INVITASJON og påmelding

INSPIRASJONSKVELD
"LANGRENNFORBARNOGUNGDOM"
Etlavterskeltilbudfortrenereogforeldresomønskerålæremerom
hvordanbarnogungdomkanutvikleskiferdigheterogoppleveskiglede.
Trondheim2021ønskervelkommentileninspirasjonskveldmedinnføringiNorges
Skiforbunds"Utviklingstrappilangrenn",ogtipstilhvordandukanbrukedennei
praksis.Kveldenvilstartemedenkortteoridelinnendørsmedpåfølgendepraktisk
delutendørsiGranåsenSkisenter.Vivilfokuserepåbarnogungdomfra6årogfrem
tiljunioralder.
Kursetvilinneholdepraktiskeaktiviteterforbådeklassiskogskøyting,
menvioppfordrertilåkunhamedetskipar.
Tilbudetergratisogåpentforalle!
Antallplassertilgjengelig:30
Sted:ToppidrettssenteretiGranåsen
Tidspunkt:Mandag29.februarkl.18:00–21:00
Kursholdere:KennethMyhre,KariSyltenogMagnusFrodahl
Påmeldingogspørsmål:[email protected]
Velkommen!
Hilsen
ogSør-TrøndelagSkikrets