tule-prov_54_facit

KUNSKAPSPROV FÖR
UTLÄNDSKA LÄKARE
TULE 54
8 februari 2016
SVAR
1
INNEHÅLL:
Tema
sid
A
Medicin
2
B
Pediatrik
6
C
Obstetrik & Gynekologi
10
D
Psykiatri
13
E
Kirurgi
16
2
________________________________________________________________________
SVAR:
A
MEDICIN
________________________________________________________________________
A1
SVAR:
E, D, B, F eller E, B, D, F ger bägge 2 poäng.
E, F, B, D eller E, F, D, B ger bägge 1 poäng.
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A2
SVAR:
Lymfom eller sarkoidos.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
A3
SVAR:
Långdragen rethosta. Hemoptys (blodhosta). Pneumoni som inte läker ut eller som
recidiverar inom samma lungavsnitt. Heshet (recurrenspares). (3 rätt = 2 poäng,
2 rätt = 1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A4
SVAR:
A. ACE-hämmare/ARB. (1 poäng)
B. Diabetes eller mikroalbuminuri, då ACE-hämmare/ARB har visat sig ha förmåga
att förhindra progress av njursjukdom vid dessa tillstånd. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A5
SVAR:
D.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A6
SVAR:
A. Orala antikoagulantia (Waran eller NOAC). (1 poäng)
B. Reducera risken för emboliskt stroke. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
3
________________________________________________________________________
A7
SVAR:
A.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A8
SVAR:
BT, B-glukos (temp).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
A9
SVAR:
B.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A 10
SVAR:
A. Vänsterkammarhypertrofi. (1 poäng).
B. Höga R, djupa S och typiska STT-förändringar. (2 rätt = 1 poäng)
C. Metabol acidos (1 poäng) med inkomplett respiratorisk kompensation. (1 poäng)
(totalt 4 poäng)
________________________________________________________________________
A 11
SVAR:
Kan ej tillföra något, då pat har hög risk enligt Wells score. (För 1 poäng behövs att man
svarar nej samt nämner hög risk eller högt poäng på Wells score.)
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A 12
SVAR:
Blododling (1 poäng) samt bredspektrum antibiotika (1 poäng).
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 13
SVAR:
A. Socker (Bekräfta DM.), urin/B-ketoner (Bekräfta ketoner.), elstatus. (1 poäng)
B. Vätska, insulin, kalium. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
4
________________________________________________________________________
A 14
SVAR:
A. Ger ledtråd om orsak till anemin. Säger till om det finns erytropoes i benmärgen,
dvs om det bildas röda blodkroppar. (1 poäng)
B. Om låga retikulocyter talar det för nedsatt produktion (t.ex hematologisk
benmärgssjukdom), om höga talar det för perifer nedbrytning (t. ex. hemolys).
(1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 15
SVAR:
Beror på patientens allmäntillstånd, dvs enbart Hb-värdet styr inte beslutet.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A 16
SVAR:
A. Nefrotiskt syndrom. (1 poäng)
B. Serum-albumin (lågt), dygnsmängd albumin i urinen (högt). (1 poäng)
(Inte rätt för enbart krea, urea eller njurbiopsi.)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 17
SVAR:
A. Akut njursvikt på grund av rhabdomyolys. (1 poäng)
B. CK och myoglobin. (2 rätt = 1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 18
SVAR:
A. Uremisk perikardit. (1 poäng)
B. Dialys. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 19
SVAR:
A. Wegeners granulomatos. (1 poäng)
B. Test av ANCA. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
5
________________________________________________________________________
A 20
SVAR:
A. ADH (antidiuretiskt hormon). (1 poäng).
B. Polyuri och polydipsi. (1 poäng om båda anges)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
A 21
SVAR:
Kort/lång anamnes, akut/smygande debut, förekomst av blod, hög feber/ingen
(subfebril), kräkningar/inte. (3 rätt = 1 poäng)
(1 poäng)
________________________________________________________________________
A 22
SVAR:
A. Wernicke-Korsakoffs syndrom. (1 poäng)
B. Inj Tiamin (exempelvis Betabion). (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
◆◆◆◆◆◆◆
6
________________________________________________________________________
SVAR:
B
PEDIATRIK
________________________________________________________________________
B1
SVAR:
a) Till barn som inte ammas från födseln.
b) 4 månaders ålder.
c) 4 månaders ålder.
d) 10 månader.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B2
SVAR:
a) 8-9 månader.
b) 8-9 månader.
c) 6 veckor.
d) 3 års ålder.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B3
SVAR:
a) Miliär TB eller tuberkulös meningit (lung-TB skyddar egentligen inte
vaccinationen mot).
b) Meningit och epiglottit.
c) Encefalit.
d) Infertilitet hos pojkar på grund av orchit.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B4
SVAR:
Pyelonefrit. Urinodling. Ultraljud urinvägar samt DMSA scint (möjligtvis är också
MUC rätt svar).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B5
SVAR:
a) och d).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
7
________________________________________________________________________
B6
SVAR:
A. Leukemi, ALL, AML, aplastisk anemi, Fanconianemi, SLE. (1 poäng)
B. Benmärgsundersökning, ANA. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B7
SVAR:
A. TGA, Fallot och/eller pulmonalisstenos. (1 poäng)
B. TGA. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B8
SVAR:
Infantil spasm eller BNS kramper. Status epileptikus. Encefalit.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B9
SVAR:
A. Främmande kropp.
B. Genomlysning.
C. Mediastinalvandring.
D. Kontakta öron för bronkoskopi.
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B 10
SVAR:
A. Fyrfingerfåra, sandal gap, lågt sittande öron, kort lillfinger, hypotonicitet,
osv. (1 poäng)
B. Hypothyreos, celiaki. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B 11
SVAR:
A. Testistorsion. (1 poäng)
B. Akut till barnkirurgen. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
8
________________________________________________________________________
B 12
SVAR:
Cystisk fibros, svettest. Alternativt gentest för CF.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B 13
SVAR:
A. Pylorusstenos. (1 poäng)
B. Kaskadkräkningar efter måltid. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
__________________________________________________________________________
B 14
SVAR:
d).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B 15
SVAR:
Atopiskt eksem, födoämnesallergi (ev omvänd ordning på dessa första), sedan
astma, därefter allergisk rinokonjunktivit.
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B 16
SVAR:
A. Järnbristanemi och tallassemi. (1 poäng)
B. Ferritin, hemoglobinfraktioner. Som tredje prov finns många möjligheter som
kan hjälpa i differentialdiagnostiken, t.ex S-järn, blodutstryk, TIBC, transferrin,
(retikulocyter).
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B 17
SVAR:
A. Hög hematokrit. Omogen konjugeringsförmåga. (1 poäng)
B. Ljusbehandling. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
9
________________________________________________________________________
B 18
SVAR:
b), c).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
B 19
SVAR:
A. Hemolys på grund av G-6PD eller favism. (Hemolys räcker för 1 poäng).
B. Favabönor (bondbönor) eller läkemedel. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
B 20
SVAR:
A. RDS, infektion, mekoniumaspiration, ev PAS. (1 poäng)
B. Pulmrtg, laborationer såsom blodstatus, CRP, blododling, 4 antibiotika.
(1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
◆◆◆◆◆◆◆
10
________________________________________________________________________
SVAR:
C
OBSTETRIK & GYNEKOLOGI
________________________________________________________________________
C1
SVAR:
CTG, ultraljudsundersökning, spekulumundersökning.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
C2
SVAR:
A. Thyreoideaprover, ultraljud. (2 poäng)
B. Mola hydatidosa. (1 poäng)
(totalt 3 poäng)
________________________________________________________________________
C3
SVAR:
Ph-mätning, sniff-test, wet-smear (clue cells).
(2 poäng)
________________________________________________________________________
C4
SVAR:
Spiral, gestagener, sterilisering, barriärmetod.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
C5
SVAR:
A. Blodtryck och urinprov för att utesluta toxikos. (2 poäng)
B. SF-mått (för att kontrollera barnets tillväxt), uterus palpation (för att bestämma
fosterläge), kontroll av fosterhjärtljud (för att bedöma fostrets tillstånd).
(3 poäng)
(totalt 5 poäng)
________________________________________________________________________
C6
SVAR:
A. Follikelcysta, corpus luteumcysta. (2 poäng)
B. Follikelcysta är resultatet av en misslyckad ovulation.
Corpus luteumcysta bildas på grund av försenad tillbakabildning av corpus
luteum. (2 poäng)
(totalt 4 poäng)
________________________________________________________________________
11
________________________________________________________________________
C7
SVAR:
18 veckor (”v.18+0”).
(1 poäng)
________________________________________________________________________
C8
SVAR:
Medicinsk abort med eventuell skrapning av placenta = 2-stegs avbrytande.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
C9
SVAR:
A. Till höger. (1 poäng)
B. Till vänster. (1 poäng)
C. Till höger. (1 poäng)
(totalt 3 poäng)
________________________________________________________________________
C 10
SVAR:
Stänger av oxytocindroppet.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
C 11
SVAR:
Fysiologiskt under graviditet, anemi.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
C 12
SVAR:
Vaginal/cervixbristning.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
12
________________________________________________________________________
C 13
SVAR:
A. Hon bör vara välinställd vid konceptionen, eftersom inadekvat sockerläge
första trimestern innebär ökad risk för missbildningar.
Så snart gravtest är positivt, bör hon remitteras till spec-MVC, eftersom det
redan tidigt i grav uppstår ett ökat insulinbehov. (1 poäng)
B. Ökad risk för diabeteskomplikationer hos fostret i form av ex. retinopati,
nefropati, makrosomi.
Ökad risk för modern för preeklampsi och höga urinvägsinfektionerpyelonefrit. (4 poäng)
C. Ökad risk i samband med partus för hypoglykemi, hyperbilirubinemi,
andningsstörningar, polycytemi, elektrolytrubbningar. (2 poäng)
(totalt 7 poäng)
________________________________________________________________________
C 14
SVAR:
Uvi/uretrit, ovarialtumör, uterusmyom.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
C 15
SVAR:
Klinefelters syndrom, Karyotyp manlig XX, Cystisk fibros, inaktiverande FSHreceptor mutation, balanserad kromosomtranslokation, Y-kromosomal deletion,
Kallmans syndrom, androgen receptormutation.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
◆◆◆◆◆◆◆◆
13
________________________________________________________________________
SVAR:
D
PSYKIATRI
________________________________________________________________________
D1
SVAR:
Eftersatt hygien. Utslätad mimik. Psykomotorisk agitation. Sänkt grundstämning.
Svarslatens. Monoton röst. Suicidtankar. Stämningskongruenta vanföreställningar.
(4 poäng)
________________________________________________________________________
D2
SVAR:
Egentlig depression med psykotiska symtom.
Minskad glädje, aptitminskning, sömnstörning, obefogade skuldkänslor av
vanföreställningskaraktär, koncentrationssvårigheter, gjort självmordsförsök.
Symtom i över två veckor.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
D3
SVAR:
Känslor inför att vara i livet, att självmordsförsöket inte lyckades. Kvarvarande
suicidtankar. Planer på nytt försök. Tankar på att ta sitt liv inne på avdelningen?
Avhållande faktorer. Framtidsplanering. Behandlingsmotivation.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
D4
SVAR:
Tankar på utvidgat suicid, dvs att ta även dotterns liv.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
D5
SVAR:
De hämmar det presynaptiska återupptaget av serotonin, vilket leder till ökad
serotonerg aktivitet.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
D6
SVAR:
T.ex. mirtazapin, venlafaxin, klomipramin.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
14
________________________________________________________________________
D7
SVAR:
A. Beräkna mängd alkohol/vecka - frågor kring vad, hur ofta, hur mycket.
Ta hjälp av t.ex. Time-Line Follow-Back, AUDIT, CAGE. Överkonsumtion
av läkemedel med beroendepotential. Bruk av illegala droger. (3 poäng)
B. Gamma-glutamyltransferas, ASAT, CDT, MCV, PEth. (2 poäng)
(totalt 5 poäng)
________________________________________________________________________
D8
SVAR:
Hypomani: Minst 4 dagar, ingen uttalad funktionsförsämring, inga psykotiska
symtom.
Mani: Minst en vecka, påtaglig funktionsförsämring, psykotiska symtom kan
förekomma.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
D9
SVAR:
Antidepressiv medicinering.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
D 10
SVAR:
Bipolär sjukdom. Haft flera depressiva episoder och nu insjuknande i mani,
alternativt hypomani.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
D 11
SVAR:
Kontaktar bakjouren för diskussion kring fortsatt handläggning inkl.
ställningstagande till vårdintyg.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
D 12
SVAR:
Litium, antipsykotika/neuroleptika, antiepileptika.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
15
________________________________________________________________________
D 13
SVAR:
Som anställd inom hälso- och sjukvård är du skyldig att göra anmälan till
socialtjänsten, om du misstänker att barnet far illa.
Socialtjänstlagen.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
D 14
SVAR:
Gör stora ansträngningar för att undvika separationer. Instabila och intensiva
mellanmänskliga relationer. Identitetsstörning. Impulsivitet. Suicidalt eller
självskadande beteende. Affektiv instabilitet. Kronisk tomhetskänsla. Inadekvat,
intensiv eller okontrollerbar ilska. Övergående paranoida tankegångar eller
dissociativa symtom.
(3 poäng)
________________________________________________________________________
D 15
SVAR:
Kan behandlas psykoterapeutiskt, t.ex. dialektisk beteendeterapi. Läkemedel
påverkar ej tillståndet i sig, men kan behövas för att lindra t.ex. depressiva symtom.
(2 poäng)
________________________________________________________________________
D 16
SVAR:
4 dagar.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
◆◆◆◆◆◆◆◆
16
________________________________________________________________________
SVAR:
E
KIRURGI
________________________________________________________________________
E1
SVAR:
Mindre än 4 mm i diameter.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E2
SVAR:
Risk att på sikt utveckla peniscancer.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E3
SVAR:
Behandla direkt med antibiotika som vid UVI.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E4
SVAR:
CT och cystoskopi.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E5
SVAR:
Ingen cancermisstanke.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E6
SVAR:
Varikocele.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E7
SVAR:
Plantarfascian/aponeurosen.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
17
________________________________________________________________________
E8
SVAR:
Ruptur av långa bicepshuvudet.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E9
SVAR:
A. Hypertrofi och skrumpning av handens palmaraponeuros.
(1 poäng)
B. Kontraktur och avsaknad sträckförmåga i framför allt de ulnara fingrarna.
(1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
E 10
SVAR:
Handleden hålls flekterad i cirka en minut för att provocera symptom.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 11
SVAR:
Patienten ska rörelseträna så fort smärtan tillåter. Ge analgetika och eventuellt en
temporär dorsal skena 7-10 dagar i smärtlindrande syfte.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 12
SVAR:
Dränera i lokal anestesi och lägg in ett drän, överväg pc.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 13
SVAR:
Gips i 4 veckor.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 14
SVAR:
Grovreponera, lägg foten i vakuumkudde paket, alternativt gipsskena, annars
stor risk för hudproblem.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
18
________________________________________________________________________
E 15
SVAR:
Rätt: A, D.
Fel: B, C.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 16
SVAR:
A. Distala fibula och tibia. (1 poäng)
B. Stabilisera fotledsgaffeln. (1 poäng)
(totalt 2 poäng)
________________________________________________________________________
E 17
SVAR:
Låsningar i knäleden.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 18
SVAR:
Konservativ behandling, funktionellt bandage, avlastning och analgetika.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 19
SVAR:
Patienten har ett perianalhematom, som skall incideras i lokal anestesi.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 20
SVAR:
Kompressionsstrumpor.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 21
SVAR:
Epiduralblödning.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
19
________________________________________________________________________
E 22
SVAR:
Genom att applicera en pulsoximeter på fingertoppen.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 23
SVAR:
Perianalabscess som spontanperforerat eller inciderats kutant.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 24
SVAR:
Defekografi.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 25
SVAR:
Resektion av tumören, förslutning av distala rektum och anläggande av en
sigmoideostomi.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 26
SVAR:
Ständigt prolaberande – kan ej reponeras. Operationsfall.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 27
SVAR:
Fördröjer eller kan också stoppa läkningsprocessen.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 28
SVAR:
M. puborektalis kontrakterar sig istället för att slappna av vid defekation.
(1 poäng)
__________________________________________________________________________
20
__________________________________________________________________________
E 29
SVAR:
Rätt: A, B, D.
Fel: C.
(1 poäng)
__________________________________________________________________________
E 30
SVAR:
N. recurrens och paratyreoidea.
(1 poäng)
__________________________________________________________________________
E 31
SVAR:
Kolecystokinin.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 32
SVAR:
4:0, monofil icke resorberbar.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 33
SVAR:
Staphylococcus aureus.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 34
SVAR:
1%.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 35
SVAR:
Spontanruptur av nedre delen av oesophagus.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 36
SVAR:
Taga odling för MRSA.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
21
________________________________________________________________________
E 37
SVAR:
Rätt: A, C, D.
Fel: B.
(1 poäng)
________________________________________________________________________
E 38
SVAR:
Ge intramuskulärt humant immunoglobulin mot stelkramp (Tetanus).
(1 poäng)
________________________________________________________________________
◆◆◆◆◆◆◆