna gång genererade festivalen 15 000 kr. Under kvällen fanns två
medlemsvärvare på plats och värvade 35 nya medlemmar till Amnesty.
Grupp 140, Mellanösterngruppen,har deltagit i flertalet utåtriktade aktiviteter under året,
bland annat eldfesten i mars, men även en aktion angående Raif Badawi på Tekniska
högskolan, i samarbete med distriktet. Gruppen har också anordnat flera aktiviteter för sitt
fall Gabriel Mouche, t.ex. vid en fotbollsmatch mellan Assyriska och Jönköping, samt ett
anförande om Gabriel för 140 medlemmar av assyriska föreningen. Vidare deltog gruppen i
Stockholm Pride och i Världens längsta bokbord. Gruppen har också deltagit i Skriv för frihet.
Grupp 167 har under oktober månad haft utställningar i Täby samt på biblioteken i
Sollentuna och Rudbecksskolan. Utställningarna handlade om Amnestys arbete mot tortyr i
Mexiko. Kvar på biblioteken lämnade gruppen Amnestys årsbok att läsa för de som är
intresserade. Gruppen har även samlat in pengar och underskrifter i Sollentuna Centrum vid
två tillfällen. Dessutom deltog de i Världens Längsta Bokbord i augusti.
Stockholms Amnestykör, grupp 193, har haft flertalet uppträdanden under terminen. Under
Almedalsveckan var kören på plats på Gotland och uppträdde vid två tillfällen tillsammans
med Amnestyaktivister som samlade namn för kampanjen rörande abortlagstiftningen på
Irland. Den 10 december sjöng kören på Skriv för frihet-kampanjen på Medborgarplatsen.
Kören har även uppträtt på gator och torg och i anslutning till tunnelbanan. Verksamhetsåret
avslutades med en luciakonsert som lockade ca 50 personer. Ungefär en gång varje månad
har kören haft singalongs där vem som helst kan komma och delta på en övning mot en
frivillig gåva till Amnesty. Syftet med detta är att ha roligt tillsammans, träffas och känna
gemenskap – men även att informera om Amnestys arbete.
Grupp 216 har deltagit i flertalet utåtriktade aktiviteter och kampanjer under året rörande
bland annat kvinnors rättigheter, Raif Badawi i Saudiarabien, tortyr, romernas situation och
mycket annat. Precis som flera andra grupper deltog de i Världens Längsta Bokbord.
Grupp 333 har genomfört flera utåtriktade aktiviteter i Dieselverkstan i Nacka inom ramen
för kampanjerna Stoppa tortyr, Mot dödstraffet och nu senast i december gällande Skriv för
frihet. Intresset för denna kampanj var särskilt stort och många ville skriva på. Efter
genomförd aktion skrev gruppen två insändare i lokalpressen, som tack till de som deltagit,
samt en kortfattad information om kampanjens innebörd.
5
Namninsamlingar
De flesta av distriktets grupper är engagerade i namninsamlingar på ett eller annat sätt:
AMD har under året deltagit i och samordnat olika blixtaktioner genom att respektive lands
eller områdesansvarig inom gruppen och skickar vidare aktionen till AMD: s så kallade
nätverk. Nätverket består av två listor av e-postadresser där medlemmarna anmäler sig
genom att kontakta gruppen. För närvarande finns två aktiva listor, den ena gäller
dödsstraffet i USA och den andra berör resten av världen.
Även grupp 8 har samlat in namnunderskrifter i Amnestys kampanjer och blixtaktioner under
året.
Latinamerikagruppen, grupp 21, samlade in ca 110 namn för kampanjen Stoppa tortyr. De
samlade också in ca 260 namn för kampanjen Skriv för frihet. De har Fortsatt skriva brev vid
flera aktuella blixtaktioner gällande säkerheten för människorättsförsvarare i Colombia.
Mellanösterngruppen 140 har under året samlat in sammanlagt 2492 namnunderskrifter för
Gabriels Mousches frigivning. De har också samlat in 435 namnunderskrifter för Amnestys
aktionsfall Saman Naseem. Vidare samlade de, tillsammans med grupp 26, in drygt 1000
namnunderskrifter för de fem Skriv för frihetfallen under julmarknaden Schysst jul. På denna
julmarknad samlade grupp 26 främst in namnunderskrifter inom ramen för kampanjen Skriv
för frihet, men även 35 underskrifter till sina egna fall (se “arbete med aktionsfall,
landprogram och kampanjer”).
Östafrikagruppen 141 har skrivit brev och samlat namnunderskrifter till förmån för
frigivningen av sin samvetsfånge journalisten och bloggaren Eskinder Nega.
Grupp 167: s huvudsakliga verksamhet innebär brevskrivande till myndighetspersoner med
kopior till ambassader för att hjälpa de personer vi har åtagit oss som aktionsfall. Dessutom
skriver de brev med anledning av olika befarade eller begångna brott mot mänskliga
rättigheter som vi fått reda på. Gruppen uppskattar att de har skickat minst 800
vädjandebrev, nätaktioner eller kort samt fått utomstående att underteckna åtminstone
100. De har också samlat minst 800 namn på olika petitioner.
Grupp 333 har samlat in 135 namnunderskrifter för kampanjen Stoppa tortyr, 171
namnunderskrifter till Mot dödstraffet och hela 730 påskrivna vykort för Skriv för frihetfallen.
6
Arbete med aktionsfall och landprogram
Grupp 21, Latinamerikagruppen, har under året fortsatt att uppmärksamma aktionsfallet
Laisa Santos Sampaio – hotad miljöaktivist i Brasilien. De har också antagit ytterligare ett fall,
Teodora del Carmen i El Salvador, som dömts till fängelse efter att fött ett dödfött barn.
Dessutom har de fortsatt skriva brev vid flera aktuella blixtaktioner gällande säkerheten för
människorättsförsvarare i Colombia.
Grupp 26 har, som tidigare nämnt, deltagit i den globala kampanjen Skriv för frihet. Under
året har de också arbetat för att hjälpa de 8 fångar som de åtagit sig. Det rör sig i själva
verket om två fall, nämligen sju fängslade baha’iledare (”Baha’i 7”) och den fängslade
Ayatollah Hossein Kazemeyni Boroujerdi. Samtliga fångar sitter fängslade i Iran.
Grupp 167 har arbetat för flera landprogram såsom Kina, Colombia och Nigeria. De har också
skrivit brev inom ramen av 16 Days of Activism och Skriv för frihet. De har arbetat med Min
kropp, mina rättigheter samt Stoppa tortyren. De skickade en solidaritetshälsning till Yecenia
Armenta i fängelset i Mexiko. Sedan 2010 har gruppen bland mycket annat arbetat för den
kinesiske författaren Yang Tongyans frigivning – inför hans födelsedag skickade gruppen
vykort till fängelset. Av antal aktiviteter, brev och underskrifter att döma har gruppen varit
mycket aktiv under året. Det som framkommer i denna verksamhetsberättelse är enbart ett
axplock.
Östafrikagruppen 141 har, som tidigare nämnt, skrivit brev och samlat namnunderskrifter
för etiopiske journalisten Eskinder Negas frigivning. Gruppen lobbar även för ett
samarbetsprojekt mellan Amnesty International och Riksteatern för en föreställning som
diskuterar yttrande och pressfrihet i Etiopien, i en regional och global kontext.
Under året har grupp 216 arbetat för flera fall såsom Filep Karma i Indonesien (frigavs i
november 2015 och fallet avslutades därmed), två bröder i Turkmenistan, uiguren Ablikim
Abdiriyim i Kina (straffet löpte ut och fallet avslutades), det nya fallet Liu Ping samt
Mansoura women i Egypten (två av dessa tre blev frigivna och fallet avslutades). De har
också deltagit i landprogrammet för Kina.
Grupp 333 har arbetat med sitt fall Said Metinpour från Iran. Till gruppens glädje frisläpptes
Metinpour från Evin-fängelset i slutet av augusti. De hade dock önskat en snabbarare
återkoppling från Amnesty International, då de fick information om frisläppandet från
Internet istället för direkt från organisationen. Vidare har gruppen arbetat med sitt fall Omid
Kokabee, också från Iran.
Insamling till distriktets verksamhet
Intäkterna från distriktets fasta bössor på kaféer, butiker m.m. i centrala Stockholm gav
tyvärr mindre än förväntat. Orsaken till detta är troligtvis att kontanter blir alltmer ovanligt.
Underskottet har dock kompenserats av intäkter från annat håll. Exempelvis hade distriktet
7
ett eget bord vid Världens Längsta Bokbord i augusti. Vid detta bord såldes böcker som hade
skänkts till Amnesty av en privatfamilj (sammanlagt gav bokbordet 2845 kr i försäljning).
Dessutom skänkte grupp 140 sina intäkter till distriktet. Vidare har Sundbybergs församling
vid två tillfällen skänkt insamlad kollekt till distriktet.
Styrelsemöten
Vid årsmötet 25 februari 2015 valdes elva personer. Två ledamöter från den tidigare
styrelsen (Nina Landtblom, Margit Berg Olsson) och nio nyvalda (Lisa Hellmark, Johan Petri,
Dilan Aksoy, Susanne Wise, Tomas Hultman, Stefan Edling, Ali Mousavi, Gabriel Lagerström
de Jong, Helena Landelius). Tre styrelsemöten hölls innan distriktets årsmöte. Den nya
styrelsen har haft åtta möten under verksamhetsåret men styrelseledamöterna har skiftat
efter sommaren då några har avslutat sitt arbete inom Styrelsen av olika anledningar. Två
nya styrelseledamöter tillkom styrelsen i form av adjungerade ledamöter utan rösträtt.
Kommunikation
Styrelsen har informerat medlemmarna om planerade aktiviteter och annan viktig
information via månatliga utskick till distriktets gruppsekreterare. Tanken har varit att
medlemmarna ska få tillgång till styrelseprotokollen samt information om när och var
styrelsemötena ska hållas, via distriktets sida på Amnesty.se. Detta har dock inte skett.
Däremot finns på hemsidan information om kommande aktiviteter, för tillfället t.ex.
information om distriktsårsmötet samt Inspirationsdagen den 31 januari. Även via Facebook
kan människor engagera sig i Amnestys arbete lokalt. Totalt hade Facebooksidan ”Amnesty
International Stockholm” 620 gillamarkeringar i slutet av året, vilket är nästan dubbelt så
många som från förra året. På sidan kan besökare ta del om information om styrelsens
arbete och kommande aktiviteter, men även diskutera med andra medlemmar och söka
information om hur man kan bli aktiv medlem.
Styrelsen har via medlemsansvariga kontaktat nya och gamla medlemmar. Syftet med det
aktiva informationsarbetet är dels att hålla medlemmar informerade, men också att nå ut till
nya potentiella medlemmar, aktiva som passiva. Distriktets grupper har också egna
hemsidor, ofta under domänen Amnesty.se. Vidare har flera grupper egen sida på t.ex.
Facebook och Instagram som ger möjlighet att följa deras aktiviteter.
Ekonomi
Intäkterna för 2015 blev något lägre än budgeterat framför allt beroende på att grupper
lagts ner under året och att därför åtta istället för förväntade tio redovisningsgrupper har
betalat detta års gruppavgift. Distriktet har under året beviljat bidrag till aktivister i samband
med sektionens årsmöte. Två grupper har beviljats aktivitetsbidrag. Inga bidragsansökningar
har avslagits helt, däremot delvis. Verksamheten gav ett överskott på 4090 kr. Distriktets
tillgångar har dock minskat då 40 000 kr, enligt beslut på distriktets årsmöte 2015, skänkts
8
till svenska sektionen av Amnesty International. Utgående saldo 2015 var 66 178 kr, jämfört
med 99 008 kr för 2014.
Utbildningar
Nio medlemmar från distriktet deltar i Amnestys ledarskapsutbildning 2015-2016. Flertalet
medlemmar deltog i aktivistseminariet den 3-4 oktober. A som i Amnesty har anordnats en
gång på vårterminen och en gång på höstterminen.
Distriktsombud
Susanne Wise, Helena Landelius och Karin Lehnér har varit ombud för Stockholmsdistriktet
under 2015.
Tack för i år!
Latinamerikagruppen ”in action”
9