GREE LOMO

BRUGER- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING
30
GREE LOMO
Varmepumpe og aircondition
ENERG
GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC. OF ZHUHAI
Model GWH09QB-K3DNA1G/O
GWH09QB-K3DNA1G/I
HeatSave Lomo 9K 4,1 kW A+
SCOP
SEER
A
++
A
+
A
A
B
C
D
Y IJA
IE IA
+++
A
++
A
+
A
A
B
C
D
+++
A
++
A
+
kW 2,6
SEER 6,1
kWh/annum 149
A
+++
kW 2,8
SCOP 5,1
kWh/annum 7 6 9
A
+
B
2,6
4,0
910
2,6
3,2
1706
55dB
61dB
ENERGIA EHEP
626/2011
ENEP EIA ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI
Indholdsfortegnelse:
Sikkerhedsanvisninger og anbefalinger............................................................... 3
Komponenter.................................................................................................... 5
Fjernbetjening.................................................................................................... 6
Fjernbetjeningen – Quick guide ....................................................................... 10
Rengøring og vedligeholdelse.......................................................................... 11
Fejlfinding........................................................................................................ 12
Installation....................................................................................................... 14
Installation af indedelen................................................................................... 16
Installation af udedelen.................................................................................... 20
Vacuum........................................................................................................... 23
Tjekliste efter installation.................................................................................. 24
Konfiguration af rør......................................................................................... 25
Forlængelse af rør............................................................................................ 26
Sikkerhedsanvisninger og anbefalinger
3
Læs vejledningen grundigt inden varmepumpen
installeres og tages i brug.
Afbryd al strøm til enhederne ved service eller
vedligeholdelse af enhederne.
I forbindelse med installationen af enhederne,
bør man holde børn væk fra arbejdsområdet,
da der kan opstå uforudsete hændelser i forbindelse med installationsarbejdet.
VARMEPUMPEN MÅ KUN INSTALLERES
AF KMO AUTORISEREDE PERSONER OG
FIRMAER.
Få sikkerhed for at udedelen er forsvarligt fastmonteret.
Få sikkerhed for at der ikke kan komme luft i
køleanlægget og check at der ikke er utætheder i kølesystemet under flytningen af enhederne.
Gennemfør en testkørsel af enhederne efter
installationen og check data.
Sikringen i den indbyggede enhed er 5A/250V.
Installatøren skal sikre sig at varmepumpen er
tilsluttet el-installation med HFI-relæ og jordelektrode i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
Installatøren skal sikre sig at strømforsyningen
passer med hvad der fremgår af den trykte
mærkat på enheden. Hold afbryder og stik
rene, indsæt stikket korrekt og fast i stikkontakten, så stød og brand undgås på grund af
utilstrækkelig kontakt.
Kontroller at stikket passer med stikkontakten
ellers må stikket udskiftes.
Installationen skal være minimum 50 cm fra
brandbare væsker såsom alkohol, gasflasker,
spraydåser og lign.
Hvis enheden placeres og benyttes i områder,
hvor der ikke er mulighed for ventilation, så er
det vigtigt at sikre mod eventuelle utætheder
af kølevæsken, således at denne ikke forbliver i
rummet og ikke kan bryde i brand.
Emballagen bør efter udpakningen deponeres i
genbrugs containere.
Varmepumpen skal installeres i henhold til
stærkstrøms- og miljøregulativerne samt eventuelle øvrige regler på området.
VARMEPUMPEN SKAL TILSLUTTES LOVLIG
EL-INSTALLATION I HENHOLD TIL STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN.
VARMEPUMPEN MÅ KUN REPARERES
AF KMO AUTORISEREDE PERSONER OG
FIRMAER.
Rengøring og vedligeholdelse skal foretages af
autoriseret personer og firmaer. Men under alle
omstændigheder skal der altid være slukket
for strømmen til enhederne før der foretages
rengøring eller vedligeholdelse på enhederne.
Rengør aldrig varmepumpen med vand eller
våde klude, da dette kan forårsage kortslutninger.
Undgå at trække stikket ud af kontakten for at
slukke for varmepumpen, da dette kan forårsage gnister og brand.
Varmepumpen er tiltænkt som en køle- og
varmeenhed for husstande og mindre virksomheder eller institutioner og er ikke egnet til
andre applikationer såsom tørring af tøj, nedkøling af fødevarer m.v.
Benyt kun varmepumpen med det luftfilter,
som følger med enheden, idet varmepumpen
uden luftfilter vil samle en stor mængde støv i
de indre dele, hvilket kan forårsage funktionsproblemer.
Ved skift at filter, rør aldrig ved deflektorerne,
da dette kan skade dem.
Tør aldrig filtret med en hårtørre efter regnøring, da dette skade filtret.
Batterierne i fjernbetjeningen skal afleveres
på genbrugsstationer eller andre dertil indrettede containere for batterier.
Undlad at spilde vand på fjernbetjeningen.
Sikkerhedsanvisninger og anbefalinger
4
Udsæt ikke personer for direkte eksponering af
kold eller varm luft fra varmepumpen igennem
længere tid, da dette kan være sundhedsskadeligt. Dette gælder især børn og svagelige
personer.
Undlad at bukke eller bøje ledningen til varmepumpen, da dette kan forårsage skade på ledningen. I nogle tilfælde er elektriske stød og
brand forårsaget af ødelagte ledninger. Kun
autoriserede personer må udskifte ledninger.
Hvis varmepumpen skulle afgive røg eller udsende brandlignende lugte, så sluk omgående
for varmepumpen og tilkald en servicemontør.
Benyt ikke forlængerledninger til varmepumpen.
En længere periode med brug af varmepumpen
i ovennævnte kondition kan forårsage brand
eller kortslutninger i varmepumpen.
Benyt udelukkende autoriserede personer til
at installere og udføre service på enheden,
idet der ellers kan være risiko for at udsætte
brugeren for stød og lignende.
Flapperne og deflektoreren i varmepumpen
bør være nedadrettede i varmefunktionen og
opadrettede i kølefunktionen.
Benyt kun varmepumpen som foreskrevet i
vejledningen. Denne vejledning er dog ikke
tiltænkt at kunne dække samtlige situationer,
så som med enhver anden form for elektriske
installationer skal man bruge omtanke. Forsigtighed er derfor altid anbefalet i brugen af
varmepumpen samt i forbindelse med installation og vedligeholdelse.
Sørg for at varmepumpen er slukket, når den
ikke benyttes i længere tid samt hvis den skal
renses eller vedligeholdes
Valg af passende temperatur kan forhindre
funktionsproblemer med varmepumpen.
Undlad at berøre varmepumpen, barfodet,
med våde fødder eller våd i det hele taget.
Undlad at forhindre fri adgang til såvel luftindtagningen og luftudgangene for såvel indedelen som udedelen, da dette vil forhindre
optimal funktionalitet af varmepumpen samt
øge risikoen for skader på enheden.
Undlad at ændre på varmepumpens egenskaber.
Undlad at installere varmepumpen i områder
hvor luften indeholder gas, olie eller andre
brandfarlige luftarter og heller ikke i nærheden
af andre varmekilder.
Undlad at kravle op på varmepumpen eller placere tunge genstande på såvel den indvendige
som den udvendige del af varmepumpen.
Undlad at lade vinduer og døre stå åbne gennem lang tid, når varmepumpen er i brug.
Undlad at lade varmepumpen blæse direkte på
dyr og planter, idet en længere tids eksponering for direkte luft fra varmepumpen kan have
skadelige virkninger på både dyr og planter.
Undlad at varmepumpen har direkte kontakt
med vand, idet dette kan skabe kortslutninger.
Undlad at stikke genstande ind i såvel den indvendige del som den udvendige del af varmepumpen.
Undlad at lade børn lege med varmepumpen.
Komponenter
5
Luftindtag
INDEDELEN:
Panel
Filter
Aux. knap
Trådløs
fjernbetjening
Køle
indikator
Tænd/
sluk
Luftspjæld
Modtager
Luftudgang
Display
Varme
indikator
Temperatur
Affugt
indikator
UDEDELEN:
Luftindtag
Håndtag
Gasventil
Væskeventil
Luftudgangsgitter
VARMEPUMPEN:
Varmepumpen består af 2 separate enheder, der er forbundet med et kobberrør (der skal installeres og igangsættes
korrekt) samt et elektrisk kabel. Indedelen skal installeres på en væg i det rum, der skal opvarmes eller køles.
Udedelen skal installeres på en væg eller på en fod ca. 30-40 cm over jorden, den må ikke placeres direkte på jorden,
da dette bl.a. kan forhindre afløb under afrimningsprocessen. Udedelen skal installeres, så den er i vatter, så man
undgår lydsvingninger.
Bemærk: Tegningerne er kun illustrative og er ikke tegninger, som svarer til enhedernes faktiske udseende.
Fjernbetjeningen
6
1 ON/OFF
Tænd eller sluk for varmepumpen
2 MODE
Valg af funktion
3 FAN
Ventilatorstyrke lav/medium/høj
4 Swing
Aktiverering / deaktivering af luftspjældet /
deflektorerne, lodret
5 TURBO
Slå turbo mode til eller fra
1
6 ▲/▼ KNAPPER Øger eller nedsætter temperaturen eller tiden
med 1 enhed.
7 SLEEP Aktivering Nat eller Sleep
8 TEMP
Indstilling af temperatur
9 I FEEL
10 LIGHT
Tænd/sluk lys i display
11 CLOCK
Indstilling af tid
12 TIMER
Tænd eller sluk af timer funktion
6
2
3
14
5
7
8
11
10
9
12
IKONER
I feel
Ventillationsstyrke
Turbo
Signal
Auto mode
8 oC varmefunktion
Køle mode
Temperatur indikator
Affugt mode
Ventillation mode
Timer tænd/sluk
Varme mode
Ur
Børnelås
Sleep/nat
Aktivering af deflektorer
Lys
Valgte temperatur
Udendørs temperatur
Aktuelle temperatur
Fjernbetjeningen
7
Når varmepumpen er installeret og strømmen er sat til, vil enheden afgive en lyd og ”tænd/sluk” indikatoren
vil lyse.
1. TÆND/SLUK:
Starter eller slukker enheden. Sleep/nat funktionen vil slå fra, når enheden er slukket.
2. FAN:
Vælg mellem ventillationsstyrkerne auto, low, medium eller high.
Når enheden tændes er standardstyrken ”auto”. Ved affugtning kan der kun vælges ”low”.
ATUO
3. MODE:
Vælg mellem auto, køl, affugt, ventillation eller varme. Når enhenden tændes er standard funktionen ”auto”. Når
”auto” er valgt vises temperaturen ikke på displayet. Vælges ”varme” er standard temperaturen 28OC. Ved køl,
affugt og ventillation er standard temperaturen 25OC.
AUTO
COOL
DRY
FAN
HEAT
4. ▲/▼ KNAPPER:
Ved tryk på ▲/▼ knappen, hæves eller sænkes temperaturen med 1 enhed. Holdes knappen nede i 2 sekunder, vil
temperaturen ændres hurtigere indtil den slippes. Den indstillede temperatur vil fremgå af displayet.
5. TURBO:
Turbofunktion, fremgår af displayet når den er aktiveret. Ved ændringer af temperturen, slår turbo funktionen
automatisk fra.
6.
Aktivering af deflektorernes sving retning, vandret.
OFF
Modtages signalerne
vil deflektorerne bevare deres position. Stoppes deflektorerne mens varmepumpen kører, bevarer de deres position.
Ikonet indikerer deflektorernes retning op og ned i fem indstillinger.
Fjernbetjeningen
8
7. CLOCK:
Indstilling af tid. Efter ca. 5 sekunder blinker ikonet
og tiden kan indstilles ved at trykke på ▲ eller ▼. Holdes
▲ eller ▼ nede i ca. 2 sekunder, skifter værdien hurtigere. For at afslutte og aktivere, trykkes igen på ”CLOCK”.
9. TIMER ON/OFF
Aktiver timer ved at trykke på ”TIMER ON”. Når ikonet
blinker på dispalyet, kan tiden indstilles med
knapperne ▲ eller ▼. Ved at holde + eller - nede i ca. 2 sekunder, skifter værdien hurtigere. Når ikonet ”ON”
blinker (i 5 sekunder), afsluttes og aktiveres timeren ved at trykke på ”TIMER ON/OF”. Timeren skal aktiveres indenfor de 5 sekunder timeren blinker, ellers annuleres opsætningen.
For at annulere timer funktionen, trykkes på knappen ”TIMER OFF”.
10. TEMP:
Ved tryk på ”TEMP” vises instillingen for den indstillede temperatur, den aktuelle rum temperatur eller udendørs
temperturen på varmepumpens display. Temperatur visningerne cirkulerer som følger:
no display
Viser den indstillede temperatur.
Viser den aktuelle rum temperatur
Viser udendørs temperaturen.
Bemærk: Hvis temperaturen er under 0OC eller over 60OC vil displayet vise enten 0OC eller 60OC.
11. I FEEL:
Ved aktivering af ”I FEEL” funktionen, sender fjernbetjeningen temperaturen hver 10. minut til varmepumpen. Ved
tryk på andre funktionsknapper sendes ”I FEEL” signalet hver 0,2 sekund. Tryk igen og funktionen deaktiveres.
12. LIGHT:
Aktivering af lys, tænd/sluk.
13. SLEEP:
Ved køl, varme aller affugt funktionerne trykkes på knappen SLEEP”
og sleep funktionen aktiveres.
Fjernbetjeningen
IKONER
AUTO
I Auto mode bliver den valgte temperatur ikke vist i displayet, varmepumpen vil automatisk indstille sig efter forholdene i rummet og opnå en passende indstilling for at gøre omgivelserne komfortable.
BØRNELÅS
Slå børnelåsen til eller fra ved at trykke på + og - knapperne samtidig. Når fjernbetjeningen er låst, vil ikonet
fremgå af displayet.
ÆNDRING AF TEMPERATUR ENHEDEN
Når varmepumpen er slukket, tryk på ”MODE” og ”-” samtidig for at skifte mellem oC og oF.
8oC VARMEFUNKTION
Hold ”TEMP” og ”CLOCK” nede samtidig i varmemode og varmepumpens 8oC funktion starter. For at slå funktionen fra, holdes knapperne nede igen.
9
Fjernbetjeningen – Quick guide
10
GUIDE
1: Når varmepumpen er tilsluttet strømmen, trykkes på ON/OFF og
varmepumpen starter.
2: Tryk på ”MODE” for at vælge det ønskede program.
3: Tryk på ▲/▼ for at sætte den ønskede temperatur. Det er ikke
nødvendigt at sætte temperaturen hvis varmepumpen står på ”AUTO”.
4: Tryk på ”FAN” og vælg mellem hastighederne auto, low, medium og high
(auto, lav, medium og høj).
5: Tryk på
for at aktivere deflektorernes svingretning.
SKIFT AF BATTERIER
1: Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, ved at holde
og skubbe dækslet bagud.
nede
Fjernbetjening
2: Udskift batterierne med 2 nye AAA 1,5V batterier, og sørg for at + og polerne vender korrekt.
3: Skub dækslet tilbage på plads.
BEMÆRK
• Batterierne må ikke være fugtige eller våde.
• Anved ikke brugte batterier.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i lang tid, bør batterierne
tages ud.
• Afstanden fra fjernbetjeningen til varmepumpen bør ikke overstige
8 meter.
• Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer efter hensigten, tag batterierne
ud og sæt dem i efter 30 sekunder. Viker fjernebetjeningen stadig
ikke, udskiftes batterierne.
Såfremt fjernbetjening er forsvundet eller i stykker, benyttes den
manuelle tænd/sluk knap (AUX), der sidder under frontpanelt i højre side.
Når varmepumpen genstartes vil den køre i auto mode.
VIGTIGT!
Benyt en isoleret genstand til at trykke på AUX knappen.
Dæksel
Batterier
AUX
Rengøring og vedligholdelse
VIGTIGT
•
•
•
•
•
•
Varmepumpen skal være slukket og stikket trukket ud af kontakten inden rengøring.
Vask aldrig varmepumpen med vand, da dette kan forårsage
elektisk stød.
Benyt aldrig opløsningsmidler til rengøring af varmepumpen.
Fjern aldrig frontpanelt når varmepumpen rengøres.
Benyt altid en tør, blød klud til rengøring af varmepumpen.
Flyt aldrig på varmepumpen når den rengøres.
11
1
2
RENGØRING AF FILTER:
1: Åben frontpanelt forsigtigt.
2: Løft filtret lidt op så det frigøres af montagebeslagene
og træk det nedad for at tage det ud.
3
3: Benyt evt. en støvsuger eller vask filtret med vand, for
at fjerne støvet. Lad filtret tørre et skyggefuldt sted.
Benyt ALDRIG vand over 45OC til afvaskning af filtret.
4. Monter filtret og luk frontpanelet.
4
•
•
•
Filtret bør rengøres mindst hver 3. måned.
Når filtret er fjernet, undlad at røre ved ved deflektorerne,
da dette kan forårsage skader.
Benyt aldrig hårtørrer eller ild til at tørre filtret.
CHECKLISTE INDEN BRUG
• Undersøg om luft indgange og udgange er blokeret.
• Undersøg om installationen ser korrekt ud.
• Undersøg om filtret er rent
• Undersøg om yderdelens platfom er intakt, ellers kontakt din
forhandler.
VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG
• Sluk varmepumpen og træk stømstikket ud.
• Rengør filtret og indedelens panel.
• Undersøg om yderdelens platfom er intakt, ellers kontakt din
forhandler.
Fejlfinding
12
KONTAKT EN AUTORISERET INSTALLATØR HVIS ANLÆGGET KRÆVER REPARATION.
PROBLEM
Inddedelen og
fjernbetjeningen
har ikke kontakt.
Der kommer
ikke luft ud
af indedelen.
Varmepumpen
virker ikke.
Inddedelen
udsender
”damp”
Den valgte
temperatur kan
ikke justeres
Varme/køle
effekten er
ikke optimal
Der en en
mærkelig lugt
fra anlægget
Udedelen damper
CHECK
FEJLFINDING
Er der er sket skade på anlægget f.eks. ved
lynnedslag eller lignende?
Træk stikket ud og vent i ca. 3 minutter, tænd
for anlægget igen.
Er fjernbetjeningen indenfor rækkevidden?
Der må maksimum være 8 meters afstand til
endheden.
Er fjernbetjeningen sløv eller har utydeligt
display?
Skift batterierne.
Virker displayet ikke når fjernbetjeningen er i
brug?
Tjek om fjernbetjeningen er i stykker, prøv
evt. med en anden fjernbetjening.
Er der en flouresernede lampe i rummet?
Gå tættere på enhednen ellers sluk for
lampen og prøv igen.
Er luft ind- eller udgangen blokeret?
Fjern det der blokerer.
Er temperaturen i varmemode og er nået til
den valgte temperatur?
Når enheden har nået den valgte temperatur,
stopper den med at blæse luft ud.
Er varmefunktionen lige startet?
For at udgå at blæse kold luft, starter
enheden med en forsinkelse.
Er der strømsvigt?
Vent til strømmen kommer tilbage.
Er strømstikket løst?
Sæt strømstikke ordentlig i.
Er strømstikket slået fra eller sikringen gået?
Få en autoriseret installatør til at erstatte den.
Er der en funktionsfejl i ledningerne?
Kontakt en autoriseret installatør.
Er opsætningen til fjernbetjeningen korrekt?
Reset fjernbetjeningen.
Er temperaturen i rummet høj og fugtig?
Indedelen køler hurtigt ned. Efter et stykke
tid, vil temperaturen og luftfugtigheden være
stabil og ”dampen” forsvinder.
Er enheden sat på ”Auto”?
Temperaturen kan ikke ændres under ”Auto”
mode. Slå ”Auto” fra og juster temperaturen.
Overstiger den ønskede temperatur,
temperatur intervallet?
Temperaturen skal være mellem 16oC og
30oC
Er spændingen for lav?
Vent indtil spændingen er stabil/normal.
Er filteret snavset?
Rengør filtret.
Er den valgte temperatur korrekt?
Juster temperaturen.
Er der døre eller vinduer åbne?
Luk døre eller vinduer.
Kan lugten komme andre steder fra?
Rens filtret, lugten kan være opsamlet i filtret
fra omgivelserne.
Er enheden på varmemode?
Enheden afrimer og der kan i den forbindelse
opstå damp.
Lyden af rindende Er enheden tændt og slukket umiddelbart
vand
med kort tids mellemrum?
Knirkende lyde
Er enheden tændt og slukket umiddelbart
med kort tids mellemrum?
Kølemidlet i enheden laver lyden og er ikke
en funktionsfejl
Dette skyldes at plastikken trækker sig sammen ved skiftende temperaturer. Dette er ikke
en funktionsfejl
Fejlfinding
13
ERROR:
Hvis varmepumpen ikke fungerer optimalt , vil der fremgå en fejlkode på dispayet.
FEJLKODE
FEJLFINDING
E5
Prøv at genstarte enheden ellers kontakt en autoriseret installatør
E8
Prøv at genstarte enheden ellers kontakt en autoriseret installatør
U8
Prøv at genstarte enheden ellers kontakt en autoriseret installatør
H6
Prøv at genstarte enheden ellers kontakt en autoriseret installatør
F1
Kontakt en autoriseret installatør
F2
Kontakt en autoriseret installatør
C5
Kontakt en autoriseret installatør
Hvis der ikke fremgår en fejlkode, kontakt en autoriseret installatør.
Sluk for anlægget og tag strømstikket og kontakt en autoriseret installatør, hvis følgende sker:
• Ledningerne er overophedet eller istykker.
• Der er en unormal lyd når varmepumpen kører.
• Strømmen slår jævnligt fra.
• Varmepumpen lugter brændt.
• Indedelen er utæt.
KONTAKT EN AUTORISERET INSTALLATØR HVIS ANLÆGGET KRÆVER REPARATION.
Installation
14
Afstand til loft
Minimum 15 cm
Afstand til væg
Minimum 15 cm
Afstand til væg
Minimum 15 cm
Afstand til forhindringer
Minimum 3 m
Afstand til gulv
Køling 2,5 m
Varme 0,5 m
Afstand til forhindringer
Minimum 50 cm
Afstand til forhindringer
Minimum 30 cm
Afstand til væg
Minimum 30 cm
Afstand til forhindringer
Minimum 50 cm
Afstand til forhindringer
Minimum 2 m
Installation
VÆRKTØJSLISTE:
1:Manometer
2:Skruetrækker
3:Slagboremaskine
4:Kraveværktøj
5:Momentnøgle
6:Gaffelnøgle
7:Rørskærer
8: Lækage detektor
9: Vaacum pumpe
10:Trykmåler
11: Absolut vaccummeter
12:Spændingstester
13:Målebånd
14: Kabelsaks
15: Vatterpas
BENYT KUN AUTORISEREDE INSTALLATØRER TIL INSTALLTION AF ANLÆGGET
PLACERING AF VARMEPUMPEN:
Indedelen:
• Enheden placeres så der frit omkring luftindtag og luftudgang.
• Enheden placeres så pumpen kan komme af med kondensvand uden af være til gene.
• Enheden placeres naturligt i forhold til udedelen og i nærheden af strøm.
• Enheden placeres så den ikke er tilgængelig for børn.
• Enhedens placering skal kunne holde til dens vægt, samt placeres så den ikke støjer og vibrerer.
• Enheden bør placeres 0,5-2,5 meter over gulvet.
• Enheden bør ikke placeres direkte på strømforsyningen.
• Enheden bør ikke placeres i nærheden at flouriserende lamper.
Udedelen:
• Enheden placeres så evt. støj ikke generer naboer.
• Enheden placeres så den ikke står i direkte sol eller under strenge vindforhold.
• Enhedens placering skal kunne holde til dens vægt.
• Enheden skal monteres i forhold til de anbefalede installations forhold.
• Enheden placeres så den ikke er tilgængelig for børn, dyr eller planter, hvis dette ikke er muligt,
installeres et sikkerhedshegn.
Forholdsregler:
• Bør ikke placeres i nærheden af varmekilder, dampe, olie eller gasser.
• Bør ikke placeres i nærheden af høj-frekvens maskiner såsom, svejsemaskiner eller medicinal udstyr.
• Bør ikke placeres i nærheden af vand, strand eller lign.
• Bør ikke placeres i vaskerum.
15
Installation af indedelen
16
1. VÆLG PLACERING
Vejled kunden i den korrekte placering af enhederne.
2. INSTALLERING - PÅ VÆGGEN
1. Monter beslaget på væggen, juster beslaget så det hænger lige og markér skruehullerne.
2. Bor hullerne så de passer til ravpluks størrelsen.
3. Skru vægbeslagt fast og tjek at det sidder sikkert fast på væggen.
3. BORING AF HUL I VÆGGEN
1. Vælg placeringen af hullet til røret så det passer med udløbshullet. Hullets placering bør være lidt lavere
end udløbshullet som vist nedenfor.
2. Marker rør hullerne og bor et rør hul på 50-70 mm i diameter. For at dræne optimalt, bor hullet en lille
smule skævt i forhold til ydersiden med en vinkel på 5-10 grader.
Marker midten
Væg
Afstand til væggen,
mere end 15 cm
Afstand til væggen,
mere end 15 cm
Venstre, Ø55/Ø70 mm
bagerste rørføring
Inde
Vinkel på 5-10 grader
Højde, Ø55/Ø70 mm
bagerste rørføring
Ude
Ø55/Ø70
Væg
Installation af indedelen
17
4. UDLØBSHUL
1. Røret kan ledes ud mod højre, bagud til højre, venstre eller bagud til venstre.
2. Når røret er ledt ud den valgte vej, lukkes de modsatte huller.
Venstre
Højre
Luk hullet
Venstre
Bagud venstre
Bagud højre
Højre
5. FORBIND RØRET MED INDDEDELEN
1. Forbind rørenderne og drej dem sammen. Stram dem med rørtængerne som vist på tegningen
2. Rul tape omkring rørsamlingen.
Rørtang
Omløber
Rør (ude)
Rørtang
Isoleret rør
Rør (inde)
Installation af indedelen
18
6. INSTALLATION AF AFLØBSSLANGEN
1. Forbind afløbsslangen til udløbsrøret på indedelen.
2. Rul tape omkring samlingen.
Afløbsslange
Afløbsslange
Isoleringsrør
Udløbsrør
Tape
Afløbsslange
7. FORBIND LEDNINGER TIL INDEDELEN
1. Åben panelet og skru låget foran ledningerne af.
2. Før ledningerne gennem kabelhullet på bagsiden af enheden og hiv dem ud på den anden side.
3. Fjern ledningsklipsen og tilslut ledningerne til stikket i forhold til farve. Skru låget fast igen og
saml ledningerne med klipsen.
4. Luk panelet.
Panel
Skrue
Kabelhul
Ledning
N(1)
Blå
2
3
Sort
Brun
Lednings låg
Forbindelse (udedel)
BEMÆRK:
• Ledningerne må ikke forlænges i tilfælde at af de er for korte. Installer med nye ledninger.
• Hvis varmepumpen er tilsluttet en stikkontakt, skal denne være til at komme til.
• Hvis varmepumpen ikke er tilsluttet en stikkontakt, bør der sættes en reparationsafbryder på.
Gul
Installation af indedelen
19
8. SAMLING AF RØR OG STRØMFORSYNINGER
1. Saml rør, ledninger og afløbsslange og bind dem sammen.
2. Sørg for at udløbsslangen og ledninger er lange nok.
3. Bind dem ensartet og sørg for at vandrør og gasrør er separeret i enden.
BEMÆRK:
• Ledningerne bør ikke være krydset eller snoet.
• Uløbsslangen bør ligge nederst.
Indedel
Gasrør
Inde- og ude
strømforsyning
Væskerør
Tape
Udløbsslange
Forbindelsesrør
Udløbsslange
Strømforsyning
(inde)
9. OPHÆNG AF INDEDEL
1. Træk de sammenbundne rør gennem hullet i væggen.
2. Hæng indedelen op på beslaget.
3. Luk åbninger mellem rørene og væggen med acryl fugemasse.
4. Fastgør røret i væggen.
5. Sørg for at indelen sidder fast og sikkert på væggen.
Indedel
Væg rør
Udedel
Monterings krog (oppe)
Acryl fugemasse
Monterings krog (nede)
Tape
Installation af udedelen
20
1. PLACERING
1. Vælg en passende placering i forhold til huset.
2. Fastgør udedelens sokkel
BEMÆRK:
• Sørg for at der er plads til enheden og den står hensigtsmæssigt inden montering.
• Sørg for at soklen kan modstå 4 gange enhedenes vægt.
• Udedelen bør installeres min. 30 cm over jorden.
2. INSTALLERING AF AFLØB
1. Monter afløbsventilen på udedelen som vist på tegningen.
2. Fastgør udløbsslangen til afløbsventilen.
Afløbsventil
Kabinet bund
Dræn tilslutning
(ude)
Udløbsslange
3. FASTGØRELSE AF UDEDEL
1. Placer udedelen på soklen.
2. Fastgør udedelens ”fødder” på soklen.
Monteringshuller
Monteringshuller
Installation af udedelen
21
4. FORBINDELSE AF RØR MELLEM INDEDEL OG UDEDEL
1. Fjern skruen på håndtaget på udedelens højre side og fjern det.
2. Fjern hætten på ventilen og placer rørene i retning af udgangsrøret.
Skrue
Væskerør
Håndtag
Gasrør
Ventil
Gasventil
3. Spænd i første omgang møtrikken med håndkraft.
4. Spænd efter med momentnøglen, se skemaet
Ventil
Møtrik diameter
(N.m)
Ø6
15∼20
Ø 9.52
30∼40
Ø 12
45∼55
Ø 16
60∼65
Ø19
70∼75
yellowgreen
Møtrik
5. FORBINDELSE AF UDEDELENS LEDNINGER
1. Fjern klipsen på ledningen og forbind den med strømforsyningen i forhold til farve, fastgør dem med skruerne.
2. Fastgør ledningerne med klips.
BEMÆRK:
• Hiv lidt i ledningerne, for at sikre at de er ordentligt fastgjort.
• Klip aldrig ledningerne over for at gøre dem kortere.
GWH18QD-K3DNA1G
GWH24QE-K3DNA1G
N(1)
2
3
L
N
Blå Sort Brun Brun Blå
Gulgrøn
GWH09QB-K3DNA1G
GWH12QC-K3DNA1G
N(1)
N
2
3
L
N
Gulgrøn
L
Gulgrøn
Forbindelsen til indedelen
Blå Sort Brun
Gul- N
grøn
L
Forbindelsen til indedelen
Installation af udedelen
22
6. PLACERING AF RØRENE
1. Rørene bør placeres langs væggen, gemt så godt som muligt. Undgå at bukke unødvendigt.
2. Hvis udedelen sidder over hullet i væggen, placeres det med en u-formet kurve,
således at det ikke kan komme regn ind.
Væg
U-formet kurve
Afløbsslange
BEMÆRK:
• Højden på afløsslangens indløb, skal være højere end slangens placering, se illustartion 1.
• Afløbsslangens udløbstud, må ikke placeres i vand, se illustartion 2.
• Placer afløbsslangen nedadgående uden buk og snoninger, se illustartion 3.
Afløbsslangen
må ikke placeres
opadgående
Afløbsslangen udløbstud
må ikke placeres i vand
Afløbsslangen
må ikke bukkes
eller snoes
Afløbsslangen må ikke bukkes eller snoes
Afløbsslangen
må ikke bukkes
eller snoes
Vacuum
23
BRUG AF VACUUM PUMPE
1. Fjern hætten på afløb- og gas ventilen, samt møtrikken på kølemiddel ventilen.
2. Forbind koblingen fra Manometeret til gas ventilen og forbind den anden kobling til vacuum pumpen.
3. Åben Manometeret helt i ca. 10- 15 min. og tjek om trykket bliver på -0.1 MPa.
4. Luk vacuum pumpen i 1-2 minutter og tjek at trykket stadig er på -0.1 MPa. Ændrer trykket sig, kan der være en
lækage på anlægget.
5. Fjern Manometeret. Åben afløb- og gasventilerne helt med en skruenøgle.
6. Stram hætterne på afløb-, gas- og kølemiddel ventilerne.
7. Installér håndtaget igen.
LÆKAGE:
• Tjek om der er en lækage med en detektor eller benyt lækageskum eller ultraviolet lys med sporingsmiddel tilsat
til at finde lækagen.
Afløbsventil
Manometer
Lo
Hi
Gasventil
Kølemiddel
ventil
Ventil hætter
Møtrik til
kølemiddel ventil
Vacuum pumpe
Umbraconøgle
Lukke
Åbne
Tjekliste efter installation
24
CHECK
FUNKTIONSFEJL
Er enhederne fastgjort ordenligt?
Enheden kan vælte, falde ned eller afgive lyde
Er der tjekket for lækage i forbindelse med kølemiddel? Dette kan forårsage utilstrækkelig køle eller varme
kapacitet.
Er rør isoleringen tilstrækkelig?
Dette kan forårsage kondens.
Har vandafløbet tilstrækkeligt passage?
Dette kan forårsage kondens.
Er el-installationen installeret i overensstemmelse med
de gældende lovgivning?
Dette kan forårsage funktionsfejl eller skade på
enhederne.
Er den elektriske instllation samt rør installationen
installeret korrekt?
Dette kan forårsage funktionsfejl eller skade på
enhederne.
Er el-installationen installeret korrekt med jord?
Dette kan forårsage funktionsfejl eller skade på
enhederne.
Følger strømkablerne specifikationerne?
Dette kan forårsage funktionsfejl eller skade på
enhederne.
Er der genstande der blokerer enhederne?
Dette kan forårsage utilstrækkelig køle eller varme
kapacitet.
Er støv osv. i forbindelse med installationen fjernet?
Dette kan forårsage funktionsfejl eller skade på
enhederne.
Er afløbs- og gas ventilerne åbnet helt?
Dette kan forårsage utilstrækkelig køle eller varme
kapacitet.
Test
1. Tænd for strømmen og tryk på ON/OFF knappen på fjernebetjeningen.
2. Tryk på knappen MODE, vælg AUTO, COOL, DRY, FAN og HEAT, for at se om funktionerne
fungerer korrekt.
3. Hvis den omgivende temperatur er mindre end 16oC, fungerer køle-funktionen ikke.
Konfiguration af rør
25
1. Standard længden af røret er 5 meter, 7,5 meter eller 8 meter.
2. Minimums længde på røret er 3 meter.
3. Maximum længden på røret samt maksimum højde forskel, se nedenstående
Max. højde
forskel
Køle kapacitet Max. længde
Køle kapacitet Max. længde
Max. højde
forskel
5000 Btu/h
(1465W)
15
5
24000 Btu/h
(7032W)
25
10
7000 Btu/h
(2051W)
15
5
28000 Btu/h
(8204W)
30
10
9000 Btu/h
(2637W)
15
5
36000 Btu/h
(10548W)
30
20
12000 Btu/h
(3516W)
20
10
42000 Btu/h
(12306W)
30
20
18000 Btu/h
(5274W)
25
10
48000 Btu/h
(14064W)
30
20
4.
•
•
Når længden på røret er forlænget med 10 meter udover standard, skal der tilføres 5 ml kølevæske for
hver 5. meter.
Kølevæsken tilføres på basis af rørtilslutningens standardlængde, se skemaet. Mængden af kølevæske der skal
tilføres pr. meter er afhængig af afløbsrørets diameter, se nedenstående.
DIAMETER
UDEDEL SPJÆLD
Afløbsrør (mm)
Gas rør (mm)
Køl (g/m)
Køl og varme (g/m)
Ø6
Ø9.52 eller Ø12
15
20
Ø6 eller Ø 9.52
Ø16 eller Ø19
15
50
Ø12
Ø19 eller Ø22.2
30
120
Ø16
Ø25.4 eller Ø31.8
60
120
Ø19
250
250
Ø22.2
350
350
Forlængelse af rør
26
BEMÆRK:
Forkert forlængelse af rør er hovedårsagen til lækage. Forlængelse af rør, bedes udføres som nedenstående.
A:
• Afmål rørlængden så den passer i forholdet fra
indedelen til udedelen.
• Klip røret med en rørtang.
B:
Fjern graten med en fræser, undgå at graten komme
ind i røret.
Rør
Rørklipper
90oC
Hælder
Ujævn
Grat
C:
Bind passende isolering på røret.
D:
Fjern møtrikken på indedelens rør og udedelsens ventil,
sæt møtrikken på røret.
Rør
E:
Udvid enden med udvidelsesværktøjet.
Fræser
BEMÆRK:
 ændrer sig i forhold til diameteren, se nedenstående.
DIAMETER (Ydre)
Bund
Møtrik
Rør
A (mm)
Max
Min
Ø6 - 6.35 (1/4”
1.3
0.7
Ø9.52 (3/8”)
1.6
1.0
Ø12 - 12.7 (1/2”)
1.8
1.0
Ø15.8 - 16 (5/8”)
2.4
2.2
Udvider
Hård
???

Rør
F:
Tjek at kvaliteten af udvidelsen er i orden. Hvis der er nogle
skavanker eller fejl, startes forfra.
Glat overflade
Forkert udvidelse
Ens længder
Skrå beskadiget Revne
overflade
Ujævn
tykkelse
Hvem er Gree
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai – er verdens største specialproducent af produkter inden for varmepumper/
aircondition. Gree koncernen består af ca. 70.000 medarbejdere hvoraf over 8.000 er ingeniører. Mere end 570 testlaboratorier, 14.000 tekniske patenter inkl. mere end 5.000 innovative patenter, borger for en hvis form for seriøsitet.
I dag findes der over 300 mio. brugere af løsninger fra Gree hvis produkter sælges i mere end 200 lande verden over og
nu også i Danmark. I 2014 var omsætningen ca 23 mia. USD svarende til ca. 155 mia DKK.
HeatSave Nordic er eneforhandler af Gree i Danmark.
HeatSave Nordic ApS . Damsholtevej 17 . 2970 Hørsholm . Denmark
Telefon: +45 44 220 340 . [email protected] . heatsavenordic.com