Arrangørkontrakt

NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC
Arrangørkontrakt
Mellom Norges Danseforbund og …………………………….. (konkurransearrangør - klubb).
1
1.1
1.2
Formål.
Formålet med kontrakten er å sikre en god gjennomføring av alle arrangementer i Norges
Danseforbund.
Kontrakten skal påse at konkurransearrangør er innforstått med egne rettigheter, og vil følge de
retningslinjer og regler som er gjeldene for Norges Danseforbund.
2
2.1
Tildeling
Ved tildeling av konkurransearrangement og signering av denne kontrakt, forplikter arrangør seg til å
gjennomføre arrangementet iht. gjeldene reglement og styrevedtak. Se punkt 3 og 4.
3
3.1
Førende dokumenter
Konkurransearrangør plikter å følge følgende styrende dokumenter:
4
4.1
3-1-1
Bestemmelser for konkurransearrangør –
http://www.dansing.no/forklubben/Sider/Arrangerekonkurranse.aspx
3-1-2
Konkurransereglement
Se www.dansing.no for den enkelte grens konkurransereglement
3-1-3
Bestemmelser om barneidrett
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser
/Sider/default.aspx
3-1-4
Kriterier for utdeling av NM medaljer – kun ved NM
http://www.dansing.no/forklubben/Sider/Arrangerekonkurranse.aspx
3-1-5
Kriterier for utdeling av H. M. Kongens Pokal
http://www.dansing.no/forklubben/Sider/Arrangerekonkurranse.aspx
Økonomi
Konkurransearrangør har rett til støtte i henhold til det den enkelte grenseksjon har vedtatt.
3-1-1 Freestyle/Discojazz og Slowdance konkurranser – seksjonen dekker reise og
opphold for 2 britiske dommere. Seksjon tar ut dommere og konkurransearrangør
gjør de praktiske oppgavene forbundet med dommeroppdraget. Arrangør fakturerer
ND for utgiftene i forbindelse med de to dommerne.
3-1-2 IDO-grener (Dance Challenge/NM) – seksjonen gir økonomisk støtte på 30.000 kr
som skal dekke utgifter for 5 utenlandske dommere. Seksjon tar ut dommere og
konkurransearrangør gjør de praktiske oppgavene forbundet med dommeroppdraget.
Arrangør fakturerer ND for utgiftene i forbindelse med de utenlandske dommerne.
3-1-3 Seksjonen i Swing Salsa og Rock’n Roll gir økonomisk støtte inntil kr 25.000,- som
skal dekke utgifter tilknyttet arrangøransvaret som er gitt av seksjonen og forbundet.
Seksjonen tar ut ordinære dommere og hoveddommer, mens konkurransearrangør
gjennomfører de praktiske oppgavene med oppdraget (reise, opphold og honorar) til
samtlige funksjonærer (dommere, scater og musikkansvarlig). Seksjonen dekker
Postadresse: Norges Danseforbund, Ullevål Stadion, N - 0840 OSLO, Besøksadresse: Sognsveien 75, 0855 OSLO
Telefon: +47 21 02 90 00, Faks: +47 21 02 98 06 , Organisasjonsnummer: 971 483 911, Bankgironummer: 7878 06 49304
E-post: [email protected]
Internett: www.dansing.no
NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC
utgifter tilknyttet hoveddommer på alle nasjonale ranking konkurranser. Ved
Nasjonalt mesterskap(NM) dekker seksjonen utgifter for 3 internasjonale dommere
og hoveddommer. Arrangør fakturerer ND for aktuelle utgifter tilknyttet
arrangementet.
5
5.1
5.2
Konkurransearena
Konkurransearrangør plikter å sette seg inn i alle regler og retninglinjer for bruk av
konkurransearena. Dersom konkurransearena er booket via Norges Danseforbund skal
administrasjonen kontaktes for leiekontrakt.
Utgifter som påløper pga. mislighold dekkes av konkurransearrangør.
6
6.1
Overtredelse
Ved overtredelse av styrende dokumenter trer Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund inn.
Denne kontrakten er utstedt i to eksemplarer, hvorav ND og Konkurransearrangør beholder ett eksemplar
hver.
Dato:……./……../…..
………………………………….
Konkurransearrangør
Klubb
Dato: …../……./….
…………………………………
Generalsekretær
Norges Danseforbund
Postadresse: Norges Danseforbund, Ullevål Stadion, N - 0840 OSLO, Besøksadresse: Sognsveien 75, 0855 OSLO
Telefon: +47 21 02 90 00, Faks: +47 21 02 98 06 , Organisasjonsnummer: 971 483 911, Bankgironummer: 7878 06 49304
E-post: [email protected]
Internett: www.dansing.no