pressemelding - Kristiansand kommune

press release pressemitteilung pressemelding fréttatilkynning
Document no: 792157
PR(16)07 – Norwegian version
Brussel 9. februar 2016
Indre marked: Parkeringskontrakt i Kristiansand kan bryte EØS-regler
EFTAs overvåkningsorgan ESA er bekymret for at Kristiansand kommune kan ha brutt
EØS-regler om offentlige anskaffelser da kommunen tildelte en kontrakt for bygging og
drift av et underjordisk parkeringshus.
Etter ESAs oppfatning har kommunen feilaktig betegnet den offentlige kontrakten som en
tjenestekonsesjon. Dermed mener ESA at anbudsprosedyren ikke var i tråd med
anskaffelsesreglene som gjelder for denne typen prosjekter.
Ifølge ESA kan Kristiansand kommune ha brutt reglene ved (1) ikke å kunngjøre
anskaffelsen i hele EØS gjennom EU-tidende og TED-databasen, (2) ikke å respektere
minstekravet for fristen til å levere tilbud i konkurransen og (3) gi en uriktig beskrivelse av
hva kontrakten gjelder ved å bruke gale eller i det minste ufullstendige og upresise CPVnumre. CPV-numre er standardiserte henvisninger som brukes for å beskrive hva en
oppdragsgiver er ute etter, uavhengig av språk.
Et formelt åpningsbrev er det første trinnet i traktatbruddsprosedyren som følges når ESA
finner at nasjonal lovgivning eller praksis kan være i strid med EØS-avtalen. I brevet
redegjør ESA for sitt syn på saken og inviterer norske myndigheter til å komme med
merknader og synspunkter innen to måneder. I lys av Norges svar vil ESA deretter vurdere
hva som skjer videre.
Dokumenter
 Faktaark om offentlige anskaffelser (engelsk pdf)
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187
_______________________________________________________________________________________________
Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, tel: (+32)(0)2 286 18 11, fax: (+32)(0)2 286 18 00, www.eftasurv.int