Prehrana in telesna dejavnost — bistveni poti k boljšemu

Prehrana in telesna dejavnost —
bistveni poti k boljšemu zdravju
Podpora EU pri spodbujanju bolj
zdravega prehranjevanja in več
telovadbe
Slaba prehrana in pomanjkanje telesne dejavnosti sta najbolj prispevala k vse večjemu številu
pojavov debelosti in nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa
2 in rak, ki ubijejo več državljanov EU kot vsi drugi vzroki skupno. Kot del večsektorskega
pan-evropskega odziva je drugi zdravstveni program EU 2008–2013 spodbujal zdrave vedenjske
spremembe na področju prehrane in telesne dejavnosti.
Življenjski slog in
izogibanje boleznim
Glede na njun vpliv na kakovost življenja in pričakovano
življenjsko dobo, zdravstvene sisteme in gospodarsko
produktivnost sta izboljšanje prehrane in spodbujanje telesne
dejavnosti ključni nalogi na področju javnega zdravja. A ker
nanju vplivajo številni biološki, socialni in okoljski dejavniki,
mora odgovor zajemati različna področja politik, od uredb za
živilsko industrijo do urbanističnega načrtovanja ter zdravja.
© D.R.
Leta 2007 je Evropska komisija sprejela strategijo za Evropo
glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo
in debelostjo. Sledile so smernice EU in priporočilo Sveta, ki
obravnavajo telesno dejavnost, ki krepi zdravje (2013/0603),
ter akcijski načrt EU za preprečevanje debelosti pri otrocih in
sklepi Sveta o prehranjevanju in telesni dejavnosti. Izvajanje
strategije podpirata dve ključni skupini: skupina na visoki
ravni za prehrano in telesno dejavnost združuje pristojne
nacionalne organe, Platforma EU za ukrepanje pri prehrani,
telesni dejavnosti in zdravju pa združuje industrijo, nevladne
organizacije in akademske kroge.
Izvajalska agencija
za potrošnike,
zdravje, kmetijstvo
in hrano
© iStock
Une réponse coordonnée
V EU ima eden izmed treh
otrok prekomerno težo ali
debelost
Spodbujanje zdravja je osrednjega pomena za vsak zdravstveni program EU, podpora za zdrav način življenja pa je
eden od štirih poglavitni ciljev tretjega programa, ki je začel
delovati leta 2014.
Prekomerna telesna teža in debelost pri ženskah in
moških kot odstotek prebivalstva, 2009.
Moški
Dejavnosti zdravstvenega programa obravnavajo vseh šest
prednostnih nalog, opredeljenih v strategiji za Evropo:
• boljšo obveščenost potrošnikov;
• zagotavljanje možnosti za zdravo izbiro;
• spodbujanje telesne dejavnosti;
• delo s prednostnimi skupinami in okolji (vključno z otroki);
• razvijanje baze podatkov za podporo oblikovalcev politik;
• razvijanje nadzornih sistemov za ocenjevanje napredka in
učinkovitosti programov za boj proti debelosti.
BG
CZ
DE
EE
EL
ES
FR
Zaradi kompleksnosti problematike je prišlo do močnega
poudarka na pristopu „zdravje v vseh politikah“ in krepitvi sodelovanja med sektorji politik.
IT
CY
LV
Program dela vključuje partnerstvo z regionalnim uradom SZO
za Evropo. To je privedlo do razvoja referenčnih zbirk podatkov
na prednostnih področjih in spodbujanja usklajenih pristopov, na
primer v zdravstvenih priporočilih, ter pospeševanja izmenjave
informacij in znanja.
Strategije so oblikovane v skladu z načelom subsidiarnosti in
se prilagajajo nacionalnim, regionalnim in lokalnim razmeram.
Program zdravja ustvarja dodano uporabno vrednost EU za vse
države EU, obravnava čezmejna vprašanja in podpira nacionalne politike. To vključuje usklajeno delovanje zbiranja in usklajevanja informacij po vsej EU, izmenjavo izkušenj in strokovnega
znanja v politikah s poudarkom na prehrani in telesni dejavnosti ter prepoznavanju in širjenju modelov učinkovite prakse
in intervencij.
Ženske
BE
HU
MT
AT
PL
RO
SI
SK
UK
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
Debelost
Prekomerna telesna teža
Vir: Eurostat, nekateri statistični podatki prihajajo iz anket „Anketa o
vidikih vsakodnevnega življenja (Aspects of daily living survey)“ (Italija)
in „Zdravstvena anketa za Anglijo (Health Survey for England)“ (Velika
Britanija).
2 | Prehrana in telesna dejavnost – bistveni poti k boljšemu zdravju
40
Število partnerjev: nepovratna sredstva za posamezno
upravičenko. Sredstva EU: 700 000 €. Trajanje: 24 mesecev.
V obdobju med letoma 2008 in 2011 je Evropska komisija
zagotovila sredstva za regionalni urad SZO za Evropo, in sicer za
spremljanje izvajanja evropske strategije za prehrano in telesno
dejavnost (projekt NOPA I). Po letu 2011 je bila podatkovna
zbirka NOPA izpopolnjena in razširjena v dveletno nadaljevanje,
imenovano NOPA II.
Praktične smernice za
intervencije, namenjene
mladim
Ime projekta: Spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne
dejavnosti v lokalnih skupnostih (HEPCOM)
Število partnerjev: 21 iz 15 držav: BE, DK,
DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LT, NL, AT, PT, FI, UK.
Sredstva EU: 1 000 000 €. Trajanje: 42 mesecev.
Namen projekta HEPCOM je povečati število in kakovost intervencij,
ki obravnavajo prekomerno težo in debelost pri mladih.
Projekt HEPCOM, ki se je začel leta 2013, razvija platformo za
spletno učenje, ki zainteresiranim stranem – skupnosti, šole, šolski
organi, oblikovalci politik in drugi – nudi praktična orodja, informacije in vire za oblikovanje in izvajanje strategij za spodbujanje
NOPA II je gradil na teh temeljih ter dodajal nove informacije in
funkcionalnosti. Spodbudil je tudi stik med podatkovnimi središči
in zgradil povezave do pobud za zbiranje ustreznih podatkov in
informacijskih virov. Podatkovna zbirka, ki pokriva 53 držav, oblikovalcem politik omogoča določitev vrzeli in potreb pri zbiranju
podatkov in razvoju politik.
Obiščite www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/
joint-whoec-project-to-monitor-progress et data.euro.who.
int/nopa/
zdravja pri mladih. Njegova
zbirka orodij se osredotoča
na prehranjevanje, telesno
dejavnost in psihosocialno
zdravje.
Orodja je mogoče uporabiti za usmerjanje razvoja
politik, strateško načrtovanje in operativno načrtovanje posegov in dejavnosti
za spodbujanje zdravja ter
vrednotenje.
Da bi zagotovili, da platforma izpolnjuje potrebe uporabnikov, se
za praktično usmerjanje in prikaz dobre prakse izvaja 45 lokalnih
pilotov.
Obiščite www.hepcom.eu
Izboljšanje oskrbe
in spodbujanje
povpraševanja za bolj
zdravo prehranjevanje
na
delovnem mestu
Ime projekta: Boj proti debelosti preko ponudbe in povpraše-
hrane, naj povečajo ponudbo
zdravih alternativ.
Število partnerjev: 18 iz 6 držav: BE, CZ, ES, FR, IT, SE.
Sredstva EU: 499 642 €. Trajanje: 28 mesecev.
Projekt je dosegel 4 milijone zaposlenih in skoraj 200 000
ponudnikov hrane. Orodja so na spletni strani projekta na
voljo v devetih jezikih in projektni partnerji so se strinjali, da
bodo nadaljevali s pobudo in dodali dve novi državi članici, s
čimer poudarjajo njeno vrednost in trajnost.
vanja (FOOD)
Cilj projekta je bil spodbujati zdravo in uravnoteženo
prehrano na delovnem mestu z obravnavanjem tako
ponudbe kot tudi povpraševanja – spodbujanje bolj zdravega odločanja zaposlenih ter nagovarjanje ponudnikov
Po anketiranju zaposlenih in
restavracij je projekt pripravil
šest enostavnih priporočil za
zaposlene in eno za restavracije,
ki se uporabljajo v vseh evropskih državah. Ti so podlaga za
komunikacijska orodja, namenjena za obveščanje zaposlenih
in ponudnikov hrane o uravnoteženi in zdravi prehrani.
Obiščite www.food-programme.eu/
Prehrana in telesna dejavnost – bistveni poti k boljšemu zdravju | 3
© Thinkstock
prehrano in telesno dejavnost (NOPA II)
Podatkovna zbirka zagotavlja dokončen vir podatkov o težavah
s prehrano, debelostjo in telesno dejavnostjo, vključno z nadzornimi podatki, dokumenti politik, izvajanjem politike in primeri
dobre prakse.
© Thinkstock
Boljše informacije
za boljše oblikovanje
politik
Ime projekta: Spremljanje izvajanja evropske strategije za
Prostor za izvajanje
telesne
dejavnosti
Ime projekta: Izboljšanje infrastrukture za prostočasne
telesne dejavnosti v lokalnem prostoru (IMPALA)
Število partnerjev: 12 iz 11 držav: CZ, DK, DE, ES, FR, IT,
LT, NL, AT, PT, FI. Sredstva EU: 517 919 €. Trajanje: 24
mesecev.
Projekt se je osredotočal na razvoj in upravljanje lokalnih
infrastruktur za telesne dejavnosti.
Za šport in druge telesne dejavnosti potrebujemo primerno
opremo in prostore. Način zagotavljanja tovrstnih sredstev
S skupinskim delom do
več
gibanja pri starejših
Ime projekta: Izgradnja zmogljivosti politik za spodbujanje
na urbanih območjih lahko torej bistveno vpliva na raven
telesne dejavnosti na lokalni ravni
Projekt IMPALA je analiziral politike, povezane z zagotavljanjem teh prostorov in objektov, in odkril premalo primerov
strateških ali medsektorskih pristopov za njihov razvoj.
Kot odgovor na to težavo so v okviru projekta razvili sklop
smernic za izboljšanje lokalne infrastrukture.
Smernice, ki so na spletu na voljo v petih jezikih, so vključene
v okvir EU za spremljanje izvajanja politik za spodbujanje
zdrave telesne dejavnosti.
Obiščite www.impala-eu.org/
Medsektorsko sodelovanje in organizacijske zmožnosti so
se razvile med drugim tudi s posvetovanjem s starejšimi in
vzpostavitvijo partnerstev na državni ravni.
zdravja s telesno dejavnostjo pri sedečih starejših (PASEO)
Število partnerjev: 14 iz 13 držav: CZ, DE, EL, ES, FR, IT, LT,
NL, AT, PL, PT, FI, SE. Sredstva EU: 800 000 €. Trajanje: 30
mesecev.
Kljub dobro dokumentiranim prednostim je med starejšimi premalo telesne vadbe. Ta projekt je vzpostavil mrežo
vplivnih akademikov, oblikovalcev politik in predstavnikov
nevladnih organizacij, katerih cilj je razvoj zmogljivosti za
spodbujanje telesne dejavnosti pri starejših ljudeh.
Dober nasvet za ciljno
spodbujanje
zdravja
Ime projekta: Spodbujanje telesne dejavnosti – Povezovanje
in ukrepanje za zdravo in pravično okolje za telesne dejavnosti (PHAN)
Število partnerjev: nepovratna sredstva za posamezno
upravičenko. Sredstva EU: 500 000 €. Trajanje: 24 mesecev.
Pri projektu PHAN sta Evropska komisija in Regionalni urad
SZO za Evropo sodelovala pri krepitvi nacionalnih zmogljivosti za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
(HEPA) pri dveh ključnih delih prebivalstva – mladih in socialno ogroženih skupinah.
Več o tem
Strategija za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo
ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/eu_platform_visual.pdf
Akcijski načrt EU za preprečevanje debelosti pri otrocih
ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/
childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
© Evropska unija, 2014
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.
Vsaka država je razvila in začela izvajati nacionalne akcijske
načrte, številne nacionalne povezave pa se nadaljujejo tudi
po koncu projekta.
Dejavnosti, financirane v okviru projekta PASEO, se nadaljujejo s pomočjo Evropske mreže za ukrepanje na področju
staranja in telesnih dejavnosti (EUNAAPA).
Obiščite www.eunaapa.org/
Projekt je temeljil na povezovanju med državami in med
sektorji, vključno s transportom, urbanističnim načrtovanjem,
športom in prostim časom. Črpal je iz več obstoječih omrežij,
projekt HEPA Europe pa je deloval kot skupno „omrežje
omrežij“.
Opredelil je dobre prakse, razvijal in širil študije primerov in
politične smernice. Ena od mrež je tudi pregledala prometne
infrastrukture v mestih in razvila orodja za spodbujanje
urbanističnega načrtovanja, ki poveča možnosti za telesne
dejavnosti.
Pri projektu so se posvetovali tudi z mladimi, da bi odkrili,
kako jim bolj približati telesno dejavnost.
Obiščite www.euro.who.int/PHAN
Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane
ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/
index_sl.htm
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)
ec.europa.eu/chafea/index.html
Podatkovna baza, ki jo sofinancirajo zdravstveni programi EU
ec.europa.eu/chafea/projects/database.html
EB-02-14-929-SL-C (tiskana različica)
EB-02-14-929-SL-N (PDF)
978-92-9200-555-9 (tiskana različica)
978-92-9200-532-0 (PDF)
10.2818/53641 (tiskana različica)
10.2818/97424 (PDF)