Årsmøte i Agder Venstre 13. februar 2016

Årsmøte i Agder Venstre
13. februar 2016
Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand
Innhald:
Dagsorden
Møtebok Agder Venstre
Møtebok Vest-Agder Venstre
Møtebok Aust-Agder Venstre
2
3
DAGSORDEN
(Rundstykker ved møtestart)
Forslag til program for fylkesårsmøtet:
Laurdag 13. februar
(0940 – Kurs i å vere på fylkesårsmøte – ved Jacob Haugmoen Handegard)
10.00 Velkomen og konstituering ved fylkesleiar Torunn Sandvand og ……..
Kristiansand Venstre
Val av møteleiarar, sekretærar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd og tellekorps.
1030-1130 Politisk foredrag ved stortingsrepresentant Abid Raja
1130-1300 Politisk debatt
1300-1400 Lunsj
1400-1500 Årsmøte med årsmelding, rekneskap, val i Aust-Agder Venstre og Vest-Agder
Venstre
1500-1530 Pause
1530-1630 Årsmøte i Agder Venstre med årsmelding, rekneskap 2015, budsjett 2016,
kontingent 2017, val av styre, opplæringsutval, revisorar, landsmøteutsendingar
1630-1700 Politiske fråsegner, eventuelt innkomne saker (frist 1. februar 2016)
1700-1800 Stortingsvalet 2017 og vegen dit. Innleiing og debatt.
1800 Møteslutt
2
Årsmøte i Agder Venstre
13. februar 2016
1.
GODKJENNINGAR
a. Innkalling
Forslag til vedtak: Innkallinga godkjent.
b. Sakliste
ÅRSMØTESAK 1:Godkjenningar
ÅRSMØTESAK 2: Konstituering
ÅRSMØTESAK 3: Årsmelding 2015 Agder Venstre
ÅRSMØTESAK 4: Rekneskap 2015
ÅRSMØTESAK 5: Kontingent 2017
ÅRSMØTESAK 6: Budsjett 2016
ÅRSMØTESAK 7: Stortingsvalet 2017 – vegen dit
ÅRSMØTESAK 8: Val
ÅRSMØTESAK 9: Politiske fråsegner
ÅRSMØTESAK 10: Innkomne saker, innan 1. februar 2016
Forslag til vedtak: Saklista godkjent.
Årsmøtesak 2.
KONSTITUERING
a. Møteleiarar
Forslag til vedtak:
b. Referentar
Forslag til vedtak: Jan Kløvstad
c. Tellekorps
Forslag til vedtak:
d. Protokollunderskrivarar
Forslag til vedtak:
e. Fullmaktsnemnd:
Forslag til vedtak: Jan Kløvstad,
f. Val av redaksjonsnemnd
Forslag til vedtak: Jone Nyborg, Songdalen leiar, Cathrine Høyesen Hall, Arendal, Dag Vige,
3
Kristiansand,………..……….Unge Venstre og …………………………..Venstrekvinnelaget.
Årsmøtesak 3.
ÅRSMELDING 2015 AGDER VENSTRE
Styret
Styret har i 2015 blei valt for to år på fylkesårsmøtet i 2014 og har bestått av:
Torunn Sandvand, Kristiansand, leiar i Agder Venstre, med Sara Sægrov Ruud, Risør og Pål
Koren Pedersen, Arendal som nestleiarar.
Torunn Sandvand er også valt som landsstyremedlem og fylkesleiar i Vest-Agder Venstre,
mens Sara Sægrov Ruud er landsstyremedlem og fylkesleiar i Aust-Agder Venstre.
Dei andre styremedlemene er Torunn Tjomsland, Lyngdal, Øystein Haga, Grimstad, Jacob
Handegard, Arendal og Stein Inge Dahn, Mandal, Marthea Fennesfoss Johnsgård, Unge
Venstre ( I 2015 erstatta av Bendik Jahnsen) og Bjørg Vestrheim, Venstrekvinnelaget.
Varamedlemer er Cecilie Nissen, Kristiansand, Per Olav Skutle, Lindesnes, Ann Christin
Jacob, Valle og Ann Osaland, Songdalen. Anne Midtlien er varamedlem for
Venstrekvinnelaget.
Revisorar: Hans Petter Mjølund, Kristiansand og Rolf Hamran, Grimstad.
Styret har hatt sju møte og behandla 82 saker. Fylkessekretæren har hatt 20%-stilling heile
året.
b. Opplæringsutval
Roger Fromreide, Kristiansand (leiar), Line Øvernes Mørch, Tvedestrand og Knut Owing,
Kristiansand. Opplæringsnemnda har hatt tilbod om Venstreskolen til lokallaga, og elles
hjelpt til ved lokalpolitiske nettverkssamlingar. På vegner av utvalet har fylkessekretæren hatt
kontakt med lokallaga for registrering av studieverksemd.
c. Valnemnd
Fylkesårsmøtet 2015 ga fylkesstyret fullmakt til å velje valnamnd. Styret valte
Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand, leiar og som medlemer Anne Mo Grimdalen, Grimstad,
Jone N. Nyborg, Songdalen, Ingeborg Haughom, Flekkefjord, Jan Albert Haagensen, Evje og
Hornnes. Venstrekvinnelaget utnemnte Birgitte Kleivset og Unge Venstre Melissa Tveit.
d. Folkevalte
Venstre har to fylkestingsmedlemer i kvart fylke etter valet i 2015. I perioden 2011-2015 sat
Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord og Stein Inge Dahn, Mandal i fylkestinget i vest og
Øystein Haga, Grimstad og Marianne S. Lyngvi, Arendal i aust. Anne Margrethe Larsen og
Øystein Haga var fylkesutvalsmedlemer. Etter valet i 2015 er Beate Marie Johnsen, Farsund
og Stein Inge Dahn, Mandal fylkestingsmedlemer i vest og Jan Kløvstad, Arendal og Sara
Sægrov Ruud, Risør i aust. Stei Inge Dahn og Sara Sægrov Ruud er medlemer i fylkesutvalet.
I vest er Venstre ein del av fleirtalet, mens Venstre er i opposisjon i aust.
4
Folkevalte i kommunane
Etter valet i september 2015 har Venstre varaordførarar i Lindesnes, Mandal og Tvedestrand.
Vi har representantar i kommunestyra i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand,
Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i aust og Vennesla,
Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Sirdal
i vest. Alle folkevalte og varamedlemer er med i felles adressegruppe som får jamnleg
informasjon frå fylkeslaget.
Venstre kom inn igjen i kommunestyra i Birkenes og Evje og Hornnes etter pause noen
periodar. Vi dobla representasjonen i Bykle, Valle, Bygland, Lyngdal og Tvedestrand, gjekk
godt fram i Risør, Lillesand, Farsund, Sirdal og alle setesdalskommunane. Venstre falt ut i
Gjerstad (to stemmer mangla) og Marnardal, og vi nådde ikkje opp i Kvinesdal og Froland.
I begge fylkestinga heldt vi stillinga i tal mandat, sjølv om vi gjekk tilbake i stemmetal.
Den neste tabellen viser lokalval 2007-2011, pluss ekstra kolonnar for stortingsvalet 2013
også her for å kunne samanlikne stemmetala.
K = kommuneval
F = fylkestingsval
K 07
%
K 07
stem
.
K 07
repr.
K 11
K 11
stem.
K 11
repr.
F 11
%
F 11
stem,
S13
%
S13
stem.
%
K15
K15
%
stem.
K15
repr
F15
%
F15
stem.
(2)
5,2
2452
AUST-AGDER
6,6
2944
(2)
9,9
4840
(2)
6,3
3075
4,8
3033
Gjerstad
10,2
124
2
4,7
62
1
3,8
42
3,9
56
3,9
50
0
2,9
29
Risør
13,8
472
4
13,4
477
4
7,8
251
5,6
224
16,2
534
5
8,9
260
Tvedestrand
5,2
144
1
5,3
160
1
4,7
130
4,8
165
7,8
232
2
6,6
170
Arendal
5,4
933
2
6,8
1360
3
5,6
1044
5,0
1210
5,5
1044
2
4,4
782
Froland
2,0
42
0
3,3
78
0
3,4
70
2,0
57
2,7
64
0
2,9
61
Grimstad
16,2
1369
6
20,0
1999
7
11,1
989
6,0
690
9,4
884
3
6,5
584
Birkenes
2,3
47
0
2,5
55
0
3,5
71
2,8
73
4,3
94
1
3,3
65
Lillesand
8,1
375
2
7,9
389
2
7,0
313
6,2
363
8,9
469
2
8,1
368
Iveland
14,4
90
2
12,0
82
2
6,1
35
2,2
17
8,2
56
1
4,9
29
Evje og Hornnes
2,3
36
0
0
0
0
2,6
38
2,5
48
3,6
51
1
2,7
37
Valle
(1,9
12)
0
5,2
36
1
2,0
12
3,6
25
9,8
68
2
2,8
16
Vegårshei
(2,6
25)
0
3,0
34
0
2,5
26
2,3
28
0
1,0
10
Åmli
(1,7
15)
0
0
0
0
1,6
15
3,1
32
0
0,8
7
Bygland.
15,2
104
1
16,9
(fellesl.
)
117
1
(av
3)
3,5
21
3,0
22
2V
2,6
15
5
26,6
H/V
170
Bykle
7,3
35
1
9,5
K 21
F2
48
1
4897
K 23
F2
3,9
7
4,7
23
12,8
61
2
4,9
19
3033
7,0
3613
K23
F2
(2)
3132
4,2
VEST-AGDER
4,3
3077
(2)
6,4
4609
(2)
4,5
3438
4,3
4205
Kristiansand
4,4
1587
2
4,9
1883
3
4,6
1685
5,3
2517
4,7
1846
3
4,5
1651
Søgne
12,9
580
4
7,2
368
2
4,4
205
4,8
291
7,2
367
2
4,4
210
Songdalen
1,4
36
0
3,5
94
1
2,8
70
3,2
106
2,9
77
1
2,6
55
Mandal
3,2
208
1
5,7
414
2
4,3
217
4,2
355
4,3
316
2
4,0
250
Marnardal
6,3
65
1
5,6
60
1
4,4
43
3,1
39
2,8
32
0
4,4
41
Lindesnes
8,8
201
2
17,3
413
4
7,7
157
5,0
129
10,8
258
2
5,8
118
Hægebostad
(1,4
11)
-
-
-
-
0,8
7
1,1
11
0,6
5
Åseral
(1,5
(6)
-
-
-
-
1,0
4
1,8
9
0,5
2
Lyngdal
9,2
336
3
4,9
187
1
3,4
116
2,4
104
5,0
187
2
3,4
115
Farsund
2,2
105
0
5,2
244
2
3,5
137
3,6
185
6,6
296
2
7,3
287
Flekkefjord
16,7
690
6
15,0
661
5
13,2
522
3,8
195
10,2
430
4
5,2
203
Kvinesdal
1,8
50
0
2,4
71
0
2,4
65
1,8
56
1,3
38
0
1,4
35
Sirdal
6,3
61
1
6,2
61
1
4,6
36
3,7
37
7,0
72
1
3,7
30
Vennesla
1,7
100
0
2,5
153
1
1,8
104
2,1
159
3,1
195
1
2,1
116
Audnedal
(1,1)
(10)
-
-
-
-
1,0
8
1,2
12
0,5
4
4609
K 23
F2
K 20
F2
5,0
4114
K 20
F2
Venstres Hovedorganisasjon
Venstrelandsmøtet var 4.-6. april i Tromsø.
Landsmøteutsendingar for Vest-Agder var landsstyremedlem Torunn Sandvand, Kristiansand,
Stein Inge Dahn, Mandal, Melissa Tveit, Vennesla, Finn Kydland, Flekkefjord, Ivar
Bergundhaugen, Kristiansand, Beate Marie Johnsen, Farsund.
Landsmøteutsendingar for Aust-Agder var landsstyremedlem Sara Sægrov Ruud, Risør,
Kathrin Pabst, Grimstad, Jacob Handegard, Arendal, Beate Andreassen, Lillesand, Arnt
Gunnar Tønnessen, Grimstad, June Marcussen og Line Øvernes Mørch, Tvedestrand.
I tillegg møtte Petter Toldnæs, Lillesand, som varamedlem til sentralstyret og direktevalt
medlem i landsstyret.
6
Landsstyret
Torunn Sandvand og Sara Sægrov Ruud har møtt i landsstyret heile året, med Stein Inge Dahn
som vara for Vest-Agder i landsstyremøtet på Gardermoen i oktober.
Andre verv og samarbeid med Venstres Hovedorganisasjon
Petter Benestad har møtt i kulturnettverket rundt Venstres stortingsgruppe. Torunn Sandvand,
Jacob Handegard og Jan Kløvstad har deltatt på fylkessekretær/valkampsjefsamlingar.
Arendalsuka
Med Arendal Venstre som lokal tilretteleggar var Agder Venstre aktivt med i Arendalsuka i
august: lokallaget hadde ansvar for bemanning av Venstreteltet heile veka, med hjelp frå
andre lokallag som Tvedestrand, Lillesand, Grimstad, Kristiansand, fylkesstyremedlemer,
Venstres Hovedorganisasjon og ikkje minst Unge Venstre. Regionalt/lokalt hadde vi også
ansvaret for teknikken i Venstrerestauranten Victor. Venstre hadde stor aktivitet i heile
Arendalsuka.
Lokalpolitiske nettverkssamlingar
20.-21. mars i Scandic Hotell Dyreparken med skole og velferd som tema. Innleiarar frå VHO
var stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn og rådgjevar Tove Hofstad.
5.-6. juni i Scandic Hotell Dyreparken med ideologi og bygging av valkamporganisasjon som
tema. Trine Skei Grande og rådgjevar Torild Skogsholm var innleiarar frå VHO. Sara Sægrov
Ruud, Eva Kvelland, Jacob Handegard og Jan Kløvstad hadde ansvaret for praktiske
gruppeøvingar om stand, forhandlingar og pressearbeid.
31. oktober på Revsnes Hotell, Bygland med det praktiske arbeidet i lokalpolitikken framover
som tema og innleiingar av Per Olav Skutle, Dag Vige, Torhild Austad, Tone Lise Avdal, Ole
Morten Vegusdal, Petter Toldnæs, Sara Sægrov Ruud og Roger Fromreide.
Fylkesleiar Torunn Sandvand leia alle tre samlingane. På alle tre samlingane var det godt
frammøte.
Organisasjon
Medlemer
31. desember 2015 hadde vi 599 (552 i 2014 og 558 i 2013) betalande medlemer. Under er
oversikt for kvart lag for betalande medlemer. Medlemstalet er sterkt avhengig av målretta
aksjonar lokalt, regionalt og nasjonalt, som for eksempel den store aksjonen sist i desember
2012 for å nå 10 000 medlemer på landsplan.
Lag
7
Medlems
-tal
31.12.15
Medlemstal
31.12.14
Medlemstal
31.12.13
Medlemstal
31.12.12
Medlemstal
31.12.11
Medlemstal
31.12.10
Medlemstal
31.12.09
Kristiansand
106
102
101
96
84
85
88
Arendal
73
75
82
96
77
67
63
Grimstad
46
52
47
61
57
58
52
Lillesand
44
40
37
43
44
39
40
Lindesnes
36
27
30
34
34
21
19
Mandal
34
30
30
33
33
39
38
Flekkefjord
30
28
28
29
32
32
35
Tvedestrand
20
22
19
28
23
14
18
Risør
29
24
24
27
23
18
17
Lyngdal
21
17
17
17
20
18
20
Farsund
27
26
23
26
20
14
10
Søgne
20
16
17
19
18
19
17
Gjerstad
11
8
11
11
14
12
14
Sirdal
10
9
10
11
13
11
12
Marnardal
9
10
9
14
13
12
10
Kvinesdal
10
5
7
11
12
10
8
Vennesla
15
11
11
12
10
7
7
Froland
5
3
5
7
8
5
5
Evje og
Hornnes
15
12
9
8
7
5
6
Bygland
3
3
3
6
7
1
3
Valle
4
6
4
7
6
2
2
Birkenes
7
5
5
5
6
5
6
Songdalen
6
7
6
5
5
5
4
Vegårshei
4
3
5
5
5
3
3
Iveland
6
5
6
4
5
4
7
8
Bykle
7
4
4
5
5
4
3
Åmli
1
2
2
2
1
1
1
Agder
599
552
558
625
582
513
508
Nettsidene
Våren 2013 samla vi nettsidene for begge fylka til www.agder.venstre.no. Fylkessekretær og
fleire tillitsvalte oppdatert sidene også i 2015.
Frå Agder Venstrekvinnelag: 2015
Fem styremøter avholdt. I et valgår har vi vært opptatt av å være synlige, bidra i de ulike
kommunene, og vi har sponsa profilering av kvinnelige kandidater. Vi har arbeida med
digitalisering av protokoll, høringer, og oppretta diskusjonsfora i digitale medier. Vi arbeider
også løpende med medlemsverving til Norges Venstrekvinnelag.
Birgitte Kleivset
Unge Venstre legg fram årsmelding i møtet.
Forslag til vedtak: Årsmeldinga tas til etterretning.
Årsmøtesak 4 REKNESKAP 2015
Jarmo Røvik i Tvedestrand har ført rekneskapen.
1039426 - Agder Venstre
Rapporter » Regnskap »
Resultat for perioden 01.01.15 - 31.12.15
3401 Tilskudd Aust-Agder
3402 Tilskudd Vest-Agder
3450 Tilskudd Venstres
opplysningsfond
3451 Støtte Venstres
Hovedorg. til
Arendalsuka
3452 Valgkampbidrag
3455 Venstre-venn VestAgder
9
2015
266 022,75
259 236,78
7 700,00
2014
257 916,25
251 823,66
5 600,00
0,00
45 258,00
500,00
2 300,00
10 890,00
0,00
BU 2015
510 000,00
inkl over
6 000,00
15 000,00
3456 Venstre-venn AustAgder
3600 Leieinntekt
3601 Inntekt
felleskostn/strøm etc
lokaler
3900 Medlemskontingent
Vest-Agder
3901 Medlemskontingent
Aust-Agder
3971 Inntekt lokalpolitisk
nettverk
Til gode Arendal
kommune
SUM SALGS- OG
DRIFTSINNTEKT
5000 Lønn til ansatte
5001 Refusjon lønn
Arendal kommune
5092 Feriepenger
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av
pål. lønn
5890 Annen refusjon
SUM
LØNNSKOSTNAD
6300 Leie lokaler
6320 Renovasjon, vann,
avløp o.l.
6340 Lys og varme
6420 Leie datasystemer
6525 Valgmateriell
6705 Honorar regnskap
6800 Kontorrekvisita
6840 Aviser, tidsskrifter,
bøker o.l.
6900 Telefon
6940 Porto
7100 Reise og diett
7140 Reisekostnad, ikke
oppgavepliktig
7190 Motkonto gr71
7420 Gave,
fradragsberettiget
7602 Tilskudd Venstre
kvinnelaget
7710 Landsstyremøter
7711 Arendalsuka
7715 Landsmøte 2015 reise
7716 Landsmøte 2013
10
5 100,00
0,00
21 600,00
1 529,10
37 800,00
0,00
38 000,00
26 550,00
21 600,00
48 000,00
17 750,00
24 525,00
inkl over
39 500,00
0,00
40 000,00
45 000,00
647 788,63
655 412,91
702 000,00
-128 238,25
70 306,50
-114 445,74
0,00
160 000,00
-17 389,14
-18 077,50
-2 448,50
-13 733,82
-18 233,63
158,28
inkl over
inkl over
inkl over
38 337,60
-57 509,29
0,00
-146 254,91
-57 120,00
0,00
-57 120,00
1 529,00
-9 613,89
-1 825,00
-5 175,63
-999,98
0,00
0,00
-19 969,00
-1 441,25
-9 500,17
-10 938,00
-2 226,73
-4 779,94
-105,00
-315,00
-2 694,00
0,00
0,00
-624,00
-1 752,00
-375,00
1 444,00
-1 745,00
0,00
-3 810,00
5 000,00
-5 000,00
-5 000,00
5 000,00
0,00
-12 261,35
-36 329,00
0,00
-19 223,00
-16 891,93
0,00
-8 131,50
inkl i 7730
15 000,00
inkl i 7719
57 000,00
inkl i 7750 og
7751
10 000,00
8 000,00
inkl over
inkl over
5 000,00
7717 Landsmøte 2014 reise
7718 Landsmøte 2014
opphold
7719 Landsmøte 2015
opphold
7720 Fylkesårsmøtet
7730 Andre møter
7731 Landsstyremøter fra
2014 reise
7732 Lokalpolitisk nettverk
7733 Andre nasjonale
møter
7734 Fylkesstyremøter
7735 Landsstyremøter,
opphold
7750 Valgkamp AustAgder *
7751 Valgkamp VestAgder
7752 Nominasjon 2015
7770 Bank og kortgebyr
7790 Annen kostnad
fradragsberettiget
Overskudd avstetes til
valgkamp
SUM ANNEN
DRIFTSKOSTNAD
8021 Innt. på invest. i
tilknyttet selskap
8051 Renteinntekt
bankinnskudd
8150 Annen rentekostnad
8155 Rentekostnad
leverandørgjeld
Årsresultat
-4 217,00
0,00
0,00
-112 635,00
-70 220,00
0,00
150 000,00
-44 760,00
-3 243,20
-39 053,60
-12 102,50
-15 268,00
-17 801,00
inkl i 7730
210000 inkl
fleire
inkl 7730
-114 121,00
-11 715,00
-65 062,56
-18 588,20
inkl 7730
inkl 7730
-3 187,40
-23 880,00
-3 618,45
0,00
inkl 7730
inkl 7730
-170 498,10
-9 802,00
326 000,00
-131 692,44
-5 532,00
inkl 7750
0,00
-932,00
-135,00
-9 760,77
-741,00
243,63
0,00
77 000,00
-755 519,43
-424 796,53
400,00
400,00
3 107,87
4 663,18
-0,89
-65,00
0,00
-63,00
-161 798,11
89 361,65
702 000,00
* inkl 45 000 til felles
nettannonsekampanje
Kommentarar:
3950 (refusjon sekretær): Inntekter frå Arendal kommune/bystyre som er identiske med utgifter Agder
Venstre har forskottert for sekretærens møtetimar på dagtid som folkevalt i Arendal.
Nr.
Navn
1500 Kundefordringer
11
Åpningsbalanse
15 735,00
Perioden Avslutningsbalanse
-3 610,00
12 125,00
1579 Andre kortsiktige
fordringer
1710 Forskuddsbetalt
rentekostnad
1920 Bank 2800.05.00560
1950 Skattetrekk 2801.22.64722
1960 Bank sparekto
2801.07.45278
1961 Bank sparekto
2801.29.10667
SUM EIENDELER
2050 Annen egenkapital
Periodens resultat
2400 Leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk
2650 Trukket
fagforeningskontingent
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift
på påløpt lønn
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift
på ferielønn
2940 Skyldig feriepenger
2945 Utbetalte feriepenger
2980 Avsetninger for
forpliktelser
2990 Froland Venstre
2993 Åmli Venstre
2995 Vegårshei Venstre
SUM EGENKAPITAL
OG GJELD
2 900,00
0,00
2 900,00
6 000,00
0,00
6 000,00
129 130,90
13 277,30
11 632,67
-105 977,42
-8 597,97
-11 597,93
23 153,48
4 679,33
34,74
158 246,93
14 634,54
172 881,47
336 922,80
-277 404,48
0,00
4 050,00
-13 185,00
190,00
-115 148,78
0,00
161 798,11
-51 141,23
8 523,00
-1 226,92
221 774,02
-277 404,48
161 798,11
-47 091,23
-4 662,00
-1 036,92
0,00
-4 772,00
5 781,57
-3 465,00
5 781,57
-8 237,00
-2 011,78
-78,57
-2 090,35
-29 145,70
14 839,17
-16 300,00
-17 389,14
13 733,52
0,00
-46 534,84
28 572,69
-16 300,00
-9 313,50
-3 050,79
-818,72
-336 922,80
-965,64
0,00
-420,92
115 148,78
-10 279,14
-3 050,79
-1 239,64
-221 774,02
Grimstad 8/2-2016
Revisorberetning Agder Venstre, Aust Agder Venstre og Vest Agder Venstre for regnskapsåret 2015.
Regnskapet er ført av Jarmo Ø Røvik, Bergøyveien 71, 4912 Gjeving
Bilag er Attestert av Jan Kløvstad og Torunn Sandvand.
12
Det er 358 bilag, disse er gjennomgått og det er tatt stikkprøver som er nøyere vurdert. Revisorene
har hatt et drøftingsmøte med Jan Kløvstad. Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk i
regnskapsprogram, men fremstår som noe vanskelig å få oversikt over i papirversjon.
Revisorer mener at regnskapet for fremtiden må være enklere å forstå i papirutgaven. Enkelte bilag
kunne være bedre merket med hva det gjaldt og dette må også fremgå på bilagsliste.
Revisorer
Hans Petter Mjølund
Rolf Hamran
Forslag til vedtak: Rekneskapen 2015 blir godkjent.
Årsmøtesak 5 KONTINGENT 2017
Fylkeskontingenten for Aust- og Vest-Agder Venstre i 2016 er på kr 75. Kontingenten for
Venstres Hovedorganisasjon for 2016 er kr 150, og lokallaga avgjer i tillegg kor høg
kontingenten er i kvart enkelt lokallag. Årskontingenten for kvart enkelt medlem kan derfor
variere frå kr 225 og oppover. Det er ingen særskilt kontingent til Agder Venstre, berre den
som blir vedtatt i eigne fylkesårsmøte, som så blir overført som driftskapital frå dei to
fylkeslaga til Agder Venstre.
Forslag til vedtak: Vedtaka i årsmøta til Aust- og Vest-Agder Venstre tas til orientering.
Årsmøtesak 6 BUDSJETT 2016 (sjå skjema i sak 5)
Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre har eigne budsjett og eigne rekneskapar, der
prinsippa er at all medlemskontingent, alle offentlege tilskot på basis av medlemstal og
stemmetal i kvart fylke og alle nominasjonsutgifter blir ført i budsjett og rekneskap kvar for
seg. Dei to fylkeslaga samarbeider om felles kontor, felles programnemnd, felles delegasjonar
13
til landsmøte, felles sekretær. Desse utgiftene blir delte 50/50 mellom fylkeslaga. 2016 er eit
år utan val, og vi skal bruke året til å fylle opp kontoane igjen.
Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre lar paraplyorganisasjonen Agder Venstre drive
det daglege arbeidet.
INNTEKTER
2016
2015
UTGIFTER
2016
2015
Off tilskudd
510000
510 000
Personalkostnader
160000
160 000
Støtte frå VHO til
lokalpolitiske
nettverkssamlingar
40000
40 000
Husleie Kongensgt
34
57000
57 000
Leieinntekter
Kongensgt 34
38000
38 000
Regnskapsføring
15000
10 000
Medlemskontingent
48000
48 000
Kontorrekvisita,
aviser osv
8000
8 000
Venstres
Opplysningsforbund
6000
6 000
Reise,
bilgodtgjørelser
5000
5 000
Gaver
15000
15 000
Diverse, gaver
5000
5 000
Tilgode fra Arendal
kommune
0
45 000
Arendalsuka
15000
15 000
Landsmøtet
120000
150 000
Diverse møter
175000
210 000
Bidrag
Venstrekvinnelaget
5000
Tilskudd lokallag
10000
Overskudd 2016
82000
77 000
Sum driftsutgifter
657000
702 000
Sum driftsinntekter
657000
702 000
Forslag til vedtak: Budsjett for Agder Venstre vedtas.
14
5 000
Årsmøtesak 7
STORTINGSVALET 2017 – OG VEGEN DIT
30. november 2015 sendte fylkesleiar Torunn Sandvand dette brevet til lokallagsleiarar og alle
folkevalte i begge fylka:
”På fylkesårsmøtet i Agder Venstre 13. februar vil vi ha en sak om liste til Stortingsvalget
2017.
Ved Stortingsvalget i 2013 hadde vi felles liste i de to fylkene med Hans Antonsen fra
Grimstad som førstekandidat og Kristin Øygarden fra Kristiansand på andre plass.
Med felles liste vil den første på lista bli valgt hvis fylket får en representant til Stortinget
uansett om mandatet kommer fra Vest-Agder eller Aust-Agder.
Med to separate lister, blir det som ved Fylkestingsvalget.
En tredje modell er liste med felles toppkandidat(er) og ulik liste videre.
Det er nominasjonsmøtet som til slutt vedtar lista, så et eventuelt vedtak om saken på
fylkesårsmøtet, vil bare være rådgivende.
For at mange skal kunne være delaktig i prosessen, ber vi om synspunkter fra lokallagene før
fylkesstyret kommer med en anbefaling til årsmøtet. Vi ønsker tilbakemelding på følgende 3
alternativer:
Alt 1: Felles identisk liste i begge fylkene (jf 2013)
Alt 2: To forskjellige lister (dvs hvert fylke sin liste)
Alt 3: Liste med en/flere felles kandidater fra toppen og resten av lista ulik.
Frist for tilbakemelding til fylkesleder, 26. januar.
Hilsen
Torunn Sandvand, fylkesleder”
Styret i Agder Venstre har drøfta saka 26. januar etter innspel frå årsmøte/styremøte i
Grimstad, Risør og Mandal.
Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår alternativ A med to identiske lister. Fylkesårsmøtet
blir invitert til votering over alternativa, og endeleg avgjerd blir utfrå regelverket om
nominasjonar tatt i dei to nominasjonsmøta.
Årsmøtesak 8 VAL
Den felles valnemnda har bestått av Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand, leiar og som
medlemer Anne Mo Grimdalen, Grimstad, Jone N. Nyborg, Songdalen, Ingeborg Haughom,
Flekkefjord, Jan Albert Haagensen, Evje og Hornnes. Venstrekvinnelaget utnemnte Birgitte
Kleivset og Unge Venstre Melissa Tveit. I 2016 er det val av styret for to år, opplæringsutval,
revisorar, nominasjonsnemnd/nemnder og landsmøteutsendingar .
15
8a Styret i Agder Venstre 2016-2018
Forslag frå valnemnda:
Leder: Torunn Sandvand, Kristiansand (attval)
1. Nestleder: Sara Sægrov Ruud, Risør (attval)
2. Nestleder: Jacob Haugmoen Handegard, Kristiansand (attval i styret, ny som nestleiar)
Styremedlemmer:
Stein Inge Dahn, Mandal (attval)
Sissel Nytun, Grimstad (ny)
Ole Morten Vegusdal, Birkenes (ny)
Hans Olav Omnes, Valle (ny)
Varamedlemmer:
1. Tone Vareberg, Lillesand (ny)
2. Helge Sten Thorbjørnsen, Farsund (ny)
3. Cathrine Høyesen Hall, Arendal (ny)
4. Per Olav Skutle, Lindesnes (attval)
5. Kenneth Bækken Nørve, Kristiansand (ny)
8b Opplæringsutval i Agder Venstre 2016-2018
Forslag frå valnemnda:
Roger Fromreide-Nessler, Kristiansand (leder) (attval)
Tone Vareberg, Lillesand (ny)
Sissel Nytun, Grimstad (ny)
8c Revisorar i Agder Venstre 2016-2018
Forslag frå valnemnda: Attval på Rolf Hamran, Grimstad og Hans Petter Mjølund,
Kristiansand
8d Nominasjonsnemnd/nemnder for stortingsvalet 2017
Forslag frå valnemnda blir lagt fram 13. februar.
8e Utsendingar til landsmøtet i Tønsberg 15.-17. april 2016
Forslag til vedtak: Vedtaka på fylkesårsmøta i Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre
blir tatt til orientering.
8f Valnemnd for fylkesårsmøtet 2017
16
Forslag til vedtak: Fylkesstyret oppnemner valnemnd for fylkesårsmøtet 2017.
Årsmøtesak 9 POLITISKE FRÅSEGNER
Forslag til politiske må vere leverte før kl 1030 laurdag 13. februar til ordstyrarbordet og helst
elektronisk til [email protected] for å gjere kopiering og vidare redaksjonsarbeid
enklare. Siste frist for innlevering er møtedagen laurdag 13. februar kl 1030.Innsendte forslag
blir sendt utetter kart som dei kjem. Her er dei første som er komne inn:
Innfør republikk nå
Levert av: Vest-Agder Unge Venstre og Jacob Haugmoen Handegard
I et liberalt demokrati skal ingen offentlige posisjoner gå i arv. Agder Venstre vil derfor
avskaffe monarkiet og innføre republikk.
Det viktigste argumentet for monarki synes å være at institusjonen har stor folkelig støtte, og
tilhengerne av monarki forsøker å legitimere monarkiet ved å hevde at kongen er folkevalgt,
selv om de fleste medgir at “prinsipielt” er monarki en avleggs styreform.
Et problem med dette er at ingen som lever i dag har hatt mulighet til å gjenvelge kongen. De
som hadde stemmerett ved folkeavstemningen i 1905 var menn født før 1881. I 1905 var dette
440 000, hvorav 329 000 benyttet seg av stemmeretten og 260 000 stemte ja til at prins Carl
kunne bli konge av Norge. Det er færre enn Bergens befolkning i dag.
På dette grunnlaget kan man ikke hevde at kongen er folkevalgt. Folkeavstemninger om
statsoverhode er kun demokratisk dersom det innebærer en regelmessig mulighet til å avsette
den folkevalgte og velge en annen. En ny folkeavstemning vil derfor være like lite
demokratisk som den var i 1905.
At monarkiet ikke har et demokratisk mandat, med mindre du var mann og over 25 år i 1905,
er langt fra det eneste problemet. Monarkiet står også i direkte motsetning til en rekke andre
viktige prinsipper. Det står i motsetning til prinsippet om religionsfrihet, prinsippet om likhet
for loven og prinsippet om å kunne gifte seg med den man vil.
Det er og etisk tvilsomt at flertallet i et samfunn skal pålegge en 12 år gammel jente å bli
dronning, med alt personfokuset det fører med seg. Prinsesse Ingrid Alexandra kan aldri stille
til valg for et politisk parti, bli ateist eller for den saks skyld flytte til en enebolig i Ulvik. Hun
kan gjøre fint lite med livet sitt, annet enn det vi som storsamfunn har pålagt henne å gjøre helt fra hun ble født.
Spørsmålet våre oldefedre, tippoldefedre og tipp-tipp-oldefedre ble stilt ved
folkeavstemningen i 1905 var som følger: «Er De enig i Stortingets bemyndigelse til
17
regjeringen om at opfordre prins Carl af Danmark til at lade sig vælge til Norges konge?». I
tillegg til dette spørsmålet ble mennene stilt ovenfor et kabinettspørsmål fra regjeringen. Den
ville gå av dersom norske menn ikke ville gi den denne bemyndigelsen.
Norge anno 2016 kan ikke ha et kongehus basert på et enkelt – og så til de grader vridd –
spørsmål stilt til menn som for lengst har avgått ved døden. Det er på tide å avskaffe
monarkiet og innføre republikk. Posisjoner skal ikke gå i arv, og demokrati, ytringsfrihet,
organisasjonsfrihet og trosfrihet skal gjelde alle.
Ny kollektivtrafikk – ny taxinæring.
Levert av: Vest-Agder Unge Venstre og Jacob Haugmoen Handegard
Det siste året har vært preget av debatt rundt organiseringen av taxinæringen, der flere mener
at dagens regelverk er for strengt, og at det bør åpnes opp for at folk skal kunne drive
persontransport med egen bil. Agder Venstre er enig i problembeskrivelsen til de som ønsker
å endre dagens regler og ønsker en ny organisering av taxinæringen.
I dag stilles det flere krav fra stat og fylkeskommuner for å få drive persontransport – Der det
er kravene om kjøreseddel og tilknytning til løyve som er de mest sentrale. Papirer som man
igjen må oppfylle flere krav for å få. Det er også tilknytningsplikt til sentral og/eller
stasjoneringssted for virksomheten. I tillegg kan hver enkelt fylkeskommune supplere de
nasjonale reglene med egne drosjereglement.
Problemet med dagens regelverk er at det hindrer konkurranse, innovasjon og gjør det umulig
å drive persontransport på deltid med egen bil. Med den konsekvensen at samfunnet hindrer
personer med ledig tid og biler som står ubrukt i å gjøre en nyttig innsats for samfunnet. Dette
er hverken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller miljøvennlig.
Dette regimet utfordres nå av piratkjøring organisert gjennom sosiale medier, og nye aktører
som Uber og Lyft, som tilrettelegger for at privatpersoner kan bruke sin egen bil til å frakte
kunder når det passer dem. Agder Venstre mener at det er viktig å sikre at det skal være mulig
å drive med persontransport uten at det er et fulltidserverv. Ved å ta i bruk de ressursene vi
som privatpersoner allerede eier, kan vi redusere ressursslitasje, klimagassutslipp og
kostnader.
Noen har uttrykt bekymring for beskatning og svart arbeid når det gjelder å la utenlandske
selskap og privatpersoner ta del i persontransporten. Da er det viktig å huske på at disse
selskapene og privatpersonen vil være underlagt akkurat de samme skattereglene for
næringsvirksomhet som annen næring, enkeltmannsforetak og hobbyvirksomheter. Agder
Venstre er positive til grundere og selvstendig næringsdrivende, også de som ønsker å skape
noe som en hobby eller som deltidsgeskjeft.
Agder Venstre ønsker en ny ordning for taxinæringen og for kollektivtrafikken. Ordningen vi
har i dag er å gi privilegier og konkurranseskjerming til taxinæringen, i bytte mot at denne
næringen blir pålagt oppgaver som en del av kollektivtransporten. Vi i Agder Venstre ønsker
18
heller å gi fylkeskommunen det fulle ansvaret for kollektivtransporten, slik at de også får
ansvar for kjøreplikt og tjenester som kjøring av funksjonshemmede, skoleskyss i distriktene
med mer. Enten ved å ansette egne sjåfører, eller ved å legge oppgaven ut på anbud. Det vil
også gi fylkeskommunen mulighet til å eksperimentere med forskjellige løsninger som
integrerer det vi i dag ser på som taxitilbudet inn i det øvrige kollektivsystemet.
Agder Venstre vil:
 Ha en gjennomgang av yrkestransportloven med et mål om å oppheve løyveordningen
for persontransport (i motorvogn registrert for inntil 9 personer) og krav om
kjentmannsprøve, og erstatte disse med et generelt krav om vandelsattest og sertifikat.
 Fjerne reguleringer som hindrer privatpersoner i å bruke egen bil til persontransport
gitt at de har godkjent vandelsattest.
 Gi fylkeskommunen det fulle ansvaret for kollektivtransporten, slik at de også får
ansvar for kjøreplikt og tjenester som kjøring av funksjonshemmede, skoleskyss i
distriktene med mer.
Ja til SFO-reform
Levert av: Vest-Agder Unge Venstre og Jacob Haugmoen Handegard
Skolefritidsordningen (SFO) har lenge vært en nedprioritert del av velferds-Norge. Endringer
i samfunnet med begge foreldre i arbeid, flere med andre morsmål og høyere krav for å lykkes
i samfunnet gjør at vi trenger en SFO-reform.
Agder Venstre ønsker seg en skolefritidsordning som er med på å sikre sosial utjevning, og
som gir elevene en meningsfull hverdag. Samtidig skal den være med på å sikre at begge
foreldre har mulighet til å stå i jobb. Det er en utfordring at tilbud, kvalitet og åpningstider på
SFO varierer veldig mellom ulike kommuner. Agder Venstre mener det er behov for å sikre at
det er høyere minstestandard på landets skolefritidsordninger, samtidig som det er viktig å
sikre muligheten til å prioritere ulikt og bevare lokalt særpreg.
Agder Venstre er mot en heldagsskole, og mener derfor at skolefritidsordningen skal være et
frivillig tilbud og ikke en del av skoleløpet. For å sikre at de som benytter seg av SFO får et
godt tilbud, bør det lages egne rammeplaner for SFO. Disse skal ligge til grunn for
læringsstøttene aktiviteter som særlig skal fremme kulturelle og estetiske ferdigheter, fysisk
aktivitet og kreativitet.
Skolefritidsordingen har potensial til å virke utjevnende. Agder Venstre vil derfor tilby gratis
kjernetid til barn fra lavinntektsfamilier og barn som sliter med lese- og skrivevansker. Det
må være et tettere samarbeid mellom skolen og SFO for å følge opp svake elever. Agder
Venstre mener at rektor på skolen bør få øverste pedagogiske ansvar for SFO slik at det blir
lettere å koordinere pedagogisk oppfølging av elever som også går i SFO. For å få dette til,
må det stilles krav om pedagogisk kompetanse til personalet som skal jobbe i SFO
19
Det bør legges opp til et tettere samarbeid mellom SFO og andre kommunale tilbud som
biblioteket og kulturskolen. Agder Venstre er skeptisk til å sammenblande SFO og
frivilligheten, da det vil være med på å undergrave frivillighetene.
Agder Venstre vil:
• At SFO skal være en egen ordning som skiller seg fra den ordinære skoledagen
• Ha nasjonale minstenormer for åpningstid og tidspunkt
• Ha egne rammeplaner for SFO
• Innføre gratis kjernetid for elever med lesevansker og elever fra lavinntektsfamilier
• At det skal gis mulighet for læringsstøttene aktiviteter, herunder leksehjelp og lekselesing,
med pedagogisk kvalifisert personale
Ta seksualundervisningen på alvor
Levert av: Agder Unge Venstre og Jacob Haugmoen Handegard
En av ti kvinner og en av hundre menn har opplevd voldtekt i Norge. I følge nasjonalt
kunnskapssenter kjenner de fleste overgriperen, og en fjerdedel av norske kvinner mener de
har blitt utsatt for ufrivillig seksuell kontakt, press og krenkelser. Det er en pågående debatt
om forholdene rundt voldtekt og ufrivillige seksuelle hendelser, og det er tydelig at man har
forskjellig bakgrunn og kunnskap og gå ut i fra. Agder Venstre mener at en styrket
seksualundervisning kan bidra til færre misforståelser og større respekt for hverandre. I et år
hvor det skal vedtas en ny felles tverrsektoriell strategi for en bedre seksuell helse er det
viktig at vi tar et oppgjør med hvordan vi ser på seksualundervisningen.
I dag varierer seksualundervisningen mye fra skole til skole og fra underviser til underviser.
Flere steder er den fraværende eller svært mangelfull. Agder Venstre vil få mer
seksualundervisning inn i lærerutdanning, etterutdanning og kurs, slik at alle lærere kan føle
seg komfortable og kompetente til undervisningen. Vi vil også legge til rette for at skoler selv
kan velge om undervisningen skal skje i samarbeid med helsesøster og/eller eksterne grupper
som medisinstudenter eller organisasjoner som Sex og politikk.
Det er ikke bare kvaliteten på framleggelsen som varierer, men også innholdet i
undervisningsmateriellet fra eksternt til fagbøker som er bygget på kompetansemål for
naturfaget. Dette materiellet varierer i kvalitet og innhold, men har mange svakheter.
Hovedfokuset har en tendens til å hvile på biologi og seksuelt overførbare sykdommer, i
tillegg blir ofte innholdet veldig homogent. Agder Venstre mener at man må ha en
seksualundervisning som inkluderer alle typer seksuelle preferanser, alle type legninger og
alle typer kjønn. For å sikre et felles grunnlag må man også ha et felles
undervisningsmateriell, for eksempel slik som Sex og politikk utarbeider hvert år. Da må det
også gis mer langsiktig støtte til slike prosjekter.
Seksualundervisningen har mange aspekter, men det skal være et rom i klassen for å ta de
20
vanskelige samtalene og diskusjonene, slik at det blir lettere å ta de på soverommet. Vi må
tørre å ta opp det ubehagelige og vi må skape forståelse for at ulike mennesker har ulik
seksuell drift. Dette er en pågående samtale, og man blir ikke klok på det av noen uker med
undervisning på sjette og niende trinn. Agder Venstre mener at man burde ha
seksualundervisning hvert år fra og med 5. klasse.
I tillegg mener Agder Venstre at seksualundervisning også har en naturlig plass i læreplanen
på førsteåret på videregående skole. Da er elevene enda bedre stilt til å kunne ta de vanskelige
samtalene i et mer modent miljø.
Det er ikke bare lærere som møter barn og ungdom, og en styrket seksualundervisning hos
andre yrker, særlig helsefagene, kan bidra til at man lettere kan kommunisere om sex og
uønsket seksuell atferd. Tannhelsetjenesten er et eksempel på en tjeneste som har barn og
unge jevnlig til kontroll, og som da kan avdekke seksuelle overgrep. I følge Aftenposten
kommer det ca. 500 bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten årlig. Dersom man styrker
seksualundervisningen vil man ruste de yrkesutøvende til å kunne håndtere og oppdage
overgrep.
Agder Venstre vil:
 Få mer seksualundervisning inn i lærerutdanningen, etterutdanning og kurs
 Sikre et felles materiell til seksualundervisning, med et bredt innhold for ulike
seksuelle legninger, preferanser og drifter
 Ha fokus på grensesetting og holdningsskapende arbeid i seksualundervisningen
 At seksualundervisning på barne- og ungdomsskole skal spesielt ta for seg seksualisert
vold mot barn og unge i hjemmet, og informasjon om hvor man kan ta kontakt dersom
det forekommer
 Ha jevnlig seksualundervisning fra og med 5. klasse
 Ha seksualundervisningen inn i lærerplanen på førsteåret i videregående opplæring
 Seksualundervisning i flere yrker, særlig i helse og de som er mye i kontakt med barn
og unge
Helhetlig organisering og full-finansiering av kommunal innsats i asylsaken
Norge skal føre en asylpolitikk som sikrer opphold for de som har et reelt behov for
beskyttelse. Det er i kommunene integreringen best skjer. Den viktigste oppgaven vi står
ovenfor nå, er å styrke kommunenes arbeid for å integrere våre nye landsmenn.
I forbindelse med den ekstraordinære flyktningsituasjonen som har funnet sted siden
sommeren 2015, har man opplevd et ekstra stort press på de akutte asylmottakene. Fordeling
av asylsøkere til de ordinære asylmottakene styres av staten, mens fordelingen av asylsøkere
til de akutte asylmottakene er i dag prisgitt private aktørers beslutninger. Regjeringen har,
bevisst eller ubevisst, latt fordelingen og organiseringen få løpe fritt. Når det nå viser seg at
manglende styring fra statsråd Sylvi Listhaug og regjeringen har medført at asylsøkere blir
sittende i de akutte mottakene i opp til et halvt år, i stedet for tre til ni dager som opprinnelig
21
planlagt medfører dette en uhensiktsmessig tilstand i asylmottakene, med manglende mulighet
for planlegging og styring. Kostnadene som følger med en slik tilstand, som oppfyllelse av
rett til skolegang for barn og unge og helsetjenester, blir båret av kommunene. Igjen blir
kommunene økonomisk skadelidende.
Videre dekker staten i dag ca 80 % av kostnadene ved de permanente mottakene. Kommuner
som ønsker å bidra til langsiktige løsninger for asylsøkere og flyktninger, svekkes dermed
økonomisk. UDI har store utfordringer med å få kommuner til å ta imot asylsøkere. Fortsatt
underfinansiering vil forsterke denne utfordringen, og på sikt forsterke motvilje hos den
vanlige borger. Det kan resultere i at mange kommer til å bli sittende altfor lenge i statlige
mottak, uten at den viktige integreringsprosessen kommer i gang.
Mobiliseringen som har funnet sted det siste halve året i mange kommuner, har vært en
forutsetning for at Norge har klart å takle flyktningkrisen så godt som vi har gjort. Venstre er
redd for at den manglende viljen fra regjeringens side til å skape en helhetlig asylpolitikk, vil
medføre at mobiliseringsevnen vil bli betydelig svekket.
Agder Venstre mener det er riktig at Norge har en stram asylpolitikk for å sikre at mennesker
som ikke har et berettiget behov for asyl, ikke belaster asylinstituttet. Samtidig er det helt
avgjørende at vi ivaretar rettsstatsprinsippene (vi er derfor uenig i regjeringen, Ap, Sp og KrF
sin avgjørelse om å fjerne ankemuligheten til dem som får avslag på søknaden) og at vi tar i
mot den enkelte som oppholder seg som asylsøker i landet med respekt. Tiltak som setter dem
i stand til i best mulig grad å kunne integreres i samfunnet, etter at de eventuelt har fått fast
opphold, er derfor helt avgjørende.
Venstre krever
•
En statlig og helhetlig styring av asylmottaksordningen, fra akuttmottak til endelig
bosetning i kommunene.
•
At finansieringen av de ekstrakostnadene som de akutte asylmottakene medfører, blir
dekket av staten.
•
En bedre fordeling av oppgaver og ansvar mellom de ulke kommuner. Alle
kommunene i Norge må ta sitt ansvar.
•
At asylsøkerne i størst mulig grad kan være i den kommunen de først ankommer.
Mange, spesielt barn og unge, knytter bånd til lokalsamfunnet allerede tidlig i en slik prosess.
Muligheten for integrering og hensynet til menneskelige behov, sikres i størst grad ved at man
i størst mulig grad kan oppholde seg i en kommune.
•
Statlig full- finansiering av den kommunale innsatsen, for å sikre at kommunene også
framover kan bidra, både med midlertidige og permanente løsninger.
Foreslått av Arendal Venstre ved leder Lisbeth Haugmoen Handegard
Forslag til politisk uttalelse fra Agder Venstres årsmøte 13. februar 2016
Forslagsstillere:
Stein Inge Dahn, styremedlem Agder Venstre
Jon Henrik Lund, leder Vest-Agder Unge Venstre
22
Bent Høie må utvise liberalitet ved UNGASS 2016!
Fra tid til annen, ofte med flere års mellomrom, arrangeres det ekstraordinære
hovedforsamlinger (særsamlinger) i FN om spesielle tema. Dette skjer i samsvar med FNcharterets artikkel 20.
Tema som har vært behandlet av slike særsamlinger (UNGASS - United Nations General
Assembly Special Sessions) har variert fra befolkningsvekst og utvikling, Palestina,
nazistenes konsentrasjonsleirer, HIV/AIDS, barns levekår, apartheid, nedrustning, likestilling
m.m.
I april i år skal FN for tredje gang arrangere en ekstraordinær hovedforsamling om narkotika,
UNGASS 2016.
Denne særsamlingen skulle egentlig vært arrangert i 2019, men er blitt fremskyndet 3 år etter
initiativ fra statslederne i Mexico, Guatemala og Colombia. Deres hastverk har sin bakgrunn i
at store deler av samfunnsstrukturen i disse nasjonene er i ferd med å gå i oppløsning på grunn
av korrupsjon og vold som er en direkte følge av den mislykkede krigen mot narkotika ("War
on drugs"). Denne krigen ble startet av USAs president Richard Nixon, og er også blitt
inspirert av den svenske maoisten Nils Bejerots ideer om "et rusfritt samfunn".
Krigen mot narkotika har satt særdeles store pengesummer i spill. Milliarder på milliarder av
offentlige skattepenger brukes på rettsforfølgelse, fengsling og offentlig fornedrelse av de
svakeste av de svake i samfunnet. Men ikke minst har kampen mot narkotika, og
forbudslinjen som den er fundamentert i, ført til at ufattelige store pengebeløp tilflyter noen av
de mest skadelige kriminelle nettverkene som menneskeheten har sett. "Så lenge strømmen av
inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes vil de fortsette å
true våre samfunn og myndigheter", het det i felleserklæringen fra de tre latinamerikanske
statene.
Internasjonalt har flere og flere fått øynene opp for at avkriminalisering og offentlig
regulering av markedet for rusmidler kan være den eneste farbare veien for å motvirke de
veldig uønskede sosiale, helsemessige og finansielle konsekvensene som krigen mot narkotika
har ført med seg. Verdenskommisjonen om narkotikapolitikk, hvor bl.a. Koffi Annan og
Thorvald Stoltenberg var medlemmer, har gitt uttrykk for at "forsøk på å utrydde produksjon
og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og narkotikabruken."
Og videre: "Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader
forårsaket av narkotika".
Land som Portugal og Sveits land har gått foran og lyktes med liberalisering av
narkotikapolitikken. I Sveits, hvor man nå har 20 års erfaring med å bruke heroin i
behandlingen av de tyngste brukerne, er tragiske dødsfall som følge av overdose
ikkeeksisterende. I Portugal har man 14 år etter at bruk av narkotika ble nedkriminalisert
registrert en markant nedgang i antall overdosedødsfall. Og enda viktigere; antall mennesker
som rekrutteres til narkotikamisbruk og antall narkotikaavhengige viser en jevn nedgang
23
gjennom denne perioden, og absolutt ingen tegn til økning! Samtidig er store ressurser flyttet
fra politiets straffeforfølgelse til helsevesenets behandlingstilbud.
FN gir føringer for hvordan medlemslandenes narkotikapolitikk skal utformes gjennom
konvensjoner som Norge har sluttet seg til, konvensjoner med en ideologi tett forankret til den
håpløse ideen om å føre "krig mot narkotika". Norge inntar lite ærefulle tetposisjoner
internasjonale sammenligninger, både i antall overdosedødsfall og når det gjelder strengt
straffenivå for narkotikaforbrytelser. Det siste er av etterkrigstidens mest anerkjente
strafferettsekspert, professor Johs. Andenæs omtalt som "vår tids største feilinvestering i
straff".
Med dette som bakteppe bør Norge ta på seg et særskilt ansvar for å komme kreftene som
arbeider for liberalisering i møte på årets særsamling i FN. Norge kan ikke ta parti med land
som ut fra moralistiske, religiøse eller andre irrelevante beveggrunner ønsker å opprettholde
dagens mislykkede internasjonale rettstilstand.
 Agder Venstre henstiller Venstres stortingsgruppe å legge press på statsråd Bent
Høie om at Norge må støtte reformvillige og sosialliberale initiativ under
UNGASS 2016. Norge må stille seg solidarisk med de land som søker å
gjennomføre reformer som innebærer nedkriminalisering og regulering
narkotika.
 Agder Venstre ønsker raskere krafttak for å redusere norske overdosedødsfall,
ved å igangsette forsøk med heroinassistert behandling av tunge rusmisbrukere.
Forslagsstiller: Jacob Handegard (styremedlem Agder Venstre) og Jon Henrik Lund (leder
Vest-Agder Unge Venstre).
Folk først i en ny narkotikapolitikk.
I april i år skal det diskuteres narkotikapolitikk på UNGASS (Special session of the United
Nations General Assembly). Denne diskusjonen kommer blant annet som konsekvens av at
flere land i Mellom- og Sør-Amerika opplever store tap av menneskeliv som følge av krigen
mot narkotika. Agder Venstre ønsker at Norge skal spille en konstruktiv rolle for å bidra til en
internasjonal narkotikapolitikk som setter folk først.
Den internasjonale krigen mot narkotika har ført til voldsomme tap av liv. En av
utfordringene med å kriminalisere narkotikabruk er at kriminelle nettverk tar seg av salg og
distribusjon. Det fører til at narkotikaøkonomien styrker den organiserte kriminaliteten i
forhold til stater, det skaper vanskelig forhold for de sivile. Bare mellom desember i 2006 og
mai i 2010 ble over 20 000 mennesker drept i Mexicos narkotikakrig.
Årets UNGASS må føre til et skifte i internasjonal narkotikapolitikk. Fokuset i en ny
internasjonal narkotikapolitikk må være å gi god behandling til de rusavhengige og satse på
skadereduksjon fremfor symbolpolitikk. Det må utvikles politikk for å begrense sivile tap i
24
konfliktene mellom kriminelle nettverk og stater. Videre mener Agder Venstre at
narkotikapolitikk med beviselig god effekt i land vi har grunn til å sammenligne oss med, bør
bli implementert i Norge.
I følge folkehelseinstituttet døde 266 personer av overdose av narkotika i 2014. Agder
Venstre vil jobbe for en nullvisjon i narkotikapolitikken, ingen skal dø av overdose av
narkotika. For å nå et slikt mål må alle virkemidler ses på med åpne øyne. Bent Høie sitt
argument om at det ikke er behov for heroinassistert behandling fordi man i dag har nok
legemidler, ser Agder Venstre med undring på. Agder Venstre mener at alle tiltak som kan gi
rusavhengige en bedre hverdag må tas opp til seriøs vurdering. Resultatene som har blitt
oppnådd etter innføringen av heroinassistert behandling i Sveits har blant annet vært nedgang
i smitte av hepatitt c, lavere rekruttering til heroinbruk og langt mer stabile liv for de
heroinavhengige. Agder Venstre vil åpner for heroinassistert behandling for å kunne gi de
heroinavhengige et tilbud basert på deres behov.
Et grunnleggende prinsipp i utarbeidelsen av en ny narkotikapolitikk må være å flytte
ressurser fra straff til behandling. Det viser seg at straffenivå har lite å si for forbruket av
narkotiske stoffer. Et lavere straffenivå kan dog frigjøre store ressurser til å hjelpe dem som
sliter med rusproblemer, samtidig kan justisfeltets ressurser brukes til å bekjempe vold og
organisert kriminalitet. Portugal gjennomførte et stort skifte i narkotikapolitikken i år 2000.
Gjennom en avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika flyttet
portugiserne ressursene fra straff til helsehjelp. Resultatene er at forbruket av narkotiske
stoffer har falt kraftig, det samme har antall overdosedødsfall. Agder Venstre ønsker å flytte
ressurser fra straff av narkotikabrukere til forebygging og behandling av dem som sliter.
Agder Venstre mener at politikk ikke bare kan baseres på gode intensjoner, resultatene må
tillegges høyest vekt. Resultatene av forbudslinjen som er ført i narkotikapolitikken er ikke et
narkotikafritt samfunn. Kostnadene knyttet til forbudslinjen er store. Ressursene som brukes
til å fengsle folk kunne med fordel bli brukt på forebygging og bedre behandling til dem som
har rusproblemer. Det er ingen tvil om at forbruk av et hvert rusmiddel fører til utfordringer.
Spørsmålet er om en forbudslinje gjør oss bedre rustet til å begrense skader på samfunnet og
den enkelte. Agder Venstre ønsker å utrede hvilke kostnader dagens narkotikapolitikk påfører
samfunnet og hvilke kostnader endringer i form av f. eks strengt regulert omsetning av
narkotiske stoffer vil påføre samfunnet.
Venstre vil:
-
25
At Norge skal spille en konstruktiv rolle i UNGASS for å begrense tap av
menneskeliv.
At Norge skal implementere narkotikapolitikk med beviselig gode resultater.
Innføre heroinassistert behandling.
Flytte ressurser fra straff til forebygging og behandling av rusavhengighet
Utrede kostnadene knyttet til dagens narkotikapolitikk og alternative modeller.
26
Årsmøtesak 10 INNKOMNE SAKER
Lokallaga er velkomne til å sende inn forslag og saker dei vil ha drøfta på fylkesårsmøtet.
Ingen innkomne saker mottatt.
27
Årsmøte i Vest-Agder Venstre
13. februar 2016
Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand
Årsmøtesak 1.
GODKJENNINGAR
a. Innkalling
Forslag til vedtak: Innkallinga godkjent.
b. Sakliste
ÅRSMØTESAK 1:Godkjenningar
ÅRSMØTESAK 2: Konstituering
ÅRSMØTESAK 3: Årsmelding 2015 Agder Venstre
ÅRSMØTESAK 4: Rekneskap 2015
ÅRSMØTESAK 5: Kontingent 2017
ÅRSMØTESAK 6: Budsjett 2016
ÅRSMØTESAK 7: Stortingsvalet 2017 – vegen dit
ÅRSMØTESAK 8: Val
ÅRSMØTESAK 9: Politiske fråsegner
ÅRSMØTESAK 10: Innkomne saker, innan 1. februar 2016
Forslag til vedtak: Saklista blir godkjent.
Årsmøtesak 2
KONSTITUERING
a. Møteleiarar
Forslag til vedtak: …………………………….
b. Referentar
Forslag til vedtak:
c. Tellekorps
Forslag til vedtak:
d. Protokollunderskrivarar
Forslag til vedtak:
Årsmøtesak 3
28
ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER VENSTRE
Aktiviteten i 2014 har vore drive i nært samarbeid med Aust-Agder Venstre, i
paraplyorganisasjonen Agder Venstre. Styremedlemer i Vest-Agder Venstre har vore Torunn
Sandvand, Kristiansand, leiar, Stein Inge Dahn, Mandal nestleiar, Torunn Tjomsland,
Lyngdal, Cecilie Nissen, Kristiansand, Per Olav Skutle, Lindesnes og Ann Osaland,
Songdalen. I tillegg har Unge Venstre hatt ein plass i styret.
Jan Kløvstad har vore tilsett i 20 % stilling som felles sekretær for Agder Venstre. Hans Petter
Mjølund har vore revisor for Vest-Agder Venstre.
Folkevalte i kommunane
Venstre har kommunestyremedlemer i 11 kommunar i perioden 2015-2019.
Venstres Hovedorganisasjon
På Venstres landsmøte 2015 møtte landstyremedlem Torunn Sandvand, Kristiansand, Stein
Inge Dahn, Mandal, Melissa Tveit, Vennesla, Finn Kydland, Flekkefjord, Ivar
Bergundhaugen, Kristiansand, Beate Marie Johnsen, Farsund.
Landsstyremedlem Torunn Sandvand har møtt på alle Venstres landsstyremøte i 2015,
bortsett frå oktober-møtet på Gardermoen, der Stein Inge Dahn stilte.
Organisasjon
Vest-Agder Venstre har 324 medlemer pr 31. desember 2015. Sjå statistikk for
medlemsutvikling i årsmelding for Agder Venstre.
Fylkeslaget har gitt råd og rettleiing til lokallaga om heimesider, nominasjonsarbeid,
Venstreskolar og gjennomført anna oppsøkande arbeid i lokallaga.
Årsmøtesak 4
ÅRSMELDING 2015 FYLKESTINGSGRUPPA
Årsmelding for fylkestingsgruppa i Vest-Agder Venstre, 2015 (januar- oktober).
Stein-Inge Dahn (hovedutvalg for samfunn, areal og miljø) og gruppeleder Anne Margrethe
Larsen( fylkesutvalget) fullførte siste del av fylkestings-perioden i 2015. På fylkestinget i
februar, var første del et fellesmøte med Aust-Agder, der tema var Regionplan 2020nåsituasjon og veien videre- og Kommune- og Regionreformen. Fylkestinget i april,
Lindesnes, hadde bl.a. Ungdommens spørretime, der psykisk helse blant unge i videregående
skoler var et viktig tema, og Venstres repr. var aktive i debatten. Dessuten ble videre
konkretisering av Skolebruksplanen vedtatt, der Venstres forslag, om at nye skolebygninger
må legge vekt på å være klima- energinøytrale, fikk flertall. Vi hadde også en evaluering av
politisk virksomhet, og Venstre hadde forslag til Kommuneplan E-39, Mandal- Lindesnes. En
viktig miljøsak var planlegging av sentralt bussanlegg i Kristiansandsregionen, der Venstre
fikk gjennomslag for at det skal tas hensyn til framtidige behov for overgang til alternative
drivstoff.
Andre viktige møter våren 2015 var fellesmøte mellom Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
i februar, og felles fylkesutvalg mellom Rogaland og Vest-Agder i april. Tema for møtene var
bl.a. viktige veitraseer for regionen og regionreformen.
29
Av andre viktige saker kan nevnes: oppfølging av E-39 gjennom fylket, fullriggeren
Sørlandet, Hestmanden, Sør-norsk filmsenter AS, Regionplan for Innovasjon og bærekraftig
verdiskaping Agder 2015-2020 ( VINN Agder), vindparksøknad, flere kommunedelplaner og
årsmelding Elev- Lærlingeombudet 2014.
Venstres representanter har vist engasjement for Venstre i 4 år, takk for inspirasjon og
samarbeid.
Mvh. Anne Margrethe Larsen.
Ved fylkesvalget for Vest- Agder 2015 ble Stein Inge Dahn, Mandal, og Beate M. Johnsen,
Farsund, valgt til fylkestingsrepresentanter. Vararepresentanter er Dag Vige (Kristiansand),
Eli van der Eyden (Kristiansand), Arild Berge (Søgne), Torunn Tjomsland (Lyngdal) og Jone
Nyborg (Songdalen). Venstre fikk 3132 stemmer (4,2 %). Konstituerende fylkesting fant sted
6.oktober og Dag Vige møtte som vara for Beate. Stein Inge har fast plass i Fylkesutvalget.
Beate er Venstre sin gruppeleder og sitter i Hovedutvalget for kultur og utdanning. Etter
konstituering har det vært 2 fylkesting, 4 møter i fylkesutvalg og 2 møter i HKU. Venstre har
inngått budsjettsamarbeid med Høyre, KrF, Sp og FrP og er en del av posisjonen i
fylkestinget. Tiden etter valget har vært preget av valg til ulike styrer og verv og
budsjettarbeid. Stein Inge har fast plass i Jernbaneforum sør (Beate vara), i Landbruksforum
og styret i Risøbank IKS (Kristina Athanasiou, Mandal vara). Han er også vara i Tollkasserer
Torsøs legat. Beate er styremedlem i Bredalsholmen dokk- og fartøysvern (Torunn Sandvand,
Kristiansand, vara), i Kraftfylkenes årskonferanse (Stein Inge vara), Rådet for Agder
folkehøgskole, vara i VIGO IKS og i Vannregionutvalget.
Reidar Gausdal (Flekkefjord) er styremedlem i i Hidra bompengeselskap (Anne Margrethe
Larsen, Flekkefjord, vara). Torunn Sandvand er vara til NRK distriktsprogramråd.
Stein Inge Dahn tok initiativ til å få endret Vest-Agder fylkeskommunes finansreglement.
Dette ble enstemmig vedtatt i fylkestinget:
I formålsparagrafen er følgende tilføyd: "Fylkeskommunens finansforvaltning skal være etisk
forsvarlig, slik at den ikke er til skade for andre menneskers frihet, velferd og miljø."
Dessuten er følgende punkt lagt til i kapittelet som omhandler "Generelle rammer og
begrensninger" for fylkeskommunale investeringer: "Fylkeskommunens finansforvaltning
skal være basert på en grønn, miljøvennlig og etisk forsvarlig profil. Fondsinvesteringer i
selskap som er engasjert i bruk av kull i energiproduksjonen skal unngås."
Stein Inge har også hatt interpellasjon om trafikksikkerhet i kjølvannet av en alvorlig ulykke
hvor fylkeskommunens elever var passasjerer i en minibuss. Fylkesordføreren svarte at han
ville oppfordre rektorene i fylket til å intensivere holdningsskapende arbeid i samarbeid med
Nullvisjonsprosjektet med sikte på å skape større forståelse for bruk av sikkerhetsbelte. Han
ble i denne forbindelse intervjuet i NRK Sørlandet og har hatt utspill i Fædrelandsvennen om
belønningsmidler for sykkel.
Beate stilte spørsmål til fylkesordfører angående overmaling og vandalisme av et kunstverk
av Iben Sandemo i fylkeshusbygget. Maleriet ble overmalt for å tilrettelegge en vegg til
framvisning med projektor. Fylkesordfører støttet at dette kunne betraktes som hærverk, og
tok saken opp med utleier Entra. Dette ga fortgang i kontakt med kunstner for å finne en
løsning på saken.
Beate Marie Johnsen, gruppeleder
30
Årsmøtesak 5
REKNESKAP 2015
Rekneskapen er ført av Jarmo Røvik. Sjå under sak 5 i papira for Agder Venstre.
Forslag til vedtak: Rekneskap for 2015 godkjent.
Årsmøtesak 6
BUDSJETT 2015
Forslag til vedtak: Budsjettet 2015 blir delegert til styret i Agder Venstre utfrå prinsippa
nemnt over.
Årsmøtesak 7 STORTINGSVALET 2017 – VEGEN DIT
Sjå sakspapir i møtepapira for Agder Venstre. Vedtaket i Agder Venstre skal bygge på
vedtaka i dei to fylkeslaga. Endelege vedtak blir fatta i nominasjonsmøta i dei to fylkeslaga.
Forslag til vedtak: Sjå sakspapir under Agder Venstre.
Årsmøtesak 8 KONTINGENT 2017
Fylkeskontingenten for Aust- og Vest-Agder Venstre i 2016 kr 75.
Forslag til vedtak: Kontingent til Vest-Agder Venstre for 2017 blir kr 75.
Årsmøtesak 9
VAL
Fylkesstyre: Torunn Sandvand, Kristianand (leiar), Jacob Handegard, Kristiansand
(nestleiar), Stein Inge Dahn, Mandal, Helge Steen Thorbjørnsen, Farsund, Per Olav Skutle,
Lindesnes og Kenneth Bækken Nørve, Kristiansand.
Revisor:
Som i Agder Venstre.
Nominasjonsnemnd:
Valnemnda legg fram forslag 13. februar.
Landsmøteutsendingar 2016:
31
Vest-Agder har kvote på landsstyremedlem pluss seks utsendingar.
Velnemndas forslag:
Torunn Sandvand (Landsstyremedlem),
1. Jacob Handegard, Kristiansand, 2. Ingvild W. Thorsvik, Mandal, 3. Stein Inge Dahn,
Mandal, 4. Oddbjørn Hagen, Vennesla, 5. Per Øyvind Grimsby, Sirdal, 6. Karianne Øien
Andreassen, Songdalen
Varautsendinger: 1. Beate Marie Johnsen, Farsund, 2. Jon Henrik Sverdrup Lund,
Kristiansand, 3. Kenneth Bækken Nørve, Kristiansand, 4. Tone Pettersen, Søgne 5. Therese
Holm, Flekkefjord, 6. Kjell Olsen, Lindesnes, 7. Bente Skoie, Lindesnes
Årsmøtesak 10 POLITISKE FRÅSEGNER
Politiske fråsegner er ført opp som sak på felles årsmøte i Agder Venstre.
32
Årsmøte i Aust-Agder Venstre
13. februar 2016
Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand
Årsmøtesak 1.
GODKJENNINGAR
a. Innkalling
Forslag til vedtak: Innkallinga godkjent.
b. Sakliste
ÅRSMØTESAK 1:Godkjenningar
ÅRSMØTESAK 2: Konstituering
ÅRSMØTESAK 3: Årsmelding 2015 Agder Venstre
ÅRSMØTESAK 4: Rekneskap 2015
ÅRSMØTESAK 5: Kontingent 2017
ÅRSMØTESAK 6: Budsjett 2016
ÅRSMØTESAK 7: Stortingsvalet 2017 – vegen dit
ÅRSMØTESAK 8: Val
ÅRSMØTESAK 9: Politiske fråsegner
ÅRSMØTESAK 10: Innkomne saker, innan 1. februar 2016
Forslag til vedtak: Saklista blir godkjent.
Årsmøtesak 2
KONSTITUERING
a. Møteleiarar
Forslag til vedtak: …………………………….
b. Referentar
Forslag til vedtak:
c. Tellekorps
Forslag til vedtak:
d. Protokollunderskrivarar
Forslag til vedtak:
33
Årsmøtesak 3
ÅRSMELDING 2015 AUST-AGDER VENSTRE
Aktiviteten i 2015 har vore drive i nært samarbeid med Vest-Agder Venstre, i
paraplyorganisasjonen Agder Venstre. Styremedlemer i Aust-Agder Venstre har vore Sara
Sægrov Ruud, leiar, Øystein Haga, Grimstad, Jacob Handegard, Arendal, Pål Koren Pedersen,
Arendal, Ann Christin Jacob, Valle. I tillegg har Unge Venstre hatt tilbod om ein plass i
styret.
Jan Kløvstad har vore tilsett i 20 % stilling som felles sekretær for Agder Venstre. Rolf
Hamran har vore revisor for Vest-Agder Venstre.
Folkevalte i kommunane
Venstre har kommunestyremedlemer i 12 kommunar i perioden 2015-2019.
Venstres Hovedorganisasjon
På Venstres landsmøte 2015 møtte landstyremedlem Sara Sægrov Ruud, Kathrin Pabst,
Grimstad, Jacob Handegard, Arendal, Beate Andreassen, Lillesand, Arnt Gunnar Tønnessen,
Grimstad, June Marcussen og Line Øvernes Mørch, Tvedestrand.
Landsstyremedlem Sara Sægrov Ruud har møtt på alle Venstres landsstyremøte i 2015.
Odd Einar Dørum deltok i eit godt besøkt politisk hageselskap i Froland i juli.
Organisasjon
Aust-Agder Venstre har 276 medlemer pr 31. desember 2015. Sjå statistikk For
medlemsutvikling i årsmelding for Agder Venstre.
Fylkeslaget har gitt råd og rettleiing til lokallaga om heimesider, nominasjonsarbeid,
Venstreskolar og gjennomført anna oppsøkande arbeid i lokallaga.
Årsmøtesak 4
ÅRSMELDING 2015 FYLKESTINGSGRUPPA
Årsmelding for fylkestingsgruppa blir lagt fram av fylkestingsgruppa.
Melding 1. januar – 20. oktober 2015
Fylkestingsgruppa har bestått av Øystein Haga og Marianne Sigurdson Lyngvi.
Det ble holdt fem komitemøter og fem plenumsmøter fram til utgangen avvalgperioden i
2015. I tillegg 12 fylkesutvalgmøter.
Som i fjor har Marianne ledet Kultur og Næringskomiteen og deltatt i styret i
Næringsselskapet, samt valgnemda.
Øystein har deltatt i fylkesutvalget og i styret i Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.
Vi har i 2015 deltatt i alle fylkestingmøtene.
Gruppa har levert felles budsjett for posisjonen i hele perioden. Det har vært utfordrende saker
34
også i denne siste perioden. Spesielt vil vi nevne lokalisering av ny videregående skole i
Tvedestrand. Romprogram, dimensjonering og fagtilbud ble vedtatt på høsten 2015. Skolen
vil ligge i naturskjønne omgivelser knapt 15 minutters gange fra sentrum i Tvedestrand. Det
er å håpe at skolen kan bli et kraftsentrum for utvikling i østregionen. Selvfølgelig vil dette
binde opp økonomien i de neste åra, men vekst i østre del av fylket er også nødvendig.
Venstre er, på tross av bare to representanter, meget synlig i debatten på fylkestinget og
internt i posisjonen. Vi har allikevel utad vært en lojal samarbeidspartner i posisjonen, som jo
ble dannet på grunn av Venstres valg i 2011.
Øystein Haga, gruppeleder
(Samarbeidsavtale i posisjonen 2011-2015 vedlagt)
Melding 26. oktober-31. desember 2015.
Venstre fekk to representantar i fylkestinget etter 5,2% (6,3% i 2011) og 2452 stemmer
(3075). Jan Kløvstad og Sara Sægrov Ruud blei fylkestingsmedlemer, med varamedlemer i
rekefølge: Kathrin Pabst, Grimstad, Jacob Handegard, Arendal, Petter Toldnæs, Lillesand,
Line Øvernes Mørch, Tvedestrand og Tove Helene Gausen Sama, Åmli.
Tor Audun Danielsen leia Venstres forhandlingsutval, der også Marianne Sigurdson Lyngvi
og Jan Kløvstad var med. Konklusjonen blei at Venstre valte å gå i opposisjon.
Forhandlingsleiar Tor Audun Danielsen har skrive eit grundig notat om Venstres arbeid i
forhandlingane, som han også denne gongen har leia på ein framifrå måte. I valteknisk
samarbeid med Miljøpartiet de Grønne og Pensjonistpartiet fekk vi inn Sara Sægrov Ruud i
fylkesutvalet, og den samla opposisjonen ga Jan Kløvstad nestleiarvervet i komiteen for
kultur, helse og næring.
I konstitueringa av fylkestinget har Venstre foreløpig tatt på seg desse arbeidsoppgåvene: Sara
Sægrov Ruud fekk plass i utdanningskomiteen, valkomiteen, valstyret, utsending til
fylkesmøte i KS. Jan Kløvstad er varamedlem i valnemnda, andre varamedlem til fylkesmøtet
i KS, medlem av representantskapet for Furøya IKS og varamedlem i North Sea Commission,
Agderforskings rådsforsamling og representantskapet i Agder kunstnersenter. Jacob
Handegard er medlem i kontrollutvalet. Kathrin Pabst er varamedlem i styret i Furøya IKS og
i NRKs distriksprogramråd, mens Tove Helene Gausen Sama er varamedlem til
representantskapet i Furøya IKS.
Jan Kløvstad er valt som gruppeleiar.
Fylkestingsgruppa har hatt jamne møte onsdag ettermiddag ei veke før
komite/fylkestingssamlingar, der også varamedlemene er med. Møta har vore på fylkeshuset, i
35
Grimstad og i Tvedestrand. Under fylkestingssamlingane har vi også møte med dei to
representantane for Miljøpartiet de Grønne og Penjonistpartiet, og heile opposisjonen.
Venstre var invitert til samtalar med dei andre opposisjonspartia for å vurdere felles budsjett
for 2016, men valte å fremme eige budsjett (vedlagt) for å forsøke å få gjennomslag for fleire
miljøsaker, kultursaker og utlysing av heste- og hovslagarlinje ved Tvedestrand og Åmli
videregående skole, avdeling Holt. Budsjettforslaget vårt fekk berre to stemmer, men vi fekk
likevel gjennomslag for
-
-
Utlysing av heste- og hovslagarlinje ved Tvedestrand og Åmli videregående skole,
avdeling Holt
Aust-Agder fylkeskommune melder seg inn i filmfondet Fuzz (nedstemt i
budsjettbehandlinga i fylkesutvalet 24. november og fylkestinget 8. desember, men
samrøystes vedtatt i fylkesutvalet 15. desember)
Etablering av hurtigladarstasjon for el-bilar midtvegs mellom Kysten og Evje
(Hynnekleiv-Mykland), etter budsjettforslag frå Venstre i fylkeutvalet, som
Framstegspartiet tok med inn i komiteen for miljø og samferdsel 1. desember, og som
fleirtalet til slutt laga sin eigen variant av for å stå som forslagsstillar i fylkestinget 8.
desember.
Andre saker for Venstre i dei første fylkestingsmøta har vore
-
-
-
å få ført til protokolls kva kvart parti stemmer i fylkestinget. Dette blei berre delvis
gjennomført av fylkesordføraren, som heller ville det skulle stå kven som kom med
forslaget.
å vere åpne for samtalar om samanslåing med Vest-Agder.
åpne for revisjon av valordninga slik at veljarane har like stor makt over personval i
stortingsval som i kommuneval.
friare skoleval, svar på høyring frå regjeringa.
å få fylkeskommunen ved Aust-Agder museum og arkiv/Setesdalsmuseet med i drifta
av ose Turistheim. Vi hadde dette med i budsjettforslaget vårt, og følger opp i første
fylkesutvalsmøte.
å støtte by- og bygdesentra ved å seie nei til outlet-senter i Sørlandsparken, ei
etablering som også vil vere eit alvorleg brot med den vedtatte planen for
senterstruktur.
Jan Kløvstad, gruppeleiar
Årsmøtesak 5
REKNESKAP 2015
Rekneskapen er ført av Jarmo Røvik. Sjå under sak 5 i papira for Agder Venstre.
Forslag til vedtak: Rekneskap for 2015 godkjent.
36
Årsmøtesak 6
BUDSJETT 2016
Forslag til vedtak: Budsjettet 2016 blir delegert til styret i Agder Venstre utfrå prinsippa
nemnt over.
Årsmøtesak 7 STORTINGSVALET 2017 – VEGEN DIT
Sjå sakspapir i møtepapira for Agder Venstre. Vedtaket i Agder Venstre skal bygge på
vedtaka i dei to fylkeslaga. Endelege vedtak blir fatta i nominasjonsmøta i dei to fylkeslaga.
Forslag til vedtak: Sjå i sakspapira til Agder Venstre.
Årsmøtesak 8 KONTINGENT 2017
Fylkeskontingenten for Aust- og Vest-Agder Venstre i 2016 kr 75.
Forslag til vedtak: Kontingent til Aust-Agder Venstre for 2017 blir kr 75.
Årsmøtesak 9
VAL
Valnemndas innstilling:
Fylkesstyre: Sara Sægrov Ruud, Risør (leiar), Ole Morten Vegusdal, Birkenes, Hans Olav
Omnes, Valle, Sissel Nytun, Grimstad, Tone Vareberg, Lillesand og Cathrine Høyesen Hall,
Arendal.
Revisorar: Rolf Hamran, Grimstad og Hans Petter Mjølund, Kristiansand.
Nominasjonsnemnd: Valnemnda legg fram forslag 13. februar.
Landsmøteutsendingar:
Aust-Agder har ei kvote på landsstyremedlemen pluss seks utsendingar til landsmøtet i
Tønsberg 15.-17. april 2016.
Valnemndas innstilling:
Sara Sægrov Ruud (landsstyremedlem),
1. Jan Kløvstad, Arendal 2. June Marcussen, Tvedestrand, 3.Ole Morten Vegusdal, Birkenes
4. Arnt Gunnar Tønnessen, Grimstad 5. Hans Olav Omnes, Valle, 6. Sissel Nytun, Grimstad
37
Varautsendinger: 1. Lisbeth Handegard, Arendal, 2. Tone Lise Avdal, Bykle, 3. Tone
Vareberg, Lillesand 4. Cathrine Høyesen Hall, Arendal 5. Klara Watne, Evje og Hornnes 6.
Anna Elise Svennevig, Grimstad
Årsmøtesak 10 POLITISKE FRÅSEGNER
Politiske fråsegner er ført opp som sak på felles årsmøte i Agder Venstre
38