Årsplan matematikk 5. klasse

Øyslebø oppvekstsenter
ÅRSPLAN 2015 - 2016
Fag: Matematikk
Trinn: 5.
Tidsrom
(Datoer/
ukenr,
perioder..)
August
September
Oktober
Lærer: Rebecca Kopstad Heddeland
Tema
Hele tall
-Titallsystemet
-Addisjon/subtraksjon
-Positive/negative tall
-Multiplikasjon/divisjon
-Tekstoppgaver
Lærestoff /
læremidler
(lærebok kap./ s,
bøker, filmer,
annet stoff…..)
Arbeidsmåter
( forelesing,
individuelt
elevarbeid,
gruppearbeid, forsøk,
ekskursjoner……)
Evaluering /
vurdering for
læring
( måter, tidspunkt
deltakere…. )
Multi 5a kap.1
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
M4-prøve
www.multi.no
Kompetansemål i læreplanen
Tall og regning
-Regne med negative tall og kunne
plassere dem på en tallinje
- Lære om plassverdisystenet. Kunne dele
opp tall i hundredeler, tideler, enere, tiere,
hundrere og tusenere, og kunne plassere
dem på tallinja
- Løse oppgaver med addisjon og
subtraksjon av flersifrede tall, på tallinje, i
hodet og med skriftlige metoder
(standardalgoritmen).
-Bruke automatiserte ferdigheter knyttet
til alle fire regneartene, som
gangetabellen for ensifrede tall.
- Regne i ulike praktiske situasjoner innen
de fire regneartene, bl.a i kjøp og salg.
Oktober
November
November
Desember
Januar
Februar
Statistikk
-gjennomføre studier
-ordne og telle opp data
-lage/tolke søylediagram
-bruke regneark til å lage
diagram
-finne median og typetall
Multi 5a kap.2
Desimaltall
-skrive/bruke tall med
tideler og hundredeler
-plassere på tallinje
-avrunding
-addisjon/subtraksjon
Multi 5a kap.3
Geometri
-ulike todimensjonale
figurer
-egenskaper ved ulike
firkanter/trekanter
-vinkler
Multi 5a kap.4
Måling
-lengder, omkrets, areal
-målestokk
Multi 5b kap.5
www.multi.no
www.multi.no
www.multi.no
www.multi.no
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
-Gjennomføre ulike undersøkelser basert
på spørreskjemaer og observasjoner, ulike
måledata og opptellinger.
-Presentere resultatene i ulike grafiske
fremstillinger, også digitalt.
-Beskrive sentrale trekk ved materialet
ved median og typetall.
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
- Lære om plassverdisystemet. Kunne
dele opp tall i hundredeler, tideler, enere,
tiere, hundrere og tusenere, og kunne
plassere dem på tallinja
- Løse oppgaver med addisjon og
subtraksjon av flersifrede tall, også
desimaltall, på tallinje, i hodet og med
skriftlige metoder (standardalgoritmen).
- Kunne runde av til nærmeste tier og
hundrer, og bruke det til å gjøre overslag.
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
Halvårsprøve
-Kjenne til sentrale tre- og firkanter,
kunne finne vinkler, lengder og
vinkelsum.
-Gi eksempler på geometriske figurer i
dagliglivet.
-Kunne finne symmetriske mønster, og
kunne speile, forskyve og rotere figurer.
-Kunne bruke gradskive til å måle vinkler.
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
-Måle og beregne omkrets av
mangekanter.
-Kunne regne ut areal av trekanter og
firkanter.
-Velge passende måleenhet, og kunne
gjøre om mellom måleenheter som mm,
cm, dm, m og km, og mellom dl og l.
- Bruke målestokk til å beregne størrelser,
både forstørre og forminske.
Mars
April/mai
Brøk
-brøk som en del av noe
-tegne brøker
-addere/subtrahere med
brøker
-sammenligne ulike brøker
Multi 5b kap.6
Multiplikasjon og divisjon
Multi 5b kap.7
www.multi.no
www.multi.no
Mai
Mønster
-speiling, forskyvning,
rotasjon
De grunnleggende ferdighetene:
 å kunne utrykke seg muntlig
 å kunne uttrykke seg skriftlig
Multi 5b kap.8
www.multi.no
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
- Forstå brøk som del av helhet, som
forhold og som tall på tallinja og finne
likeverdige brøker.
- Addere og subtrahere brøker med lik
nevner.
- Beskrive sammenhengen mellom tideler
som desimaltall og som brøk.
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
- Multiplisere og dividere med flersifrede
tall.
- Kunne forklare sammenhengen mellom
ganging og deling, og forstå ganging som
gjentatt addisjon.
Tavleundervisning
Samarbeid/individuelt
Oppgaveløsning
skriftlig/muntlig
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Muntlig
tilbakemelding
underveis
Egenvurdering
Årsprøve
-Kunne finne symmetriske mønster, og
kunne speile, forskyve og rotere figurer.
 å kunne lese
 å kunne regne
 å kunne bruke digitale verktøy
er inkludert i kompetansemålene, og må være synlige i arbeidsmåter / evaluering i faget.