KESÄTYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMISEN EHDOT

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD
Työnantaja
Yhteyshenkilö
Osoite
Puhelin/Sähköposti
Kotikunta
Toimiala
Tukea haetaan yhteensä _____ nuoresta
Palkattavan nuoren nimi ja kotikunta
Syntymäaika
KESÄTYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMISEN EHDOT:
Kaupunki myöntää kesätyöpaikkatukea 350 €/työllistettävä nuori Kokkolassa toimiville työnantajille, jotka
palkkaavat 16-25-vuotiaan nuoren kesätyöhön. Tuki myönnetään määrärahan puitteissa.
Työsuhteen tulee kestää vähintään neljä viikkoa ja työajan on oltava vähintään 30 tuntia/viikko. Työntekijälle
maksettavan palkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen. Samalle työnantajalle kesätyöpaikkatuki
myönnetään vain yhden kerran samasta nuoresta.
Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, josta on toimitettava kopio tilityslomakkeen
liitteeksi. Tilityslomakkeen liitteeksi tulee myös toimittaa tosite maksetusta palkasta ja palkan sivukuluista.
Ilman pyydettyjä liitteitä tukea ei voida maksaa. Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka
perehdyttää nuoren työhön ja valvoo työntekoa lakien ja työehtosopimusten velvoittamalla tavalla.
Työnantajan/yrityksen omistajan perheenjäseniä/yrityksen osakkaana olevia nuoria ei kesätyöpaikkatuella
voida palkata. Tukea ei myöskään myönnetä työnantajille, joilla on voimassa olevia lomautuksia tai
irtisanomisia. Mikäli työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan on ilmoitettava asiasta välittömästi
anneli.wacklin(at)kokkola.fi tai puh. 044 780 9085.
Hakemukset tulee toimittaa 8.4.2016 mennessä osoitteeseen Kokkolan kaupunki/Kesätyöpaikkatuet, Torikatu
50, 67100 Kokkola. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia emme käsittele. Päätös
kesätyöpaikkatuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana.
Päätöksen mukana tuleva tilityslomake liitteineen tulee toimittaa 16.9.2016 mennessä em. osoitteeseen.
Kaupunki maksaa kesätyöpaikkatuen kuukauden kuluessa tilityslomakkeen ja liitteiden saapumisesta.
Lisätietoja: Anneli Wacklin, puh. 044 780 9085 tai anneli.wacklin(at)kokkola.fi
Olen tutustunut työnantajalle maksettavan kesätyöpaikkatuen ehtoihin ja vakuutan ne täyttyviksi.
___________________________________________________
Päiväys ja hakijan allekirjoitus sekä nimenselvennys
Postiosoite / Postadress:
PL 43 / PB 43
67101 KOKKOLA / KARLEBY
Käyntiosoite / Besöksadress:
Kaupungintalo / Stadshuset
Kauppatori 5 / Salutorget 5
Puhelin / Telefon: S-posti / E-post:
Internet:
(06) 828 9111
[email protected]
www.kokkola.fi
fö[email protected]
KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD
Postiosoite / Postadress:
PL 43 / PB 43
67101 KOKKOLA / KARLEBY
Käyntiosoite / Besöksadress:
Kaupungintalo / Stadshuset
Kauppatori 5 / Salutorget 5
Puhelin / Telefon: S-posti / E-post:
Internet:
(06) 828 9111
[email protected]
www.kokkola.fi
fö[email protected]