Hent opslaget som PDF her

Fase 1 opslag 2016: Miljøteknologi
Konkurrencedygtige miljøteknologier til globale udfordringer
Frist: 2. Maj 2016 kl. 19:00
Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-15 mio. kr.
Budgettet er i 2016 på cirka 25 mio. kr.
Det er visionen med investeringer i forsknings- og innovationsprojekter indenfor miljøteknologi, at de
skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier og løsninger på
globale udfordringer inden for miljø, vand, luft, jord og affald og bidrage til at skabe lukkede ressourcekredsløb. Udviklingen af miljøteknologier kan bidrage positivt til at skabe vækst og beskæftigelse i
Danmark og bidrage til et renere miljø samt fremme cirkulær økonomi og bidrage positivt til en bæredygtig miljøindsats både i Danmark og globalt.
Formål
Innovationsfondens investeringer har til formål, at
• omsætte miljøviden, teknologiske løsninger mv. til forbedring af livskvalitet, helbred og biodiversitet samt vækst og øget beskæftigelse – nationalt og internationalt.
• anvende forskning og innovation for at opbygge og styrke viden om de danske og globale miljøproblemer for at fastholde og styrke konkurrenceevne for danske virksomheder - nationalt og internationalt.
• bidrage til intelligent miljøregulering, som går på tværs af fagområder og tager hensyn til miljø,
sundhed og økonomi og fortsat vise, at det er muligt at afkoble vækst og øget forbrug fra øget miljøbelastning.
Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter, som blandt andet kan fremme
cirkulær økonomi, indenfor f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nye eller forbedrede produkter, services, processer, organisationsændringer eller marketingsløsninger, som reducerer ressourceforbruget og/eller reducerer frigivelsen af farlige stoffer gennem
hele livscyklus
Beslutningsstøtteværktøjer indenfor miljø og ressourcer
• Modeller og dynamiske samfundsøkonomiske beregninger og forudsigelser til at foretage
de rigtige miljøbeslutninger
Intelligent forvaltning af ressourcer og produktion inkl. cirkulær økonomi
Intelligent miljøregulering
Rense/afværge/kildekontrol-teknologier m.v.
Innovation, der medfører adfærdsændringer hos virksomheder, forbrugere og beslutningstagere
Tværdisciplinære løsninger med miljøaspekter
Øvrige globale udfordringer på miljøområdet
For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på miljøområdet, henvises til Innovationsfondens investeringsstrategi på området.
INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K
T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: [email protected]
CVR. NR.: 29 03 56 95
Vurderingskriterier
Innovationsfonden investerer i innovative miljøløsninger som har klart definerede mål og forventet
effekt. Løsningerne skal have et betydeligt markeds- og/eller samfundsmæssigt potentiale på kort
eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at
viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre.
For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk og samfundsmæssig nyhedsværdi,
originalitet og teknisk-videnskabelige kompetencer.
For projekter tættere på markedet lægges vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til
løbende at tilpasse sig forholdene i miljøsektoren nationalt og globalt.
Det er endvidere vigtigt at indplacere projektet korrekt i værdikæden, at aftageren er klart defineret,
og at value proposition er klart beskrevet. Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både
eksisterende og nye konkurrerende teknologier på det faglige område med global konkurrence og
mange innovative ideer.
Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer er til
stede, samt om der er en klar beskrivelse af organiseringen og projektets gennemførsel.
Der vil i vurderingen endvidere specifikt være fokus på:
• Miljøteknologi i livscyklus-perspektiv som indeholder økonomiske, ressource- og sundhedsmæssige vurderinger
• Forpligtende inddragelse af slutbrugere og andre relevante aktører bl.a. myndigheder i forhold til regulering og miljøovervågning
• Relevans af miljøløsningen i forhold til udfordringens relevans, omfang og markedspotentiale
• Løsninger, som har fokus på nuværende og fremtidige udfordringer, f.eks. vandløsninger som
tager hensyn til klimaudfordringer
• Løsninger, som er anvendelige også uden for Danmark. Miljøudfordringen behøver ikke være
i Danmark, hvis det giver vækst og beskæftigelse i Danmark.
Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Strategi og generelle kriterier for Grand Solutions”.
Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2016, Aftale om Forskningsreserven 2016 og
Innovationsfondens investeringsstrategi for miljø.
Kontakt
Anitha K. Sharma
Tlf: 6190 5048
Email: [email protected]
Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: [email protected]
2
Kirsten Klüver
Tlf: 6190 5044
Email: [email protected]
Niels Langvad
Tlf: 6190 5034
Email: [email protected]
Sune D. Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Email: [email protected]
3
Strategi og generelle kriterier for Grand Solutions
Fondens overordnede strategi
Vision
Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes
til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet.
Formål
Fonden har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der
fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og
innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.
Hvad investerer vi i?
Innovationsfonden investerer i projekter, som på kort eller lang sigt resulterer i implementering af nye
teknologier og processer eller som sammensætter kendte teknologier og processer på en ny og værdiskabende måde. Projekterne skal skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi i danske virksomheder og hos offentlige aftagere i stat, regioner og kommuner. Innovationsfonden dækker hele værdikæden fra forskning over udvikling til implementering.
Fonden investerer ikke i projekter uden en aftager, dvs. i projekter, som slutter, når fondens investering ender. En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig
eller privat investor, som er villig til at investere i projektet efter Fondens engagement er afsluttet.
Tværfaglige projekter
Fonden investerer gerne i tværfaglige forskningssamarbejder, idet erfaringen viser, at det er her, det
største potentiale for innovation findes.
Vurderingskriterier
Overordnet vurderer Fonden ansøgninger efter kvalitet, effektivitet og nyskabelse i forhold til aktuel
viden og praksis i Danmark og verden. Dette skal ses i forhold til Fondens formål, det specifikke fagområdes styrker og konkrete samfundsudfordringer og projektets betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden prioriterer samarbejde mellem offentlige og private aktører, men der vil være
projekter, hvor samarbejde mellem kun private eller kun offentlige aktører og institutioner er naturligt.
Mere specifikt vil der i vurderingen af Fase 1 ansøgningerne blive lagt vægt på projektets videnskabelige, tekniske og/ eller samfundsmæssige problemstilling samt den kommercielle og/ eller samfundsmæssige værdi. I vurderingen af Fase 2 ansøgningerne vil der blive lagt vægt på gennemførligheden
og operationaliseringen af projektet.
Bemærk
Bemærk at der under de enkelte tematiske opslag kan være en temaspecifik vision, formål, strategi og
beskrivelse af relevante temaspecifikke vurderingskriterier.
4
Frister
Fristen for indsendelse af Fase 1 ansøgninger til Fonden er 2. maj 2016 kl 19:00. Ansøgere til Fase 1
kan forvente at modtage en afgørelse medio-juni. Fristen for Fase 2 ansøgninger er 15. august 2016 kl
19:00. Ansøgere til Fase 2 kan forvente at modtage en afgørelse ultimo-oktober.
Investeringsprofil
Fonden investerer typisk i projekter af 2 til 5 års varighed. Investeringsrammen fremgår af de temaspecifikke opslag.
5