Læs tilsynsrapporten for H. Lundbeck A/S

Tilsynsrapport til offentliggørelse
Virksomheder
J.nr. MST-1272-00839
Ref. rukso/anskr
Dato: 10.02.2016
Tilsynsrapport
Virksomhedens navn
H. Lundbeck A/S
Virksomhedens adresse
Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.
CVR nummer
56759913
Virksomhedstype
4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet
15.12.2015
Baggrunden for tilsynet
Basistilsyn
Varsling af tilsynet
Den 23. november 2015
Deltagere fra virksomheden
Rikke Vinter Nielsen og Klaus Haurballe Olesen. Kenneth
Dalum deltog i opstart og afrunding af tilsynet.
Øvrige deltagere
Ingen
Tilsynet udført af
Ruth Krogsgaard Sørensen og Annette Simling Kristensen
Tilsynet omfattede
Hele virksomheden
Materiale udleveret
Aftalt at materiale eftersendes
Håndhævelser
Der er ikke meddelt indskærpelser eller påbud siden seneste fysiske tilsyn.
Tilsynet den 15. december 2015 gav ikke anledning til indskærpelser eller påbud.
Indberetninger om egenkontrol.
I henhold til vilkår i gældende godkendelse skal virksomheden én gang årligt sende
redegørelser og dokumentationer for virksomhedens egenkontrol. Årsrapporten for det
foregående år skal sendes senest den 1. april.
Årsrapporten for 2014 har ikke givet anledning til indskærpelser eller påbud. Årsrapporten
blev anvendt som baggrundsmateriale for tilsynet.
Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1• 8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • [email protected] • www.mst.dk
Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Virksomheden er
med hjælp af rådgiver i gang med at udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med en
igangværende godkendelsessag.
Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse/ revurderingsafgørelse af 21. november 2006 fra
Vestsjællands Amt ”Miljøgodkendelse til H. Lundbeck A/S, Lumsås”.
2. Tidsbegrænset miljøgodkendelse af 2. december 2015 af forlængelse af syv
tidsbegrænsede miljøgodkendelser af forsøgsproduktioner.
Gennemgang af miljøforhold
Alle vilkår i gældende miljøgodkendelse fra 2006 blev gennemgået.
Indretning og drift
Der er ikke sket indretningsmæssige ændringer siden seneste tilsyn. Alle gældende vilkår
vedrørende indretning og drift vurderes overholdt.
Luftforurening
Gennemgangen af luftvilkårene skete med udgangspunkt i årsrapporteringen for 2014. Alle
gældende vilkår vedrørende luftforurening vurderes overholdt.
Spildevand
Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse af den fremtidige spildevandsbortskaffelse. Der
er bl.a. søgt om direkte udledning af sanitært spildevand og enkelte delstrømme af
processpildevand, indtil disse spildevandsstrømme kan tilledes kommunalt
spildevandssystem. Spildevandsbortskaffelsen er en del af en igangværende VVM-proces, der
forventes afsluttet i 1. kvartal 2016.
Flere af de gældende vilkår for spildevand overholdes ikke pt. Idet disse forventes lovliggjort
med afslutningen af den igangværende VVM-proces, håndhæves vilkårene ikke i forbindelse
med tilsynet.
Støj
Ifølge seneste afrapportering i henhold til støjvilkårene overholdes de gældende støjgrænser,
idet ubestemtheden tages i betragtning.
Maksimalværdien om natten fremgår ikke af årsrapporteringen. Ifølge virksomhedens
rådgiver skyldes dette, at støjen er jævn om natten og at maksimumværdien derfor er den
samme som den oplyste midlingsværdi. Det blev aftalt, at dette fremadrettet skal fremgå af
årsrapporten.
Det blev oplyst, at siden sidste afrapportering er trucks udskiftet med el-trucks og
afkastspjæld, der larmede, er udskiftet. Fremadrettet vil der blive kigget på at
minimere pumpestøj.
Affald
Alle gældende vilkår vedrørende affald vurderes overholdt.
Jord og grundvand
Som nævnt er virksomheden med hjælp af rådgiver i gang med at udarbejde en
basistilstandsrapport i forbindelse med en igangværende godkendelsessag. I denne forbindelse
2
er bl.a. belægninger i tankgårde og på oplagspladser vurderet. På denne baggrund er igangsat
et projekt til afhjælpning af problemer med ikke helt tætte belægninger.
Idet der allerede er igangsat tiltag håndhæves forholdene ikke i forbindelse med tilsynet.
Indberetning/rapportering
Gældende vilkår vedrørende egenkontrol blev gennemgået. Det blev aftalt, at der eftersendes
materiale.
Driftsforstyrrelser og uheld
Der har ikke siden seneste tilsyn været miljøuheld, der er vurderet væsentlig.
Andet
Der er i den gældende miljøgodkendelse stillet et vilkår vedrørende ressourceanvendelse.
Vilkåret vurderes overholdt.
Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til påbud eller indskærpelser. På tilsynet blev aftalt, at
virksomheden eftersender materiale.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
3