Informasjonsskriv - Hammerfest kommune

Finnmark
Friluftsråd
Info 1/2016
Samarbeid løfter friluftslivet!
Friluftsråd nå
også i Finnmark
På tur med
ordføreren
Ordføreren som turleder,
gjerne i samarbeid med
lag og foreninger, og til et
turmål som ordføreren
selv har valgt seg. Det er
”På tur med ordføreren” og
ofte vil disse turene bli
gjennomført slik at flest
mulig kan være med. Nå
starter arbeidet med å
planlegger årets ordførerturer. Blir dere med?
25 friluftsråd og cirka 210 medlemskommuner. Slik
var situasjonen fram til 3. feb. Til da var alle kommuner
i Troms med i et av fylkets fire friluftsråd, mens kommunene i Nordland, med unntak av Sør-Helgeland, er
fordelt på seks slike interkommunale samarbeid. Nå
har kommuner i Finnmark gått sammen og stiftet
Norges første fylkesdekkende friluftsråd.
Det å oppnå allsidige resultater til beste for innbyggerne, og alle som er opptatt av friluftsliv og folkehelse
blir viktig for landets nordligste, ferskeste og geografisk
største friluftsråd. Også i antall medlemskommuner er
målet at Finnmark skal framstå som et stort friluftsråd.
Går det som det legges opp til vil de fleste, kanskje alle,
av kommunene ha gjort vedtak om å bli med i
Finnmark Friluftsråd før første ordinære årsmøte som
vil bli gjennomført i løpet av våren.
Se friluftsrad.no for mer info om landets friluftsråd.
1
2
Finnmark Friluftsråd
Info 1/2016
Turkassetrimmen
Perletur
Frister med vakre
turer i hele fylket
Perletur blir kanskje Friluftsrådets aller
viktigste aktivitet for folk i Finnmark
PERLETUR bygger videre på en tradisjon
som har lange røtter rundt om i Finnmark.
Nemlig tradisjonen med turbøker på
populære turmål høyt og lavt i regi av
idrettslag og andre har som har engasjert
seg. Med dette som utgangs-punkt skal
Perletur utvikles til å bli en aktivitet som
engasjerer mange i hele fylket. Og da ikke
bare de som allerede er vant til å gå på tur.
Målet er at Perletur skal skape ny fysisk
aktivitet og gjøre enda flere bedre kjent i
sin egen kommune og i nabokommunene.
Perleturer
Hvor mange turer i hver kommune som blir
med i Perletur er ikke bestemt, kanskje 1215 turer. Felles for disse er at det er flotte
turer som får fram variasjonen i
kommunens
turmuligheter.
Nettopp
variasjon blir viktig. Ikke bare geografisk
spredning med turer rundt om i hele
kommunen. Også variasjon i vanskelighetsgrad blir viktig. Perletur skal være
lette turer i nærmiljøet, men også de som er
2
litt mer krevende. Ikke minst de grønne
nærmiljøturene er viktig for å friste
enda flere ut på tur. Perletur skal være
både friluftsliv og folkehelse. For folk i
Finnmark som ønsker å komme i bedre
form, er ingenting mer naturlig enn å
bruke ”treningsrommet” utendørs.
Perletur.no
Nettsiden
perletur.no
blir
en
”møteplass” for turkassetrimmen. Her
vil det finnes turbeskrivelser, kart og
annen nyttig informasjon om turene.
Nettsiden og ut.no vil ”snakke sammen”
slik at turer som er lagt ut på Norges
mest brukte turside også vil vises på
nettsiden til Finnmark Friluftsråd. På
perletur.no
registrerer
deltakerne
turene egne og andre familiemedlemmer sine turer. Her vil det også være
mulig å se statistikk som viser
aktiviteten i egen kommune og i resten
av fylket. Perletur.no vil være klar i
god tid før oppstarten 10. juni.
Finnmark Friluftsråd
Info 1/2016
Frisk og stor satsing med
Friluftsskoler
for barn i sommerferien
Friluftsliv
+
Folkehelse
=
Sant
Dessverre skårer Finnmark i
noen sammenhenger høyt på
statistikker der man helst
ikke skal skåre høyt. Folkehelse for eksempel. Undersøkelser viser at mange ønsker
mer friluftsliv og mer utendørs fysisk aktivitet for å
komme i bedre form og oppnå
bedre helse. Friluftsliv som
medisin og resept i det kommunale folkehelsearbeidet, er
stikkord for Friluftsrådet sitt
arbeid med folkehelse. Turkassetrimmen Perletur vil
være en god aktivitet som
kan gi mange et helsemessig
løft. Friluftsrådet ønsker å
samarbeide med folkehelsekoordinatorer, frisklivsentraler og andre som arbeider med
folkehelse i kommunene.
I hvor mange kommuner i Finnmark klarer vi å få til
friluftsskoler i løpet av sommerferien? For å lykkes
med det trenger vi først og fremst flinke ledere som
har lyst til å være med. Et sted å være trenger vi også.
Gjerne med en mulighet til å trekke innendørs dersom
været gjør det nødvendig.
Friluftsskolen er tilbud på dagtid med varighet tre-fire
dager, der barn mellom 10-14 år er hovedmålgruppa.
Hva som skal skje i løpet av disse dagene kommer litt
an på hvilke muligheter som finnes og hva lederne kan
bidra med. Men noen obligatoriske tema kjennetegner
alle landets friluftsskoler. Dette er kunnskap om det å
være på tur, bål og det å lage leirplass, allemannsrett
og kartforståelse. Mange velger å avslutte friluftsskolen med overnatting i telt eller lavvo siste natta.
Friluftsskole er en nasjonal satsing som ble etablert
over hele landet som en del av fjorårets Friluftslivets
år. Enkelt sagt er friluftsskolene friluftslivets svar på
fotballskolene. Kanskje med det unntak av deltakeravgiften ofte er lavere. Nettopp det at alle skal ha
anledning til å være med er en viktig årsak til at
Sparebankstiftelsen er med og støtter friluftsskolene.
Finnmark Friluftsråd har søkt tilskudd og
utstyrspakker til de kommuner som ønsker å
gjennomføre friluftsskole i sommerferien. Ta kontakt
dersom dette er av interesse. Kanskje du har lyst til å
være med som leder?
3
1
2
Info 1/2016
Finnmark Friluftsråd
Det satses på skilting av
Turløyper
Finnmark fylkeskommune
har inngått samarbeid
med Gjensidigestiftelsen.
Det samme har landets
øvrige fylker. Samarbeidet
betyr at det i år er
øremerket 500 tusen kr til
skilting og merking av
turløyper i Finnmark. Det
er kun friluftsråd og
friluftsorganisasjoner som
kan søke tilskudd. Alene
kan ikke kommunene søke.
I noen kommuner er
arbeidet med å legge til
rette for økt turbruk på
denne måten kommet
langt, men ikke i alle.
Friluftsrådet ønsker å
bidra til at turløyper
rundt om i hele Finnmark
blir skiltet. Derfor sendes
det innen årets frist den
15. februar en felles
søknad for fylket. Målet
er at det i alle medlemskommuner i år blir
startet opp et arbeid med
skilting av populære og
viktige turløyper. Det vil
være naturlig å prioritere
turer som inngår i
Perletur. Det vil også bli
produsert
turkort for
noen utvalgte turer.
Interimstyret er på plass
Sammen med prosjektleder Hugo Tingvoll skal interimstyret sørge for at Friluftsrådet kommer i drift og i
”rett spor”. Arbeidsplanen følges fram til årsmøtet
Interimstyret bestør av disse tre personene:
Kjerstin Møllerbakken
Folkehelsekoordinator, Sør-Varanger kommune
Christer Karlsen
Politiker, Vardø kommune
Turid Pedersen
Kultur- og oppvekstleder, Kvalsund kommune
4
Friluftsrådets
vedtekter
Vedtektene regulerer Friluftstådets arbeid. Disse
inngikk som en del av
sakene på stiftingsmøtet.
Endelig vedtak gjøres på
første ordinære årsmøte
til våren. Her er en kortversjon av vedtekene:
1 Formål:
Friluftsrådet har som
mål å fremme allsidig og
miljøvennlig friluftsliv til
beste for befolkningens
trivsel og helse.
2 Årsmøtet:
Årsmøtet er Friluftsrådets
øverste myndighet, og består av 1 repr. fra hver
kommune
valgt
for
kommunestyreperioden
3 Styre og stell:
Styret består av fem medlemmer fra kommunenes
formannskap. Styret skal
ansette daglig leder og
fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med
vedtekter vedtak gjort på
årsmøtet. I tillegg til styret
etableres det en arbeidsgruppe med én fra hver
kommune. Fortrinnsvis en
ansatt som arbeider med
friluftsliv, folkehelse eller
fysisk aktivitet.
1
2
Finnmark Friluftsråd
Info 1/2016
På jakt etter skoler som ønsker mer
Læring i friluft
Fordi klasserommet ute kan være vel så bra
Hvilket klasserom fungerer best? Får vi
elevene til å lære mer og annerledes ved å
ta i bruk det klassrommet som har
himmelen som tak? Kanskje elevene vil
samarbeide på en annen måte ute enn det
vi er vant til inne? Er det slik at de
elevene som er stille og passive viser et
annet engasjement når undervisningen
flyttes utendørs? Har skolen kartlagt
hvilke
læresteder
som
finnes
i
nærmiljøet? Hva med de nye lærerene, vet
de hvilke muligheter som finnes der ute?
Er det slik at undervisning utendørs
ligger i ryggmargen til skolen, eller er det
interessen til den enkelte lærer som
avgjør?
Vi er på jakt etter skoler som stiller seg
slike spørsmål. Fordi det er dette som er
Læring i friluft. Et arbeidsområde som er
viktig for mange av landets friluftsråd.
Også Finnmarks nye friluftsråd ønsker å
samarbeide med skoler som ønsker mer
uteskole, mer fysisk aktivitet og mer
læring i friluft. Mer og bedre uteaktivitet.
Det er i korte trekk det vi ønsker å oppnå
gjennom vår satsing på dette viktige
arbeidsområdet.
Interessert i å vite mer om
Læring i friluft? Kanskje dere
ønsker å være med i nettverket
som skal jobbe med dette?
Ta i så fall kontakt med
prosjektleder Hugo Tingvoll
975 20 450
[email protected]
Skal vi løfte fram friluftslivets ildsjeler i Finnmark?
En ”Friluftslivets ildsjelpris” kan være
en aktuell oppgave for Friluftsrådet.
Uten ildsjelene som står på for friluftslivet rundt om i kommunene, vil mye
stoppe opp. Frivillighet og dugnadsinnsats er ryggraden i mange lokalmiljø.
En ildsjelpris kan være med og gjøre
denne verdifulle innsatsen synlig. En
måte å gjøre dette på er at lag og foreninger i samarbeid med sin kommune
fremmer kandidater til ildsjelprisen, og at
Friluftsrådets styre utgjør juryen som
deler ut ildsjelprisen på et høvelig arrangement en gang i året.
5
1
2
Får med alle kommunene?
Nå i vinter behandles saken om etablering av Finnmark
Friluftsråd i alle kommuner. Nå i midten av februar er dette
situasjonen i fylket:
Alta Intern drøfting pågår.
Lebesby Positiv. Avventer
Politisk behandling deretter.
ny kultursjef som starter 1/3.
Berlevåg
Positiv.
Sak til kommunestyret 18/2.
Loppa Positiv. Målet er
Båtsfjord
Måsøy Positiv. Målet er
Behandlet
saken i fjor høst da kontingenten var det dobbelte. Vil få
ny invitasjon.
Gamvik Positiv
tilbakemelding fra rådmann
og ordfører. Behandling gjenstår.
Hammerfest Positiv.
La opp til kun administrativ
behandling. Følger de andre
kommunene og behandler
saken politisk.
Hasvik
sak til kommunestyret 2/3.
snarlig sak til k-styret.
Nesseby Positiv. Målet er
snarlig sak til k-styret.
Nordkapp Rådmannen er
positiv. Mangler relevant
ansatt til å følge opp. Målet
er snarlig sak k-styret.
Porsanger Blir med.
Politisk behandling pågår.
Sør-Varanger Blir med.
Saken er behandlet.
Ordføreren
er positiv. Sak til kommunestyret etter at friluftsrådet er
forankret i organisasjonene.
Tana Blir med. Saken er
Kautokeino
behandling pågår.
Karasjok
formannskapet. Usikker på
om de har kapasitet til å bli
med i år.
Blir med.
Saken er behandlet.
Blir med.
Politisk behandling pågår.
```
behandlet.
Vardø Blir med. Politisk
Vadsø Positivt vedtak i
Kvalsund
Blir med.
Politisk behandling pågår.
Fylkeskommunen leder an
Skal Finnmark Friluftsråd
lykkes forutsetter det samarbeid med flere. Også fra
Finnmark Fylkeskommune
Hoveduvalg for kultur og
samferdsel vedtok allerede
før jul at de er positiv til
etableringen av Finnmark
Friluftsråd. Så langt er det
bevilget 80 tusen kroner i
oppstartstilskudd.
Følg oss på
Facebook
Det jobbes med Friluftsrådets nettside. Den vil
komme i drift i løpet av
vinteren. Adressen blir
perletur.no
Sosiale medier er vel så
viktig, ikke minst Facebook. Søk på Finnmark
Friluftsråd og følg oss
du også. Her vil det fortløpende komme informasjon om Friluftsrådets
arbeid.
Kontakt-Info
Prosjektleder:
Hugo Tingvoll, 97520450
Epost: [email protected]