Ernesta Drole - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica
Dnevi evropske kulturne dediščine
DedIŠČIna OKOli nas
Pivka 10. 2.2016
Ernesta Drole,
ZVKDS, vodja OE Nova Gorica
tel: 05 330 84 450
051 375 580
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Občina Pivka
154 enot KD
55 enot je spomenikov lokalnega pomena
Ni spomenika državnega pomena
Tipi dediščine
Arheo. ded. 15
Naselbinska ded. 28
Memorialna ded. 13
Sakralno profana ded. 5
Sakralna ded. 53
Profano stavbna ded. 40
• Stavbne spomenike so prav tako začeli proučevati in
varovati sredi 19. stoletja, leta 1913 pa je Kranjska dobila
tudi svoj lasten deželni urad za proučevanje in varstvo
spomenikov
• Ljudska skupščina Ljudske Republike Slovenije je leta
1948 sprejela Zakon o varstvu kulturnih spomenikov
in prirodnih znamenitosti.
• Deset let kasneje je ta zakon nasledil Zakon o
varstvu kulturnih spomenikov in naravnih
znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji, tega
pa leta 1961 sprejeti Zakon o varstvu kulturnih
spomenikov v LR Sloveniji.
• Šele leta 1981 je izraza spomeniki in
znamenitosti zamenjal izraz
dediščina v Zakonu o naravni in
kulturni dediščini.
• Vzporedno se spreminjalo tudi ime
Zavoda: od Zavoda za spomeniško
varstvo do sedanjega Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
• Lokavec -orgle
• Lokavec - orgle