Vinn en ”vegg” og en grafitti workshop!

!
p
o
h
s
rk
o
w
ti
it
f
ra
g
n
e
g
o
”
g
g
Vin n e n ”ve
lo m ed graf fitikunst.
-but ik k på Ensjø i Os
en
es
rv
Na
r
vå
kle
å
er
sk
øn
Vi
vise frem kunste n
å
du
er
sk
Øn
?
ale
m
og
e
gn
te
Er du krea tiv og flink til å
på graf fiti som
rig
jer
sg
ny
du
Er
e?
nd
re
se
as
din for tuse nvis av forbip
ur ra nsen no e for deg!
nk
ko
e
nn
de
e
kj
ns
ka
er
Da
?
ut tryk ksform
0.000 kr
2
t
d
r
e
v
p
o
h
s
å
Work
m stor vegg p
ført på en 20
2
vil bli opp
nern e
Vin nerbid ra ge t
av vinn eren/vin
n,
jo
s
a
st
ne
a
-b
Ens jø T
lærerik
Na rvesen ved
redd ersydd og
sk
en
av
et
p
je i lø
Brekke,
se lv. D et te vil sk
ku nstn er Børge
ed
ill
b
ed
m
en
m
p sa m
20.000
gra f fitiworksho
r en verd i på
ha
en
p
ho
ks
or
so ner. W
ril.
for in nt il 5 per
i sl ut te n av a p
r
ge
da
5
3er
ld es ov
kron er, og vil ho
ld dekkes ik ke.
Reise og oppho
H ve m k a n de
lta?
Du
må være m el
lom 13 og 26
å r,
ku nstin teress
er t og h a et
ø n ske o m
å lære om g ra
f f it i. K o nkurr
a nsen
pa sser båd e
for d eg som
vil utvik le
d et d u a llered
e k a n - el ler
lære no e
h el t ny t t! Du
tren g er ik ke
å ha
er fa rin g m ed
g ra f f it i f ra
før.
Sl ik de lta r du
en restriksjo ner
(3: 1 ), inn en 14. ma rs Det er ing
t
ma
for
e
end
ligg
i
ger
far
i
skisse
levere inn
Send dit t bid rag i for m av en
kan du tolke hel t frit t. Du kan
te
Det
.
gen
rda
hve
i
nkt
pu
lys
lektere et
ma rs 2016,
på motiv, me n skisse n må ref
sendes dig ita lt til oss inn en 14.
må
n
sse
Ski
er.
son
per
5
til
ppe på inn
kåret 29. ma rs.
som enkeltperson eller i en gru
[email protected] vesen. no. Vin neren vil bli
fit
gra
:
ost
e-p
på
e,
bild
et
ent en sca nne t eller som
Narvesen
Vi ser frem til å mot ta dit t bidrag.
LYKKE T IL!
So også www.narvesen.no/grafit ti
Kontakt:
grafit [email protected]