naulakallion katuympäristö

kivituhka
13
MERKINNÄT
____________________________________________
YLEISMERKINNÄT
2
LP
puiston kaavaraja
47227
kt
KJ
voimalinjan johtoaukea
15 m johdon keskilinjasta
ET
ns
VL
äe
ie
valaistus, uusi
___________________________________
PINTAVEDET
pintavesien valumareitit
VL
nt
Kytkinasema
käsijohde
valaistus, nykyinen
varoalue 10 m johtoaukean
molemmin puolin
____________________________________________
KASVILLISUUS
im
___________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET
kivi
suunnittelualueen raja
Lä
kiveys
säilyvä, nykyinen puusto
uoma altaan pohjalla
poistettavat puut
altaan reunaluiska
istutettavat puut
X=6679950
istutettavat pensaat
LR
Y=25506200
voimalinjapylväs
nurmikko
huoltoreitti, vahvistettu nurmikko
LR
LR
____________________________________________
PINNOITTEET, RAJAUKSET
asfaltti / katusuunnitelman mukaan
+9.65
kivituhka
kiveys
3
____________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET
Zi 1
10k
V
0m
10m
kivi
käsijohde
Hulevesiallas
20m
valaistus, nykyinen
VL
valaistus, uusi
____________________________________________
PINTAVEDET
KJ
+9.60
KJ
419-2-9
KJ
VL
pintavesien valumareitit
uoma altaan pohjalla
altaan reunaluiska
ylivuotopato, padon
yläreuna +10.25
(pienet vesimäärät
menevät padon alitse)
nykyinen
penkki
Me
nyk
llun
yin
Rankkasateella allas täyttyy hetkeksi, ja tyhjenee taas hiljalleen.
Tavallisesti vettä on uomassa vain vähän.
kyl
änp
uro
en
kivi
tuh
kak
LUONNOS 10.2.2016
äyt
ävä
VL
Katu- ja puisto-osasto
HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328
www.hkr.hel.fi
s-posti: [email protected]
KAUP.OSA, OSA-ALUE
47. Mellunkylä, Naulakallio
LINNANPELLONPUISTO
hulevesiallas
Puistosuunnitelma
MK
1:200
LIITTYY
NRO
VIO 5789 / 1
KORVAA
KORVATTU
ASEMAKAAVA
LIIKENNES.
TASOKOORDINAATISTO:
12207
ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
N2000
MA-ARKKITEHDIT
KHS
YTLK
HYV.
TARK.
LAAT.
MA-arkkitehdit
HYV.
TARK.
NILSIÄNKATU 10 A, 00510 HELSINKI, PUH. (09) 669 155, www.ma-arkkitehdit.fi
LAAT.
KHy