1.-3.juni 2016

1.-3.juni 2016
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter
for Nevroutviklingsforstyrrelser og
Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus,
Glenne regionale senter for autisme,
Sykehuset i Vestfold og Regional
kompetansetjeneste for autisme, ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse
Sørøst, Oslo Universitetssykehus har
gleden av å invitere til Nasjonal
Autismekonferanse på Oseberg Quality
Hotel Tønsberg 1.-3.juni 2016.
Vi vil arrangere denne konferansen i
Tønsberg hvert andre år. Konferansen
avholdes i juni og programmet dekker en
bredde av temaer knyttet til diagnoser
innen autismespekteret i et
livsløpsperspektiv.
Håpet er at konferansen skal bli et fast
møtested for fagpersoner, forskere og
andre interesserte, og kan inspirere til
fagutvikling, forskning og god klinisk
praksis til beste for mennesker med
diagnoser innen autismespekteret.
Program 1. – 3.juni 2014
Onsdag 1.juni
Registrering fra kl. 09.00
TID
SAL 1– Oseberg plenum
10.00 – 10.20
10.20 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.15
14.15 – 14:30
14.30 – 15.30
SAL 2 – Ormen 1
Åpning og velkommen
Judith Reaven: Group Cognitive
Behavior Therapy for Youth with ASD
and Anxiety in Clinical Settings:
Bridging the Research to Practice Gap
PAUSE
Judith Reaven forts.
LUNSJ
Ellen Munkhaugen: Skolevegring hos elever
med ASF, - forekomst og karakteristika
Ole Andreassen: Translasjonsforskning i
utviklingsforstyrrelser – status og
muligheter i Norge
PAUSE
Kenneth Larsen: Tidlig identifisering symptomer og ulike arenaer
Sissel Berge Helverschou:
AUP multisenterstudie; Bakgrunn,
design og foreløpige resultater
Even Myrbakk: Assosiasjoner mellom
utfordrende atferd og psykiske lidelser
hos personer med utviklingshemning og
autisme
14.30 – 14.45
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
19.30
Til 15.15
Trine Lise Bakken: Voksne med autisme,
utviklingshemning og psykose;
symptombelastning
PAUSE
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg
Titlestad og Roy Tønnessen: Effekt av tidlig
og intensiv opplæring basert på anvendt
adferdsanalyse effekt hos førskolebarn med
autismespekterforstyrrelse i Bergen kommune
Anne Rysstad: Negative livshendelser i
Astri Valmo, Sigmund Eldevik og Elisabeth
tilstedeværelsen av angst og depresjon
Ulvestad Rustebakke: Effekter av Tidlig
blant voksne med autisme og komorbid
Intervensjon for Barn med Autisme Tilbudt
utviklingshemning
gjennom Oslo Kommune
Elen Gjevik: Psykiatrisk komorbiditet
Alexandra Havdahl: Validiteten av
ved ASD – klinisk betydning og
standardiserte utredningsverktøy for
diagnostiske utfordringer
autismespekterforstyrrelser blant små barn
POSTERPRESENTASJONER
MIDDAG
Torsdag 2.juni
TID
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
SAL 1 – Oseberg plenum
SAL 2 – Ormen 1
Jonathan Green: Early intervention in
Autism
PAUSE
Jonathan Green forts.
PAUSE
Elen Gjevik: Psykiatrisk komorbiditet
ved ASD – klinisk betydning og
diagnostiske utfordringer
Anett Kaale: Intervensjon for små barn med
ASF: fokus på sosial kommunikasjon og
interaksjon
LUNSJ
13.00 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
Anne Lise Høiland: Elektrofysiologiske
korrelater til sosial fungering
PAUSE
Ola Brønstad og Siri Røren: Tilknytning vs.
autisme
Alvdis Roulund og Sven Olav Vea: Nye
fagprosedyrer EIBI
PAUSE
Kathrin Olsen: Praksiser for inkludering og
sosial støtte til barn med autisme i to norske og
to engelske barnehager.
Bochynska, A.; Vulchanov, V., Vulchanova,
M.: Mental rotasjon av to- og tredimensjonale
figurer i Autismespekterforstyrrelser
Sigrun Hope: Hva kan vi bruke
blodprøver til?
Jarle Johannessen: Holdninger til
genetisk forskning
Anne-Siri Øyen og Pål Surén:
Autisme-forekomst og kvalitet av
autisme-diagnostikk i Norge
Arvid N. Kildahl:
Differensialdiagnostikk ved psykisk
lidelse hos personer med
autismespekterdiagnose
Elisabeth Wigaard og Øyvind Pedersen:
Håndtering av omfattende parasuicidal
atferd hos ung mann med Asperger
syndrom
Arvid N. Kildahl:
Autismespekterdiagnose og
personlighetsforstyrrelse
18.45
19.30
Anders Nordahl-Hanssen: Autisme og språk
PAUSE
Iren K. Larsen: "Når det umulige blir mulig",
Ambulant utredning og behandling av epilepsi
for spesielt sårbare pasienter
Ellen Kleven og Beate Solvik:
Arbeidslivskompetanse for personer med
Asperger syndrom - erfaringer med bruk av
opplæring i gruppe, for voksne.
Aperitiff og kultur
Middag
Fredag 3,juni
TID
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
SAL 1 – Oseberg plenum
Leann Smith: Individuals with ASD and Their Families Across the Lifespan
PAUSE
Leann Smith forts.
PAUSE
Merete Glenne Øie: Kognitiv funksjon hos barn og unge med høytfungerende autisme;
hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene?
PAUSE
Espen Arnevik: Asperger syndrom og rus; kunnskapsoppsummering og foreløpige
erfaringer
13.00 – 13.15
Avslutning
Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i programmet
DEN NORSKE LEGE FORENING har godkjent konferansen som følger:
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjennes med 20 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barnesykdommer: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.
Psykologforeningen har godkjent konferansen som:
15 timers vedlikeholdskurs
Internasjonale foredragsholdere:
Judith Reaven, PhD, Director of the Autism and Developmental Disabilities Clinic, og assisterende Professor, Departments of
Psychiatry and Pediatrics (2004), University of Colorado Health Sciences Center, Denver. Hun har lang klinisk og forskningsinteresse
for autisme, og har i mange år spesielt fokusert på angst og angstbehandling hos personer med Asperger syndrom / høytfungerende
autisme ved Kognitiv Atferdsterapi, både individuelt og i gruppe. Hun har medvirket i utarbeidelsen av en terapimanual med
arbeidsbok både for personen selv og for foreldre: ”Facing your fears”, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler og
bokkapitler om dette og andre autismerelaterte emner.
Jonathan Green, Professor of Child & Adolescent Psychiatry at the University of Manchester and Honorary Consultant Psychiatrist at
the Royal Manchester Children’s hospital. Han har lang klinisk og forskningsinteresse for autisme og andre tilstander som innebærer
problemer med sosial utvikling. Klinisk, leder han en regional spesialist klinikk i forhold til sosial utvikling ved Royal Manchester
Children’s hospital som gjennomfører kartlegging og behandling av barn med ASD og andre funksjonshemninger i forhold til sosial
utvikling. Han var med på å lede Englands første studie om Asperger syndrom, komordititet og behandling, og om konsekvenser av
tidlig tilknytningsproblemer for sosial utvikling.
Professor Green leder mange kliniske intervensjonsstudier i forhold til barn og ungdoms mentale helse, bl.a. et av verdens største
tidlig intervensjonsprogrammer for barn med autisme (PACT), en studie for tidlig identifisering av barn med stor risiko for utvikling av
autisme, og en studie for å evaluere effekt av fosterhjemsplassering av ungdom etter omsorgssvikt. Professor Green bidrar som
redaktør / rådgiver for flere anerkjente tidsskrifter og innehar sentrale tillitsverv innen fagfeltet.
Leann Smith PhD, er assisterende klinisk professor i pediatri og seniorforsker på Waisman Center, University of Wisconsin-Madison.
Hun er også forskningsdirektør for the Waisman Center’s University Center for Excellence in Developmental Disabilities. Hennes
forskning fokuserer på den betydning ASD har på familien og familiens og samfunnets rolle i oppfølging av mennesker med ASD i
løpet av livsløpet. Dr. Smith har mottatt forskningsstøtte fra Autism Speaks, the U.S. Department of Education, and the National
Institute of Mental Health til å undersøke psykoedukative intervensjoner for unge og unge voknse med ASD og deres familier.
Norske foredragsholdere:
Elen Gjevik, Østensjø BUP, OUS
Ellen Kathrine Munkhaugen, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, OUS
Sissel Berge Helverschou, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS
Kenneth Larsen, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, OUS
Even Myrbakk, Psykiatrisk innsatsteam (PIT), Nordlandssykehuset
Trine Lise Bakken, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme, OUS
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg Titlestad og Roy Tønnessen, Avdeling Autisme, PPT, Bergen kommune
Anne Rysstad, Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser – SUA, Vestre Viken HF
Astri Valmo, Sigmund Eldevik og Elisabeth Ulvestad Rustebakke, Senter for Tidlig Intervensjon, Oslo Kommune
Alexandra Havdahl, ABC-studien, Folkehelseinstituttet, Oslo
Ole Andreassen, NORMENT / KG Jebsen senter for psykoseforskning, OUS, UIO
Anett Kaale, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS, Institutt for
Spesialpedagogikk, UiO
Anne Lise Høiland, St. Olavs, RKBU Midt-Norge, NTNU
Anders Nordahl-Hanssen, Bjørknes høyskole, Oslo
Sigrun Hope, NORMENT, Nevrohabilitering avd voksenhabilitering OUS
Ola Brønstad og Siri Røren, Glenne regionale senter for autisme
Jarle Johannessen, NORMENT, Autismeforeningen i Norge
Alvdis Roulund og Sven Olav Vea, Glenne regionale senter for autisme og Autismeteamet, Nordlandssykehuset
Anne-Siri Øyen og Pål Surén, Folkehelseinstituttet, Oslo
Kathrin Olsen, Stipendiat Høyskolen i Nesna
Arvid N. Kildahl, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme, OUS
Bochynska, A.; Vulchanov, V., Vulchanova, M., Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim
Elisabeth Wigaard, Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser, Vestre Viken
Iren K. Larsen, Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, OUS
Ellen Kleven og Beate Solvik, Statped vest, LINK og A2G Kompetanse AS
Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, UiO
Espen Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS og Psykologisk institutt, UiO
Postere:
Siv M. Øyjord og Ingeborg Halvorsen, Helse Fonna HF, Team for barnehabilitering: Videomodellering - sosial ferdighetstrening
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg Titlestad og Roy Tønnessen, Avdeling Autisme, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Bergen
kommune: Felles oppmerksomhet
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg Titlestad og Roy Tønnessen, Avdeling Autisme, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Bergen
kommune: Oppsummert forskning på effekt av Picture Exchange Communication System for barn med autismespekterforstyrrelse en systematisk oversikt
Anders Johansen, Glenne regionale senter for autisme: Regionale kompetansetjenester for autisme, Helse SørØst
Niels Petter Thorkildsen, Nevropsykiatrisk enhet, OUS: Pasientforløp for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og normal
evnenivå
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg Titlestad og Roy Tønnessen, Avdeling Autisme, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Bergen
kommune: Moderate Effect of early intensive Behavioral Intervention in Rett Syndrome
Hege Aarlie, Marianne Mjøs, Kristine Berg Titlestad og Roy Tønnessen, Avdeling Autisme, Pedagogisk psykologisk tjeneste, Bergen
kommune: Effekt av ulike forsterkningsbetingelser på grunnleggende språkforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelse
Alvdis Roulund, Glenne regionale senter for autisme: PRT
Programkomité:
Bodil Sjømæling, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
Ola Brønstad, Overlege, Glenne regionale senter for autisme
Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS (leder)
Vitenskapelig komité:
Kenneth Larsen, rådgiver og doktorgradsstipendiat, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi, Helse Sør-Øst
Arne Terje Guldbrandsen, Glenne regionale senter for autisme
Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS (leder)
Arrangementskomité:
Tom Rørby, Glenne regionale senter for autisme
Vegard Henriksen, Spesialkonsulent, Glenne regionale senter for autisme
Bodil Sjømæling, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi, Helse Sør-Øst
Ellen Munkhaugen, Seksjonsleder, doktorgradsstipendiat, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi,
Helse Sør-Øst
Britta Nilsson, Enhetsleder, ved NevSom- Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier OUS.
HENVENDELSE OM KONFERANSEN RETTES TIL:
Tom Rørby,
Glenne regionale senter for autisme
33 03 68 50
Telefon: 33 03 68 50
PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING
Konferanseavgift: Kr. 1500,Overnatting på hotellet:
Prisen for overnatting er kr. 1595,- pr. person per døgn i enkeltrom
(helpensjon) og kr 1395,- per person per døgn i
dobbeltrom.(helpensjon)
Dagpakke siste dag (fredag 3. Juni) kommer i tillegg:
Kr. 565,- inkl lunsj.
Oppdatert informasjon om konferansen vil finnes på
www.glennesenter.no
Etter konferansen vil det også legges ut hand-outs fra
forelesningene.
Ikke boende – dagpakke
Dagpakke for ikke boende koster kr. 565,- pr.dag. inkl. lunsj
Tilknytningsdøgn:
For de som ønsker tilknytningsdøgn fra 31.05-01.06. er prisen kr.
1150,- per enkeltrom og kr. 1250,- pr. dobbeltrom.
Dette bestilles av hver enkelt gjennom kontakt med hotellet.
NB! HVER ENKELT GJØR DIREKTE OPP MED HOTELLET.
Skal arbeidsgiver betale: Husk å sende bekreftelse til hotellet.
Hotellet tar 300kr i faktureringsavgift.
Hotellinformasjon:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3. 3126 Tønsberg
Telefon: +47 33004100